Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Οκτώ ΑΝ και δύο υποθετικές απαντήσεις για τους τελικούς πίνακες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

"Θα έπρεπε να γίνουν: σύννομα, ουσιαστικά κι όχι τυπικά, με αξιοπρέπεια, με συνέπεια, με διαύγεια και κυρίως, χωρίς καμιά υφέρπουσα πολιτική νοσηρότητα και σκοπιμότητα"
Δημοσίευση: 20/10/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δρ. Δεληγιάννη Ευφροσύνη Εριέττα, τ. Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Α΄Αθήνας

1.    Πώς θα ήταν ο τελικός πίνακας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αν οι υποψήφιοι είχαν κριθεί από Κεντρικά Συμβούλια και όχι –για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκπαίδευσης- από Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής στελεχωμένα με Πρoέδρους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και μέλη πρόσωπα με διοικητικά καθήκοντα;

2.    Πώς θα ήταν ο τελικός πίνακας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αν οι υποψήφιοι δεν είχαν κριθεί από Συμβούλια με μέλη τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είχαν επιστημονικά προσόντα που υπολείπονταν των προσόντων των υποψηφίων;

3.    Πώς θα ήταν ο τελικός πίνακας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αν οι υποψήφιοι είχαν κριθεί από Συμβούλια και κριτές ειδικούς επί του αντικειμένου και αντίστοιχων ειδικοτήτων με τους κρινόμενους;

4.    Πώς θα ήταν ο τελικός πίνακας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αν στη μοριοδότηση των επιστημονικών προσόντων εφαρμοζόταν, όπως συμβαίνει σε όλο το ελληνικό Δημόσιο, το άρθρο 85 του Υπαλληλικού Κώδικα που με τις τροποποιήσεις του μοριοδοτεί ή ΩΣ ΔΥΟ Μεταπτυχιακούς τίτλους ή ΜΟΝΟ ΕΝΑ  Διδακτορικό τίτλο, (σύμφωνα με το Νόμο 3528/2007 και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του με τους Νόμους 4369/2016, Άρθρο 29 και 4464/2017, Άρθρο 2) και όχι ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ένα μεταπτυχιακό και ένα διδακτορικό... και μάλιστα, συναφούς αντικειμένου;

5.    Πώς θα ήταν ο τελικός πίνακας των Συντονιστών  Έκπαιδευτικού Έργου, αν η μοριοδότηση των συνεντεύξεων δεν ήταν τόσο υψηλή, σχεδόν ανάλογη μ’ εκείνη των «αντικειμενικών» επιστημονικών προσόντων;

6.    Πώς θα ήταν ο τελικός πίνακας των Συντονιστών Έκπαιδευτικού Έργου, αν η «δομημένη» συνεντεύξη δεν περιελάμβανε και ερωτήσεις του τύπου: «Ποια είναι η γνώμη σας για το νόμο περί δημιουργίας των ΠΕΚΕΣ»... ενώ ο υποψήφιος κρινόταν για  την εφαρμογή αυτού ακριβώς του νόμου και ακριβώς για τη στελέχωση των ΠΕΚΕΣ;

7.    Πώς θα ήταν ο τελικός πίνακας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αν δεν υπήρχαν Περιφέρειες όπου οι αιρετοί διαμαρτυρήθηκαν -και μάλιστα δημοσίως- για τις τόσες ενστάσεις των υποψηφίων ή και αποχώρησαν από τη διαδικασία για να μη νομιμοποιήσουν με την παρουσία τους όλα τα κενά και την προχειρότητα που παρουσίαζε και για να προστατέψουν τους υποψήφιους συναδέλφους;

8.    Πώς θα ήταν ο τελικός πίνακας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αν δεν αποκλείονταν από τη διαδικασία -για τελείως τυπικούς λόγους ή παραλείψεις σε δικαιολογητικά -τα οποία, ας σημειωθεί, ότι διόρθωσαν ή προσέθεσαν κατά τη φάση των ενστάσεων- υποψήφιοι  που μέχρι την προηγούμενη μέρα έφερναν εις πέρας με απίστευτο κόπο και αίσθηση ευθύνης, διαδικασίες εξαιρετικά δύσκολες και εξαντλητικές (όπως οι Πανελλήνιες εξετάσεις π.χ.) που τους τις είχε αναθέσει η πολιτεία με βεβαιότητα, ακριβώς λόγω των αυξημένων  προσόντων τους;

-Θέλετε να μάθετε πώς θα ήταν ;

-Τα πάνω - κάτω θα ήταν: Ο πρώτος θα ήταν τέταρτος, ο δεύτερος  θα ήταν δέκατος, ο τρίτος θα ήταν ο όγδοος, οι «χαμηλομοριοδοτηθέντες» στα επιστημονικά προσόντα, σίγουρα δε θα ήταν μέσα στους τοποθετηθέντες, οι ισοβαθμήσαντες στα επιστημονικά προσόντα θα ισοβαθμούσαν και μετά τη συνέντευξη... ή τουλάχιστον δε θα απείχαν τόσο πολύ μεταξύ τους.

Όσο για πολλούς από τους υποψηφίους που τελικά ΔΕΝ τοποθετήθηκαν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δε θα είχαν απορριφθεί, αλλά κι αν είχαν, δε θα ήταν ούτε στο ελάχιστο απογοητευμένοι, γιατί θα ήξεραν ότι όλα θα είχαν γίνει όπως, ακριβώς, θα έπρεπε να γίνουν: σύννομα, ουσιαστικά κι όχι τυπικά, με αξιοπρέπεια, με συνέπεια, με διαύγεια και  κυρίως, χωρίς καμιά υφέρπουσα πολιτική νοσηρότητα και σκοπιμότητα.

Σχόλια (2)

 
K. G.
20 Οκτ 2018 22:05

Για να μην γράφουμε ότι θελουμε

Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
α) Για τη θέση προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας: 40 % για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 20% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
β) Για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας: 35% για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 25% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
γ) Για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας: 30% για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 30% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:
α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται
ως εξής:
αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια.
ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών με 30 μόρια.
γγ) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια.
δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με 250 μόρια.
εε) Το διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια.
στστ) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων.
ζζ) Η πιστοποιημένη από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιμόρφωση του υπαλλήλου μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.
ηη) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής:
Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με 40 μόρια, η πολύ καλή γνώση με 30 μόρια και η καλή με 10 μόρια, με ανώτατο όριο τα 100 μόρια.
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α' 39).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται ως εξής:
Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο ή ο χρόνος απασχόλησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προ-βλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόμου, και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής:
αα) 20 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα,
ββ) 25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και
γγ) 16,5 μόρια για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με ανώτατο όριο τα 10 έτη.
Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
γ) Αξιολόγηση
Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης που προβλέπεται εξάγεται με βάση το μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου το κριτήριο αξιολόγησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί με τις διατάξεις του παρόντος τουλάχιστον για δύο αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης αναγωγής της βαθμ

 
Τηλέμαχος
20 Οκτ 2018 23:44

Για τον κύριο Γαβρόγλου πάντως όλα έγιναν άψογα!Όλα καλώς καμωμένα και σύννομα... Αίσχος κύριε υπουργέ και μη νομίζετε ότι θα μείνουν όλα αυτά έτσι... Η υπομονή ξεχείλισε πια...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean