Διατάξεις για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

05/11/2018

Ενημερώθηκε: 05/11/2018, 14:12

Άκουσε το άρθρο

Στο Σχέδιο Νόμου για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επιχειρείται η άρση διοικητικών βαρών και στρεβλώσεων, με τις οποίες εξασφαλίζεται ο εξορθολογισμός φορέων με συναφές αντικείμενο (περιορισμός πλήθους ομοειδών φορέων και αντιμετώπιση κατακερματισμού αντικειμένου) και η αποτελεσματικότερη παραγωγή έργου από μία υφιστάμενη δομή που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διοικητικών απλουστεύσεων προτείνεται η κατάργηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολειών και της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το οποίο είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως, για θέματα που αφορούν στα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα σχολικά βιβλία και στα λοιπά διδακτικά μέσα.

Ειδικότερα, προβλέπονται οι εξής ρυθμίσεις  :

5. α) Οι περιπτ. α ́ και β ́ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α ́ 267) αντικαθίστανται ως εξής:

«16. α) Ιδρύονται καλλιτεχνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός των καλλιτεχνικών αυτών σχολείων είναι η ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν, χωρίς, παράλληλα, να υστερούν σε γενική παιδεία. Η ίδρυση γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α ́ 147).

β) Οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 3345/2.9.1988 (Β ́ 649), η οποία κυρώθηκε με την περίπτ. Ι ́ του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α ́ 296), εφαρμόζεται αναλόγως και για τα καλλιτεχνικά σχολεία της προηγούμενης περίπτωσης.». β) αα) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «των αρμόδιων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και».

ββ) Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων, το οποίο δύναται να διαφοροποιείται στα μαθήματα και τις διδακτικές ώρες του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικής παιδείας και των μαθημάτων επιλογής σε σχέση με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α ́ του παρόντος νόμου. Το πρόγραμμα διδασκαλίας των Μουσικών Σχολείων διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Γ2/3345/2.9.1988 υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (Β ́ 649) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (Α ́ 296).

6. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.».

γ) Η περίπτ. Ι ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α ́ 296), με την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθ. 3345/2.9.1988 (Β ́ 649) υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ι. Αριθ. 3345/2.9.1988 (Β' 649) Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων.

Έχοντας υπόψη την ανάγκη προσδιορισμού του σκοπού των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορισμού του περιεχομένου της εκπαίδευσης στα σχολεία αυτά και οργάνωσης γενικά του τρόπου λειτουργίας τους, αποφασίζουμε:

1. Σκοπός των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας είναι η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μουσική και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία.

2. Το αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών σχολείων περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια ειδικότητας, καθώς και απογευματινή μελέτη. Η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής και η άσκηση στα εργαστήρια μπορεί να είναι συλλογική ή και εξατομικευμένη.

3. Το διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχολείων διακρίνεται σε καθηγητές γενικών μαθημάτων και σε καθηγητές μουσικής, με ειδίκευση στα διδασκόμενα μουσικά αντικείμενα.

4. Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία μετάθεσης μόνιμων εκπαιδευτικών στα μουσικά σχολεία καθορίζονται με το π.δ. της παρ.8 του κεφαλαίου Β ́ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167).

5. Για την επιλογή και τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών στα μουσικά σχολεία εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τους διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Σε περίπτωση έλλειψης δημόσιων εκπαιδευτικών η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής και η άσκηση στα εργαστήρια ανατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε ιδιώτες που έχουν εξειδίκευση στους τομείς αυτούς. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να προσλαμβάνονται έκτακτοι συνεργάτες, για τις ανάγκες λειτουργίας των μουσικών σχολείων. Στους διδάσκοντες ιδιώτες και στους έκτακτους συνεργάτες καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

7. Ιδρύεται από το σχολικό έτος 1988-89 Μουσικό Γυμνάσιο στην Παλλήνη Αττικής, το οποίο θα λειτουργεί πειραματικά για την εφαρμογή πειραματικών προγραμμάτων και πειραματικών μεθόδων διδασκαλίας στον τομέα της αισθητικής παιδείας γενικότερα και της μουσικής ειδικότερα.

8. Οι εγγραφές, οι μετεγγραφές φοίτησης, οι ποινές, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, οι κάθε είδους εξετάσεις, η αξιολόγηση των μαθητών και οι τίτλοι σπουδών για τα μουσικά σχολεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

Σχόλια (5)

siamats
|

Διάβασα ότι το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει - μέσα στα άλλα- στην κατάργηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής που στην ευθύνη της έχει την επιστημονική λειτουργία των Μουσικών Σχολείων.
Χωρίς κανένα ίχνος κακοπροαίρετης γρίνιας θα ήθελα να ρωτήσω. «Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα; Αν η όλη διοίκηση –επιστημονική ή ότι άλλο- μεταφερθεί στο ΙΕΠ, θα δοθεί νέα ώθηση στην εύρυθμη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων;»
Αλλού αγαπητοί μου θα πρέπει να γίνει μεταρρυθμιστική επανάσταση.
1. Όσα σχολεία ζουν και εργάζονται από την έναρξη της ύπαρξης του σε λυόμενες αίθουσες, να μπορέσουν να εργαστούν σε κανονικά κτήρια ανάλογα του έργου που επιτελούν.
2. Επιτέλους να γραφούν ή να προταθούν βιβλία για τα βασικότερα –τουλάχιστον- μουσικά αντικείμενα. [ Ευρωπαϊκή Μουσική- Παραδοσιακή Μουσική]. Να πάψει πια αυτή η κατασπατάληση χιλιάδων τόνων φωτοτυπιών. Να πάψει πια να καίγετε ο κάθε συγγραφέας που βλέπει τα βιβλία του, τον πνευματικό και υλικό κόπο του να καταστρατηγείτε.
3. Να σταματήσει η αναγκαστική αυθαιρεσία να κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός [ μουσικής εκπαίδευσης] να κάνει ότι θέλει, όπως θέλει και αν θέλει.
4. Να ανοίγουν νέα μουσικά σχολεία που θα έχουν την υλικοτεχνική υποδομή να μπορούν να εργαστούν και όχι οι εκπαιδευτικοί να φέρνουν δικά τους όργανα για να κάνουν μάθημα.
5. Να υπάρχει σοβαρός έλεγχος ποιος διδάσκει , τι διδάσκει, πως το διδάσκει.
Θα μπορούσα να γράφω –να γράφω-να γράφω πάρα πολλά. Βλέπετε υπηρετώ τον θεσμό του Μουσικού Σχολείου από τις 27-11-2007 έως τώρα από τη θέση του Διευθυντή.
Κακά τα ψέματα. Τα Μουσικά Σχολεία στο μεγαλύτερο τους είναι όρθια – παραγωγικά και χρήσιμα στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, απ΄ αυτούς που από οποιαδήποτε θέση εργάζονται μέσα σε αυτά.
Θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια μεγάλη και εις βάθος αναθεώρηση της ύπαρξης αυτών των σχολείων.

Πατέρας δύο αποφοίτων Μ. Σχ., πρώην μέλος ΔΣ Συλλόγου Γονέων
|

Το άρθρο 40 που "από το πουθενά" αποδομεί και απαξιώνει τον πιο πετυχημένο θεσμό της Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα Μουσικά Σχολεία, δυστυχώς, είναι μόνο το "κερασάκι στην τούρτα" στην πολιτική υποβάθμισης των σχολείων που υλοποιεί τον τελευταίο χρόνο το Υπουργείο, αγνοώντας όλες τις σχετικές εισηγήσεις της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.
Εχουν προηγηθεί σημαντικές αρνητικές αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας των σχολείων:
α. Καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε ότι για τη συνέχιση της φοίτησης στο μουσικό σχολείο θα έπρεπε οι μαθητές να κατόρθωναν να προαχθούν σε όλα τα μουσικά μαθήματα. Τώρα πλέον, μπορεί κάποιος μαθητής να αποτυγχάνει σε όλα τα μουσικά μαθήματα, αλλά να συνεχίζει να φοιτά σε αυτό. Αυτό, πρακτικά σημαίνει ότι οι μαθητές των μουσικών σχολείων δεν χρειάζεται να μαθαίνουν μουσική. Απίστευτο, κι όμως αληθινό.
β. Δόθηκε η δυνατότητα σε μαθητές που κατοικούν στην Αττική, όπου η εισαγωγή στα μουσικά σχολεία είναι πολύ δύσκολη, καθώς οι υποψήφιοι είναι πάρα πολλοί και η βάση διαμορφώνεται κάθε χρόνο σε 90+/100, να δίνουν εξετάσεις σε κάποιο επαρχιακό σχολείο, όπου εισάγονται πολύ ευκολότερα λόγω μικρότερου ανταγωνισμού, και μετά να μεταγράφονται στο σχολείο της περιοχής τους. Ηδη φέτος βρέθηκαν μερικοί "επιτήδειοι".

Τώρα, με τα περιεχόμενα του άρθρου 40, αλλάζει "επί τα χείρω" ο χαρακτήρας και ο προσανατολισμός των μουσικών σχολείων. Η "προετοιμασία και κατάρτιση των νέων που επιθυμούν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής....." του ιδρυτικού νόμου γίνεται "ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μουσική και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν". Αυτό σημαίνει αλλαγή του προγράμματος με ελάττωση/υποβάθμιση των μουσικών μαθημάτων και παράλληλη υποβάθμιση του επιπέδου αλλά και του αριθμού των εκπαιδευτικών.

Και βέβαια για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να καταργηθεί η Καλλιτεχνική Επιτροπή.

Δυστυχώς, κάποια στελέχη του Υπουργείου καταφέρνουν να ξεσηκώσουν εναντίον της κυβέρνησης όλη την κοινότητα των μουσικών σχολείων στα καλά καθούμενα.

ΕΦΕΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|

Δυστυχώς ή ευτυχώς το συμφέρων είναι το μόνο που κοιτάμε άπαντες. Ας δούμε τι έχουν πετύχει τα Μουσικά σχολεία όλα αυτά τα χρόνια, και ας αποφασίσουμε αν τα θέλουμε ή όχι. Αν όμως τα θέλουμε ας τα προστατέψουμε. Ας αποφασίσουν η τοπικές κοινωνίες αν είναι απαραίτητα ή όχι. (συλλογή υπογραφών από τους πολίτες όπου υπάρχουν μουσικά σχολεία. Γραπτές δηλώσεις από φορείς τις πόλις, απερχόμενους και νυν, αν είναι χρήσιμα αυτά τα σχολεία. Την επιστημονική άποψη ψυχολόγων αν η μουσική κάνει καλό στα παιδιά. Μαρτυρίες παιδιών και γονέων που βίωσαν το κλίμα σε αυτά τα σχολεία) Καλώ κι εγώ όσους είχαμε συμφέρων από τα μουσικά σχολεία να κάνουμε το πρέπων πολύ αγάπη και τιμή για αυτά τα σχολεία, ένας στρατιώτης τους.

koyf@deyakal.gr ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|

Καλώ σε γενικό ξεσηκωμό όλους όσους πέρασαν από τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να τα απαξιώσει.
Η μουσική και καλλιτεχνική παιδεία δεν είναι πολυτέλεια είναι ανάγκη. Την ανάγκη αυτή μπορεί να την εξασφαλίσει μόνο η δωρεάν δημόσια παιδεία. Να στελεχώσει τώρα το Υπουργείο τα σχολεία με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Να αναβαθμίσει το Υπουργείο την Καλλιτεχνικές επιτροπές και όχι να τις καταργήσει. Αυτά προς το παρών από μένα πού, ένα σημαντικό χρόνο της ζωής μου τον αφιέρωσα στον αγώνα για την δωρεάν δημόσια παιδεία με μουσική και αισθητική καλλιέργεια για τα παιδιά μας και δεν είμαι διατεθειμένος να πάει χαμένη η προσπάθεια. Η κοινωνία βαδίζει μπροστά και δεν πηγαίνει πίσω Το μέλλον μας ανήκει. Κανένα συμφέρον δεν θα αφήσουμε να το μας το πάρει.

εκπαιδευτικός και πατέρας
|

Μουσικά Σχολεία: το διαμάντι της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης
Μετά από τόσα χρόνια μέγιστης επιτυχίας τω Μουσικών Σχολείων κι εμπειρίας των εκάστοτε μελών της Καλλιτεχνικής Επιτροπής - προγραμματίζεται η αναδόμηση ή... μήπως αποδόμηση (?) τους με την πρόταση για κατάργηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και την αντικατάστασή της από το... ΙΕΠ. Δεν θέλει τίποτε παραπάνω από απλή λογική για τούτο: δεν αλλάζουμε ποτέ κάτι στην Ελλάδα κάτι που λειτουργεί - κι έχει λειτουργήσει - τόσο καλά... Ας ασχοληθεί το ΙΕΠ με άλλα ζητήματα από τα οποία πάσχει η ελληνική δημόσια εκπαίδευση κι ας αφήσει τα Μουσικά Σχολεία όπως έχουν - και καλώς έχουν!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ