Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Εννέα ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δημοσίευση: 05/11/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εννέα ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ περιλαμβάνονται  στο Σχέδιο Νόμου για του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ειδικότερα:

Μετεγγραφές

Προστίθεται στη διάταξη, στην οποία προβλέπεται η σύσταση της Επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών, η μη δημοσίευση των ονομάτων των μελών της, λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που εξετάζει η εν λόγω Επιτροπή, τα οποία χρήζουν λεπτού χειρισμού, και προκειμένου να μην επηρεάζεται το έργο της (πχ όχληση των μελών
από ενδιαφερόμενους, κλπ) και διορθώνονται μικρά λάθη που έγιναν εκ παραδρομής.
 
Συμμετοχή καθηγητών σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα

Διευκρινίζεται ότι οι καθηγητές Α.Ε.Ι. απαγορεύεται να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα και σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι.

Εξέλιξη μελών ΔΕΠ

Δίνεται η δυνατότητα στα μέλη Δ.Ε.Π., όταν εξελίσσονται στην επόμενη βαθμίδα, να μπορούν να προσδιορίζουν στην αίτησή τους το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο θα προκηρυχθεί η θέση. Δίνεται έτσι η δυνατότητα τροποποίησης του γνωστικού αντικειμένου κατά την εξέλιξη, χωρίς να απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δίνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που δεν δηλώνουν ότι θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους λαμβάνοντας πτυχίο Τ.Ε.Ι. εντός της ταχθείσας από το νόμο προθεσμίας, κι επομένως συνεχίζουν στα πανεπιστημιακά τμήματα τις σπουδές τους, η δυνατότητα να καταθέσουν τη δήλωση αυτή εντός εξαμήνου, εάν μετανιώσουν για την επιλογή τους να ολοκληρώσουν στα πανεπιστημιακά τμήματα τις σπουδές τους. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε και στους φοιτητές των πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως δυνατότητα ανάκλησης της δήλωσης τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους λαμβάνοντας πτυχίο πανεπιστημίου.

Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου

Ορίζεται ότι Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι. ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται ή μετονομάζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.

Εκλογή Πρυτάνεων

Αλλάζουν οι προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής σε θέση Πρύτανη Α.Ε.Ι.. Με τα μέχρι σήμερα οριζόμενα δεν επιτρεπόταν να είναι υποψήφιος για Πρύτανης μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκλείονταν από την ανώτερη διοικητική θέση του Ιδρύματος τα μέλη ΔΕΠ με τη μεγαλύτερη εμπειρία και ικανότητα προσφοράς. Με την προτεινόμενη διάταξη μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης και μέλος ΔΕΠ που συνταξιοδοτείται εντός διετίας από την εκλογή. Στην περίπτωση αυτή το τελευταίο ένα ή δύο έτη της θητείας (αναλόγως του χρόνου συνταξιοδότησης) καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Αντιπρύτανης, σύμφωνα με τη σειρά αναπλήρωσης που ο Πρύτανης έχει ορίσει.

Εδρα  των Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Ορίζεται ότι ο καθορισμός της έδρας των Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας του άρθρου 49 του ν. 4485/2017 γίνεται με υπουργική απόφαση και εδρεύει σε πόλη που έχει εγκαταστάσεις κάποιο από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, και όχι απαραίτητα η έδρα του Α.Ε.Ι., καθότι υπάρχουν διοικητικές περιφέρειες, όπως η Θεσσαλία, όπου η έδρα του Α.Σ.Α.Ε.Ε. είναι πιο λειτουργικό να βρίσκεται στη Λάρισα παρά στο Βόλο..

Διδακτορικές διατριβές

Επέρχεται βελτίωση στο άρθρο 85 του ν. 4485/2017. Με τον ν. 4485/2017 εισήχθησαν νέες διατάξεις για τις διδακτορικές διατριβές και άλλαξε η συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής κρίσης ως προς τη μη συμμετοχή των αφυπηρετησάντων καθηγητών. Προκειμένου να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις διδακτορικές τους διατριβές υποψήφιοι διδάκτορες που είχαν ήδη ξεκινήσει προ ετών τη διατριβή τους, ορίστηκε με το άρθρο 60 του ν. 4559/2018 ότι οι διατάξεις του ν. 4485/2017 δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του τελευταίου. Αυτό προκάλεσε σύγχυση για το ποιες διατάξεις εφαρμόζονται ως προς τα λοιπά οργανωτικά θέματα των σπουδών τρίτου κύκλου, αν συνεχίζει να είναι αρμόδια η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κλπ. Επίσης, κάποιες επταμελείς επιτροπές είχαν ήδη ανασυγκροτηθεί μέχρι να εκδοθεί ο ν. 4559/2018 και δεν υπήρχε σαφής ρύθμιση τι θα γίνει με τις επιτροπές αυτές. Οπότε διευκρινίζεται ότι για τους παλιούς υποψήφιους διδάκτορες δεν ισχύουν μόνο οι διατάξεις που αφορούν στη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής κρίσης και ότι αν αυτή η επιτροπή έχει ήδη συγκροτηθεί χωρίς τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017, η συγκρότησή της είναι νόμιμη.

Επιτροπή ισότητας των φύλων

Προτείνεται η ίδρυση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στα A.E.I., ώστε να εξασφαλίζεται η έμπρακτη υποστήριξη της ισότητας των φύλων και η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και ανισοτήτων που αφορούν το φύλο, αλλά και την εθνική καταγωγή, την αρτιμέλεια/αναπηρία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι κυρίως γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές, ενώ με την ετήσια έκθεσή της που θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών σχεδίων δράσης, ασκεί έναν ήπιο έλεγχο και διατυπώνει κατευθύνσεις για την βελτίωση των πρακτικών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ειδικότερα τα άρθρα 32 και 33 του Σχεδίου Νόμου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προβλέπουν τα εξής

Άρθρο 32

1. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις ορισμού της Επιτροπής δεν γνωστοποιούνται, ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) οι λέξεις «τις περιπτώσεις ββ΄, γγ΄ και δδ΄» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄».

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. α΄ μετά από τις λέξεις «ιδιωτικού δικαίου» προστίθενται οι λέξεις «, με τη επιφύλαξη της περίπτ. β΄».
β) Στην περίπτ. β΄ οι λέξεις «κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικά ή μη».

4. Στο τέλος της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

«Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη σύμφωνα με την αίτηση του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, σε συνδυασμό με το γνωστικό του αντικείμενο και το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό του έργο και τις ανάγκες του Τμήματος.»

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (Α΄38) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, οι φοιτητές συνεχίζουν στα πανεπιστημιακά Τμήματα τις σπουδές τους και έχουν εκ νέου τη δυνατότητα υποβολής της ως άνω δήλωσης εντός του μηνός Ιουνίου 2019 σε προθεσμία που ορίζεται από τη Σύγκλητο, και η οποία ομοίως δεν ανακαλείται.

6. Στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α΄38), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Τα δύο πρώτα εδάφια αντικαθίστανται ως εξής:
Με τη διαδικασία της παρ. 1 καταργούνται, συγχωνεύονται ή κατατέμνονται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι. και με τη διαδικασία των παρ. 2 και 3 μετονομάζονται. Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι. ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται ή μετονομάζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.
β) Το τέταρτο εδάφιο καταργείται.
γ) Στο πέμπτο εδάφιο οι λέξεις «Οι παρούσες ρυθμίσεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οι ρυθμίσεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου».

7. Στο άρθρο 15 του ν. 4485/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 1 οι λέξεις «προκηρυσσόμενης θέσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «προκηρυσσόμενης θητείας, προκειμένου για Αντιπρυτάνεις, και κατά το πρώτο και δεύτερο έτος της προκηρυσσόμενης θητείας, προκειμένου για Πρυτάνεις».
β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 οι λέξεις «κατά τα τρία (3) πρώτα έτη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τα δύο (2) πρώτα έτη».
γ) το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 12 καταργούνται.
δ) στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 12 μετά τη λέξη «παραιτηθεί» προστίθενται οι λέξεις «ή συνταξιοδοτηθεί» και οι λέξεις «κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων ετών της θητείας».

8. Στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στο τέλος της παρ. 1 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η έδρα του Α.Σ.Α.Ε.Ε.. Το Ίδρυμα στις εγκαταστάσεις του οποίου εδρεύει το Α.Σ.Α.Ε.Ε. αναλαμβάνει και τη διοικητική του υποστήριξη.»
β) η περίπτ. β΄ της παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Με απόφαση των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., κατά την πρώτη συνεδρίασή του, ορίζονται o Πρόεδρος και o αναπληρωτής Προέδρου, ο οποίος προέρχεται από τους εκπροσώπους των Α.Ε.Ι. και αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.»

9. α) Η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) τροποποιείται ως εξής: «5. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.».
β) Σε περίπτωση που επταμελής επιτροπή για την έγκριση διδακτορικής διατριβής υποψήφιου διδάκτορα, που έχει γίνει δεκτός πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, συγκροτήθηκε χωρίς τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017, η συγκρότησή της είναι νόμιμη.

Άρθρο 33
Επιτροπή ισότητας των φύλων

1. Με απόφαση της Συγκλήτου συστήνεται και συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ) ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

2. Η Ε.Ι.Φ. είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν διοικητικό υπάλληλο και έναν φοιτητή. Τα μέλη της έχουν τριετή θητεία και ορίζονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο Πρύτανης. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των μελών λαμβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα την συνεισφορά των υποψήφιων στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.

3. Η Ε.Ι.Φ. είναι αρμόδια για να:
α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος.
β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων και των υπηρεσιακών συμβουλίων του Ιδρύματος.
γ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα.
δ) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση.
ε) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και λογοδοσίας σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά.
στ) προωθεί προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων, που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου.
ζ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της.
η) παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των σχετικών σχεδίων δράσης, καταρτίζοντας ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο.

Ετικέτες: 
Βουλή Παιδεία

Σχόλια (6)

 
Γιωργος
05 Νοε 2018 18:49

Πιο ρουσφετολογικές βελτιώσεις για τα εννιά θέματα ΑΕΙ δεν υπάρχουν. Που ακούστηκε να παίρνει ένας μια θέση σε ένα γνωστικό αντικείμενο και όταν εξελίσσεται να το μετατρέπει όπως γουστάρει. Το τμήμα η η σχολή δεν έχουν λόγο στις αλλαγές ;
Κουρέλι έχουν κάνει τη νομοθεσία για τα ΑΕΙ γενικώς.

 
Τζιφος
05 Νοε 2018 18:54

Δε βλέπω πουθενά τη διάταξη για τα πενταετή τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, φιάσκο τα μεγάλα λόγια του πρύτανη ..

 
ΗΜΑΡΤΟΝ
05 Νοε 2018 21:19

@Γιωργος
Αγαπητέ μου υπάρχει κάτι που λέγεται εξέλιξη και πρόοδος στην επιστήμη εκτός αν θεωρείς ότι κάποιος που έκανε πχ ένα διδακτορικό πριν 20 χρόνια με αυτό επακριβώς το αντικείμενο θα πάει μέχρι τη σύνταξη. Επίσης όταν ένα τμήμα ή μια σχολή αλλάζει αντικείμενο πιστεύεις ότι ερωτήθηκε το κάθε μέλος ΔΕΠ? Τι θα κάνει θα μείνει με το παλιό ή θα προσαρμοστεί στα δεδομένα που του επιβάλει ο κάθε υπουργός χωρίς οργανωμένο σχέδιο? Ή μήπως πιστεύεις ότι ένας πχ πολιτικός μηχανικός θα κάνει εξέλιξη με αντικείμενο οικονομολόγου? Μικροαλλαγές και κυρίως επέκταση του αντικειμένου του θα κάνει..

 
ak
06 Νοε 2018 10:26

Μια απο τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις λέει:
'Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που δεν δηλώνουν ότι θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους λαμβάνοντας πτυχίο Τ.Ε.Ι. εντός της ταχθείσας από το νόμο προθεσμίας,.. κι επομένως συνεχίζουν στα πανεπιστημιακά τμήματα τις σπουδές τους, ......Η δυνατότητα αυτή δίνεται και στους φοιτητές των πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,'
Γιατί κ. Υπουργέ, αυτή η διάκριση? Γιατί δεν δίνεις την ίδια δυνατότητα και στους φοιτητές της ΣΤΕΦ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, αλλά τους καταργείς? Δηλαδή τους φοιτητές που μπήκαν με περισσότερα μόρια τους τιμωρείς ενώ τους άλλους Ηπείρου( Τσίπρας) και Ιονίων Νήσων, με λιγότερα μόρια τους επιβραβεύεις να συνεχίσουν για Πανεπιστημιακό Πτυχίο? Ποση τρέλα και διαπλοκή σε αυτή την χώρα !!!!!!

 
Φ.Φ.
06 Νοε 2018 11:40

@ ΗΜΑΡΤΟΝ
Το θέμα είναι μην κάνει περιορισμό αντί επέκταση του αντικειμένου ώστε να αποκλείει κάθε άλλον υποψήφιο για τη θέση, δηλαδή μην κάνει την προκήρυξη της θέσης καθαρά φωτογραφική.

 
ν+2 ΑΤΕΙ
06 Νοε 2018 18:53

Ερώτηση
Συγνώμη δεν είναι παράνομο να πρέπει τα παιδιά των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας να πρέπει να περάσουν τα μαθήματα του παν/μίου για να πάρουν πτυχίο ΑΤΕΙ?
Υπάρχει κάποια κυβέρνηση που να γνωρίζει τι ακριβός είναι τα ΑΤΕΙ για να κάνει αυτό που πρέπει?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ