Η εισήγηση της Επιτροπής «Γαβρόγλου» για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ

Kαθηγητές των ΤΕΙ σχολιάζοντας στο esos το κείμενο της εισήγησης της Επιτροπής έκαναν λόγο για “εισήγηση που μας πηγαίνει 50 χρόνια πίσω»

22/11/2018

Ενημερώθηκε: 22/11/2018, 13:30

Άκουσε το άρθρο

Το esos δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα την εισήγηση της Επιτροπής που συγκρότησε ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ.

Η εισήγηση στάλθηκε από την Επιτροπή στον υπουργό Παιδείας και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι:

Α. Σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος

Β. Αποστολή για επεξεργασία, στο Συμβούλιο του Κράτους

Γ. Υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς και τον Πρόδρο της Δημοκρατίας

Δ. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το esos επικοινώνησε με καθηγητές των ΤΕΙ οι οποίοι σχολιάζοντας το κείμενο της εισήγησης της Επιτροπής  έκαναν λόγο  για “εισήγηση  που μας πηγαίνει 50 χρόνια πίσω»  και  η πρώτη αντίδραση ήταν ότι «τα επαγγελματικά δικαιώματα που ετοιμάζονται δεν είναι για μηχανικούς απόφοιτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα αλλά για τους εμπειροτέχνες οικοδομικών εργασιών!».

Συνεδριάσεις της Επιτροπής "Γαβρόγλου"

Η Επιτροπή συνεδρίασε συνολικά τέσσερις φορές, συγκεκριμένα στις 28/11/2017, 23/01/2018, 14/05/2018 και 26/10/2018. Στα διαστήματα μεταξύ των συνεδριάσεων εκτελέσθηκαν εργασίες τεκμηρίωσης, συλλογής στοιχείων διεθνούς πρακτικής, κ.α. Οι πρώτες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής εστιάστηκαν στην κατάρτιση της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των προσόντων των τίτλων σπουδών των αποφοίτων πολιτικών μηχανικών ΤΕ μέσω της μελέτης των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, της εκτίμησης των αποκομιζομενων προσόντων και της υφιστάμενης κατάστασης. Στις επόμενες δύο συνεδριάσεις συγκεκριμενοποιήθηκε το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες που περιγράφεται στην τελευταία παράγραφο του παρόντος κειμένου.

Μεθοδολογία

Όπως έχει ήδη κριθεί για το περιεχόμενο του εκτελεστικού της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος εκτελεστικό νόμο (βλ. ΣτΕ 678/2005 Ολ., ΣτΕ 4917/2012), τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονέμονται στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. καθορίζονται κανονιστικώς και με τρόπο ώστε να προσδιορίζεται σαφώς και συγκεκριμένα το είδος των επιτρεπόμενων επαγγελματικών πράξεων και να προκύπτει, από τα στοιχεία που συνοδεύουν την κανονιστική ρύθμιση, ότι τα κριτήρια, με βάση τα οποία γίνεται ο καθορισμός αυτός, είναι αμιγώς γνωστικά, τελούν δηλαδή σε αντιστοιχία με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που οι εν λόγω απόφοιτοι έχουν πράγματι αποκομίσει από τις σπουδές τους. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της επίσης τη διεθνή πρακτική μελετώντας αντίστοιχες νομικές ή εθιμικές διατάξεις που αφορούν τεχνολόγους μηχανικούς σε χώρες όπως η Ιταλία, το Η.Β., κ.ο.κ.

Υφιστάμενη Κατάσταση

Οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων & των Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής (ή των ισοδύναμων κατευθύνσεων), απασχολούνται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα (έχουν δηλαδή επαγγελματική ελευθερία). Συμμετέχουν σε ομάδες Έργων αυτοδύναμα ή  σε συνεργασία  με Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς (Δ.Μ.) ή/και άλλους επιστήμονες σε έργα της ειδικότητάς τους.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομοθεσία που να αποδίδει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕ Δομικών Έργων ή ‘Εργων Υποδομής στους επιμέρους τομείς άσκησης του επαγγέλματος.

Ως επαγγελματικά δικαιώματα, με τα οποία συνήθως (ανάλογα με την υπηρεσία) δραστηριοποιούνται οι πτυχιούχοι, εφαρμόζονται διασταλτικά τα όσα αναφέρονται στο Βασιλικό Διάταγμα του 1972 (Β.Δ. 769/72 – ΦΕΚ 223/Α/12-12-72 και Εγκύκλιοι Εγκ-51502/67 Γραφ.Πολ/μιας Αθηνών, ΕΔ5/06/138/66/16-2-82 και ΕΔ5/22173/3914/7-4-87).
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/NOMOTHESIA_…
«Τα δικαιώματα ταύτα καθορίζονται δια του Αρθ-2 παρ.1 της υπ' αρ.61/11-6-62 πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου ως κάτωθι εν αποσπάσματι αναφέρονται:

α) Επί απλών οικοδομικών κατασκευών προοριζομένων δια κατοικίας ή και καταστημάτων μετά δύο το πολύ δαπέδων, και μετά κατακορύφων φερόντων στοιχείων εκ τοιχοποιίας διατεταγμένων κατά τρόπον, ώστε τα στατικά ανοίγματα των ενδιαφερομένως υφισταμένων πλακών ή δοκών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας μόνον Β 120 να μη υπερβαίνωσι τα πέντε και ήμισυ (5,50) μέτρα ανεγειρομένων δε εντός οικισμών άνευ περιορισμού πληθυσμού.

β) Κατ' εξαίρεσιν κατά την πρώτηντετραετίαν από της κτήσεως του πτυχίου η ως άνω άσκησις του επαγγέλματος περιορίζεται εις οικισμούς και πόλεις κάτω των είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων. (Σημείωσις η παράγραφος αύτη ισχύει δια τους αποκτήσαντας πτυχίον από του έτους 1965 συμπεριλαμβανομένου και εφεξής).

γ) Η μελέτη και επίβλεψις των ως άνω κατασκευών επιτρέπεται εις περιπτώσεις καθ' ας η αντισεισμική προστασία πραγματοποιείται κατά τους ισχύοντας κανονισμούς δια καταλλήλους διατάξεις δομικών στοιχείων και εφ' όσον κατά νόμον δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός έλεγχος.

δ) Επιτρέπεται επίσης η μελέτη και επίβλεψις των κατά το παρόν εδάφιον Β κατασκευών και εις περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη προσθήκης ενός ακόμη ορόφου, υπό τον όρον ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά Πολιτικού Μηχανικού.

ε) Επί τοπογραφικών εργασιών αφορωσών εις τα υπό τούτων κατά τα εν εδαφίοις α και β μελετώμενα έργα, ως και επί απλών επιπεδομετρικών εργασιών πόλεων μέχρις εκτάσεως πεντακοσίων (500) στρεμμάτων.»

«Οικοδομικών κατασκευών, προοριζομένων δια κατοικίας, καταστήματα ή Γραφεία:

α. Μέχρι δύο (2) το πολύ ορόφων, ελευθέρου ύψους εκάστου μέχρι τεσσάρων (4) μέτρων και άνευ προβλέψεως μελλοντικών τοιούτων, ήτοι μέχρι δύο (2) επαλλήλων καθ' ύψος πλακών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας Β160, αμφιερείστων ή συνεχών, διατεταγμένων κατά τρόπον ώστε τα στατικά ανοίγματα να μη υπερβαίνουν τα πέντε και ήμισυ (5,50) μέτρα και εδραζομένων επί φερόντων στοιχείων τοιχοποιίας ή υποστηλωμάτων, εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, θεμελιουμένων επί μεμονωμένων πεδίλων και ουχί πεδιλοδοκών με διαστάσεις πλακών εν κατόψει μέχρι τριάκοντα πέντε (35) μέτρων και υπό την προϋπόθεσιν ότι η αντισεισμική ικανότης της κατασκευής ελέγχεται και εξασφαλίζεται, μη απαιτουμένου προς τούτο ακριβούς αντισεισμικού υπολογισμού, ου η μελέτη, οσάκις απαιτείται δέον να συντάσσηται και υπογράφηται υπό διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Τυχόν προβλεπόμενον ή υπάρχον υπόγειον δεν προσμετρείται εις τον αριθμόν των ορόφων, μόνον εφ' όσον το δάπεδον του υπέρ αυτό, ορόφου, δεν υπέρκειται της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος εδάφους πλεόν του ενός (1) μέτρου.

β. Εις περίπτωσιν επικαλύψεως της κατά τα ανωτέρω διωρόφου οικοδομής δια ξυλίνης στέγης αντί πλακόςεξωπλισμένου σκυροδέματος, οι υπομηχανικοί δικαιούνται της συντάξεως στατικής μελέτης και της αυτονόμου επιβλέψεως δια συνολικόν άνοιγμα στέγης (ζευκτού) μέχρις οκτώ (8) μ. Αρχιτεκτονικής μελέτης και επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών εις την περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη, προσθήκης ενός επί πλεόν ορόφου, υπό την προϋπόθεσιν ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

Έργων Υποδομής (1500000 δρχ⇔  4.400,05 €)

1. Συγκοινωνιακών 'Εργων, προϋπολογιζομένης συνολικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (1500000) και εφ' όσον πρόκειται περί:

α. Συντηρήσεως και ανακαινίσεως Εθνικών και Επαρχιακών οδών ως και διανοίξεως αγροτικών και κοινοτικών τοιούτων, κατασκευής τεχνικών έργων, πλην λοξών, μέχρις ανοίγματος οκτώ (8) μέτρων και τοίχων αντιστηρίξεως ύψους μέχρι πέντε (5) μέτρων.

β. 'Εργων χερσαίας ζώνης λιμένος, κρηπιδωμάτων και αποβαθρών μέχρι βάθους δύο (2) μέτρων, υπό την προϋπόθεσιν ότι, δι' αμφοτέρας τας περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παρούσης παραγράφου δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός υπολογισμός ή ειδική εδαφοτεχνική μελέτη.

2. Υδραυλικών 'Εργων, προϋπολογιζομένης συνολικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (1500000), εφ' όσον πρόκειται περί έργων προστατευτικών και μικρών διευθετήσεων χειμάρρων δι' αναχωμάτων ή συρματοπλεγμάτων, μικρών αρδευτικών έργων ως και απλών δικτύων υπονόμων και εσωτερικών δικτύων υδρεύσεως, άνευ αντλιοστασίων.

Τοπογραφικών εργασιών, αφορωσών εις τα, κατά τας προηγουμένας παραγράφους μελετώμενα υπό των περί ων το παρόν άρθρον πολιτικών υπομηχανικών έργα, ως και απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων Πόλεων μέχρις εκτάσεως εκατόνπεντήκοντα (150) στρεμμάτων και απλών επίσης τοπογραφικών αποτυπώσεων υπαίθρου μέχρις εκτάσεως χιλίων πεντακοσίων (1500) στρεμμάτων, εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Εις τους αυτούς επί των Δημοσίων 'Εργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β. Διατ/τος.»

Οι σχετικές διατάξεις του Β.Δ 1972  εφαρμόζονται εθιμικά με διασταλτικό τρόπο που αμφισβητείται από το ΣτΕ. Επίσης το ΣτΕ αποφάσισε ότι το άρθρο 1 του ΠΔ 318/94  το οποίο δεν ακυρώθηκε από την 678/2005 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ δεν αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους, συνεπώς τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων είναι αρρύθμιστα επί 30 και πλέον χρόνια  παρότι  προβλεπόταν η έκδοσή τους έξι (6) μήνες πριν την αποφοίτηση του πρώτου πτυχιούχου.  (Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.22 εδ.β άρθρ. 13 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003)

Βέβαιο είναι ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 472/1985, οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων μπορούν να εγγραφούν στις ακόλουθες κατηγορίες έργων του Μ.Ε.Κ. (Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών):

•    Οικοδομικά
•    Βιομηχανικά – Ενεργειακά (δομικό μέρος).
Ομοίως,  οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής μπορούν να εγγραφούν στις ακόλουθες κατηγορίες του Μ.Ε.Κ.:
•    Οδοποιία,
•    Υδραυλικά Έργα
•    Λιμενικά Έργα.

Όσον αφορά τη δραστηριοποίηση των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ως Τεχνικών Ασφαλείας : Γενικά, απαιτούνται πέντε (5) έτη εμπειρίας από την κτήση του Πτυχίου (Ν. 1568/1985, άρθ. 5 – «υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων») ή δύο (2) έτη, εφόσον έχουν παρακολουθήσει κάποιο εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό με την υγιεινή και ασφάλεια τουλάχιστον 100 ωρών (Ν. 3144/2003, άρθ. 9). Επιπλέον απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ειδικότητά τους και τις εταιρείες στις οποίες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ως Τεχνικοί Ασφαλείας (κατηγορία επικινδυνότητας, κλάδος δραστηριότητας, αριθμός εργαζομένων κ.λπ.), σύμφωνα με το Π.Δ. 294/1988.

Πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες

Με βάση την προαναφερθείσα ανάλυση και λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, τα εκτιμώμενα (αποκομιζομενα) προσόντα, αλλά και την επείγουσα αναγκαιότητα της ύπαρξης νομικής ρύθμισης για την κατάρτιση ΠΔ που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών ΤΕ, η Επιτροπή κατέληξε σε σχέδιο πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες.

Το προτεινόμενο σχέδιο λαμβάνει επίσης υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στον χώρο της αγοράς.

Οι νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στο παρελθόν με βάση το μοντέλο του ατομικού γραφείου μελετών/επιβλέψεων («one man office»).

Το μοντέλο του «one man office» δεν κυριαρχεί  πλέον στην εγχώρια αγορά εργασίας (των Μηχανικών) και  δεν είναι πολύ συχνό στο εξωτερικό.

Η προγενέστερη πολιτική πίεση για περισσότερες (αυτοδύναμες ή αυτοτελείς) προσβάσεις σε νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Μηχανικού ήταν ανάλογη αυτού του μοντέλου – που δεν δεσπόζει πλέον στην αγορά.

Από το 2007 έως σήμερα, όλες οι επιτροπές που επεξεργάστηκαν τέτοια αντικείμενα, προσπάθησαν να περιγράψουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προβλέψεις για τη δημόσια ασφάλεια και ευρύτερα το δημόσιο συμφέρον.

Δηλαδή, προσπάθησαν να μην περιορίσουν την επαγγελματική ελευθερία - τον ανταγωνισμό – αλλά να ορίσουν τα ελάχιστα προσόντα ανάληψης σημαντικής Τεχνικής Ευθύνης. Ας μην λησμονούμε ότι είμαστε στην πιο σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης (χωρίς να μας λείπουν και οι άλλες φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κλπ).

Να σημειωθεί ότι το ΣτΕ με την υπ. αριθμόν 678/2005  όρισε δεσμευτικά περιγράμματα για τους πτυχιούχους μηχανικούς των ΤΕΙ με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι ΤΕΙ να λειτουργούν ναι μεν εν μέρει αυτοδύναμα αλλά παράλληλα και συμπληρωματικά με τους Δ.Μ.  

Πολιτικοί Μηχανικοί

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει το παρακάτω πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες για τους αποφοίτους πολιτικούς μηχανικούς ΤΕ.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων νοείται ο επαγγελματίας που συντελεί σε συνεργασία με διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς, ή αυτοδύναμα, στην κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα στα κτηριακά έργα.

Δομικών Εργων

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων δύναται βάσει γνωστικών κριτηρίων να ασκεί και να αναλαμβάνει αυτόνομα την τεχνική ευθύνη για :

•    μελέτες κτηριακών έργων απλών κατασκευών, όπως μελέτες τοιχωματικών κατασκευών [ΚΠΜ με ηv>0.65 ΕΝ1998 ή ΤΜΕΟ ΕΝ1998, ή ηv>0.60 ΕΑΚ], συνήθους σπουδαιότητας (Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998),  μέχρι διωρόφου από σκυρόδεμα (Σημ. το υπόγειο η το πατάρι δεν θεωρείται  όροφος, όπως και στα Βασιλικά Διατάγματα, στις σχετικές ερμηνείες ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΕΚΑ, κ.α.).

•    μελέτες απλών κτιριακών κατασκευών μικρής σπουδαιότητας (Σ1 ΕΑΚ ή ΕΝ1998) μέχρι διωρόφου.

•    οικοδομικές αποτυπώσεις για κτίρια μικρής ή συνήθους σπουδαιότητας (Σ1/Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998).

*Στις  μελέτες κτηριακών έργων περιλαμβάνονται οι επιμέρους (συγγενείς) κατηγορίες : αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης κελύφους, μελέτη ύδρευσης - αποχέτευσης, μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, μελέτες περιβάλλοντος χώρου, μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες χρονικού προγραμματισμού, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες ποιοτικού ελέγχου κλπ. καθώς και η σύνταξη μελέτης τοπογραφικού διαγράμματος ενταγμένου στο ΕΓΣΑ του μελετώμενου έργου από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικό.

Το σχετικό δικαίωμα αυτόνομης επίβλεψης (το απολύτως αντίστοιχο των παραπάνω προβλέψεων των μελετών) επεκτείνεται (ως προς το πλήθος των ορόφων) μέχρι τριωρόφου εφόσον αποδεικνύεται ότι τα παραδοτέα της σχετικής μελέτης καλύπτουν πλήρως το στάδιο Εφαρμογής (δηλαδή περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, όλα τα αναπτύγματα & τους πίνακες οπλισμών, τη μελέτη ικριωμάτων κλπ) οπότε ασκείται αυτοδύναμα από τον πολιτικό μηχανικό δομικών έργων Τ.Ε. ή εφόσον τα παραδοτέα  της σχετικής μελέτης δεν καλύπτουν πλήρως το στάδιο Εφαρμογής,  ασκείται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

Από το όριο τεχνικής ευθύνης (μελέτης ή επίβλεψης) απαλείφονται οι περιορισμοί κατηγορίας δομικού συστήματος κτηρίου («τοιχωματικού») ή υλικού («σκυροδέματος»), όταν αυτή (η τεχνική ευθύνη) αναλαμβάνεται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. Τα όρια στο πλήθος ορόφων και στην κατηγορία σπουδαιότητας παραμένουν όπως  εξειδικεύτηκαν  παραπάνω.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως πολιτικός μηχανικός  Τ.Ε. δομικών έργων δύναται βάσει του γνωστικού αντικειμένου, μετά από ανάλογη  εμπειρία, να ασκεί τη δραστηριότητα του Κατασκευαστή/Εργολήπτη Μηχανικού, να εγγράφεται και να προάγεται στα αντίστοιχα Μητρώα (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ) για: Οικοδομικά Έργα, Βιομηχανικά - Ενεργειακά Έργα (δομικό μέρος).

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως  πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων δύναται με βάση τις κείμενες διατάξεις, μετά από ανάλογη πιστοποίηση, να ασκεί (στο επίπεδο διαβάθμισης που προβλέπεται) και άλλες δραστηριότητες Μηχανικού (του τεχνικού ασφαλείας, του ενεργειακού επιθεωρητή, του επιμετρητή οικοδομικών δημοσίων έργων, του πραγματογνώμονα, του ελεγκτή δόμησης κλπ).

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής νοείται ο επαγγελματίας που συντελεί, σε συνεργασία με διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς, η αυτοδύναμα, στην κατασκευή  Έργων Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα στα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά και τα λιμενικά έργα.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται βάσει γνωστικών κριτηρίων να ασκεί και να αναλαμβάνει αυτόνομα την τεχνική ευθύνη για :

•    μελέτες μικρών τεχνικών έργων** (Α’ κατηγορίας) στη μελέτη των οποίων χρησιμοποιούνται τύποι εγκεκριμένοι από αρμόδιο φορέα – πρότυπες μελέτες.

•    οικοδομικές αποτυπώσεις για κτίρια μικρής ή συνήθους σπουδαιότητας (Σ1/Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998).

Στις μελέτες τεχνικών έργων** περιλαμβάνονται οι επιμέρους (συγγενείς) κατηγορίες : στατικές μελέτες, υδραυλικές μελέτες, κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες περιβάλλοντος χώρου, μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες χρονικού προγραμματισμού, μελέτες σκοπιμότητας,  τοπογραφικές μελέτες  (με εύλογα όρια 5.000 m2 εντός πόλεων, 50.000 m2 στην ύπαιθρο), μελέτες ποιοτικού ελέγχου, κλπ.

Το σχετικό δικαίωμα αυτόνομης επίβλεψης (το απολύτως αντίστοιχο των παραπάνω προβλέψεων των μελετών) επεκτείνεται μέχρι μικρών τεχνικών έργων Β’ κατηγορίας εφόσον αποδεικνύεται ότι τα παραδοτέα της σχετικής μελέτης καλύπτουν πλήρως το τελευταίο στάδιο σχεδιασμού (δηλαδή περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, όλα τα αναπτύγματα & τους πίνακες οπλισμών, τη μελέτη ικριωμάτων κλπ) , ή εφόσον τα παραδοτέα  της σχετικής μελέτης δεν καλύπτουν πλήρως το στάδιο εφαρμογής, ασκείται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

Διευκρινίζεται ότι το όριο τεχνικής ευθύνης μελέτης ή επίβλεψης επεκτείνεται και σε μελέτες τεχνικών έργων Β’ κατηγορίας, όταν αυτή (η τεχνική ευθύνη) αναλαμβάνεται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. Τότε, από το όριο τεχνικής ευθύνης  επίβλεψης  απαλείφεται η απαίτηση τελευταίου σταδίου σχεδιασμού.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται βάσει του γνωστικού αντικειμένου, μετά από ανάλογη  εμπειρία, να ασκεί τη δραστηριότητα του Κατασκευαστή/Εργολήπτη Μηχανικού, να εγγράφεται και να προάγεται στα αντίστοιχα Μητρώα (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ) για: Οδοποιία, Υδραυλικά Έργα, Λιμενικά Έργα.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται με βάση τις κείμενες διατάξεις, μετά από ανάλογη πιστοποίηση, να ασκεί (στο επίπεδο διαβάθμισης που προβλέπεται) και άλλες δραστηριότητες Μηχανικού (του τεχνικού ασφαλείας, του ενεργειακού επιθεωρητή, του επιμετρητή δημοσίων έργων ήτοι λιμενικών, τεχνικών, συγκοινωνιακών και οδοποιίας, του πραγματογνώμονα, του ελεγκτή δόμησης κλπ).

Τα μέλη της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής με βάση την Υπουργική Απόφαση ΥΟΔΔ 689 είναι τα εξής:

1. Γεώργιος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου, ΓενικόςΓραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο ΜΠΟΓΡΗ, του Γεωργίου.
2. Νικόλαος ΚΛΗΜΗΣ του Σπυρίδωνα,με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. ΠολυτεχνικήςΣχολής,μεαναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΣΠΥΡΑΚΟ του Χριστοφόρου.
3. Αντώνιος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου,με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. ΤμήματοςΜηχανικών Τ.Ε.Ι., με αναπληρωτή του τον Τριαντάφυλλο-Φίλη ΚΟΚΚΙΝΟ του Θεοδώρου.
4. Γεώργιος ΜΕΛΕΤΗΣ του Παναγιώτη, με αναπληρώτρια την Παρασκευή ΛΙΟΣΑΤΟΥ του Δημητρίου.
5. Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ του Γεωργίου, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΤΟΚΜΑΚΙΔΗ του Παναγιώτη.
6. Σταύρος ΡΟΖΗΣ του Ιωάννου, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου.
7. Άρης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ του Λεωνίδα, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο ΓΛΕΝΗ του Ιωάννη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ESOS: Τα μέλη της Επιτροπής "Γαβρόγλου" Γιώργος Μελέτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Msc  τακτικό μέλος και Παρασκευή (Εβίνα)  Λιοσάτου  Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε  Msc αναπληρωματικό μέλος,   έχουν παραιτηθεί από την επιτροπή από τις 24/10/2018.

Σχόλια (114)

Χρήστος
|

Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Υφυπουργοί, κάντε κάτι πραγματικά ρηξικέλευθο για να σάς θυμούνται τα επόμενα 30 έτη ως πραγματικούς αναμορφωτές: Θεσπίστε ένα και μοναδικό σύστημα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για όλους, από νομική μέχρι μηχανικούς και κοινωνιολόγους: 3+2 έτη, τελεία.

ΓΙΑΝΝΗΣ
|

Θεωρώ οτι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ζητάμε εξομοίωση των πτυχίων μας με τα αντίστοιχα των πολυτεχνικών σχολών. Αυτό και ήταν το μεγάλο μας λάθος διαχρονικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σημερινό απαράδεκτο πόρισμα της επιτροπής Γαβρόγλου. Οι δικές μου προτάσεις ως πρώην πρόεδρος περιφερειακού τμήματος της ΕΕΤΕΜ στηρίζονταν στα έτη εμπειρίας με την υποβολή και των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία θα αποδείκνυαν την ανωτέρω εμπειρία, και αυτή η παράμετρος θα πρέπει να είναι και η κεντρική ιδέα στο Π.Δ που ετοιμάζεται. Αυτό ισχύει και για την απόκτηση μελετητικού - εργοληπτικού πτυχίου ενώ έχει εφαρμοσθεί και στούς ενεργειακούς επιθεωρητές καθώς και τους ελεγκτές δόμησης χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις από τον χώρο μας. Τις προτάσεις μου αυτές τις είχα εκφράσει σε συναντήσεις που είχαμε με τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Ταλιαδούρο ο οποίος και ήταν θετικός, πλήν όμως δεν τα καταφέραμε τότε λόγω του ότι πολλοί απο εμάς τα ήθελαν όλα. Ας μην ξανακάνουμε λοιπόν τα ίδια λάθη γιατί βλέπουμε σήμερα που μας οδήγησε η πολιτική που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και είναι κρίμα γιατί κάτι τέτοιο δε μας αξίζει. Αλλαγή πορείας λοιπόν ΑΜΕΣΑ !!!!!!! με προτάσεις που θα έχουν ως βάση τα παραπάνω κριτήρια.

homo faber et ludens
|

@ΑΕΙ ΄ @P1 αυτό είναι πασίγνωστο παλαιόθεν, στην ημερίδα περιμένατε να το μάθετε (εκτός του ΜΒΑ και master ειδικής αγωγής); Τα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν μόνο από το πτυχίο και μόνο! ΄

Τι είναι τα ΕΔ; Πρώτα να δούμε τι είναι η επαγγελματική ελευθερία.
Επαγγελματική ελευθερία είναι η δυνατότητα να εξασκήσεις ένα επάγγελμα που επιθυμείς. Αυτό δεν ήταν πάντα δεδομένο. Πριν 200 χρόνια πχ ακολουθούσες το επάγγελμα του μπαμπά σου. Με τις μεγάλες επαναστάσεις (γαλλική 1789, γερμανική 1918) η επαγγελματική ελευθερία καθιερώθηκε σαν δικαίωμα του ανθρώπου. (Στο σύγχρονο γερμανικό Σύνταγμα την καθιερώνει στο άρθρο 12. Το γαλλικό του 1958 αναφέρει την διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου του 1789) Ο περιορισμός της επαγγελματικής ελευθερίας όταν κρίνεται αναγκαίος ρυθμίζεται με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Το κράτος μπορεί για διάφορους λόγους να περιορίσει την ελεύθερη επιλογή και εξάσκηση επαγγέλματος. Οι λόγοι αυτοί θα μπορούσαν πχ να είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Καθορίζει λοιπόν κατάλληλες προϋποθέσεις που θα ρυθμίζουν παγίως την πρόσβαση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Για να έχεις ΕΔ θα πρέπει να έχεις λοιπόν περιορισμό μίας ελευθερίας (της επαγγελματικής) για κάποιο καλό λόγο από την πλευρά του κράτους και (ρητή ή άρρητη) πάγια ρύθμιση από την πλευρά του όρων πρόσβασης στο επάγγελμα. Οι ρητή ρύθμιση είναι σαφής τι είναι. Βγάζει η κυβέρνηση ένα προεδρικό διάταγμα και λέει ότι την δραστηριότητα Χ μπορείς να την εξασκήσεις αν Υ. Άρρητα μπορεί το κράτος επί σειρά ετών να προκηρύσσει θέσεις Χ και ως προϋπόθεση να απαιτεί Υ. Αν πχ οι κάτοχοι πτυχίων μαθηματικού επί σειρά ετών είναι επιλέξιμοι για διορισμό ως ΠΕ3 στο υπουργείο παιδείας και με άλλο πτυχίο δεν είσαι επιλέξιμος, έχουν οι κάτοχοι πτυχίων μαθηματικού ένα ΕΔ.
Το ΕΔ προϋποθέτει λοιπόν άρση της καθολικής επαγγελματικής ελευθερίας και επιβολή προϋποθέσεων από την πλευρά του κράτους για την πρόσβαση σε δραστηριότητες. Μπορεί πχ να θεσμοθετήσει το κράτος ότι για να εξασκήσεις το επάγγελμα του καθηγητή του πανεπιστημίου απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα (ΔΔ). Χωρίς ΔΔ δεν γίνεσαι. Το διδακτορικό δίπλωμα σου δίνει λοιπόν ένα ΕΔ. Αν θεσμοθετήσει το κράτος ότι για να γίνεις καθηγητής εφαρμογών απαιτείται μάστερ τότε το μάστερ σου δίνει ΕΔ. Αν θεσμοθετήσει ότι για να διδάξεις ξένες γλώσσες σε φροντιστήριο ή ιδιωτικά ως ελεύθερος επαγγελματίας σε ιδιαίτερα απαιτείται η κατοχή C2 (Proficiency, Grosses Sprachdiplom) τότε αποκτάς ΕΔ (την επάρκεια) από αυτά τα διπλώματα. Πρόσφατα δόθηκαν ΕΔ στον χώρο της άθλησης https://www.esos.gr/arthra/60250/th-fortsakis-aparadekti-yponomeysi-ton… χωρίς φυσικά βασικό πτυχίο ΤΕΦΑΑ. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε ΕΔ να προκύπτουν από βασικές σπουδές. Υπάρχει παραγωγή ΕΔ τόσο από κατώτερες σπουδές όσο και από ανώτερες σπουδές.

Το θέσφατο ότι ΕΔ προκύπτουν μόνο από το βασικό πτυχίο αποτελεί τέχνασμα για να αποστομώνονται οι αποκλεισμένοι και να κατοχυρώνονται οι ήδη κατοχυρωμένοι. Δεν αποτελεί φυσικά νομική αρχή ούτε κάποιου είδους ακαδημαϊκή νομοτέλεια. Στις ΗΠΑ υπάρχουν αντικείμενα (νομική, ιατρική) που δεν προσφέρονται καν ως προπτυχιακό αντικείμενο. Δεν πεθαίνουν από έλλειψη ιατρικής φροντίδας επειδή η ιατρική είναι μεταπτυχιακό. Έλεος!

ΒΣΚ
|

@Γιώργος

Πραγματικά ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΔΕΑ για ποιο πράγμα μιλάτε, οπότε καλό θα ήταν να σταματήσετε να γράφετε πράγματα άσχετα με το αντικείμενο και να ενημερωθείτε πριν σχολιάσετε. Τα ΤΕΙ βγάζουν Νοσηλευτές ΤΕ και τα Πανεπιστήμια Νοσηλευτές ΠΕ. Ναι, το ξέρω σας είναι δύσκολο να το δείτε, όμως υπάρχουν Νοσηλευτές ΠΕ από τα Πανεπιστήμια, καθώς το ΕΚΠΑ έχει Τμήμα Νοσηλευτικής, και δε γνωρίζω αποφοίτους του που να έγιναν Ιατροί μέσω απόκτησης Μεταπτυχιακού τίτλου. Αν γνωρίζετε κάτι διαφορετικό, παρακαλώ διαφωτίστε μας . Ομοίως τα ΤΕΙ βγάζουν ΜΗΧΝΙΚΟΥΣ ΤΕ και ΟΧΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ή ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ ή ό,τι άλλο σας είπαν πριν 50 χρόνια άλλα ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, όπως γράφει και το πτυχίο μας. Οπότε με ένα Μεταπτυχιακό ο Μηχανικός ΤΕ θα γινόταν Μηχανικός ΠΕ ( ΟΧΙ ΓΙΑΤΡΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ή ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ). Η αντιστοιχία με τα επαγγέλματα υγείας θα ήταν να μετατραπεί με ένα μεταπτυχιακό ο Νοσηλευτής ΤΕ σε Νοσηλευτή ΠΕ, και όχι σε Ιατρό γιατί ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. Η αντιστοιχία ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ είναι ανάλογη με την αντιστοιχία ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΕ, ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ - ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ και όχι ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΓΙΑΤΡΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε ή απλά επιμένετε να πετάτε λάσπη ; Πραγματικά έλεος για την άγνοια ή "άγνοια" ορισμένων.

@Γιωργος
|

Πήγαινε πίσω στο χρονοντούλαπο..!

Δυστυχώς
|

@Γιωργος, λυπάμαι αλλά ειναι η μεγαλύτερη ανοησία που έχω διαβάσει. Είναι δυνατό να γράφονται τέτοια πράγματα !!

μηχανικος ΤΕ
|

@Γιωργος
Εισαι ασχετος, η σχολη τους λεγεται ΤΕΙ Νοσηλευτικης, οχι ΤΕΙ Ιατρικης. Το παραδειγμα σου ηταν τελειως ακυρο

ΑΕΙ
|

@ΓΙώργος εδώ θα σου πουν τη γνωστή καραμέλα "υπάρχει νοσηλευτική στα πανεπιστήμια, δεν πάμε για γιατροί" (παρόλο που το νόημα της φράσης είναι άλλο)... χρησιμοποίησε λοιπόν κάποιο άλλο παραϊατρικό ΤΕΙ στην παρομοίωση, π.χ. ιατρικά εργαστήρια με master για επαγγελματικά δικαιώματα ιατρού-βιοπαθολόγου/μικροβιολόγου ή φυσικοθεραπευτή με master το αυτό με τα του φυσίατρου, κ.λπ..

@P1 αυτό είναι πασίγνωστο παλαιόθεν, στην ημερίδα περιμένατε να το μάθετε (εκτός του ΜΒΑ και master ειδικής αγωγής); Τα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν μόνο από το πτυχίο και μόνο! Θα είναι κάποιος π.χ. πτυχιούχος από τμήμα νηπιαγωγών και θα κάνει ετήσιο master π.χ. στη μηχανολογία (ακραίο παράδειγμα), ε δεν γίνεται να τον θεωρούμε μετά μηχανολόγο μηχανικό... Τώρα για τη δημόσια υπηρεσία σου, που λες, δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά αν προσπάθησες π.χ. να "παραστήσεις" τον ΠΕ χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου, μπορεί (στην Ελλάδα συνηθίζεται το "ό,τι δηλώσεις να φαίνεσαι ότι είσαι".

Γιωργος
|

Δηλαδή οι πτυχιουχοι νοσηλευτικης με ένα μεταπτυχιακό να παίρνουν τα επαγγελματία δικαιώματα των γιατρών. Ελεος

Ρ1
|

Λοιπόν, ακούστε καλά: δια στόματος Αγγελόπουλου, σε δική μου ερώτηση σε ημερίδα, απαντησε ότι ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΠΡΟΣΌΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΌ. Επομένως όσοι κάναμε τη βλακεια να κοπιάσουμε 2 χρόνια μαζί με αποφοίτους πολυτεχνειων για μεταπτυχιακό απλά γελαστήκαμε. Μην ελπίζετε σε καμία εξέλιξη. Το είπαν τα παιδιά ότι μόνο το integrated Master κάνει. Κανένα άλλο. Επιπλέον επειδή είμαι υπαλληλος σε δημόσιο ίδρυμα σας ενημερωνω ότι ποτέ δεν ήταν τόσο επιθετική και απαξιωτικη η αντιμετώπιση ΠΕ μηχανικων προς ΤΕ. Από πέρυσι έχω αρρωστήσει ψυχολογικά γιατί βιώνω "κυνήγι μαγισσων" στο πετσί μου και λόγω θέσης παρακολουθώ από κοντά τις εξελιξεις στην τριτοβάθμια.

Ribopaido
|

Υπάρχει διαθέσιμο αγαπητε @αποκλείεται..
Οπως είχε προτείνει τοτε και ο πανάρετος και μερικοί απο το τεε τόσα χρόνια αλλα η αγαπητη ΕΕΤΕΜ δεν...
Οπως λέγανε τοτε '' ο 4254 δεν ειναι για εμάς..΄΄
Αισχος

Αποκλείεται..
|

"το προσχέδιο του ΤΕΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΤΕ, όπου προβλέπεται ισότιμηση με τους διπλωματουχους μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. "
Που το είδατε αυτό?
Αποκλείεται να ισχύσει ?! Θα το προτείνει μάλιστα το ίδιο το ΤΕΕ? Το άλλο με τον Τοτο το ξέρετε?

Δημητρης
|

Με όλα αυτά, αποκτάει εξαιρετικό ενδιαφέρον το προσχέδιο του ΤΕΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΤΕ, όπου προβλέπεται ισότιμηση με τους διπλωματουχους μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Θεωρώ πως πρέπει να πιέσουμε για την αποδοχή του συνάδελφοι, δεν βλέπω άλλη λύση. Τουλάχιστον να διασφαλίζεται η εξέλιξη μας, όλα τα υπόλοιπα για κατατακτήριες παρωδία, ΕΔ για εμπειροτέχνες, κλπ, απλά σπαταλάνε το χρόνο μας. Πρέπει να μπούμε στο ΤΕΕ με τον ένα η άλλο τρόπο, από εκεί μόνο μπορούμε να διεκδικήσουμε, μην έχουμε αυταπάτες

Πτυχιούχος
|

Το δίκαιο είναι ένα. Η ανάπτυξη κάθετων δομών εκπαίδευσης. ΤΕΙ + Μαστερ ή κάποιο αντίστοιχο αντισταθμιστικό μέτρο = Πολυτεχνείο. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες ή παράλογα όπως οι κατατακτήριες για να μπει ένας πτυχιούχος μηχανικός στο 3ο ή 5ο εξάμηνο σχολής μηχανικών πολυτεχνείου με αποτέλεσμα να σταματήσει τη ζωή του και να ξεκινήσει από το μηδέν πάλι. Έχουμε ως ιδιομορφία τα 300ECTS και τα έχουμε σαν να είναι το Τοτέμ.

Βασίλης
|

Ο Υπουργός λέει όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια από τη μία αλλά από την άλλη ετοιμάζει στρατιές αποφοίτων μηχανικών ΤΕΙ να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αυτά.

bob mastoras
|

@αποστολος
Σε μακροσκελές σχόλιο μου https://www.esos.gr/arthra/58362/neo-panepistimio-thessalias-noiothonta… αναφέρω. « Εγώ θα έβαζα το ελάχιστο χρονικό όριο που θα είναι δυνατή η ταυτόχρονη θεώρηση του απόφοιτου ΤΕΙ με μάστερ ως ΠΕ και κατόχου μάστερ στα 5,5 χρόνια σπουδών. Όμως απόφοιτοι ΤΕΙ με 5 ή 4,5 χρόνια σπουδών μπορούν ανετότατα να λογιστούν ως απόφοιτοι πανεπιστημίου απλά χωρίς μάστερ. » Αυτά βέβαια αφορούν το δημόσιο.
Βέβαια η περίπτωση σου με κάνει να αμφιβάλλω. Τα πολλά έτη σπουδών δεν οδηγούν σε καθαρότερη σκέψη.

Μηχανικός ΤΕΙ
|

Είχαμε εναπόθεση τις ελπίδες μας για τα ΕΔ στις επιτροπές Γαβρογλου και η απογοήτευση από το αποτέλεσμα ξεπέρασε και τους πιο δύσπιστους. Πολύ κακό το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ των επιτροπών το οποίο δεν διορθώνεται με με lifting. Πρέπει ο υπουργός όσο είναι νωρίς και μας χαντακωσει να ακούσει και την πλευρά των πτυχιούχων μηχανικών και όχι μόνο το ΤΕΕ που δυστυχώς κοιτάζει με κάθε τρόπο να υποβαθμίσει τους μηχανικούς ΤΕΙ.

Μηχανικός τε
|

Καλά , αυτή η χώρα δεν πρόκειται να πάει ποτε μπροστά. Όλοι οι συνειδητοποιημένοι μηχανικοί ΤΕ εξωτερικό φεύγουν για να κάνουν καριέρα. Δεν περιμένουν από καμία κυβέρνηση να εκδώσει ΕΔ. Ανίκανοι είστε όλοι σας και απλά καταστρέφετε τη χώρα , δήμιουργειτε εσωτερικές διαμάχες και εξυπηρετείτε συμφέροντα συντεχνιών.

Thomas Paschalis
|

@ Apostolos
Τα προγράμματα σπουδών στα ΤΕΙ είναι εφάμιλλα με προγράμματα πανεπιστημίων του εξωτερικού. Αυτό αναφέρετε σε εκθέσεις της ΑΔΙΠ. Αυτά που αναφέρεις είναι στη σφαίρα της φαντασίας σου. Σε προκαλώ να μας αναφέρεις τις πηγές σου. Όσο για τα πανεπιστήμια της Αγγλίας που λες πως δεν είναι ισότιμα μπορείς να μου αναφέρεις και ένα παράδειγμα για να μας πείσεις? Εγώ που σπούδασα Αγγλία πρώτη φορά το ακούω! Και να ξέρεις πως εδώ μέσα δεν σχολιάζουν μόνο μηχανικοί απο ΤΕΙ αλλά σχολιάζουν και απόφοιτοι διαφορετικής κατεύθυνσης, όπως εγω προσωπικά που σπούδασα χρηματοοικονομικά και management σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Apostolos
|

@ Thomas Paschalis
"Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα προγράμματα σπουδών στα ΑΕΙ."
Πολύ σωστά, αλλά τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΙ είναι κατώτερα όσο lifting και αν έκαναν. Τα ΤΕΙ δεν απέκτησαν ποτέ ΕΔ και φταίνε αυτοί που τα έφτιαξαν χωρίς ΕΔ. Ας μην τα έφτιαχναν καθόλου. Η επιλογή ΠΣ γίνεται με βάση την αριστεία στις Πανελλήνιες και αναγκαστικά όλα καθορίζονται από εκεί, εκτός και αν κάποιος δώσει κατατακτήριες. Ο νομοθέτης δυστυχώς δεν έχει προβλέψει άλλο τρόπο επιλογής και επομένως απόδοσης δικαιωμάτων.

" Όσο για την Αγγλία ποιος σου είπε πως αυτός που τελείωσε το «τελευταίο» πανεπιστήμιο δεν είναι ισότιμος με αυτόν που τελείωσε το Cambridge ή το Oxford??? Φυσικά και είναι ισότιμος."
Κάνεις μεγάλο λάθος, αυτό συμβαίνει μόνο στο Ελληνικό Δημόσιο και πουθενά αλλού.

@Τζωρτζ
"Είμαι απόφοιτος του τμήματος που ανέφερες (Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας). Το συγκεκριμένο τμήμα, κάθε χρονιά έχει υψηλότερη βάση εισαγωγής από το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος)."
Αν το ΤΕΙ-Α ήταν στην Σάμος πια λες θα ήταν η βάση εισαγωγής; Η σχολή μηχανικών πληροφορικής ΤΕ στην Άρτα είχε βάση εισαγωγής τα 7332 μόρια (στην Σάμο το Πολυτεχνείο είχε 9467 μόρια).
Εσύ όμως γιατί ασχολείσε? Η πληροφορική δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα, μόνο ένα ΠΕ και ΤΕ στο δημόσιο έχει.

Εν πάση περιπτώση, το θέμα είναι ότι θέλετε να αποφύγετε περαιτέρω αξιολόγηση (κατατακτήριες+σπουδές) και ζητάτε να σας αποδοθούν με το έτσι θέλω δικαιώματα, με λογικές δεκαετίας 80. Θα μπορούσατε να είστε περισσότερο ρεαλιστές και να ζητούσατε πτυχίο ΤΕΙ + μεταπτυχιακό = Δίπλωμα, αλλά σε ορισμένους ούτε αυτό αρέσει γιατί θα πρέπει να ξανακάνουν μεταπτυχιακό. Τέσσερα χρόνια ήμουν στο ΤΕΙ λέτε να μην ξέρω πως σκέπτεστε?

Τζωρτζ
|

@Apostolos
Αφού θες να μιλήσουμε για βάσεις εισαγωγής ας το κάνουμε.
Είμαι απόφοιτος του τμήματος που ανέφερες (Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας). Το συγκεκριμένο τμήμα, κάθε χρονιά έχει υψηλότερη βάση εισαγωγής από το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος).
Που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?? Ο γράφων να έχει στα χέρια του ένα χαρτί κατηργημένου ιδρύματος, και ένας απόφοιτος του τμήματος της Σάμου να έχει στα χέρια του Πτυχίο ΠΕ + Μάστερ!!!!
Αυτά τα ωραία, ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΡΑ....

@Apostolos
|

Άρες μαρες..
Αγαπητέ Απόστολε (μικρέ Διπλωματουχε) πως σχολιάζεις το γεγονός ότι ο Ναυπηγός Μηχανικός (ΕΜΠ Βεβαίως βεβαίως) υπογράφει για αεροδιαστημικες μελέτες;; Για κάθε Ηλεκτρολογικη μελέτη που υπάρχει; (Και αυτό με 1-2 προπτυχιακά μαθήματα!) Μήπως τελικά αδικείσαι που δεν έχεις και τον τίτλο του Δρ απευθείας ;

Thomas Paschalis
|

@ Απόστολος
Διαβάζω τις κουταμάρες που γράφεις και πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Από πότε οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές της ανώτατης εκπαίδευσης καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα? Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα προγράμματα σπουδών στα ΑΕΙ. Αν γινόταν αυτό που λες το ΕΜΠ που έχει υψηλότερες βάσεις από την πολυτεχνική σχολή στη Ξάνθη θα έπρεπε να απονέμει περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα και το ΕΑΠ στο οποίο οι υποψήφιοι δεν δίνουν εξετάσεις δεν θα έπρεπε να έχουν κανένα επαγγελματικό δικαίωμα. Όσο για την Αγγλία ποιος σου είπε πως αυτός που τελείωσε το «τελευταίο» πανεπιστήμιο δεν είναι ισότιμος με αυτόν που τελείωσε το Cambridge ή το Oxford??? Φυσικά και είναι ισότιμος.

@apostolos
|

Κρίμα πραγματικά. Ούτε τη συγνώμη σου δέχομαι, λυπάμαι.
1. Εγώ δεν μίλησα για βάσεις αλλά για τους πρώτους!! Ξέρεις υπάρχουν κι αυτοί...
2. Ποιος σου είπε ότι ζητάμε απευθείας ισοτίμηση; Όλοι αναγνωρίζουν ότι άλλο 5 έτη σπουδών άλλο 4 έτη. Όμως όποιος κάνει ΜΠ ή ΔΡ γιατί να μην μπορεί να ισοτιμηθεί; (πάλι δεν απαντάς και πετάς το μπαλάκι στην εξέδρα)
3. Άσε τις αναλογίες διότι τότε θα πρέπει να κρυφτείς. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πήγαινε σε ένα Erasmus+ και θα καταλάβεις, μέχρι τότε απλά μασάς σανό από τους ινστρούκτορές σου.
4. Πιο σύστημα ρε φίλε διακρίνει τους άριστους από τους υπόλοιπους; και πως γίνεται όλη η αριστεία να βρίσκεται στις πανελλήνιες που είναι ένα παρωχημένο σύστημα εξετάσεων προς κατάργηση;;; Πόσο ΣΑΝΟ ΠΙΑ;;;;
Και γιατί δηλαδή να μην μπορεί κάποιος που ξεκίνησε από πιο "αδύναμες" σχολές να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους πανεπιστήμονες(βλέπε απόφοιτους μόνο ελληνικών πολυτεχνείων);
5. Πως ανέχεσαι και αποδέχεσαι τους μηχανικούς του εξωτερικού για ισότιμούς σου με 4 έτη σπουδών + ΜΠ; Γιατί οι εντός Ελλάδας να μην μπορούν να κάνουν το ίδιο;
6. Ποιος σου είπε ότι όλοι αυτοί που έδωσαν κατατακτήριες δεν κατάλαβαν ότι δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος απλά επειδή ζουν στην Ελλάδα; Πιστεύεις ότι αν ζούσαν σε άλλη χώρα θα είχαν ΜΙΣΟ ΛΟΓΟ (ούτε ένα δηλαδή) να κάνουν άλλα 4 έτη σπουδών;;;; ΜΗΝ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΕΙΣ!!!!!!!!!!!!!!!
Τέλος επειδή καταλαβαίνω ότι ανταλλάσσω απόψεις με εγκάθετο ανώνυμο απολίθωμα δεν πρόκειται να γράψω κάτι άλλο σχετικά με σένα.

Apostolos
|

Συγνώμη αλλά ποτέ δεν αναφέρθηκε κανένας να εξισώσει μεταπτυχιακά και διδακτορικά με μια ανώτερη βαθμίδα. Απεναντίας όλοι θέλουν να εξισώσουν 4ετη πτυχιά ΤΕΙ με 5ετη πτυχία Πολυτεχνίων, με διαφορετικά προγράμματα σπουδών, διαφορετικό επίπεδο κλπ.
Βαθμολογικά το υψηλότερο ΤΕΙ ήταν το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ-Α με 13500 μόρια περίπου. Όλα τα άλλα έχουν μικρότερη βάση και η πλειοψηφία είναι γύρω στα 6000 με 8000 μόρια.
Δεν μπορεί κατόπιν εορτής (φοίτησης+αποφοίτησης) κάποιος να ζητάει να ισοτιμηθεί με τον αριστούχο, δεν είναι δυνατόν. Κατα αναλογία θα λέγαμε ότι στην Αγγλία πχ κάποιος που τελείωσε το τελευταίο πανεπιστήμιο είναι ισότιμος με αυτόν που τελείωσε το Cambridge ή το Oxford. Αυτά δεν γίνονται πως να το κάνουμε. Σιγά-σιγά πάμε σε ένα σύστημα που να διακρίνονται οι άριστοι από τους υπολοίπους.
Αν θέλουν και οι απόφοιτοι ΤΕΙ να ισοτιμηθούν πραγματικά , ΘΑ πρέπει να δώσουν κατατακτήριες, να σπουδάσουν σε ένα καλό ίδρυμα και μετά θα έχουν ότι θέλουν. Αυτός είναι ο κανόνας της αριστείας. Και αυτό τον δρόμο έχουν ακολουθήσει αρκετοί απόφοιτοι ΤΕΙ. Αυτοί δεν φωνάζουν, δεν ζητάνε τίποτα, γιατί τα έχουν καταφέρει μόνοι τους.

timos
|

Εγω νεος μηχανικος ΤΕ ειμαι.Ηθελα πληροφοριακα να ρωτησω κατι προς τους πλαιοτερους μηχανικους ΤΕ.Διαβαζω οτι υπηρχαν ΕΔ μεχρι το 2005οταν και καταργηθηκαν.Απο το 2005 μεχρι σημερα υπογραφατε μελετες και εγκρινονταν απο την Πολεοδομια ή οχι?

@apostolos
|

Πιθανόν το νεαρό της ηλικίας σου και ο εγωισμός να μην σου επιτρέπουν να δεις την μεγάλη εικόνα. Δυστυχώς σε όλα σου τα κείμενα εδώ αναφέρεσαι απαξιωτικά για τους φοιτητές/αποφοίτους των ΤΕΙ ενώ δεν σου έχει δώσει κανείς τέτοιο δικαίωμα. Ακόμα και αυτή η επιτυχία σου στο πολυτεχνείο θα έπρεπε να σε κάνει πιο υπεύθυνο άτομο αντί ενός φανατικού νοσταλγού του παρελθόντος.
Σε ενημερώνω ότι η κατάσταση έχει αλλάξει, υπάρχουν σχολές και τμήματα ΤΕΙ που πέρασαν παιδιά με 16-17.000 μόρια και δεν υστερούν σε τίποτα έναντι εσού.
Επίσης η ΕΕ δεν ανέχεται πλέον τις ιδιομορφίες του ελλαδιστάν.
Στη τελική γιατί να μην μπορεί ένας αξιόλογος απόφοιτος ενός ΤΕΙ(είναι ΑΕΙ, ας μην ξεχνάμε) να επεκτείνει τις σπουδές του και με ένα μεταπτυχιακό να ΕΞΙΣΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ;
ΕΛΕΟΣ ΠΛΕΟΝ, ΦΤΑΝΕΙ Η ΚΑΡΑΜΕΛΑ

Γιωργος
|

Για να καταλαβω.Λεει οτι οι Μηχανικοι ΤΕΙ μπορουν να κανουν μελετη διοωροφου απο σκυροδεμα?Χωρις οπλισμο?Ειναι ασφαλης και δυνατη μια τετοια κατασκευη?

Manos P
|

Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ απλό. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση εξαργυρώνει τα γραμμάτια προς την εκλογική πελατεία της, η οποία όπως βλέπετε όσο πάει και συρρικνώνεται. Διακαής τους πόθος είναι να την κρατήσουν με κάθε τρόπο. Οι πανεπιστημιοποιήσεις των ΤΕΙ επίσης, ήταν εξ αρχής εκ του πονηρού, οι σχολές αυτές θα καταργηθούν δια των συγχωνεύσεων σιγά-σιγά, οι απόφοιτοί τους δεν θα πάρουν ποτέ Ε.Δ (όπως βλέπετε να συμβαίνει ήδη με το ΠΑΔΑ) και γενικά θα πετάξουν εκτός αγοράς εργασίας ένα σημαντικό κομμάτι των ΤΕΙ, τους αποφοίτους των ΣΤΕΦ και ΣΤΕΓ. Κύριοι, να προσέχαμε ποιους ψηφίζαμε. Γενικά μιλάω...
,

Apostolos
|

Ζητάτε επαγγελματικά δικαιώματα τώρα που κλείνουν τα ΤΕΙ? Τώρα είναι αργά.
Αλήθεια αν ένας μηχανικός ΤΕΙ έχει τα ίδια δικαιώματα με έναν Διπλωματούχο τότε πια θα είναι η διαφορά τους? Δηλαδή κάποιοι ήταν έξυπνοι και πέρασαν σε μια σχολή με βάση το 5 και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτούς που γράφουν πάνω από 18? Το βλέπουν τίμιο και ηθικό αυτό?
Αλήθεια όλοι αυτοί οι μηχανικοί που έκαναν μεταπτυχιακά και διδακτορικά γιατί δεν έδωσαν κατατακτήριες εξετάσεις να περάσουν σε μια Πολυτεχνική σχολή να αποκτήσουν όλα τα δικαιώματα?
Κάθε χρόνο υπάρχουν 20~25 θέσεις για κατατακτήριες σε κάθε Πολυτεχνική σχολή και μετα βιας δηλώνουν 5~10 άτομα να δώσουν εξετάσεις, γιατί αυτό?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ