Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η εισήγηση της Επιτροπής «Γαβρόγλου» για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ

Kαθηγητές των ΤΕΙ σχολιάζοντας στο esos το κείμενο της εισήγησης της Επιτροπής έκαναν λόγο για “εισήγηση που μας πηγαίνει 50 χρόνια πίσω»
Δημοσίευση: 22/11/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα την εισήγηση της Επιτροπής που συγκρότησε ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ.

Η εισήγηση στάλθηκε από την Επιτροπή στον υπουργό Παιδείας και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι:

Α. Σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος

Β. Αποστολή για επεξεργασία, στο Συμβούλιο του Κράτους

Γ. Υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς και τον Πρόδρο της Δημοκρατίας

Δ. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το esos επικοινώνησε με καθηγητές των ΤΕΙ οι οποίοι σχολιάζοντας το κείμενο της εισήγησης της Επιτροπής  έκαναν λόγο  για “εισήγηση  που μας πηγαίνει 50 χρόνια πίσω»  και  η πρώτη αντίδραση ήταν ότι «τα επαγγελματικά δικαιώματα που ετοιμάζονται δεν είναι για μηχανικούς απόφοιτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα αλλά για τους εμπειροτέχνες οικοδομικών εργασιών!».

Συνεδριάσεις της Επιτροπής "Γαβρόγλου"

Η Επιτροπή συνεδρίασε συνολικά τέσσερις φορές, συγκεκριμένα στις 28/11/2017, 23/01/2018, 14/05/2018 και 26/10/2018. Στα διαστήματα μεταξύ των συνεδριάσεων εκτελέσθηκαν εργασίες τεκμηρίωσης, συλλογής στοιχείων διεθνούς πρακτικής, κ.α. Οι πρώτες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής εστιάστηκαν στην κατάρτιση της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των προσόντων των τίτλων σπουδών των αποφοίτων πολιτικών μηχανικών ΤΕ μέσω της μελέτης των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, της εκτίμησης των αποκομιζομενων προσόντων και της υφιστάμενης κατάστασης. Στις επόμενες δύο συνεδριάσεις συγκεκριμενοποιήθηκε το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες που περιγράφεται στην τελευταία παράγραφο του παρόντος κειμένου.

Μεθοδολογία

Όπως έχει ήδη κριθεί για το περιεχόμενο του εκτελεστικού της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος εκτελεστικό νόμο (βλ. ΣτΕ 678/2005 Ολ., ΣτΕ 4917/2012), τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονέμονται στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. καθορίζονται κανονιστικώς και με τρόπο ώστε να προσδιορίζεται σαφώς και συγκεκριμένα το είδος των επιτρεπόμενων επαγγελματικών πράξεων και να προκύπτει, από τα στοιχεία που συνοδεύουν την κανονιστική ρύθμιση, ότι τα κριτήρια, με βάση τα οποία γίνεται ο καθορισμός αυτός, είναι αμιγώς γνωστικά, τελούν δηλαδή σε αντιστοιχία με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που οι εν λόγω απόφοιτοι έχουν πράγματι αποκομίσει από τις σπουδές τους. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της επίσης τη διεθνή πρακτική μελετώντας αντίστοιχες νομικές ή εθιμικές διατάξεις που αφορούν τεχνολόγους μηχανικούς σε χώρες όπως η Ιταλία, το Η.Β., κ.ο.κ.

Υφιστάμενη Κατάσταση

Οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων & των Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής (ή των ισοδύναμων κατευθύνσεων), απασχολούνται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα (έχουν δηλαδή επαγγελματική ελευθερία). Συμμετέχουν σε ομάδες Έργων αυτοδύναμα ή  σε συνεργασία  με Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς (Δ.Μ.) ή/και άλλους επιστήμονες σε έργα της ειδικότητάς τους.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομοθεσία που να αποδίδει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕ Δομικών Έργων ή ‘Εργων Υποδομής στους επιμέρους τομείς άσκησης του επαγγέλματος.

Ως επαγγελματικά δικαιώματα, με τα οποία συνήθως (ανάλογα με την υπηρεσία) δραστηριοποιούνται οι πτυχιούχοι, εφαρμόζονται διασταλτικά τα όσα αναφέρονται στο Βασιλικό Διάταγμα του 1972 (Β.Δ. 769/72 – ΦΕΚ 223/Α/12-12-72 και Εγκύκλιοι Εγκ-51502/67 Γραφ.Πολ/μιας Αθηνών, ΕΔ5/06/138/66/16-2-82 και ΕΔ5/22173/3914/7-4-87).
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/NOMOTHESIA_P...
«Τα δικαιώματα ταύτα καθορίζονται δια του Αρθ-2 παρ.1 της υπ' αρ.61/11-6-62 πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου ως κάτωθι εν αποσπάσματι αναφέρονται:

α) Επί απλών οικοδομικών κατασκευών προοριζομένων δια κατοικίας ή και καταστημάτων μετά δύο το πολύ δαπέδων, και μετά κατακορύφων φερόντων στοιχείων εκ τοιχοποιίας διατεταγμένων κατά τρόπον, ώστε τα στατικά ανοίγματα των ενδιαφερομένως υφισταμένων πλακών ή δοκών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας μόνον Β 120 να μη υπερβαίνωσι τα πέντε και ήμισυ (5,50) μέτρα ανεγειρομένων δε εντός οικισμών άνευ περιορισμού πληθυσμού.

β) Κατ' εξαίρεσιν κατά την πρώτηντετραετίαν από της κτήσεως του πτυχίου η ως άνω άσκησις του επαγγέλματος περιορίζεται εις οικισμούς και πόλεις κάτω των είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων. (Σημείωσις η παράγραφος αύτη ισχύει δια τους αποκτήσαντας πτυχίον από του έτους 1965 συμπεριλαμβανομένου και εφεξής).

γ) Η μελέτη και επίβλεψις των ως άνω κατασκευών επιτρέπεται εις περιπτώσεις καθ' ας η αντισεισμική προστασία πραγματοποιείται κατά τους ισχύοντας κανονισμούς δια καταλλήλους διατάξεις δομικών στοιχείων και εφ' όσον κατά νόμον δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός έλεγχος.

δ) Επιτρέπεται επίσης η μελέτη και επίβλεψις των κατά το παρόν εδάφιον Β κατασκευών και εις περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη προσθήκης ενός ακόμη ορόφου, υπό τον όρον ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά Πολιτικού Μηχανικού.

ε) Επί τοπογραφικών εργασιών αφορωσών εις τα υπό τούτων κατά τα εν εδαφίοις α και β μελετώμενα έργα, ως και επί απλών επιπεδομετρικών εργασιών πόλεων μέχρις εκτάσεως πεντακοσίων (500) στρεμμάτων.»

«Οικοδομικών κατασκευών, προοριζομένων δια κατοικίας, καταστήματα ή Γραφεία:

α. Μέχρι δύο (2) το πολύ ορόφων, ελευθέρου ύψους εκάστου μέχρι τεσσάρων (4) μέτρων και άνευ προβλέψεως μελλοντικών τοιούτων, ήτοι μέχρι δύο (2) επαλλήλων καθ' ύψος πλακών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας Β160, αμφιερείστων ή συνεχών, διατεταγμένων κατά τρόπον ώστε τα στατικά ανοίγματα να μη υπερβαίνουν τα πέντε και ήμισυ (5,50) μέτρα και εδραζομένων επί φερόντων στοιχείων τοιχοποιίας ή υποστηλωμάτων, εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, θεμελιουμένων επί μεμονωμένων πεδίλων και ουχί πεδιλοδοκών με διαστάσεις πλακών εν κατόψει μέχρι τριάκοντα πέντε (35) μέτρων και υπό την προϋπόθεσιν ότι η αντισεισμική ικανότης της κατασκευής ελέγχεται και εξασφαλίζεται, μη απαιτουμένου προς τούτο ακριβούς αντισεισμικού υπολογισμού, ου η μελέτη, οσάκις απαιτείται δέον να συντάσσηται και υπογράφηται υπό διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Τυχόν προβλεπόμενον ή υπάρχον υπόγειον δεν προσμετρείται εις τον αριθμόν των ορόφων, μόνον εφ' όσον το δάπεδον του υπέρ αυτό, ορόφου, δεν υπέρκειται της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος εδάφους πλεόν του ενός (1) μέτρου.

β. Εις περίπτωσιν επικαλύψεως της κατά τα ανωτέρω διωρόφου οικοδομής δια ξυλίνης στέγης αντί πλακόςεξωπλισμένου σκυροδέματος, οι υπομηχανικοί δικαιούνται της συντάξεως στατικής μελέτης και της αυτονόμου επιβλέψεως δια συνολικόν άνοιγμα στέγης (ζευκτού) μέχρις οκτώ (8) μ. Αρχιτεκτονικής μελέτης και επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών εις την περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη, προσθήκης ενός επί πλεόν ορόφου, υπό την προϋπόθεσιν ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

Έργων Υποδομής (1500000 δρχ⇔  4.400,05 €)

1. Συγκοινωνιακών 'Εργων, προϋπολογιζομένης συνολικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (1500000) και εφ' όσον πρόκειται περί:

α. Συντηρήσεως και ανακαινίσεως Εθνικών και Επαρχιακών οδών ως και διανοίξεως αγροτικών και κοινοτικών τοιούτων, κατασκευής τεχνικών έργων, πλην λοξών, μέχρις ανοίγματος οκτώ (8) μέτρων και τοίχων αντιστηρίξεως ύψους μέχρι πέντε (5) μέτρων.

β. 'Εργων χερσαίας ζώνης λιμένος, κρηπιδωμάτων και αποβαθρών μέχρι βάθους δύο (2) μέτρων, υπό την προϋπόθεσιν ότι, δι' αμφοτέρας τας περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παρούσης παραγράφου δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός υπολογισμός ή ειδική εδαφοτεχνική μελέτη.

2. Υδραυλικών 'Εργων, προϋπολογιζομένης συνολικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (1500000), εφ' όσον πρόκειται περί έργων προστατευτικών και μικρών διευθετήσεων χειμάρρων δι' αναχωμάτων ή συρματοπλεγμάτων, μικρών αρδευτικών έργων ως και απλών δικτύων υπονόμων και εσωτερικών δικτύων υδρεύσεως, άνευ αντλιοστασίων.

Τοπογραφικών εργασιών, αφορωσών εις τα, κατά τας προηγουμένας παραγράφους μελετώμενα υπό των περί ων το παρόν άρθρον πολιτικών υπομηχανικών έργα, ως και απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων Πόλεων μέχρις εκτάσεως εκατόνπεντήκοντα (150) στρεμμάτων και απλών επίσης τοπογραφικών αποτυπώσεων υπαίθρου μέχρις εκτάσεως χιλίων πεντακοσίων (1500) στρεμμάτων, εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Εις τους αυτούς επί των Δημοσίων 'Εργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β. Διατ/τος.»

Οι σχετικές διατάξεις του Β.Δ 1972  εφαρμόζονται εθιμικά με διασταλτικό τρόπο που αμφισβητείται από το ΣτΕ. Επίσης το ΣτΕ αποφάσισε ότι το άρθρο 1 του ΠΔ 318/94  το οποίο δεν ακυρώθηκε από την 678/2005 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ δεν αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους, συνεπώς τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων είναι αρρύθμιστα επί 30 και πλέον χρόνια  παρότι  προβλεπόταν η έκδοσή τους έξι (6) μήνες πριν την αποφοίτηση του πρώτου πτυχιούχου.  (Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.22 εδ.β άρθρ. 13 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003)

Βέβαιο είναι ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 472/1985, οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων μπορούν να εγγραφούν στις ακόλουθες κατηγορίες έργων του Μ.Ε.Κ. (Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών):

•    Οικοδομικά
•    Βιομηχανικά – Ενεργειακά (δομικό μέρος).
Ομοίως,  οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής μπορούν να εγγραφούν στις ακόλουθες κατηγορίες του Μ.Ε.Κ.:
•    Οδοποιία,
•    Υδραυλικά Έργα
•    Λιμενικά Έργα.

Όσον αφορά τη δραστηριοποίηση των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ως Τεχνικών Ασφαλείας : Γενικά, απαιτούνται πέντε (5) έτη εμπειρίας από την κτήση του Πτυχίου (Ν. 1568/1985, άρθ. 5 – «υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων») ή δύο (2) έτη, εφόσον έχουν παρακολουθήσει κάποιο εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό με την υγιεινή και ασφάλεια τουλάχιστον 100 ωρών (Ν. 3144/2003, άρθ. 9). Επιπλέον απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ειδικότητά τους και τις εταιρείες στις οποίες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ως Τεχνικοί Ασφαλείας (κατηγορία επικινδυνότητας, κλάδος δραστηριότητας, αριθμός εργαζομένων κ.λπ.), σύμφωνα με το Π.Δ. 294/1988.

Πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες

Με βάση την προαναφερθείσα ανάλυση και λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, τα εκτιμώμενα (αποκομιζομενα) προσόντα, αλλά και την επείγουσα αναγκαιότητα της ύπαρξης νομικής ρύθμισης για την κατάρτιση ΠΔ που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών ΤΕ, η Επιτροπή κατέληξε σε σχέδιο πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες.

Το προτεινόμενο σχέδιο λαμβάνει επίσης υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στον χώρο της αγοράς.

Οι νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στο παρελθόν με βάση το μοντέλο του ατομικού γραφείου μελετών/επιβλέψεων («one man office»).

Το μοντέλο του «one man office» δεν κυριαρχεί  πλέον στην εγχώρια αγορά εργασίας (των Μηχανικών) και  δεν είναι πολύ συχνό στο εξωτερικό.

Η προγενέστερη πολιτική πίεση για περισσότερες (αυτοδύναμες ή αυτοτελείς) προσβάσεις σε νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Μηχανικού ήταν ανάλογη αυτού του μοντέλου – που δεν δεσπόζει πλέον στην αγορά.

Από το 2007 έως σήμερα, όλες οι επιτροπές που επεξεργάστηκαν τέτοια αντικείμενα, προσπάθησαν να περιγράψουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προβλέψεις για τη δημόσια ασφάλεια και ευρύτερα το δημόσιο συμφέρον.

Δηλαδή, προσπάθησαν να μην περιορίσουν την επαγγελματική ελευθερία - τον ανταγωνισμό – αλλά να ορίσουν τα ελάχιστα προσόντα ανάληψης σημαντικής Τεχνικής Ευθύνης. Ας μην λησμονούμε ότι είμαστε στην πιο σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης (χωρίς να μας λείπουν και οι άλλες φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κλπ).

Να σημειωθεί ότι το ΣτΕ με την υπ. αριθμόν 678/2005  όρισε δεσμευτικά περιγράμματα για τους πτυχιούχους μηχανικούς των ΤΕΙ με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι ΤΕΙ να λειτουργούν ναι μεν εν μέρει αυτοδύναμα αλλά παράλληλα και συμπληρωματικά με τους Δ.Μ.  

Πολιτικοί Μηχανικοί

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει το παρακάτω πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες για τους αποφοίτους πολιτικούς μηχανικούς ΤΕ.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων νοείται ο επαγγελματίας που συντελεί σε συνεργασία με διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς, ή αυτοδύναμα, στην κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα στα κτηριακά έργα.

Δομικών Εργων

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων δύναται βάσει γνωστικών κριτηρίων να ασκεί και να αναλαμβάνει αυτόνομα την τεχνική ευθύνη για :

•    μελέτες κτηριακών έργων απλών κατασκευών, όπως μελέτες τοιχωματικών κατασκευών [ΚΠΜ με ηv>0.65 ΕΝ1998 ή ΤΜΕΟ ΕΝ1998, ή ηv>0.60 ΕΑΚ], συνήθους σπουδαιότητας (Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998),  μέχρι διωρόφου από σκυρόδεμα (Σημ. το υπόγειο η το πατάρι δεν θεωρείται  όροφος, όπως και στα Βασιλικά Διατάγματα, στις σχετικές ερμηνείες ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΕΚΑ, κ.α.).

•    μελέτες απλών κτιριακών κατασκευών μικρής σπουδαιότητας (Σ1 ΕΑΚ ή ΕΝ1998) μέχρι διωρόφου.

•    οικοδομικές αποτυπώσεις για κτίρια μικρής ή συνήθους σπουδαιότητας (Σ1/Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998).

*Στις  μελέτες κτηριακών έργων περιλαμβάνονται οι επιμέρους (συγγενείς) κατηγορίες : αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης κελύφους, μελέτη ύδρευσης - αποχέτευσης, μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, μελέτες περιβάλλοντος χώρου, μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες χρονικού προγραμματισμού, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες ποιοτικού ελέγχου κλπ. καθώς και η σύνταξη μελέτης τοπογραφικού διαγράμματος ενταγμένου στο ΕΓΣΑ του μελετώμενου έργου από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικό.

Το σχετικό δικαίωμα αυτόνομης επίβλεψης (το απολύτως αντίστοιχο των παραπάνω προβλέψεων των μελετών) επεκτείνεται (ως προς το πλήθος των ορόφων) μέχρι τριωρόφου εφόσον αποδεικνύεται ότι τα παραδοτέα της σχετικής μελέτης καλύπτουν πλήρως το στάδιο Εφαρμογής (δηλαδή περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, όλα τα αναπτύγματα & τους πίνακες οπλισμών, τη μελέτη ικριωμάτων κλπ) οπότε ασκείται αυτοδύναμα από τον πολιτικό μηχανικό δομικών έργων Τ.Ε. ή εφόσον τα παραδοτέα  της σχετικής μελέτης δεν καλύπτουν πλήρως το στάδιο Εφαρμογής,  ασκείται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

Από το όριο τεχνικής ευθύνης (μελέτης ή επίβλεψης) απαλείφονται οι περιορισμοί κατηγορίας δομικού συστήματος κτηρίου («τοιχωματικού») ή υλικού («σκυροδέματος»), όταν αυτή (η τεχνική ευθύνη) αναλαμβάνεται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. Τα όρια στο πλήθος ορόφων και στην κατηγορία σπουδαιότητας παραμένουν όπως  εξειδικεύτηκαν  παραπάνω.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως πολιτικός μηχανικός  Τ.Ε. δομικών έργων δύναται βάσει του γνωστικού αντικειμένου, μετά από ανάλογη  εμπειρία, να ασκεί τη δραστηριότητα του Κατασκευαστή/Εργολήπτη Μηχανικού, να εγγράφεται και να προάγεται στα αντίστοιχα Μητρώα (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ) για: Οικοδομικά Έργα, Βιομηχανικά - Ενεργειακά Έργα (δομικό μέρος).

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως  πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων δύναται με βάση τις κείμενες διατάξεις, μετά από ανάλογη πιστοποίηση, να ασκεί (στο επίπεδο διαβάθμισης που προβλέπεται) και άλλες δραστηριότητες Μηχανικού (του τεχνικού ασφαλείας, του ενεργειακού επιθεωρητή, του επιμετρητή οικοδομικών δημοσίων έργων, του πραγματογνώμονα, του ελεγκτή δόμησης κλπ).

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής νοείται ο επαγγελματίας που συντελεί, σε συνεργασία με διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς, η αυτοδύναμα, στην κατασκευή  Έργων Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα στα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά και τα λιμενικά έργα.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται βάσει γνωστικών κριτηρίων να ασκεί και να αναλαμβάνει αυτόνομα την τεχνική ευθύνη για :

•    μελέτες μικρών τεχνικών έργων** (Α’ κατηγορίας) στη μελέτη των οποίων χρησιμοποιούνται τύποι εγκεκριμένοι από αρμόδιο φορέα – πρότυπες μελέτες.

•    οικοδομικές αποτυπώσεις για κτίρια μικρής ή συνήθους σπουδαιότητας (Σ1/Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998).

Στις μελέτες τεχνικών έργων** περιλαμβάνονται οι επιμέρους (συγγενείς) κατηγορίες : στατικές μελέτες, υδραυλικές μελέτες, κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες περιβάλλοντος χώρου, μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες χρονικού προγραμματισμού, μελέτες σκοπιμότητας,  τοπογραφικές μελέτες  (με εύλογα όρια 5.000 m2 εντός πόλεων, 50.000 m2 στην ύπαιθρο), μελέτες ποιοτικού ελέγχου, κλπ.

Το σχετικό δικαίωμα αυτόνομης επίβλεψης (το απολύτως αντίστοιχο των παραπάνω προβλέψεων των μελετών) επεκτείνεται μέχρι μικρών τεχνικών έργων Β’ κατηγορίας εφόσον αποδεικνύεται ότι τα παραδοτέα της σχετικής μελέτης καλύπτουν πλήρως το τελευταίο στάδιο σχεδιασμού (δηλαδή περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, όλα τα αναπτύγματα & τους πίνακες οπλισμών, τη μελέτη ικριωμάτων κλπ) , ή εφόσον τα παραδοτέα  της σχετικής μελέτης δεν καλύπτουν πλήρως το στάδιο εφαρμογής, ασκείται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

Διευκρινίζεται ότι το όριο τεχνικής ευθύνης μελέτης ή επίβλεψης επεκτείνεται και σε μελέτες τεχνικών έργων Β’ κατηγορίας, όταν αυτή (η τεχνική ευθύνη) αναλαμβάνεται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. Τότε, από το όριο τεχνικής ευθύνης  επίβλεψης  απαλείφεται η απαίτηση τελευταίου σταδίου σχεδιασμού.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται βάσει του γνωστικού αντικειμένου, μετά από ανάλογη  εμπειρία, να ασκεί τη δραστηριότητα του Κατασκευαστή/Εργολήπτη Μηχανικού, να εγγράφεται και να προάγεται στα αντίστοιχα Μητρώα (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ) για: Οδοποιία, Υδραυλικά Έργα, Λιμενικά Έργα.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται με βάση τις κείμενες διατάξεις, μετά από ανάλογη πιστοποίηση, να ασκεί (στο επίπεδο διαβάθμισης που προβλέπεται) και άλλες δραστηριότητες Μηχανικού (του τεχνικού ασφαλείας, του ενεργειακού επιθεωρητή, του επιμετρητή δημοσίων έργων ήτοι λιμενικών, τεχνικών, συγκοινωνιακών και οδοποιίας, του πραγματογνώμονα, του ελεγκτή δόμησης κλπ).

Τα μέλη της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής με βάση την Υπουργική Απόφαση ΥΟΔΔ 689 είναι τα εξής:

1. Γεώργιος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου, ΓενικόςΓραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο ΜΠΟΓΡΗ, του Γεωργίου.
2. Νικόλαος ΚΛΗΜΗΣ του Σπυρίδωνα,με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. ΠολυτεχνικήςΣχολής,μεαναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΣΠΥΡΑΚΟ του Χριστοφόρου.
3. Αντώνιος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου,με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. ΤμήματοςΜηχανικών Τ.Ε.Ι., με αναπληρωτή του τον Τριαντάφυλλο-Φίλη ΚΟΚΚΙΝΟ του Θεοδώρου.
4. Γεώργιος ΜΕΛΕΤΗΣ του Παναγιώτη, με αναπληρώτρια την Παρασκευή ΛΙΟΣΑΤΟΥ του Δημητρίου.
5. Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ του Γεωργίου, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΤΟΚΜΑΚΙΔΗ του Παναγιώτη.
6. Σταύρος ΡΟΖΗΣ του Ιωάννου, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου.
7. Άρης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ του Λεωνίδα, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο ΓΛΕΝΗ του Ιωάννη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ESOS: Τα μέλη της Επιτροπής "Γαβρόγλου" Γιώργος Μελέτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Msc  τακτικό μέλος και Παρασκευή (Εβίνα)  Λιοσάτου  Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε  Msc αναπληρωματικό μέλος,   έχουν παραιτηθεί από την επιτροπή από τις 24/10/2018.

Σχόλια (114)

 
Γιατί το παιδεύεις τόσο κε Υπουργέ;
22 Νοε 2018 15:14

Η μόνη λύση (είναι να ξεκινήσει απ το επόμενο πανεπιστημιακό έτος) και για όλα τα πολυτεχνεία(και τις υπόλοιπες 5-ετείς σχολές) το βασικό δίπλωμα μηχανικού στα 4έτη σπουδών. Μεταπτυχιακό-5+έτη σπουδών,κ.λ.π.

 
Ιακωβος
22 Νοε 2018 16:05

Κανεις δεν ειναι αφελής να νομίζει οτι θα περάσει αυτο , μονο και μονο απο το ΣτΕ.
Καποιος ανακοίνωσε οτι η επιτροπή εβγαλε το πόρισμα αυτο για να κερδίσει χρόνο.
Ωρα για μαχη στις δικαστικές αίθουσες

 
Stefanos
22 Νοε 2018 16:07

Τοιχωμάτικός φορέας 2 σταθμών, με ην>0,65 (κατά EC8) ή ην>0,60 (κατά ΕΑΚ) θεμελιωμένο σε βράχο, ενισχύει δυνητικά το φαινόμενο του συντονισμού. Επίσης δεδομένου ότι και στους 2 ταυτόχρονα ισχύοντες αντισεισμικούς κανονισμούς, η ελάχιστη διάσταση τοιχώματος περί τον ισχυρό άξονα, είναι το 1,50m, δυνητικά ενισχύει και τα φαινόμενα της ευστρεψίας στην περίπτωση που δεν υπάρξει κατάλληλη διάταξη. Επομένως μια δύσκαμπτη κατασκευή ΔΕΝ είναι απαραίτητα ασφαλής στις 2 στάθμες. Τα παραπάνω οδηγούν σε - αντι-οικονομικές - κατασκευές επιβαρύνοντας το κοινωνικό σύνολο (!!) Και όλα αυτά γιατί ο μηχανικός είναι εγκλωβισμένος στο να επιλέξει υποχρεωτικά τοιχωματικό σύστημα (δεν δίνεται η δυνατότητα ούτε καν για μεικτό). Το κείμενο πρωτίστως ΔΕΝ εξασφαλίζει την ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον. Επίσης ανεβάζει το κόστος των κατασκευών και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό, υπέρ αυτών που μπορούν να μελετήσουν πιο οικονομικά μια διώροφη κατασκευή μεικτού-συστήματος. Επίσης, θέτονται κι ερωτηματικά σχετικά με την επιστημονική κατάρτιση των επιτροπών που αποφασίζουν για τα ΕΔ.

 
Κωνσταντίνος
22 Νοε 2018 17:02

Μία απλή ερώτηση:Του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουν κλείσει τα περισσότερα ΤΕΙ,άρα και οι σχολές Τεχνολογίας τους που αντιστοιχούν στις ειδικότητες των Μηχανικών ΑΕΙ.Θα επιτευχθεί δηλαδή η πολυπόθητη μείωση στον αριθμό των πτυχιούχων μηχανικών που τρώνε από μία διαρκώς μειωνόμενη πίτα της αγοράς των υπηρεσιών τους,αφού θα υπάρχουν πιά μόνο οι πτυχιούχοι των Πολυτεχνείων και όσων τετραετών σχολών πανεπιστημιακών απέμειναν με το ίδιο αντικείμενο. Επίσης θα υπάρχουν και οι τετραετείς πτυχιούχοι Πολυτεχνείων του εξωτερικού.
Μήπως γιά λόγους επίτευξης του παραπάνω στόχου,όπως επίσης και γιά λόγους ισότητας με τους πτυχιούχους του εξωτερικού,αλλά κυρίως επειδή οι πτυχιούχοι των ελληνικών Πολυτεχνείων αναβάθμισαν το πτυχίο τους σε επίπεδο μεταπτυχιακού και έτσι κατευθύνονται σε άλλες περιοχές της αγοράς, πρέπει να αναγνωρίσει το υπουργείο ότι ο μηχανικός χρειάζεται γιά το πτυχίο του τέσσερα έτη σπουδών,όπως είναι και στις υπόλοιπες σχολές των ΑΕΙ;Απ' ό,τι γνωρίζω,αν ο πτυχιούχος ελληνικού Πολυτεχνείου με 5+ έτη σπουδών το πτυχίο του είναι επιπέδου μεταπτυχιακού(κι έτσι 4 έτη κανονική διάρκεια σπουδών+1+έτος το μεταπτυχιακό=5+έτη)και είναι ίσο με το μεταπτυχιακό κάποιου απόφοιτου οποιασδήποτε πανεπιστημιακής σχολής που έχει κάνει 4 έτη το προπτυχιακό και 1,5 έτος το μεταπτυχιακό.
Έτσι και ο πτυχιούχος σχολής μηχανικών του ΠΑΔΑ ή οποιουδήποτε άλλου συγχωνευμένου ιδρύματος θα μπορεί με 1,5-2 έτη μεταπτυχιακών σπουδών και μάλιστα σε πολυτεχνικές σχολές,να γίνει ισότιμος με τον απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής και να διεκδικήσει κι αυτός μερίδιο από τη νέα πίτα της αγοράς που μόλις προαναφέραμε.Τα περισσότερα έτη σπουδών (4+2;)γιά τους απόφοιτους του ΠΑΔΑ δε σημαίνει ότι θα τους δώσουν περισσότερη επάρκεια και θα τους κάνουν ικανούς να φάνε από την πίτα των απόφοιτων Πολυτεχνείων. Χωρίς εντάσεις,καταλήψεις και αναταραχές και προπαντός όχι στη βάση της προεκλογικής εξαγγελίας, γιατί πάλι το θέμα θα μείνει μετέωρο. Θα αφορά μόνο στους σημερινούς φοιτητές (ν+2)κι όχι τους απόφοιτους,γιά να μην προκληθεί χάος.

 
Giwrgos
22 Νοε 2018 17:41

Καλά τους έκαψαν τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ!!!

 
Φοιτητής παδα
22 Νοε 2018 18:12

@ Κωνσταντίνος
Μηχανικός ΠΑΔΑ = Μηχανικός ΤΕΙ .
Το μόνο που αλλάζει είναι το κύρος του ονόματος .
Αυτά τα είπε δυστηχως ο Υπουργός Κωνσταντίνε μου ,όχι εγω.
Δεν μπορεί να γίνει τίποτε διαφορετικό αν δεν γίνει για όλους τους αποφοίτους και πάλι δυστυχώς .

 
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός
22 Νοε 2018 20:11

Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι, τα βασιλικά διατάγματα όντως έδιναν το δικαίωμα στους εμπειροτέχνες να μελετούν μέχρι και διώροφη κατοικία, η άδεια για το δικό μου σπίτι είναι υπογεγραμμένη από εμπειροτέχνη. Κύριε Υπουργέ, 50 χρόνια μετά, απόφοιτοι ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων τα ίδια θα υπογράφουν;

 
Γιάννης
22 Νοε 2018 22:33

Η το ανατρέπουμε εδώ και τώρα...η είμαστε άξιοι της μοίρας μας και αφανιζομαστε.....παγκόσμια πρωτοτυπία απόφοιτοι μηχανικοι ανώτατης εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό κ διδακτορικό να έχουν δικαιώματα εμπειροτεχνιτων....μόνο στο Ελλαντα...

 
Leon T.
22 Νοε 2018 23:01

Ηθελα να ξερα, αυτή η επιτροπή που απαρτίζεται απο επιστήμονες , υποτίθεται, ήθελε έναν ολόκληρο χρόνο, για να βγάλει το πόρισμα οτι τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης τετραετούς διάρκειας σπουδών (στην ειδικότητα), εν έτη 2018, πρέπει να είναι ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ απο εκείνα των υπομηχανικών που έδωσε η χούντα το 1972;
Οσο να ναι η επιστήμη έχει προχωρήσει απο τότε...
Μαλλον τα προγράμματα σπουδών των σχολών δεν λήφθηκαν καθόλου υποψη...

Και όλα αυτά με αριστερή κυβέρνηση - σοσιαλιστική τουλάχιστον... ΥΠΟΤΊΘΕΤΑΙ...
Παρα ταυτα γίναμε βορά στα νύχια των διωκτών μας με τις ευλογίες τους...

Ηθελα να ξερα κύριοι της επιτροπής, κοιμαστε ήσυχοι τα βράδια οδηγώντας στην ανεργία, χιλιάδες μηχανικούς των ΤΕΙ;
Με το πορισμά σας επι της ουσίας δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα ο μηχανικός ΤΕ ούτε στο ελάχιστο...
Δεν έχετε ΙΧΝΟΣ αντικειμενικότητας στο πορισμά σας για τα προσόντα των μηχανικών τει.
Κυριε Γαβρόγλου, είστε υπερήφανος για το αποτέλεσμα;

 
Γιωργος
22 Νοε 2018 23:03

Μόνη λύση είναι παιδια αυτό το πόρισμα να πάρει μεγάλες διαστάσεις δημοσιοποιοντας το κυρίως σε αθηναϊκά κανάλια. Να καταλάβουν κυρίως οι γονείς και φοιτητές τι συμβαίνει. Έτσι με μεγάλη δημοσιότητα θα φτάσει και στον πρωθυπουργό και στην βουλή. Με το να γράφουμε δεν γίνεται τίποτα. Από αύριο κιόλας πρέπει να ξεσηκωθούμε σε όσα ΜΜΕ μπορεί να έρθει σε επαφή ο καθένας και η κάθε μία μας.

 
Σχολές και τμήματα
22 Νοε 2018 23:27

Ειναι κριμα τα τμηματα των μηχανικων να παραμεινουν 4 χρονια.Εμενα δεν με αφορα,διοτι δεν ανηκω στην σχολη μηχανικων,αλλα μου τη δινει αυτο που θα τα αφησει 4 χρονια.Γιατι δεν τα κανει 5 χρονια?Τοσο δυσκολο ειναι?Ας τα κανουν πανεπιστημια,αλλα 5 χρονια,οχι 4.Παιδια ξεσηκωθειτε.Παντε στο υπουργειο και πειτε στον υπουργο παιδειας τις σχολες μηχανικων να τις ονομασουν πολυτεχνικες σχολες και να τις κανουν 5 χρονια,και τις γεωπονικες σχολες 5 χρονια για να εχουν τα ιδια επαγγελματικα δικαιωματα με των αλλων πανεπιστημιων.Αυτα να πειτε ακριβως.Ειλικρινα,θα ναι κριμα αλλιως.

 
Σχολές και τμήματα
23 Νοε 2018 05:37

Ρε παιδια, δεν γινεται καποιος να πει του κυριου Γαβρογλου απο κοντα οτι θελετε τα τει να γινουν πανεπιστημια.Πολυ ωραια.Τουλαχιστον την σχολη μηχανικων,οπως και την σχολη γεωπονικη να τις κανουν 5 χρονια ετσι ωστε οι φοιτητες να εχουν τα ιδια επαγγελματικα δικαιωματα με τις ιδιες σχολες των υπολοιπων πανεπιστημιων.Σας ειναι δυσκολο να του το πειτε αυτο εσεις οι φοιτητες;Γινεται να παρουμε τηλεφωνο ή να στειλουμε email τον κυριο Γαβρογλου για να κανουμε τα παραπονα μας;Βλακειες μπορει να ρωταω τωρα,αλλα θελω να ξερω.

 
Tasos
23 Νοε 2018 09:37

Εντάξει ρε παιδιά. Μπορούμε να έχουμε αυτά που είχαμε 35 χρονια τώρα. Ας μείνουμε με το 318 αρ.1 που πουλάνε φύκια και μεταξωτές κορδελεσ Οι αλλοι.Με το τίποτα ξεκινήσαμε, στο τιποτα να μείνουμε. Το οτι υπαρχει συντεχνία υπαρχει. Είναι σαν να περιμένεις να σου δώσει ΕΔ ο διώκτης σου. Έγινε μια αρχή. Αν κλειδουσει το συστημα κατι θα υπαρχει. Ναι δεν ειναι αυτα που πρεπει αλλα ρε παιδιά θα μπορούμε να δουλέψουμε.

 
Αλέξανδρος Τ.Ε.
23 Νοε 2018 09:38

Κανένας Ψήφος στον Σύριζα αν δεν έκδοση δίκαια Επαγγελματικά Δικαιώματα, διότι αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα είναι αδικία, αδικία, αδικία. Μόνο αυτό φοβούνται. Μπορούμε;

 
Σπύρος Δομικών έργων και Έργων Υποδομης
23 Νοε 2018 11:14

Είναι λιγότερα και του βασιλικού διατάγματος, άκου τα 150 στρέμματα εντός γίνανε 5 και τα 1500 στρέμματα εκτός γίνανε 50 το εν τριακοσιοστο, και καθόλου μεταλλικες και ξύλινες κατασκευές, μελέτη μόνο τοίχοματικων, επίβλεψη τρίτου ορόφου με πλήρη σχέδια; λες και ο Α όροφος δεν θα έχει σχέδια. Και έλεος είμαστε και θα πρέπει να μας αποκαλούν ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

 
Χαράλαμπος (Ηλεκτρολόγος & Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.)
23 Νοε 2018 11:29

Καλά, έγινε τόση φασαρία, εν έτη 2018, που η τεχνολογία τρέχει με απίστευτους ρυθμούς, για να εφαρμόσουμε ότι ίσχυε μισό σχεδόν αιώνα πίσω, όταν ανοικοδομούσαν την Ελλάδα με βασιλικά διατάγματα της Χούντας και η πλειονότητα των οικοδομών έφτανε στο διώροφο.

Από αύριο κιόλας πρέπει όλες οι σχολές των Α.Τ.Ε.Ι της χώρας να κλείσουν, αφού η κοροϊδία προς το πρόσωπο χιλιάδων αποφοίτων δεν έχει προηγούμενο.

Ντροπή τους και πάλι ντροπή .

 
Πανος
23 Νοε 2018 11:33

Δεν ξέρω αν αφιέρωσε 5 λεπτά ο συντάκτης του εν λόγω κειμένου, μάλλον καθ'οδόν γράφτηκε. Απλή επικαιροποίηση του βασιλικού διατάγματος. Δεν λαμβάνει υπ' όψη τον χρόνο εμπειρίας. Περιορισμό στην στατική μελέτη μπορώ να την αντιληφθώ, περιορισμό στην αρχιτεκτονική μελέτη αδυνατώ, όπως και στην έκταση της αποτύπωσης για τους Ε.Υ. ο περιορισμός δεν έχει καμία λογική. Ναι καταλαβαίνω τον περιορισμό στις εξειδικευμένες και σύνθετες τοπογραφικές μελέτες.

 
Απόστολος
23 Νοε 2018 12:01

Εγώ απορώ με το όλο θέμα:
1) Έτσι και αλλιώς οικοδομική δραστηριότητα δεν υπάρχει πια, είτε είσαι από ΤΕΙ είτε είσαι από Πολυτεχνείο δουλειές δεν υπάρχουν
2) Όταν δίναμε εξετάσεις όλοι γνωρίζαμε ότι τα ΤΕΙ δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, γιαυτό 1η επιλογή είχαμε τα Πολυτεχνεία.
3) Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Γιαυτό τον λόγο εγώ προσωπικά δεν έβαλα κανένα ΤΕΙ μηχανικών ως επιλογή. Αυτοί που επέλεξαν να σπουδάσουν ΤΕΙ μηχανικών έκαναν μια πολύ λάθος επιλογή. Οι ίδιοι φταίνε και για την επιλογή τους και για την αποτυχία τους να περάσουν σε Πολυτεχνείο.
Τώρα τι ζητάνε?

 
Aπόφοιτοι ΤΕΙ
23 Νοε 2018 12:20

«Όταν δίναμε εξετάσεις όλοι γνωρίζαμε ότι τα ΤΕΙ δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, γιαυτό 1η επιλογή είχαμε τα Πολυτεχνεία».

...Μην τα γράφετε τόσο ξεκάθαρα, θα αρχίσουν πάλι διάφοροι να σχολιάζουν ότι το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ ήταν τότε ανώτερο από των Πολυτεχνείων / των Πολυτεχνικών Σχολών επειδή έκαναν πολλά εργαστήρια και είχαν υποχρεωτική πρακτική, και ότι τους αδικεί το σύστημα εδώ και 35 χρόνια.

 
homo faber et ludens
23 Νοε 2018 12:41

Από τα τελευταία σχόλια 12:01 και 12:20 βλέπετε ότι υπάρχουν ανθρώποι που χαίρονται αν δεν αποδοθούν ΕΔ. Ανεξάρτητα από το αν ωφελούνται οι ίδιοι «Έτσι και αλλιώς οικοδομική δραστηριότητα δεν υπάρχει πια, είτε είσαι από ΤΕΙ είτε είσαι από Πολυτεχνείο δουλειές δεν υπάρχουν». Είναι περισσότεροι κοινωνικά πιο ισχυροί και η κυβέρνηση έχει διαλέξει στρατόπεδο (το δικό τους) Απλά πράγματα. Το νόμιμο το επιστημονικό και άλλα τέτοια δεν ισχύουν. Ισχύει ο νόμος του ισχυρού.

 
Απόφοιτος
23 Νοε 2018 12:50

@Απόστολος

Ζητάμε να εφαρμοστεί η νομοθεσία κύριε.Ξέρετε,είναι εκείνοι οι κανόνες που διέπουν ένα κράτος δικαίου και όχι μια μπανανία που επιρτέπει στον πολιτικο μηχανικό ΕΜΠ να χτίζει και σε πλανήτες εκτός Γης.
Αλήθεια,εσείς που επιτύχατε την εισαγωγή σας στο πολυτεχνείο,για πείτε μας.Αν το πολυτεχνείο δεν είχε και αυτό επαγγελματικά δικαιώματα τότε τι θα κάνατε;Θα πηγαίνατε στο εξωτερικό;Και αν δεν είχατε χρήματα τότε τι θα κάνατε;(ξέρετε οι μηχανικοί ΤΕΙ στη Γερμανία γίνοντε δεκτοί με σεβασμό στα αντίστοιχα επιμελητήρια).Και αν καμία σχολή στην Ελλάδα δεν έδινε επαγγελματικά δικαιώματα τότε τι θα κάνατε επίσης;Θα κατηγορούσατε την ειμαρμένη που γεννηθήκατε στην Ελλάδα;Είναι επιχειρήματα σοβαρά αυτά που αναπτύσετε κύριε;Συνέλθετε σας παρακαλώ και μη δείχνετε τόσο ωμά την ακαδημαική σας απέχθεια για τους μηχανικούς ΤΕΙ διότι έχουν φτύσει αίμα για
την απόκηση του πτυχίου τους που εσείς και το κράτος έχετε την εντύπωση ότι αντιστοιχεί σε κουρελόχαρτο.

 
Αργύρης
23 Νοε 2018 13:03

Απόστολε κάνεις λάθος. όταν μπήκα στο ΤΕΙ πειραιά το 1998 έιχα επαγ. δικ. ίσχυε το π.δ.318/94. αποφοίτησα και ακόμα ίσχυε. το 2005 λοιπόν ακυρώθηκε η παρ.1 διότι το είχε προσβάλει το ΤΕΕ. Σήμερα λοιπόν δέν έχουμε κανένα επαγκ. δικαίωμα. Κατανοητό??? Μην γράφεις λοιπόν του κεφαλιού σου.

 
ioannis
23 Νοε 2018 13:04

Περιμένατε να δείτε το αποτέλεσμα της επιτροπής για να καταλάβετε τι θα πρότεινε ?

Δεν ήξερα ότι τα ΑΕΙ στην Ελλάδα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) έχουν και μία επιπλέον διάκριση : Πολυτεχνείο - ΤΕΙ. Η νομοθεσία μιλάει για ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνία, ΑΣΚΤ, ΤΕΙ).

 
@Aπόφοιτοι ΤΕΙ
23 Νοε 2018 13:16

Μην ξεχνάτε, όμως, πόσες ψήφοι είναι οι φοιτητές των ΤΕΙ.

 
Thomas Paschalis
23 Νοε 2018 14:44

@ Aπόφοιτοι ΤΕΙ
23 Νοε 2018 12:20
Μην ξεχνάτε ότι σπούδασαν με την υπόσχεση της έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αυτό ζητάνε τώρα, το αυτονόητο. Είναι υποχρέωση της πολιτείας.

 
στιγμές και διάρκειες
23 Νοε 2018 15:13

Απόστολος εδώ Apostolos στο νήμα προχτές για τις διεκδικήσεις των αποφοίτων! https://www.esos.gr/arthra/59942/enarxi-kinitopoiiseon-ton-apofoiton-tei...
Τι σύμπτωση και οι δύο να καταφέρονται κατά των αποφοίτων και να μην είναι ο ίδιος άνθρωπος! Γιατί ο ένας (ο Apostolos) μας ενημέρωσε ότι πέρασε σε ΤΕΙ και μετά έδωσε κατατακτήριες. Ο Απόστολος πάλι μας λέει: « Γιαυτό τον λόγο εγώ προσωπικά δεν έβαλα κανένα ΤΕΙ μηχανικών ως επιλογή»

Είναι σίγουρα σύμπτωση.

 
Eξαπατημένος μηχανικός πτυχιούχος ΤΕΙ για άλλη μια φορά.
23 Νοε 2018 16:50

Το πόρισμα είναι τόσο άθλιο που δεν αφορά όχι σχολές ανώτατης εκπαίδευσης αλλά ούτε και ανώτερης. Πρέπει να αντιδράσουμε γιατί αν περάσει θα μιλάμε για την ταφόπλακα των πτυχιούχων μηχανικών καθώς με τη διατύπωση αυτή του πορίσματος για το 95 % των εργασιών θα χρειάζεται να συνυπογράφει διπλωματούχος μηχανικός. Η εργασίες που περιγράφει αφορούν κατά κύριο λόγο εμπειροτέχνες οι αποφοίτους ΕΠΑΛ. Μόνο ως βάση συζήτησης για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα είναι τα προσχέδια των προεδρικών διαταγμάτων των υπουργών παιδείας Ταλιαδουρου και Παναρέτου.
Υ.Γ. Ο λαλίστατος κύριος Χιωτίνης γιατί δεν έχει πάρει θέση ακόμα για το επαίσχυντο αυτό κείμενο ;

 
Νικος
23 Νοε 2018 16:58

Ξεφτιλα κυριε Γαβρόγλου....τετοια κοροιδία απο κανέναν...τρέξαν να τα δώσουν όλα στους αποφοιτους πολυτεχνείου και μας πετάνε αποφάγια τώρα....ΑΡΚΕΤΑ!!!!! Δεν περνάει αυτο το κατάπτυστο κείμενο...εν έτη 2018 δεν λαμβάνεται υπόψιν περαιτέρω σπουδές, εργασιακη εμπειρία...να ενημερωθουν ολοι αμεσα...

 
Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων
23 Νοε 2018 17:47

Το επόμενο βήμα είναι να ζητήσουμε τα λεφτά πίσω από ολα τα Μεταπτυχιακά που έχουμε κάνει...μιας και δεν υπάρχει λόγος...Σχεδιαστή 2οροφού σύμφωνα με την εισήγηση με μεταπτυχιακό στα στατικά πρώτη φορά βλέπω....ααα esos βγάλε και την ανάρτηση που έλεγε το υπουργείο ότι τα ΤΕΙ είναι ισότιμα με τα Πανεπιστήμια μετα απο τον Νόμο της ανωτατοποίησης..."και την ομιλία του πρωθυπουργού στο ΠΑΔΑ ..... " βέβαια ισότιμα μόνο ακαδημαϊκά επαγγελματικά σύμφωνα με την εισήγηση είναι ακαδημαϊκοί επιστήμονες για αρχιτεκτονικά 2οροφου οικοδομής... αυτό είναι άλλη μία παγκόσμια πρωτοτυπία... Ραντεβού στα δικαστήρια...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean