Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η εισήγηση της Επιτροπής «Γαβρόγλου» για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ

Kαθηγητές των ΤΕΙ σχολιάζοντας στο esos το κείμενο της εισήγησης της Επιτροπής έκαναν λόγο για “εισήγηση που μας πηγαίνει 50 χρόνια πίσω»
Δημοσίευση: 22/11/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα την εισήγηση της Επιτροπής που συγκρότησε ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ.

Η εισήγηση στάλθηκε από την Επιτροπή στον υπουργό Παιδείας και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι:

Α. Σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος

Β. Αποστολή για επεξεργασία, στο Συμβούλιο του Κράτους

Γ. Υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς και τον Πρόδρο της Δημοκρατίας

Δ. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το esos επικοινώνησε με καθηγητές των ΤΕΙ οι οποίοι σχολιάζοντας το κείμενο της εισήγησης της Επιτροπής  έκαναν λόγο  για “εισήγηση  που μας πηγαίνει 50 χρόνια πίσω»  και  η πρώτη αντίδραση ήταν ότι «τα επαγγελματικά δικαιώματα που ετοιμάζονται δεν είναι για μηχανικούς απόφοιτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα αλλά για τους εμπειροτέχνες οικοδομικών εργασιών!».

Συνεδριάσεις της Επιτροπής "Γαβρόγλου"

Η Επιτροπή συνεδρίασε συνολικά τέσσερις φορές, συγκεκριμένα στις 28/11/2017, 23/01/2018, 14/05/2018 και 26/10/2018. Στα διαστήματα μεταξύ των συνεδριάσεων εκτελέσθηκαν εργασίες τεκμηρίωσης, συλλογής στοιχείων διεθνούς πρακτικής, κ.α. Οι πρώτες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής εστιάστηκαν στην κατάρτιση της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των προσόντων των τίτλων σπουδών των αποφοίτων πολιτικών μηχανικών ΤΕ μέσω της μελέτης των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, της εκτίμησης των αποκομιζομενων προσόντων και της υφιστάμενης κατάστασης. Στις επόμενες δύο συνεδριάσεις συγκεκριμενοποιήθηκε το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες που περιγράφεται στην τελευταία παράγραφο του παρόντος κειμένου.

Μεθοδολογία

Όπως έχει ήδη κριθεί για το περιεχόμενο του εκτελεστικού της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος εκτελεστικό νόμο (βλ. ΣτΕ 678/2005 Ολ., ΣτΕ 4917/2012), τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονέμονται στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. καθορίζονται κανονιστικώς και με τρόπο ώστε να προσδιορίζεται σαφώς και συγκεκριμένα το είδος των επιτρεπόμενων επαγγελματικών πράξεων και να προκύπτει, από τα στοιχεία που συνοδεύουν την κανονιστική ρύθμιση, ότι τα κριτήρια, με βάση τα οποία γίνεται ο καθορισμός αυτός, είναι αμιγώς γνωστικά, τελούν δηλαδή σε αντιστοιχία με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που οι εν λόγω απόφοιτοι έχουν πράγματι αποκομίσει από τις σπουδές τους. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της επίσης τη διεθνή πρακτική μελετώντας αντίστοιχες νομικές ή εθιμικές διατάξεις που αφορούν τεχνολόγους μηχανικούς σε χώρες όπως η Ιταλία, το Η.Β., κ.ο.κ.

Υφιστάμενη Κατάσταση

Οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων & των Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής (ή των ισοδύναμων κατευθύνσεων), απασχολούνται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα (έχουν δηλαδή επαγγελματική ελευθερία). Συμμετέχουν σε ομάδες Έργων αυτοδύναμα ή  σε συνεργασία  με Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς (Δ.Μ.) ή/και άλλους επιστήμονες σε έργα της ειδικότητάς τους.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομοθεσία που να αποδίδει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕ Δομικών Έργων ή ‘Εργων Υποδομής στους επιμέρους τομείς άσκησης του επαγγέλματος.

Ως επαγγελματικά δικαιώματα, με τα οποία συνήθως (ανάλογα με την υπηρεσία) δραστηριοποιούνται οι πτυχιούχοι, εφαρμόζονται διασταλτικά τα όσα αναφέρονται στο Βασιλικό Διάταγμα του 1972 (Β.Δ. 769/72 – ΦΕΚ 223/Α/12-12-72 και Εγκύκλιοι Εγκ-51502/67 Γραφ.Πολ/μιας Αθηνών, ΕΔ5/06/138/66/16-2-82 και ΕΔ5/22173/3914/7-4-87).
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/NOMOTHESIA_P...
«Τα δικαιώματα ταύτα καθορίζονται δια του Αρθ-2 παρ.1 της υπ' αρ.61/11-6-62 πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου ως κάτωθι εν αποσπάσματι αναφέρονται:

α) Επί απλών οικοδομικών κατασκευών προοριζομένων δια κατοικίας ή και καταστημάτων μετά δύο το πολύ δαπέδων, και μετά κατακορύφων φερόντων στοιχείων εκ τοιχοποιίας διατεταγμένων κατά τρόπον, ώστε τα στατικά ανοίγματα των ενδιαφερομένως υφισταμένων πλακών ή δοκών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας μόνον Β 120 να μη υπερβαίνωσι τα πέντε και ήμισυ (5,50) μέτρα ανεγειρομένων δε εντός οικισμών άνευ περιορισμού πληθυσμού.

β) Κατ' εξαίρεσιν κατά την πρώτηντετραετίαν από της κτήσεως του πτυχίου η ως άνω άσκησις του επαγγέλματος περιορίζεται εις οικισμούς και πόλεις κάτω των είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων. (Σημείωσις η παράγραφος αύτη ισχύει δια τους αποκτήσαντας πτυχίον από του έτους 1965 συμπεριλαμβανομένου και εφεξής).

γ) Η μελέτη και επίβλεψις των ως άνω κατασκευών επιτρέπεται εις περιπτώσεις καθ' ας η αντισεισμική προστασία πραγματοποιείται κατά τους ισχύοντας κανονισμούς δια καταλλήλους διατάξεις δομικών στοιχείων και εφ' όσον κατά νόμον δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός έλεγχος.

δ) Επιτρέπεται επίσης η μελέτη και επίβλεψις των κατά το παρόν εδάφιον Β κατασκευών και εις περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη προσθήκης ενός ακόμη ορόφου, υπό τον όρον ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά Πολιτικού Μηχανικού.

ε) Επί τοπογραφικών εργασιών αφορωσών εις τα υπό τούτων κατά τα εν εδαφίοις α και β μελετώμενα έργα, ως και επί απλών επιπεδομετρικών εργασιών πόλεων μέχρις εκτάσεως πεντακοσίων (500) στρεμμάτων.»

«Οικοδομικών κατασκευών, προοριζομένων δια κατοικίας, καταστήματα ή Γραφεία:

α. Μέχρι δύο (2) το πολύ ορόφων, ελευθέρου ύψους εκάστου μέχρι τεσσάρων (4) μέτρων και άνευ προβλέψεως μελλοντικών τοιούτων, ήτοι μέχρι δύο (2) επαλλήλων καθ' ύψος πλακών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας Β160, αμφιερείστων ή συνεχών, διατεταγμένων κατά τρόπον ώστε τα στατικά ανοίγματα να μη υπερβαίνουν τα πέντε και ήμισυ (5,50) μέτρα και εδραζομένων επί φερόντων στοιχείων τοιχοποιίας ή υποστηλωμάτων, εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, θεμελιουμένων επί μεμονωμένων πεδίλων και ουχί πεδιλοδοκών με διαστάσεις πλακών εν κατόψει μέχρι τριάκοντα πέντε (35) μέτρων και υπό την προϋπόθεσιν ότι η αντισεισμική ικανότης της κατασκευής ελέγχεται και εξασφαλίζεται, μη απαιτουμένου προς τούτο ακριβούς αντισεισμικού υπολογισμού, ου η μελέτη, οσάκις απαιτείται δέον να συντάσσηται και υπογράφηται υπό διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Τυχόν προβλεπόμενον ή υπάρχον υπόγειον δεν προσμετρείται εις τον αριθμόν των ορόφων, μόνον εφ' όσον το δάπεδον του υπέρ αυτό, ορόφου, δεν υπέρκειται της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος εδάφους πλεόν του ενός (1) μέτρου.

β. Εις περίπτωσιν επικαλύψεως της κατά τα ανωτέρω διωρόφου οικοδομής δια ξυλίνης στέγης αντί πλακόςεξωπλισμένου σκυροδέματος, οι υπομηχανικοί δικαιούνται της συντάξεως στατικής μελέτης και της αυτονόμου επιβλέψεως δια συνολικόν άνοιγμα στέγης (ζευκτού) μέχρις οκτώ (8) μ. Αρχιτεκτονικής μελέτης και επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών εις την περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη, προσθήκης ενός επί πλεόν ορόφου, υπό την προϋπόθεσιν ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

Έργων Υποδομής (1500000 δρχ⇔  4.400,05 €)

1. Συγκοινωνιακών 'Εργων, προϋπολογιζομένης συνολικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (1500000) και εφ' όσον πρόκειται περί:

α. Συντηρήσεως και ανακαινίσεως Εθνικών και Επαρχιακών οδών ως και διανοίξεως αγροτικών και κοινοτικών τοιούτων, κατασκευής τεχνικών έργων, πλην λοξών, μέχρις ανοίγματος οκτώ (8) μέτρων και τοίχων αντιστηρίξεως ύψους μέχρι πέντε (5) μέτρων.

β. 'Εργων χερσαίας ζώνης λιμένος, κρηπιδωμάτων και αποβαθρών μέχρι βάθους δύο (2) μέτρων, υπό την προϋπόθεσιν ότι, δι' αμφοτέρας τας περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παρούσης παραγράφου δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός υπολογισμός ή ειδική εδαφοτεχνική μελέτη.

2. Υδραυλικών 'Εργων, προϋπολογιζομένης συνολικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (1500000), εφ' όσον πρόκειται περί έργων προστατευτικών και μικρών διευθετήσεων χειμάρρων δι' αναχωμάτων ή συρματοπλεγμάτων, μικρών αρδευτικών έργων ως και απλών δικτύων υπονόμων και εσωτερικών δικτύων υδρεύσεως, άνευ αντλιοστασίων.

Τοπογραφικών εργασιών, αφορωσών εις τα, κατά τας προηγουμένας παραγράφους μελετώμενα υπό των περί ων το παρόν άρθρον πολιτικών υπομηχανικών έργα, ως και απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων Πόλεων μέχρις εκτάσεως εκατόνπεντήκοντα (150) στρεμμάτων και απλών επίσης τοπογραφικών αποτυπώσεων υπαίθρου μέχρις εκτάσεως χιλίων πεντακοσίων (1500) στρεμμάτων, εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Εις τους αυτούς επί των Δημοσίων 'Εργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β. Διατ/τος.»

Οι σχετικές διατάξεις του Β.Δ 1972  εφαρμόζονται εθιμικά με διασταλτικό τρόπο που αμφισβητείται από το ΣτΕ. Επίσης το ΣτΕ αποφάσισε ότι το άρθρο 1 του ΠΔ 318/94  το οποίο δεν ακυρώθηκε από την 678/2005 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ δεν αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους, συνεπώς τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων είναι αρρύθμιστα επί 30 και πλέον χρόνια  παρότι  προβλεπόταν η έκδοσή τους έξι (6) μήνες πριν την αποφοίτηση του πρώτου πτυχιούχου.  (Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.22 εδ.β άρθρ. 13 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003)

Βέβαιο είναι ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 472/1985, οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων μπορούν να εγγραφούν στις ακόλουθες κατηγορίες έργων του Μ.Ε.Κ. (Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών):

•    Οικοδομικά
•    Βιομηχανικά – Ενεργειακά (δομικό μέρος).
Ομοίως,  οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής μπορούν να εγγραφούν στις ακόλουθες κατηγορίες του Μ.Ε.Κ.:
•    Οδοποιία,
•    Υδραυλικά Έργα
•    Λιμενικά Έργα.

Όσον αφορά τη δραστηριοποίηση των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ως Τεχνικών Ασφαλείας : Γενικά, απαιτούνται πέντε (5) έτη εμπειρίας από την κτήση του Πτυχίου (Ν. 1568/1985, άρθ. 5 – «υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων») ή δύο (2) έτη, εφόσον έχουν παρακολουθήσει κάποιο εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό με την υγιεινή και ασφάλεια τουλάχιστον 100 ωρών (Ν. 3144/2003, άρθ. 9). Επιπλέον απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ειδικότητά τους και τις εταιρείες στις οποίες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ως Τεχνικοί Ασφαλείας (κατηγορία επικινδυνότητας, κλάδος δραστηριότητας, αριθμός εργαζομένων κ.λπ.), σύμφωνα με το Π.Δ. 294/1988.

Πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες

Με βάση την προαναφερθείσα ανάλυση και λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, τα εκτιμώμενα (αποκομιζομενα) προσόντα, αλλά και την επείγουσα αναγκαιότητα της ύπαρξης νομικής ρύθμισης για την κατάρτιση ΠΔ που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών ΤΕ, η Επιτροπή κατέληξε σε σχέδιο πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες.

Το προτεινόμενο σχέδιο λαμβάνει επίσης υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στον χώρο της αγοράς.

Οι νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στο παρελθόν με βάση το μοντέλο του ατομικού γραφείου μελετών/επιβλέψεων («one man office»).

Το μοντέλο του «one man office» δεν κυριαρχεί  πλέον στην εγχώρια αγορά εργασίας (των Μηχανικών) και  δεν είναι πολύ συχνό στο εξωτερικό.

Η προγενέστερη πολιτική πίεση για περισσότερες (αυτοδύναμες ή αυτοτελείς) προσβάσεις σε νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Μηχανικού ήταν ανάλογη αυτού του μοντέλου – που δεν δεσπόζει πλέον στην αγορά.

Από το 2007 έως σήμερα, όλες οι επιτροπές που επεξεργάστηκαν τέτοια αντικείμενα, προσπάθησαν να περιγράψουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προβλέψεις για τη δημόσια ασφάλεια και ευρύτερα το δημόσιο συμφέρον.

Δηλαδή, προσπάθησαν να μην περιορίσουν την επαγγελματική ελευθερία - τον ανταγωνισμό – αλλά να ορίσουν τα ελάχιστα προσόντα ανάληψης σημαντικής Τεχνικής Ευθύνης. Ας μην λησμονούμε ότι είμαστε στην πιο σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης (χωρίς να μας λείπουν και οι άλλες φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κλπ).

Να σημειωθεί ότι το ΣτΕ με την υπ. αριθμόν 678/2005  όρισε δεσμευτικά περιγράμματα για τους πτυχιούχους μηχανικούς των ΤΕΙ με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι ΤΕΙ να λειτουργούν ναι μεν εν μέρει αυτοδύναμα αλλά παράλληλα και συμπληρωματικά με τους Δ.Μ.  

Πολιτικοί Μηχανικοί

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει το παρακάτω πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες για τους αποφοίτους πολιτικούς μηχανικούς ΤΕ.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων νοείται ο επαγγελματίας που συντελεί σε συνεργασία με διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς, ή αυτοδύναμα, στην κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα στα κτηριακά έργα.

Δομικών Εργων

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων δύναται βάσει γνωστικών κριτηρίων να ασκεί και να αναλαμβάνει αυτόνομα την τεχνική ευθύνη για :

•    μελέτες κτηριακών έργων απλών κατασκευών, όπως μελέτες τοιχωματικών κατασκευών [ΚΠΜ με ηv>0.65 ΕΝ1998 ή ΤΜΕΟ ΕΝ1998, ή ηv>0.60 ΕΑΚ], συνήθους σπουδαιότητας (Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998),  μέχρι διωρόφου από σκυρόδεμα (Σημ. το υπόγειο η το πατάρι δεν θεωρείται  όροφος, όπως και στα Βασιλικά Διατάγματα, στις σχετικές ερμηνείες ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΕΚΑ, κ.α.).

•    μελέτες απλών κτιριακών κατασκευών μικρής σπουδαιότητας (Σ1 ΕΑΚ ή ΕΝ1998) μέχρι διωρόφου.

•    οικοδομικές αποτυπώσεις για κτίρια μικρής ή συνήθους σπουδαιότητας (Σ1/Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998).

*Στις  μελέτες κτηριακών έργων περιλαμβάνονται οι επιμέρους (συγγενείς) κατηγορίες : αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης κελύφους, μελέτη ύδρευσης - αποχέτευσης, μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, μελέτες περιβάλλοντος χώρου, μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες χρονικού προγραμματισμού, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες ποιοτικού ελέγχου κλπ. καθώς και η σύνταξη μελέτης τοπογραφικού διαγράμματος ενταγμένου στο ΕΓΣΑ του μελετώμενου έργου από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικό.

Το σχετικό δικαίωμα αυτόνομης επίβλεψης (το απολύτως αντίστοιχο των παραπάνω προβλέψεων των μελετών) επεκτείνεται (ως προς το πλήθος των ορόφων) μέχρι τριωρόφου εφόσον αποδεικνύεται ότι τα παραδοτέα της σχετικής μελέτης καλύπτουν πλήρως το στάδιο Εφαρμογής (δηλαδή περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, όλα τα αναπτύγματα & τους πίνακες οπλισμών, τη μελέτη ικριωμάτων κλπ) οπότε ασκείται αυτοδύναμα από τον πολιτικό μηχανικό δομικών έργων Τ.Ε. ή εφόσον τα παραδοτέα  της σχετικής μελέτης δεν καλύπτουν πλήρως το στάδιο Εφαρμογής,  ασκείται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

Από το όριο τεχνικής ευθύνης (μελέτης ή επίβλεψης) απαλείφονται οι περιορισμοί κατηγορίας δομικού συστήματος κτηρίου («τοιχωματικού») ή υλικού («σκυροδέματος»), όταν αυτή (η τεχνική ευθύνη) αναλαμβάνεται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. Τα όρια στο πλήθος ορόφων και στην κατηγορία σπουδαιότητας παραμένουν όπως  εξειδικεύτηκαν  παραπάνω.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως πολιτικός μηχανικός  Τ.Ε. δομικών έργων δύναται βάσει του γνωστικού αντικειμένου, μετά από ανάλογη  εμπειρία, να ασκεί τη δραστηριότητα του Κατασκευαστή/Εργολήπτη Μηχανικού, να εγγράφεται και να προάγεται στα αντίστοιχα Μητρώα (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ) για: Οικοδομικά Έργα, Βιομηχανικά - Ενεργειακά Έργα (δομικό μέρος).

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως  πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων δύναται με βάση τις κείμενες διατάξεις, μετά από ανάλογη πιστοποίηση, να ασκεί (στο επίπεδο διαβάθμισης που προβλέπεται) και άλλες δραστηριότητες Μηχανικού (του τεχνικού ασφαλείας, του ενεργειακού επιθεωρητή, του επιμετρητή οικοδομικών δημοσίων έργων, του πραγματογνώμονα, του ελεγκτή δόμησης κλπ).

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής νοείται ο επαγγελματίας που συντελεί, σε συνεργασία με διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς, η αυτοδύναμα, στην κατασκευή  Έργων Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα στα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά και τα λιμενικά έργα.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται βάσει γνωστικών κριτηρίων να ασκεί και να αναλαμβάνει αυτόνομα την τεχνική ευθύνη για :

•    μελέτες μικρών τεχνικών έργων** (Α’ κατηγορίας) στη μελέτη των οποίων χρησιμοποιούνται τύποι εγκεκριμένοι από αρμόδιο φορέα – πρότυπες μελέτες.

•    οικοδομικές αποτυπώσεις για κτίρια μικρής ή συνήθους σπουδαιότητας (Σ1/Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998).

Στις μελέτες τεχνικών έργων** περιλαμβάνονται οι επιμέρους (συγγενείς) κατηγορίες : στατικές μελέτες, υδραυλικές μελέτες, κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες περιβάλλοντος χώρου, μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες χρονικού προγραμματισμού, μελέτες σκοπιμότητας,  τοπογραφικές μελέτες  (με εύλογα όρια 5.000 m2 εντός πόλεων, 50.000 m2 στην ύπαιθρο), μελέτες ποιοτικού ελέγχου, κλπ.

Το σχετικό δικαίωμα αυτόνομης επίβλεψης (το απολύτως αντίστοιχο των παραπάνω προβλέψεων των μελετών) επεκτείνεται μέχρι μικρών τεχνικών έργων Β’ κατηγορίας εφόσον αποδεικνύεται ότι τα παραδοτέα της σχετικής μελέτης καλύπτουν πλήρως το τελευταίο στάδιο σχεδιασμού (δηλαδή περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, όλα τα αναπτύγματα & τους πίνακες οπλισμών, τη μελέτη ικριωμάτων κλπ) , ή εφόσον τα παραδοτέα  της σχετικής μελέτης δεν καλύπτουν πλήρως το στάδιο εφαρμογής, ασκείται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

Διευκρινίζεται ότι το όριο τεχνικής ευθύνης μελέτης ή επίβλεψης επεκτείνεται και σε μελέτες τεχνικών έργων Β’ κατηγορίας, όταν αυτή (η τεχνική ευθύνη) αναλαμβάνεται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. Τότε, από το όριο τεχνικής ευθύνης  επίβλεψης  απαλείφεται η απαίτηση τελευταίου σταδίου σχεδιασμού.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται βάσει του γνωστικού αντικειμένου, μετά από ανάλογη  εμπειρία, να ασκεί τη δραστηριότητα του Κατασκευαστή/Εργολήπτη Μηχανικού, να εγγράφεται και να προάγεται στα αντίστοιχα Μητρώα (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ) για: Οδοποιία, Υδραυλικά Έργα, Λιμενικά Έργα.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται με βάση τις κείμενες διατάξεις, μετά από ανάλογη πιστοποίηση, να ασκεί (στο επίπεδο διαβάθμισης που προβλέπεται) και άλλες δραστηριότητες Μηχανικού (του τεχνικού ασφαλείας, του ενεργειακού επιθεωρητή, του επιμετρητή δημοσίων έργων ήτοι λιμενικών, τεχνικών, συγκοινωνιακών και οδοποιίας, του πραγματογνώμονα, του ελεγκτή δόμησης κλπ).

Τα μέλη της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής με βάση την Υπουργική Απόφαση ΥΟΔΔ 689 είναι τα εξής:

1. Γεώργιος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου, ΓενικόςΓραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο ΜΠΟΓΡΗ, του Γεωργίου.
2. Νικόλαος ΚΛΗΜΗΣ του Σπυρίδωνα,με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. ΠολυτεχνικήςΣχολής,μεαναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΣΠΥΡΑΚΟ του Χριστοφόρου.
3. Αντώνιος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου,με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. ΤμήματοςΜηχανικών Τ.Ε.Ι., με αναπληρωτή του τον Τριαντάφυλλο-Φίλη ΚΟΚΚΙΝΟ του Θεοδώρου.
4. Γεώργιος ΜΕΛΕΤΗΣ του Παναγιώτη, με αναπληρώτρια την Παρασκευή ΛΙΟΣΑΤΟΥ του Δημητρίου.
5. Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ του Γεωργίου, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΤΟΚΜΑΚΙΔΗ του Παναγιώτη.
6. Σταύρος ΡΟΖΗΣ του Ιωάννου, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου.
7. Άρης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ του Λεωνίδα, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο ΓΛΕΝΗ του Ιωάννη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ESOS: Τα μέλη της Επιτροπής "Γαβρόγλου" Γιώργος Μελέτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Msc  τακτικό μέλος και Παρασκευή (Εβίνα)  Λιοσάτου  Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε  Msc αναπληρωματικό μέλος,   έχουν παραιτηθεί από την επιτροπή από τις 24/10/2018.

Σχόλια (114)

 
Γ(ελλάς)?
23 Νοε 2018 18:15

Ελλάς - ίσως η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχία από δικά της δημόσια τριτοβάθμια ιδρύματα...

 
ΓΙΑΝΝΗΣ Μ
23 Νοε 2018 18:49

Συγχαρητήρια, μετά από 4 χρόνια σπουδών απαγορεύεται να αποτυπώσω τετραώροφη κατοικία. Γιατί; Μα έτσι είπε η σοφή επιτροπή του κου υπουργού. Τι σπατάλη χρόνου και χρήματος από το ελληνικό κράτος! Τελικά μάλλον μας ήθελαν για να πληρώνουμε ενοίκια στις γκαρσονιέρες τους.

 
Αργύρης
23 Νοε 2018 19:05

Απόστολε απορείς γιατί είσαι αδιάβαστος! Άκουσε σε παρακαλώ πολύ εσύ και όλοι οι διπλωματούχοι
1. Το έτος 1994 εκδώθηκε το Π.Δ.318 που κατοχύρωνε επαγγελματικά δικαιώματα. Στους πολιτικούς και τοπογράφους τ.ε.
2. Το εν λόγω Π.Δ. το πρόσβαλε στο ΣΤΕ το ΤΕΕ. και ακυρώθηκε η παράγραφος 1 το έτος 2005.
Συνεπώς καταλαβαίνεις ότι λες ανυπόστατα πράγματα. Είχαμε κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία πρόσβαλε το ΤΕΕ που ανήκεις.
Μπήκα στην σχολή Πολ. Δομικών Έργων το 1998 και τελείωσα το 2003. τη μέρα που μπήκα καθώς και όταν αποφοίτησα είχα κατοχυρωμένα επαγγ. δικαιώματα.
Η πολιτεία λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ουδέποτε έκδωσε π.δ. με συνέπεια να μήν μπορούμε να εργαστούμε αξιοπρεπώς.

 
Γεωργοπουλου έργων υποδομής
23 Νοε 2018 21:00

Ας ευχηθούμε να βγει κάτι καλό για όλους μας οριστικό και τελεσιδικο να δικαιώσει τις πόρτες που τρώγαμε τόσα χρόνια στα μούτρα σε κάθε πολεοδομια σε κάθε δημόσια υπηρεσία..
Σε αντίθετη περίπτωση ..

 
Αντώνης
23 Νοε 2018 21:26

Έχω 10 χρόνια γραφείο, με αντιμετωπίζουν φορολογικά ως μηχανικό καθώς μου επιτρέπουν να έχω καδ μηχανικού και με φορολογουν ως μηχανικό, ασφαλιστικά πληρώνω εισφορές για μηχανικός και απο την μια μέρα στην άλλη μου λένε οτι τελικά δεν είμαι μηχανικός αλλά συνεχίζεις να έχεις εισφορές μηχανικού, παρόλο που δεν μπορώ να υπογράφω ούτε ενα τοπογραφικό σε ενα κωλοχωραφο του ενός στρέμματος. Μη λαμβάνοντας υπόψη ούτε τα έξοδα που έχω κάνει για να έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό. Καλύτερα να κρυφτούν αν περάσουν αυτά που σκέφτονται. Η οργή θα γίνει πράξη....

 
Βασίλης
23 Νοε 2018 22:40

Τελικά το προτεινόμενο σχέδιο λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στον χώρο της αγοράς και την ρυθμίζει εύλογα.

Στην νέα συνταγματική αναθεώρηση μην ξεχάσετε να αλλάξετε και το άρθρο 4.

 
Κώστας
23 Νοε 2018 22:51

Πότε είχατε επαγγελματικά δικαιώματα!!!!!Ποτέ!!!!

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΣ
23 Νοε 2018 23:01

Αν περάσει αυτό το αίσχος εμείς θα αφανιστούμε επαγγελματικά αλλά αυτοί θα αποκτήσουν χιλιάδες, όχι αντιπάλους αλλά ορκισμένους εχθρούς.

 
Νικόλαος
24 Νοε 2018 00:11

Αυτό δεν λέγεται επαγγελματικά δικαιώματα, αυτό λέγεται επαγγελματική καταστροφή προς όφελος μιας επαγγελματικής μερίδας! Ας ενημερώσει κάποιος τον Υπουργό ότι δεν νομοθετεί στην Ινδία του 19ου αιώνα για λογαριασμό των αποικιοκρατών...

 
ΤΕΙ το 1994
24 Νοε 2018 00:14

Τα Τεχνολογικά Ιδρύματα το 1994, πριν 25 χρόνια, δεν ανήκαν στα ΑΕΙ. Για να μη μιλήσουμε για το 1984, τι κατάσταση επικρατούσε τότε...

Και κανείς δεν απαντάει: ήταν στις πρώτες επιλογές σας τα ΤΕΙ ή μια εναλλακτική σε περίπτωση μη εισαγωγής στις αντίστοιχες Πολυτεχνικές ή άλλες πανεπιστημιακές σχολές;

(εξαιρούνται όσοι έχουν μοναδική ειδικότητα των ΤΕΙ πχ. Φωτογραφία ή Φυσικοθεραπεία)

Δεν είναι σωστό να την πληρώνουν οι απόφοιτοι για το κλίμα "ευδαιμονίας" της τότε Ελλάδας αλλά, ειλικρινά, ποιος από εμάς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη;

Ξαφνικά θα δημιουργούσαμε άλλες 10 Πολυτεχνικές Σχολές και 10 Σχολές Οικονομίας και Διοίκησης και 10 Σχολές Επιστημών Υγείας στα νέα ιδρύματα (ΤΕΙ αλλά και πανεπιστήμια) σε όλη τη χώρα, και όλα θα είχαν ρυθμιστεί μετά από λίγα χρόνια;...

Απλά τα ΤΕΙ ήταν το κατασκεύασμα -ένα φτηνό τέχνασμα, στην ουσία-για να αυξηθούν την περίοδο 1980-2010 τεχνητά οι εισακτέοι στην Τριτοβάθμια, τίποτα παραπάνω. Καμία μέριμνα για ποιότητα σπουδών και την βιωσιμότητα των τμημάτων.

Θα ήθελα να συμπληρώσω να ξυπνήσουν όλοι επιτέλους, διότι αυτές οι εποχές της υπεραισιοδοξίας ανήκουν στο μακρινό παρελθόν - η ανεργία στους νέους πτυχιούχους είναι στο 30% έως 40% ανάλογα με την ειδικότητα και ήδη συζητείται ΜΕΙΩΣΗ του αριθμού εισακτέων.

 
μηχανικος τε
24 Νοε 2018 01:07

ΝΤΡΟΠΗ είναι η μόνη λέξη που αρμόζει στην περίσταση.
Τι αν κλείνουν επιχειρήσεις και καταστρέφονται οικογένειες.

Αν είχαμε όμως χρήματα να σπουδάζαμε έξω θα ήμασταν υπερμηχανικοί και με τι βούλα...και ας μην μπορούσε να τραβήξουμε μια γραμμή.

Μπράβο τους....μια τυπική δίκαιη αριστερή κυβέρνηση

 
Εμπειροτεχνης ΤΕ
24 Νοε 2018 01:19

Το "πόρισμα " Γαβρογλου για τα ΕΔ μόνο ως κακόγουστη φάρσα μπορεί να εκληφθεί από τους πτυχιούχους μηχανικούς . Θα δανειστω μια φράση από τον πρωθυπουργο μας Αλέξη Τσίπρα που είχε πει για τον ΕΝΦΙΑ το οποίο έχει απόλυτη εφαρμογή και για το πόρισμα των ΕΔ που είδε το φως της δημοσιότητας. Είναι παράλογο δεν διορθώνεται καταργείται!!!

 
Έργων υποδομής τε υπομηχανικος ή μπετατζης
24 Νοε 2018 01:31

Έχω 13 χρόνια γραφείο πληρώνω εισφορές φόρους μου έδωσαν επιχορήγηση για επένδυση στο αντικείμενο μου έχω 50000 εξοπλισμό σε μηχανήματα μόνο για να μην μπορώ τελικά να υπογραψω τίποτα.. Για ποιο λόγο πληρώνω. Για ποιο λόγο μου έδωσε επιχορήγηση....Είναι ανακολουθοι σε όλα.. Μόνο τις δυνατότητες της τεχνολογίας και την εμπειρία που έχουμε αν λάβουν υπόψη πρέπει να βελτιωσουν καταρχήν τον τίτλο και φυσικά τα δικαιώματα μας.. Είμαστε σαν μηχανάκια που δημιουργούμε τελικά ΧΡΈΟΣ γιατί δεν μας αφήνουν να κάνουμε αυτό που σπουδασαμε στην ΕΛΛΆΔΑ σε δημόσιο πανεπιστήμιο για 4 χρόνια. Πλήρη απογοήτευση τόσα χρόνια, τα καλύτερα μας χρόνια, μας ευνουχησατε.

 
Απόφοιτος
24 Νοε 2018 10:46

@Κώστας

Μεγαλειώδες επιχείρημα!Μπράβο σας!Οι επιστήμονες του ΕΜΠ παίζουν τη λογική στα δάχτυλα!

Για πείτε μου.Αν είχαν να σας δώσουν να πιείτε νερό τρεις μέρες και στο τέλος με μια σύριγγα σας έδιναν κυριολεκτικά μια σταγόνα τι θα κάνατε;Θα τους λέγατε φαντάζομαι ευχαριστώ σύμφωνα με τη λογική σας,έτσι;

 
Dimitris
24 Νοε 2018 10:58

Ας αναλογιστούμε τι κατάφερε αυτή η κυβέρνηση σε έναν χρόνο:
1)master σε προπτυχιακές σπουδές σε διπλωματούχους μηχανικούς (παγκόσμια πρωτοτυπία)
2)επικαιροποιήση του Ν. 1930 για το επάγγελμα του μηχανικού (κάθε μάθημα και ένα επαγγελματικό δικαίωμα και μάλιστα ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ,ακόμα και χωρίς εμπειρία).
3)Ολοκληρωτικό κλείσιμο του επαγγέλματος μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών
4)Επαναφορά του ΒΔ 1972 για υπομηχανικούς(σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης εππ 6)
5)Κατάργηση όλων των ΤΕΙ
Δλδ κλείνει το επάγγελμα του μηχανικού οριστικά και αμετάκλητα,παρόλο που υπάρχει ως προαπαιτούμενο απο το 2010 βάση της Ευρωπαϊκής οδηγίας,το άνοιγμα των επαγγελμάτων.
Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβαίνουν αυτά....

 
Μιχάλης
24 Νοε 2018 19:16

Μπράβο σας! Αν περάσει αυτό το έκτρωμα, θα καταφέρετε να κλείσετε τα γραφεία όλων μας! Ειλικρινά αισθανόμαστε προδομένοι που καθίσαμε και σπουδάσαμε στην Ελλάδα, που δραστηριοποιούμαστε εδώ και που με τον ιδρώτα μας καταφέραμε να αναδειχτούμε σε έναν κλάδο που μας έδιωχνε από την πρώτη ημέρα.

 
Γιωργος
24 Νοε 2018 21:45

Αντί να καθόμαστε να γράφουμε γιατι δεν κανονίζουμε να βρεθούμε ΟΛΟΙ την Δευτέρα έξω από το γραφείο του υπουργού να δούμε τότε τι θα γίνει;

 
giorgos
24 Νοε 2018 23:02

Ραντεβού στις κάλπες.-

 
Ελενη
25 Νοε 2018 11:14

Δυστηχώς αυτη η πρόταση δεν βασίζεται σε λογική...και σε κανένα προγραμμα σπουδών των ΤΕΙ μετα την ανωτατοποιηση....υπαρχουν αποφοιτοι Μηχανικοι ΤΕ με διδακτορικά και ακαδημαική πορεία και πλήθος μεταπτυχιακών.....αυτά που λαμβάνονται υπόψιν????

επίσης το ίδιο ισχύει και για τους μηχανικους ΠΕ....αδικούνται κατάφορα ΠΕ και ΤΕ με περαιτέρω σπουδες και εξισώνονται με αυτους στο προπτυχιακό επίπεδο......Δηλαδη στο ΕΛΛΑΝΤΑ τα MSc/PhD λογίζονται μονο για τα μορια στο δημοσιο και οχι για να ανέβεις σκαλοπάτι στην τεχνική ευθύνη....μιλαμε για ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΕΣ.....

αντι να προτεινουν μια λύση η οποία θα ειναι ΔΙΚΑΙΗ και ΒΙΩΣΙΜΗ για όλους, δυστηχως συνεχιζεται το ακαδημαικο και επαγγελματικο bullying απο το ΤΕΕ και τον κ. Υπουργο σε βάρος των αποφοιτων ΤΕ...Δηλαδη πετάνε την μπάλα στην επομενη κυβερνηση γιατι αυτο το κειμενο ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ....

 
@Γιωργος24 Νοε 2018 21:45
25 Νοε 2018 14:22

Συμφωνώ απόλυτα! Πρέπει να περάσουμε σε πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων !! Μέχρι στιγμής είμαστε πίσω από τα πληκτρολόγια !!!

 
Ανώτατη Εκπαίδευση
25 Νοε 2018 18:00

Παίδες, γιατί δεν οργανώνεστε όλοι οι Μηχανικοί του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα, και να κάνετε σκληρές κινητοποιήσεις; Στον δρόμο θα βγεί κάτι , πίσω απ'το πληκτρολόγιο τίποτα.

 
Σχολές και τμήματα
25 Νοε 2018 21:12

Αυτο που λετε οτι δεν εχετε επαγγελματικα δικαιωματα το θεωρω βλακεια.Αν δεν εχετε επαγγελματικα δικαιωματα τοτε τι σπουδαζετε αυτο το επαγγελμα;Στην πρακτικη στο 8ο εξαμηνο σε τι εκπαιδευεστε τοτε?Τι εννοειται οτι δεν εχετε επαγγελματικα δικαιωματα?Σαν να λετε οτι δεν μπορειτε να δουλεψετε πανω σε αυτο που σπουδασατε.

 
@σχολες και τμηματα
26 Νοε 2018 01:00

Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις αγαπητέ.
Κατα τα λοιπά όλοι εδώ και άλλου φωνάζουμε για την έλλειψη ΕΔ βάση των σπουδών μας στην ΕΕ(εντός Ελλάδας).

 
Μηχανικος ΤΕΙ, MSc, PhD
26 Νοε 2018 02:07

Για να μην έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς και οι επόμενες γενιές θα πρέπει η σχολή μηχανικών του ΠΑΔΑ να γίνει Πολυτεχνική σχολή.

 
Apostolos
26 Νοε 2018 09:48

Ζητάτε επαγγελματικά δικαιώματα τώρα που κλείνουν τα ΤΕΙ? Τώρα είναι αργά.
Αλήθεια αν ένας μηχανικός ΤΕΙ έχει τα ίδια δικαιώματα με έναν Διπλωματούχο τότε πια θα είναι η διαφορά τους? Δηλαδή κάποιοι ήταν έξυπνοι και πέρασαν σε μια σχολή με βάση το 5 και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτούς που γράφουν πάνω από 18? Το βλέπουν τίμιο και ηθικό αυτό?
Αλήθεια όλοι αυτοί οι μηχανικοί που έκαναν μεταπτυχιακά και διδακτορικά γιατί δεν έδωσαν κατατακτήριες εξετάσεις να περάσουν σε μια Πολυτεχνική σχολή να αποκτήσουν όλα τα δικαιώματα?
Κάθε χρόνο υπάρχουν 20~25 θέσεις για κατατακτήριες σε κάθε Πολυτεχνική σχολή και μετα βιας δηλώνουν 5~10 άτομα να δώσουν εξετάσεις, γιατί αυτό?

 
Manos P
26 Νοε 2018 11:46

Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ απλό. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση εξαργυρώνει τα γραμμάτια προς την εκλογική πελατεία της, η οποία όπως βλέπετε όσο πάει και συρρικνώνεται. Διακαής τους πόθος είναι να την κρατήσουν με κάθε τρόπο. Οι πανεπιστημιοποιήσεις των ΤΕΙ επίσης, ήταν εξ αρχής εκ του πονηρού, οι σχολές αυτές θα καταργηθούν δια των συγχωνεύσεων σιγά-σιγά, οι απόφοιτοί τους δεν θα πάρουν ποτέ Ε.Δ (όπως βλέπετε να συμβαίνει ήδη με το ΠΑΔΑ) και γενικά θα πετάξουν εκτός αγοράς εργασίας ένα σημαντικό κομμάτι των ΤΕΙ, τους αποφοίτους των ΣΤΕΦ και ΣΤΕΓ. Κύριοι, να προσέχαμε ποιους ψηφίζαμε. Γενικά μιλάω...
,

 
Γιωργος
26 Νοε 2018 12:01

Για να καταλαβω.Λεει οτι οι Μηχανικοι ΤΕΙ μπορουν να κανουν μελετη διοωροφου απο σκυροδεμα?Χωρις οπλισμο?Ειναι ασφαλης και δυνατη μια τετοια κατασκευη?

 
@apostolos
26 Νοε 2018 12:22

Πιθανόν το νεαρό της ηλικίας σου και ο εγωισμός να μην σου επιτρέπουν να δεις την μεγάλη εικόνα. Δυστυχώς σε όλα σου τα κείμενα εδώ αναφέρεσαι απαξιωτικά για τους φοιτητές/αποφοίτους των ΤΕΙ ενώ δεν σου έχει δώσει κανείς τέτοιο δικαίωμα. Ακόμα και αυτή η επιτυχία σου στο πολυτεχνείο θα έπρεπε να σε κάνει πιο υπεύθυνο άτομο αντί ενός φανατικού νοσταλγού του παρελθόντος.
Σε ενημερώνω ότι η κατάσταση έχει αλλάξει, υπάρχουν σχολές και τμήματα ΤΕΙ που πέρασαν παιδιά με 16-17.000 μόρια και δεν υστερούν σε τίποτα έναντι εσού.
Επίσης η ΕΕ δεν ανέχεται πλέον τις ιδιομορφίες του ελλαδιστάν.
Στη τελική γιατί να μην μπορεί ένας αξιόλογος απόφοιτος ενός ΤΕΙ(είναι ΑΕΙ, ας μην ξεχνάμε) να επεκτείνει τις σπουδές του και με ένα μεταπτυχιακό να ΕΞΙΣΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ;
ΕΛΕΟΣ ΠΛΕΟΝ, ΦΤΑΝΕΙ Η ΚΑΡΑΜΕΛΑ

 
timos
26 Νοε 2018 12:39

Εγω νεος μηχανικος ΤΕ ειμαι.Ηθελα πληροφοριακα να ρωτησω κατι προς τους πλαιοτερους μηχανικους ΤΕ.Διαβαζω οτι υπηρχαν ΕΔ μεχρι το 2005οταν και καταργηθηκαν.Απο το 2005 μεχρι σημερα υπογραφατε μελετες και εγκρινονταν απο την Πολεοδομια ή οχι?

 
Apostolos
26 Νοε 2018 13:00

Συγνώμη αλλά ποτέ δεν αναφέρθηκε κανένας να εξισώσει μεταπτυχιακά και διδακτορικά με μια ανώτερη βαθμίδα. Απεναντίας όλοι θέλουν να εξισώσουν 4ετη πτυχιά ΤΕΙ με 5ετη πτυχία Πολυτεχνίων, με διαφορετικά προγράμματα σπουδών, διαφορετικό επίπεδο κλπ.
Βαθμολογικά το υψηλότερο ΤΕΙ ήταν το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ-Α με 13500 μόρια περίπου. Όλα τα άλλα έχουν μικρότερη βάση και η πλειοψηφία είναι γύρω στα 6000 με 8000 μόρια.
Δεν μπορεί κατόπιν εορτής (φοίτησης+αποφοίτησης) κάποιος να ζητάει να ισοτιμηθεί με τον αριστούχο, δεν είναι δυνατόν. Κατα αναλογία θα λέγαμε ότι στην Αγγλία πχ κάποιος που τελείωσε το τελευταίο πανεπιστήμιο είναι ισότιμος με αυτόν που τελείωσε το Cambridge ή το Oxford. Αυτά δεν γίνονται πως να το κάνουμε. Σιγά-σιγά πάμε σε ένα σύστημα που να διακρίνονται οι άριστοι από τους υπολοίπους.
Αν θέλουν και οι απόφοιτοι ΤΕΙ να ισοτιμηθούν πραγματικά , ΘΑ πρέπει να δώσουν κατατακτήριες, να σπουδάσουν σε ένα καλό ίδρυμα και μετά θα έχουν ότι θέλουν. Αυτός είναι ο κανόνας της αριστείας. Και αυτό τον δρόμο έχουν ακολουθήσει αρκετοί απόφοιτοι ΤΕΙ. Αυτοί δεν φωνάζουν, δεν ζητάνε τίποτα, γιατί τα έχουν καταφέρει μόνοι τους.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean