ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

θεσμός «Συμβούλου Καθηγητή» στα ΕΠΑ.Λ.

Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες
Δημοσίευση: 28/11/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Θεσμό  του «Συμβούλου Καθηγητή»   συστήνει το υπουργείο Παιδείας , που θα εφαρμόζεται  σε όλους τους μαθητές  της Α ́ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Στόχος της νέας αυτής δομής είναι η  συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών στη σχολική ζωή και η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.

Αρμοδιότητες

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι:

- Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών/-τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.

- Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.

- Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

- Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών/-τριών.

- Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικεί- ας σχολικής μονάδας, με άλλες σχολικές μονάδες που υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.

- Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα.

Εφαρμογή

1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του/ της Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας, συγκροτείται ομάδα εκπαιδευτικών, από τους υπηρετούντες στη σχολική μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον θεσμό και ορίζεται ένας εξ αυτών ως Συντονιστής.

2. Η ομάδα, με τη συμμετοχή του Ψυχολόγου που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα, εκπαιδεύεται στο πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στα ανατιθέμενα καθήκοντα και ειδικότερα σε τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική ακρόαση και βασικές αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της, η ομάδα μπορεί να συνεργάζεται με σχολικές μονάδες που υλοποιούν ήδη τη δράση καθώς και να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία για ενημέρωση.

3. Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση και εκπαίδευσή της, η ομάδα των εκπαιδευτικών, οργανώνει, δια του Συντονιστή της, ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων, καθώς και των τμημάτων Α ́ τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, για την ύπαρξη και τον σκοπό της δράσης. Επίσης, σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται σε κάθε τμήμα, στον γενικό πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

4. Κάθε μαθητής/-τρια της Α ́ τάξης ανατίθεται από τον συντονιστή της ομάδας στον «Σύμβουλο-Καθηγητή», ο/η οποίος/-α είναι εκπαιδευτικός – μέλος της ομάδας. Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» αναλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο πέντε (5) μαθητές, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Κατά την κατανομή των μαθητών/-τριών σε «Συμβούλους-Καθηγητές», ο συντονιστής μεριμνά ώστε ο «Σύμβουλος-Καθηγητής»: (α) να μη διδάσκει στο τμήμα του/της μαθητή/-τριας, εφόσον αυτό είναι δυνατό και (β) να μην κατέχει θέση Διευθυντή/-τριας ή Υποδιευθυντή/-τριας στη σχολική μονάδα.

Συναντήσεις με μαθητές

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» πραγματοποιεί 1-2 φορές τον μήνα, συναντήσεις με τον/τη μαθητή/-τρια, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία. Οι συναντήσεις ορίζονται εντός σχολικού ωραρίου και σε χρόνο κατά τον οποίον ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» δεν ασκεί το διδακτικό του έργο εντός της σχολικής τάξης. Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» παραλαμβάνει τον/τη μαθητή/-τρια από την τάξη του και τον επιστρέφει σε αυτή μετά το τέλος της συνάντησης, φροντίζοντας να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», κατά την πρώτη συνάντηση, ενημερώνει τον/τη μαθητή/-τρια για τη δράση και ορίζουν από κοινού τα όρια της συζήτησης, καθώς και το πρόγραμμα των υπόλοιπων συναντήσεων.

Συνεργασία με ψυχολόγο

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» τηρεί όλες τις αρχές της ενεργητικής ακρόασης, ενημερώνεται για τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του/της μαθητή/-τριας και διαμεσολαβεί, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο της σχολικής μονάδας, για την επίλυση προβλημάτων του/της μαθητή/-τριας.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», σε καμία περίπτωση, δεν αναλαμβάνει το ρόλο του ψυχολόγου ή του ψυχοθεραπευτή, αλλά λειτουργεί εντός των ορίων του παιδαγωγικού του ρόλου.

Συνδρομή αρμόδιου φορέα

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» ή η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» αδυνατούν να παρέμβουν ή το θέμα είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώνουν τον/τη Διευθυντή/-τρια του σχολείου, και ζητούν τη συνδρομή αρμόδιου φορέα.

Ανώνυμα οι συζητήσεις

Η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» ορίζει τακτικές και έκτακτες συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται ανώνυμα όλα τα ζητήματα που έχουν αναδυθεί από τις επιμέρους συναντήσεις με τους/τις μαθητές/-ήτριες και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο την αποτίμηση της δράσης και την ανατροφοδότησή της.

Στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις της ομάδας «Συμβούλων-Καθηγητών» συμμετέχει και ο Ψυχολόγος της σχολικής μονάδας, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών και

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς η ομάδα συνεδριάζει για την αποτίμηση της δράσης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής τηρούνται πρακτικά. Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» εκθέτει τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες της δράσης και προτείνει τρόπους επίλυσης προβλημάτων και βελτίωσής της.

Εκθέσεις

Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» συντάσσει, προαιρετικά, έκθεση και την καταθέτει στο αρχείο της δράσης που τηρείται στη σχολική μονάδα, για μελλοντική αξιοποίηση της εμπειρίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/- τριών, τηρείται το απόρρητο των διαδικασιών και όλες οι καταγραφές, εκθέσεις, πρακτικά κ.λπ. περιέχουν ανωνυμοποιημένα στοιχεία των μαθητών/-τριών, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους.

Σχόλια (5)

 
πήραν το κάρο πριν το βόδι
28 Νοε 2018 20:16

Με ποιο διδακτικό ωράριο θα είναι Σύμβουλοι;
Θα είναι μόνο Σύμβουλοι, μόνο καθηγητές ειδικότητας, μισο καθηγητές, μισο Σύμβουλοι; Δυο καρπούζια στην ίδια μασχάλη πώς θα χωρέσουνε;
Και ρωτάω κι εγώ επιπλέον, γιατί έβγαλε σήμερα ο Υπουργός πρόσκληση για αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας, ειδικευμένων στη Συμβουλευτική - Επαγγελματικό Προσανατολισμό, για απόσπαση στα ΚΕΣΥ, αφού φτιάχνει τον θεσμό του Σύμβουλου καθηγητή ;
Κλείσατε τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων, τους συγχωνεύσατε στα ΚΕΣΥ και δεν έχετε κόσμο να τους υποστηρίξετε. Από την άλλη διορίσατε στο άψε σβήσε Συντονιστές και Προϊσταμένους ΚΕΣΥ, χωρίς καθηκοντολόγιο. Μας προσκαλούν σε συναντήσεις γνωριμίας και μας λένε το απίθανο ότι "ακόμα ψάχνονται", αν είναι δυνατόν. Και μετά από τόσες καρατομήσεις και διορισμούς στελεχών, ο Υπουργός καταλήγει να καλεί τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά.
Ο απόλυτος ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ. Και μετά σας φταίνε οι καταληψίες μαθητές.

 
iris
28 Νοε 2018 18:27

@ekpepal
Λεπτομέρειες, συνάδελφε, η επιμόρφωση και οι απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, μάλλον χρήματα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να "απορροφηθούν" και μαζί με αυτά και κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

 
Οργανωση και ψυχαγωγία
28 Νοε 2018 18:21

Πενία τέχνας και μηχανάς κατεργάζεται.
Σύμβουλος Καθηγητής, Ομάδα Συμβούλων Καθηγητών, Συντονιστής της Ομάδας Συμβούλων καθηγητών. Ωραίααααα!!!!!!!
Εκείνα τα ΚΕΣΥ, με το Σίγμα της Συμβουλευτικής τι ρόλο θα βαράνε;
Εκείνοι οι Συντονιστές των ΠΕΚΕΣ με τον Οργανωτικό Συντονιστή και τον αναπληρωματικό στη σέντρα, επίσης τι ρόλο θα βαράνε;
Καταργήσατε τους Σχολικούς Συμβούλους, κάματε Συντονιστές ΠΕΚΕΔΕΣ και ξανα εφευρίσκετε τους Συμβούλους.
Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ της ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΕΥΓΕ.

 
ekpepal
28 Νοε 2018 16:37

Τι λετε ωρε χωρις επιμόρφωση και για δουλειά που αλλοι σπουδαζουν χρονια-χρονια, εσεις ετσι απλα τους ονομαζετε συμβουλους καθηγητες! ασ σοβαρευτούμε

 
Δημήτρης
28 Νοε 2018 16:31

Τι ωραία!
Τι ιδανικά!
Τα Σχολεία μας γέμισαν επαρκώς Ψυχολόγους!
Εκπαιδευτήκαμε στις τεχνικές της ενεργής ακρόασης και πλέον τις εφαρμόζουμε!
Βρήκαμε τον χρόνο για τις συνατήσεις και τις εκθέσεις!
Βρήκαμε και τον κατάλληλο χώρο που απαιτείται για τις συναντήσεις!

Κατόπιν τούτων μπορούμε να ασχοληθούμε και με πιο πεζά πράγματα όπως: Αν έχουμε πετρέλαιο (χειμώνας γαρ), αν έχουμε εκπαιδευτικούς, πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά που δεν έχουν να πληρώσουν για ιδιαίτερα, πως θα καταρτίσουμε περισσότερους επιμορφωτές για το Β1 & Β2 επίπεδο των ΤΠΕ κ.λπ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.