Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η απόφαση για την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό

Η καταβολή αφορά το διάστημα 1.1.2015-31.12.2016 και φαίνεται ότι «…θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι 27.1.2019», θα υπάρξει «παρακράτηση φόρου 20%», ενώ «ως χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018»
Δημοσίευση: 05/12/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις διαδικασίες καταβολής  εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Η καταβολή αφορά το διάστημα 1.1.2015-31.12.2016 και «…θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι 27.1.2019». Θα υπάρξει «παρακράτηση φόρου 20%», ενώ «ως χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018».Παράλληλα το εφάπαξ ποσό υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις

Συνολικά η απόφαση προβλέπει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2018, συνολικού ύψους εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000,00) ευρώ  και καθαρή δαπάνη, μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων κρατήσεων, τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια (363.000.000) ευρώ.

Ειδικότερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1

1.Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4575/2018 (Α’192),

  • για τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),
  • του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.,
  •  στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
  • στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.),
  • στα μέλη του Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.),
  •  στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ. Ε.) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

και για όσο χρόνο αυτά ήταν στην ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-12-2016, θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 27-1-2019.

Ειδικά στα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. καταβάλλονται τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31-7-2012 μισθολογικές διατάξεις και των αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση τις μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012, για όσο διάστημα υπάγονταν στις διατάξεις αυτές πριν την 1-1-2017.

Στις περιπτώσεις που κατά τους σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά, αρνητικό χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (για τα Α.Σ.Ε.Ι.), των Α.Ε.Α. και των ερευνητικών κέντρων ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται μέχρι την 21η του μήνα καταβολής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής κατά τα ισχύοντα.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται στην παρ. 1 κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1-1-2015 έως και 31-12-2016) η εκκαθάριση και πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για το διάστημα αυτό θα γίνει από την Υπηρεσία, στην οποία υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος των τρίμηνων αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους).

4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές των δικαιούχων που είχαν μισθολογικές συνέπειες και έλαβαν χώρα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, οπότε και προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό που αφορά το εν λόγω διάστημα.

Άρθρο 2

1. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό του προηγούμενου άρθρου υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις που ίσχυαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2016.

2. Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Ως χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 3

Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222), τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με το εφάπαξ χρηματικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο εν λόγω συμψηφισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του εν λόγω χρηματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται (εν όλω ή εν μέρει) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 4

Σε περίπτωση θανάτου προσώπου των κατηγοριών προσωπικού του άρθρου 1 που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-1-2015 έως 31-12-2016, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με την παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους εκκαθαριστές, των προβλεπομένων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβολή διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της αναφερόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ημερομηνίας.

Άρθρο 5

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται σε όσους ανήκαν, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 31-12-2016, σε κατηγορίες προσωπικού, οι οποίες εξομοιώνονταν ή συνδέονταν μισθολογικά με τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 όμοιες.

Ετικέτες: 
Μέλη ΔΕΠ

Σχόλια (14)

 
@ΠΟΛΙΤΗΣ
06 Δεκ 2018 08:08

Όχι, δε μοιράζουν τα χρήματα όλων στα μέλη ΔΕΠ. Δίνουν πίσω - γενναία τσεκουρεμένους - μισθούς που χρωστάνε. Οι συνταξιούχοι έχουν δυνατότητα να διεκδικήσουν από τον ΕΦΚΑ πίσω όλες τις μειώσεις που τους έγιναν. Το ίδιο και κάθε επαγγελματική ομάδα μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά οτιδήποτε κρίθηκε πως τους παρακρατήθηκε αντισυνταγματικά.

 
ΝικΔηΓρυκ
06 Δεκ 2018 07:51

Θα εισπράξετε ειδική ψήφο από τα ειδικά μισθολόγια.
Οι υπόλοιποι θα σας ρίξουμε μαύρη ψήφο, για τα δικά μας κουρεμένα μισθολόγια

 
Δήμος
05 Δεκ 2018 23:17

Σωστός ο Πολίτης. Τα ειδικά μισθολόγια, έχουν και Ειδικά Αναδρομικά!

 
Xρήστος
05 Δεκ 2018 21:59

''Το επίπεδο των φοιτητών είναι χαμηλωτερο στα ΤΕΙ όχι των καθηγητών.''

Eλπίζω να μην εισαι καθηγητής σε ΤΕΙ..

 
Τετοιες συγκρισεις μονο στη χωρα μας
05 Δεκ 2018 21:59

Εγώ πάλι πιστεύω ότι ο καθηγητής Αθμιας / Βθμιας αμοίβεται πολύ περισσότερο από έναν Επίκουρο καθηγητή ένα ώρα!
Απλά μαθηματικά είναι.. (Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε κύριοι σχολιαστες οτι ένα μέλος ΔΕΠ δεν διδάσκει μόνο, δεν πάει σπίτι του μεσημεράκι και «κλείνει το διακόπτη» και ούτε έχει 3 μήνες διακοπές..).
Μήπως να αναλογιστουμε και για ποσά χρόνια αμοίβεται ο καθηγητής πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας σε σχέση με το μέλος ΔΕΠ που ξεκινάει συνήθως ως λέκτορας λίγο πριν τα 40;
Ο νοών νοείτο..
ΥΓ οι θέσεις ΔΕΠ τόσο στα Πανεπιστήμια όσο και στα ΤΕΙ είναι ανοικτές για όποιον πιστεύει ότι αδικείται και θέλει να γίνει μέλος ΔΕΠ -με χαρά να τον καλωσορίσουμε!

 
Μανώλης
05 Δεκ 2018 20:27

Να υπενθυμίσουμε στους κ. υπουργούς, ότι πέρυσι που εισπράξαμε κάτι ψίχουλα αναδρομικά όλοι οι Δ.Υ και οι εκπαιδευτικοί ή όσοι πήραν αναδρομικά επικουρικής(καθώς καθυστερούσε 4 χρόνια η απονομή της) φορολογηθήκαμε όχι με 20%, αλλά προστέθηκαν στα εισοδήματα του 2015 και 2016 και φθάσαμε μέχρι την ανώτερη κλίμακα στο 45%(!) και όχι μόνο αυτό, αυτά απαιτήθηκαν εφάπαξ σε μία δόση(παρανόμως) έως τέλους του 2018!!! Γιατί αυτή η διαφορετική μεταχείριση;
Μήπως επειδή είμαστε ποιο υψηλόμισθοι οι εκπαιδευτικοί Α και Β/βάθμιας εκπαίδευσης;.. ή προετοιμάζεται το έδαφος και για τα αναδρομικά των φτωχών βουλευτών μας;
Έλεος και ντροπή...

 
@GMerakos
05 Δεκ 2018 18:29

Ο επίκουρος τει πληρώνεται με 1200Ε περίπου. Βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί το εξειδικευετε στα TEI αφού τα προσόντα για να πάρεις την θέση είναι ακριβώς τα ίδια με τα αντίστοιχα του Πανεπιστημιακου, που παίρνει 100Ε παραπάνω.
Το επίπεδο των φοιτητών είναι χαμηλωτερο στα ΤΕΙ όχι των καθηγητών.
Τα αναδρομικά που θα πάρουν πίσω οι καθηγητές καθαρά είναι γύρω στα 2000Ε οι αποφάσεις του ΣΤΕ αν εφαρμόζονταν θα έδιναν 10000Ε.

 
GMerakos
05 Δεκ 2018 16:58

Για πόσα χρήματα μιλάμε, π.χ. για έναν Επίκουρο ΤΕΙ ;

 
@@eneos
05 Δεκ 2018 15:46

Κρίμα που μπαίνουμε σ' αυτή τη λογική.
Δε ζήτησε κανένας ίση αμοιβή. Η ισότητα αναφέρεται στους χειρισμούς: αν οι ΔΕΠ δικαιούνται αναδρομικά για τις μειώσεις τους, οι υπόλοιποι όχι;
Αν οι συνθήκες εργασίας των μελών ΔΕΠ δεν βελτιώθηκαν τόσο ώστε να αντέχουν τις μειώσεις που να δείτε τις συνθήκες εργασίας των άλλων.
Αν τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να πάρουν τα Χ χρήματα μήπως θα έπρεπε οι άλλοι να πάρουν τα Υ δικά τους;
Αν τα μέλη ΔΕΠ (μορφωμένοι με διδακτορικά και έρευνα) λένε "ας προσέχατε, να γινόσασταν και εσείς ΔΕΠ" , τότε κάτι γίνεται λάθος στην εκπαίδευση...
Πραγματικά κρίμα....

 
ΠΟΛΙΤΗΣ
05 Δεκ 2018 15:22

ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΊΑ . ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΤΑ ΜΑΖΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. ΝΑ ΚΟΒΕΙΣ ΤΟ ΕΚΑΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 400 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 1500 ΕΥΡΩ. ΩΡΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .......ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΟΥΤΟΥ.......ΠΑΙΡΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΜΠΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ,ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΚΟΨΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ.......!!!! ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ.......ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ......ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΧΩΡΑ .....!!!!

 
@ΕΝΕΟS
05 Δεκ 2018 13:12

Εχει τη δυνατότητα οποιοσδήποτε καθηγητής στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια να κάνει 2 χρόνια Μεταπτυχιακό, 3-4+ χρόνια Διδακτορικό, καμιά δεκαριά δεκαπενταρια χρόνια μετά το Διδακτορικό έρευνα πενιχρά αμοιβόμενη και με εξαντλητικά ωράρια και να διεκδικήσει μια θέση στην Τριτοβάθμια για να πληρωθεί μετά από 20+ χρόνια με "ειδικό" μισθολόγιο όπως τα μέλη ΔΕΠ

 
Σύγκριση πτυχιούχου με ΔΕΠ..?
05 Δεκ 2018 12:26

"Μια άλλη Ελλάδα των ανισοτήτων και των διαφορών. Αν είσαι στην Τριτοβάθμια ΟΚ. Αν είσαι στην πρωτοβάθμια ή την δευτεροβάθμια βοήθειά σου !" ? -only in Greece

 
@ENEOS
05 Δεκ 2018 10:45

1) ο νομοθέτης θεωρεί το ΔΕΠ ειδικό μισθολόγιο και λειτουργούς που αμοίβονται χωριστά. Δεν είναι ίσοι με τους δασκάλους και τους καθηγητές των σχολείων, πως να το κάνουμε;
2) Οι πανεπιστημιακοί προσέφυγαν και δικαιώθηκαν απο το ΣτΕ γιατί οι περικοπές που τους έγιναν το 2012 ήταν άδικες και αντισυνταγματικές (αν σε ενδιαφέρει το θέμα διάβασε την απόφαση, τα εξηγεί). Θα μπορούσαν να προσφύγουν και οι της 1-2οβάθμιας και να δουν τι ισχύει.

Εν κατακλείδι, ισότητα ΔΕΝ είναι να αμοίβονται όλοι το ίδιο ούτε να έχουν όλοι τις ίδιες παροχές μισθολογικά ανεξάρτητα του τι κάνουν.

 
ENEOS
05 Δεκ 2018 09:38

Μια άλλη Ελλάδα των ανισοτήτων και των διαφορών. Αν είσαι στην Τριτοβάθμια ΟΚ. Αν είσαι στην πρωτοβάθμια ή την δευτεροβάθμια βοήθειά σου !

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ