Οδηγίες για τις εκλογές στο ΚΥΣΔΙΠ- Ποιοι είναι οι υποψήφιοι

05/12/2018

Άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιο, σχετικά με τις προϋποθέσεις διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του υπουργείου Παιδείας,εκδόθηκε σήμερα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Η ψηφοφορία για όσους ψηφίζουν αυτοπροσώπως, διαρκεί μία ημέρα μόνο, από την 8η πρωινή μέχρι και την 5η μεταμεσημβρινή ώρα.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 20η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα Ζακλιν ντε Ρομιγύ , στο ισόγειο του κτηρίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι, όπου λειτουργεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ).

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν μόνο οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., ως ανωτέρω.

Οι υπηρετούντες μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι αρμοδιότητας Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. που υπηρετούν σε υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ εντός του Νομού Αττικής θα ψηφίσουν στο κτίριο του Υπουργείου επί της οδού A. Παπανδρέου 37.

Οι υπηρετούντες μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι σε υπηρεσίες εκτός του Νομού Αττικής θα ψηφίσουν με αλληλογραφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684/19.9.1988 τ.Β ́) υπουργικής απόφασης. Μπορούν όμως να ψηφίσουν αυτοπροσώπως, αν το επιθυμούν, στο ίδιο κτίριο (Α. Παπανδρέου 37).

► Οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένες υποψηφιότητες των μονίμων υπαλλήλων για το ΚΥΣΔΙΠ είναι:

Α) Υποψήφιοι Μονίμων Υπαλλήλων

i) Συνδυασμός «ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ»

1.Βαγδούτης Κωνσταντίνος

2.Καρκάνη Βασιλική

3.Ρούσσης Δημήτριος

4. Σκοπελίτης Βασίλειος

5.Τριανταφυλλοπούλου Μαρία

6. Φούγιαξή Πηνελόπη

ii) Μεμονωμένοι Υποψήφιοι των μονίμων υπαλλήλων:

1. Αγγελίνα Ελπινίκη

2. Δασκαλάκης Νικόλαος

3. Καρανάσιος Κυριάκος

4. Λυμπεράκη – Besson Αιμιλία

5. Πανάγου Κωνσταντίνα

6. Σαργιάνος Νικόλαος

7. Χατζηνικολάου Παναγιώτης

B) Υποψήφιοι υπαλλήλων ΙΔΑΧ

i) Συνδυασμός «ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ»

1. Αναστασοπούλου Ελένη

2.Βενεδίκη Μαρία

3. Μπαμπασίκα Ιωάννα

4.Τσιμπούκη Ασημένια

Δεν υπεβλήθησαν μεμονωμένες υποψηφιότητες υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.

► Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων:

Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός υποψηφίων έχουν δικαίωμα να διορίσουν από έναν αντιπρόσωπο με έναν αναπληρωτή του στο κατάστημα ψηφοφορίας. Ο διορισμός γίνεται με γραπτή δήλωση του μεμονωμένου υποψηφίου ή του εκπροσώπου του συνδυασμού στον αντιπρόσωπο που παραδίδεται στην εφορευτική επιτροπή. Για το διορισμό γίνεται μνεία στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογής.

Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές των αντιπροσώπων των μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην αποτελούν μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους ή όταν αυτοί λείπουν, οι αναπληρωτές τους, έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, να διατυπώνουν κάθε παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων και να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων. Η απουσία υποψηφίων και των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει τις εκλογικές εργασίες.

► Διαδικασία εκλογών:

Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία ελέγχει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον πίνακα εκλογέων. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, που έχει εκδοθεί από φορέα του δημοσίου τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.

Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται τέτοιο έγγραφο, ο εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος μόνο εάν είναι γνωστός στα δύο τουλάχιστον μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Η εφορευτική επιτροπή δίνει σε κάθε εκλογέα ένα φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της και μονογραφημένο από τον πρόεδρο της, καθώς και ένα ψηφοδέλτιο από κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο. Λευκά ψηφοδέλτια δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Κάθε εκλογέας, για να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιό του, πρέπει να βάλει στο φάκελο της ψηφοφορίας ένα μόνο ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, ενός μεμονωμένου υποψήφιου ή ενός συνδυασμού.

Εάν επιλέξει να ψηφίσει κάποιο συνδυασμό, μπορεί να βάλει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης, σε δύο από τους αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο υποψήφιους της αρεσκείας του.

Οι σταυροί προτίμησης τίθενται δεξιά ή αριστερά των ονοματεπωνύμων των υποψηφίων του συνδυασμού με στυλογράφο χρώματος μπλε ή μαύρου.

Για τους μεμονωμένους υποψήφιους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.

Το ονοματεπώνυμο των εκλογέων που ψηφίζουν και ο αριθμός τους στον πίνακα εκλογέων, αναγράφονται κατά τη σειρά προσέλευσής τους, στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, που τηρεί η εφορευτική επιτροπή. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία, κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τους παρευρισκομένους υποψηφίους ή αντιπροσώπους ή αναπληρωτές τους.

Η φροντίδα για την τήρηση της δημόσιας τάξης στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω από αυτόν ανήκει στην εφορευτική επιτροπή με επιτηρητή τον πρόεδρό της. Απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας η παραμονή στην αίθουσα ψηφοφορίας άλλου προσώπου εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους ή τους αναπληρωτές τους.

Όταν περάσει η καθορισμένη ώρα για τη λήξη της ψηφοφορίας, κηρύσσεται η αποπεράτωσή της και κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος ψηφοφορίας. Πάντως, η εφορευτική επιτροπή δύναται να παρατείνει την ψηφοφορία, εφόσον έχουν προσέλθει πριν από τη λήξη της εκλογείς που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Η ώρα της περάτωσης της ψηφοφορίας, καθώς και ο λόγος της τυχόν παράτασής της αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται μετά την κήρυξη του τέλους της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας και ακολουθεί η ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΠΕΘ με έγγραφο του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.

► Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας:

Κάθε υποψήφιος ή αντιπρόσωπός του ή αναπληρωτής του έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην εφορευτική επιτροπή ένσταση για παράβαση διατάξεων της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684 τ.Β ́/19.9.1988) Υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο των πρακτικών.

Για τις ενστάσεις αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή αιτιολογημένα είτε αμέσως είτε όταν τελειώσει η ψηφοφορία. Οι αποφάσεις της καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

► Ακυρότητα ψηφοδελτίων:

Λέξεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή στίγματα ή άλλα σημεία ή σχήματα που σημειώνονται σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου, επάγονται ακυρότητα, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας.

Επίσης, στίγματα, λέξεις, σημεία ή σχήματα που σημειώνονται στο φάκελο, εφόσον κριθούν ως διακριτικά γνωρίσματα, που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που είναι μέσα στο φάκελο.

Το ψηφοδέλτιο συνδυασμού που έχει περισσότερους από δύο σταυρούς ή δεν έχει καθόλου σταυρούς είναι άκυρο.

Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης άκυρο: αν δεν είναι έντυπο έστω και εν μέρει, αν εκτυπώθηκε σε χαρτί που διαφέρει ολοφάνερα στο χρώμα από αυτό που χορηγήθηκε από την υπηρεσία, αν βρεθεί σε φάκελο που δεν φέρει τη μονογραφή του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, αν βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια διαφορετικών συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, αν βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια του ιδίου συνδυασμού που έχουν σταυρούς υπέρ διαφορετικών υποψηφίων. Αν όμως έχουν σταυρούς στους ιδίους υποψηφίους, είναι έγκυρα και υπολογίζονται ως μία ψήφος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ