Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Δημοσίευση: 10/12/2018
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Alt Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Title Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Μεταξύ άλλων ο Κανονισμός προβλέπει:

Ωράριο λειτουργίας

1. Το προσωπικό του Ι.Ε.Π., πλην των δικηγόρων με έμμισθη εντολή, υποχρεούται στην τήρηση σαραντάωρου ωραρίου εργασίας ανά εβδομάδα με την ευχέρεια της ατομικής ρύθμισης αυτού, ως προς την προσέλευση και αποχώρηση, σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή του Γραφείου όπου υπηρετεί. Είναι υποχρεωτική η παρουσία του κάθε ημέρα, ενώ σε περίπτωση απουσίας του, λόγω εκτάκτων αναγκών, ενημερώνεται ο Προϊστάμενός του και το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης (Τ.Π.Γ.Υ.).

2. Η επίβλεψη τήρησης του σαραντάωρου την εβδομάδα γίνεται από τον Προϊστάμενο της κάθε οργανικής μονάδας, ενώ ο έλεγχος του ωραρίου γίνεται από το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης (Τ.Π.Γ.Υ.).
Προσωπικό του Ι.Ε.Π. που εργάζεται σε προγράμματα ή που αναλαμβάνει ευθύνες που απαιτούν εντατική εργασία εκτός των χώρων του Ι.Ε.Π., ορισμένες ώρες του προβλεπόμενου εβδομαδιαίου ωραρίου μπορεί να καλύπτεται με ιδιαίτερη βεβαίωση και τεκμηρίωση από τον άμεσα Προϊστάμενό του και έγκριση από τον ιεραρχικά ανώτερο Προϊστάμενο, όπου υπάγεται η οργανική του μονάδα.

3. Η σήμανση της παρουσίας του προσωπικού μπορεί να γίνεται μέσα από τον προσωπικό υπολογιστή του κάθε εργαζομένου στους χώρους του Ι.Ε.Π.

4. Η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας σήμανσης παρουσίας ισχύει για όλο το προσωπικό ή/και από το κεντρικό σύστημα σήμανσης. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:

α) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π.,

β) δικηγόροι με έμμισθη εντολή και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 78 που ασκούν δικηγορία και υπηρετούν στο τμήμα νομικής υποστήριξης.

Η παρουσία του προσωπικού των περιπτώσεων α. και β. μπορεί να ελέγχεται από τον Πρόεδρο.

5. Ημέρες αργίας του Ι.Ε.Π. είναι εκείνες που ορίζονται για τις δημόσιες υπηρεσίες. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τυχόν και άλλες ημέρες αργίας ή ημιαργίας καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

6. Ανακοίνωση για τις ημέρες και το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του φορέα για το κοινό αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις προσωπικού

1. Το προσωπικό του Ι.Ε.Π. έχει ενδεικτικά τα εξής καθήκοντα και υποχρεώσεις:

α) Να παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα ή όπου αλλού ασκούνται οι δραστηριότητες του φορέα.

β) Να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον προϊστάμενο του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσιακής μονάδας που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. ή όσα του ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε συλλογικά όργανα του Ι.Ε.Π. Να εκτελεί στις εντολές των ανωτέρων του και γενικά στις ειδικές εντολές και οδηγίες της υπηρεσίας. Το αντικείμενο εργασίας του προσωπικού υποβάλλεται και κοινοποιείται στον άμεσα προϊστάμενο του ηλεκτρονικά.

γ) Να γνωρίζει και να τηρεί την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις και οδηγίες που είναι σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας του και τις αρμοδιότητες της υπηρεσιακής του μονάδας καθώς και να τηρεί το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας του.

δ) Να αναφέρεται πάντοτε ιεραρχικά στον άμεσο προϊστάμενό του. Κατά τον ίδιο τρόπο οφείλει επίσης να υποβάλλει κάθε αίτηση, ένσταση, παράπονο ή αναφορά για οποιοδήποτε θέμα.

ε) Να ενημερώνει αμέσως τον προϊστάμενό του αν, για λόγους ασθενείας ή για άλλη σοβαρή αιτία, κωλύεται να προσέλθει στην υπηρεσία.

στ) Να διαφυλάττει με επιμέλεια και σε καλή κατάσταση τα υπηρεσιακά έγγραφα, τα βιβλία, τα έπιπλα, τα μηχανήματα και όλα τα παραδιδόμενα και περιερχόμενα σ’ αυτό είδη για την εκτέλεση της υπηρεσίας του και να τα παραδίδει σε καλή κατάσταση.

ζ) Να τηρεί την επιβαλλόμενη εχεμύθεια για γεγονότα και πληροφορίες που αναφέρονται στο Ι.Ε.Π.

η) Να μην επιλαμβάνεται επιλύσεως ζητήματος, είτε ατομικά, είτε μετέχοντας σε συλλογικό όργανο, για το οποίο έχει πρόδηλο συμφέρον αυτός ή συγγενής του εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τετάρτου βαθμού.

θ) Να συμπεριφέρεται στους προϊσταμένους, υφισταμένους, συνεργάτες και τρίτους, με ευγένεια και πνεύμα συνεργασίας.

2. Το προσωπικό είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και την νομιμότητα των ενεργειών του. Υπάλληλος στον οποίο δόθηκαν αρμοδίως οδηγίες ή εντολές που θεωρεί παράνομες, οφείλει να το επισημάνει σ’ εκείνον που τις έδωσε και σε περίπτωση που αυτός επιμένει, οι εντολές ή οι οδηγίες δίνονται εγγράφως και ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει και να εκθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υπάλληλος είναι συνυπεύθυνος και φέρει ακέραια την ευθύνη. Η άνευ νομίμου και ουσιώδους λόγου αντίθεση ή άρνηση εκτελέσεως έργου ή εντολής προϊσταμένου, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

3. Οι υπάλληλοι οφείλουν να γνωρίζουν αμέσως και εγγράφως στο Ι.Ε.Π. κάθε στοιχείο που σχετίζεται με την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Άδειες προσωπικού

1. Για τις άδειες του προσωπικού του Ι.Ε.Π. εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις που εφαρμόζονται για το αντίστοιχο προσωπικό του Δημοσίου Τομέα. Ει- δικές άδειες μπορεί να καθορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για λόγους που αφορούν στην εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων ή και υπερεργασίας.

2. Κατά την περίοδο του Αυγούστου κάθε έτους, ένα τμήμα της κανονικής αδείας του προσωπικού, τουλάχιστον πέντε εργασίμων ημερών, χορηγείται υποχρεωτικά στη διάρκεια του μήνα αυτού.

3. Με απόφαση του Προέδρου χορηγείται στο προσωπικό άδεια κατά τις επίσημες αργίες ή ημιαργίες που ισχύουν για τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με όμοια διαδικασία μπορεί να χορηγείται για όλο το προσωπικό εορταστική άδεια κατά την αντίστοιχη περίοδο.

4. Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π., ύστερα από πρόταση του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, μπορεί να χορηγεί, ως έπαινο, σε υπάλληλο που έχει επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο για το συμφέρον της υπηρεσίας άδεια απουσίας έως και τρεις (3) ημέρες ετησίως.

Ηθικές αμοιβές

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου ή πρόταση των Προϊστάμενων, μπορεί να απονέμει, με απόφασή του στο προσωπικό του, ηθικές αμοιβές για εξαιρετική πράξη ή επίδοση στην εκτέλεση της υπηρεσίας του και την επωφελή συμβολή του στο έργο του Ι.Ε.Π.

2. Οι ηθικές αμοιβές είναι: α) εύφημος μνεία, β) ευ- αρέσκεια, γ) έπαινος, δ) άλλες παροχές εξαιρουμένων των χρηματικών.

3. Η απόφαση απονομής αμοιβών σε υπαλλήλους κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό του φορέα.

Ετικέτες: 
ΙΕΠ

Σχόλια (1)

 
μνημονιο αντιμνημόνιο....
11 Δεκ 2018 10:20

Αθάνατο ελληνικό Δημόσιο.....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean