Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οδηγός προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών

Δημοσίευση: 13/12/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αλεξάκης Αλέξανδρος  Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου  
Πασπαράκης Γιάννης Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Μετά από ερωτήματα αρκετών αποδελτιώσαμε και συμπτύξαμε τη νομοθεσία που αφορά την προϋπηρεσία εκπαιδευτικών. Το νομικό πλαίσιο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και το νομικό πλαίσιο που διέπει την προϋπηρεσία έχει δημιουργήσει σύγχυση σε πολλούς συναδέλφους.

1.    Προϋπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη.

Η προϋπηρεσία από 1-1-2016 έως 31-12-2017 δεν προσμετράται για τη μισθολογική εξέλιξη. Είναι αίτημα του κλάδου η αναγνώρισή του συνόλου της προϋπηρεσίας. Με διευκρινιστική εγκύκλιο από 1-1-2018  γίνεται  «άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015 ΓΛΚ» εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την εγκύκλιο τονίζεται ότι, όπως προβλέπεται το άρθρο 11 του ιδίου νόμου 4354/2015, από 1.1.2018 ξεκινούν οι αυξήσεις των μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους «συνυπολογιζομένου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2017».

1.1  Άδειες άνευ αποδοχών

Διευκρινίζεται ότι τυχόν χρόνος άδειας άνευ αποδοχών (ο οποίος δεν αναγνωρίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας βάσει των κείμενων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα) που έχει χορηγηθεί το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017, χρονικό διάστημα που συμπίπτει με την ανωτέρω αναστολή δεν αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη και δεν προβλέπεται αφαίρεση από τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που έχει ήδη αναγνωριστεί μισθολογικά στον υπάλληλο.

1.2 Τίτλοι σπουδών

Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ. Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ..

Η κατάταξη στα Μ. Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν με εισαγωγικό το Μ.Κ. 6. Στην περίπτωση αυτών που αποφοίτησαν με άριστα αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων των περιπτώσεων, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ. Κ. που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

1.3 Αξιολόγηση

Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων διατάξεις, βαθμολογούνται με άριστα κατά μέσο όρο σε τρεις (3) συνεχόμενες ετήσιες αξιολογήσεις, δύνανται να εξελίσσονται ταχύτερα στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα (1) επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο.

1.4 Φορείς στους οποίους αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία

Ο νόμος 4354/2015 με κάποιες διευκρινιστικές αναφέρεται στην  προϋπηρεσία που αφορά τη μισθολογική εξέλιξη.  Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

1.5 Υπολογισμός πουπηρεσίας

Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες εργασίας. Επιπλέον, ως προς τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκπαιδευτική τους υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Περιπτώσεις που υπάγονται στον Ν. 4354/15 αρ 7 παρ 1 και αναγνωρίζονται μισθολογικά.

Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου:

α) των φορέων της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143),

β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/ 2014 (Α' 143), γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο. Κ. Α.), δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,

ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/ 2005 (Α'314),

η) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

θ) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας,

ι) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,

ια) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της,

ιβ) οι υπάλληλοι και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,

ιγ) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε),

ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,

ιε)...

ιστ) το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (Α' 163) των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

ιζ) οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των Πολιτικών Γραφείων των μελών της
Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος,

ιη) τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε. Τ. Ε. Π.) των Α. Ε. Ι., μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α' 195) και

ιθ) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

2.    Τρόπος αναγωγής προϋπηρεσίας

Ο τρόπος αναγωγής αναφέρεται αναλυτικά στην υπ ́ αρ. πρωτ. 93953/Δ2/15-09-2006 εγκύκλιο των Διευθύνσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διακρίνονται οι εξής τρεις (03) περιπτώσεις:

Α) Προϋπηρεσία με πλήρες ωράριο: για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί με πλήρες ωράριο εργασίας (π.χ. Αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. με πλήρες ωράριο εργασίας σε Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.) προσμετράται το σύνολο της προϋπηρεσίας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και την λήξη της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι υπηρεσία που έχει προσφερθεί με εργασία πλήρους ωραρίου δεν μπορεί να επικαλύπτεται με άλλη προσφερθείσα υπηρεσία, είτε μειωμένου, είτε πλήρους ωραρίου.

Β) Προϋπηρεσία Αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου: για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του διαστήματος της προϋπηρεσίας, όπως και στους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με αναγωγή στο μειωμένο ωράριο του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στο αρθρ.17, παρ. 4 του Ν. 1566/85, υπολογίζεται το διάστημα κατά το οποίο εργάστηκε και πολλαπλασιάζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών για τις οποίες είχε προσληφθεί ο/η εκπαιδευτικός και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού (π.χ. για εκπαιδευτικό ο οποίος προσλήφθηκε με μειωμένο ωράριο 15 ώρες και υποχρεωτικό νεοδιόριστου 23 ώρες, υπολογίζεται το διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης έως και την λήξη της σύμβασής του πολλαπλασιασμένο με το κλάσμα 15/23).

Γ) Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο εργασίας: για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας (π.χ. Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. με μειωμένο ωράριο εργασίας σε Ν.Π.Δ.Δ., κλπ.) και δεν προβλέπεται κάποιος ειδικός χειρισμός όπως στους «αναπληρωτές/τριες μειωμένου ωραρίου», αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσο χρονικό διάστημα, όσο προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας, το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ημέρες, ο μήνας ως είκοσι πέντε ημέρες και η εβδομάδα ως έξι ημέρες εργασίας.

Οι εβδομάδες Εεργασίας μετατρέπονται σε ημέρες (6 ημέρες/εβδομάδα) και στη συνέχεια υπολογίζεται ο συμμιγής αριθμός, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ημέρες, ο μήνας ως είκοσι πέντε ημέρες και η εβδομάδα ως έξι ημέρες εργασίας.


Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επικαλυπτόμενων προϋπηρεσιών μειωμένου ωραρίου, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που θα λαμβανόταν υπόψη, αν ο/η ενδιαφερόμενος/η εργαζόταν με πλήρες ωράριο κατά το χρονικό διάστημα της επικάλυψης.

5. Παραδείγματα αναγωγής προϋπηρεσίας

α) Εκπαιδευτικός προσκομίζει βεβαίωση προϋπηρεσίας σε φορέα που υπάγεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 και στον οποίο εργάστηκε με πλήρες ωράριο για 1 έτος, 2 μήνες και 10 ημέρες. Αυτό το χρονικό διάστημα αναγνωρίζεται εξ ολοκλήρου.

β) Εκπαιδευτικός προσκομίζει βεβαίωση προϋπηρεσίας σε φορέα που υπάγεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 και στον οποίο εργάστηκε με μειωμένο ωράριο. Από τη βεβαίωση προϋπηρεσίας προκύπτει ότι ο/η εκπαιδευτικός εργάστηκε συνολικά για 1850 ώρες, ενώ το εβδομαδιαίο ωράριο για εργασία με πλήρες ωράριο ήταν 30 ώρες. Ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται ως εξής:

γ) Εκπαιδευτικός προσκομίζει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε δύο φορείς που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 και στους οποίους εργάστηκε ταυτόχρονα με μειωμένο ωράριο για διάστημα 9 μηνών. Συγκεκριμένα:

Στον φορέα 1 για 300 ώρες και με υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 16 ώρες. ¬ Στον φορέα 2 για 200 ώρες και με υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 20 ώρες.

Ο χρόνος που υπολογίζεται είναι μικρότερος των 9 μηνών της επικάλυψης, επομένως ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται είναι 0 έτη 6 μήνες 22 ημέρες.

δ) Εκπαιδευτικός προσκομίζει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε δύο φορείς που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 και στους οποίους εργάστηκε ταυτόχρονα με μειωμένο ωράριο για διάστημα 4 μηνών και 22 ημερών. Συγκεκριμένα:

Στον φορέα 1 για 180 ώρες και με υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 18 ώρες. ¬ Στον φορέα 2 για 200 ώρες και με υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 16 ώρες.

Ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται ως εξής:

3.    Προϋπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη

Η κείμενη νομοθεσία για την  προϋπηρεσία που αφορά την βαθμολογική εξέλιξη αναφέρεται στους, Ν4452/2017- Εγκύκλιος : Αρ.Πρωτ.  92665/Ε2/02-06-2017 Αρ. Πρωτ. : 35527/Ε2/3/3/2017 -  ΔΙΔΑΔ/Γ31.56/2417.ΟΙΚ.31389 - ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/ΟΙΚ. 21426 και   ΠΔ 69/2016 ΦΕΚ Α' 127/13-7-2016

Η προϋπηρεσία αυτή:

1.    Πρέπει να έχει παρασχεθεί μετά την λήψη πτυχίου
2.    Να είναι συναφής με το αντικείμενο
3.    Δεν αποτελεί πραγματικά δημόσια προϋπηρεσία- εκπαιδευτική προϋπηρεσία συνεπώς δεν προκύπτει μείωση ωραρίου κλπ
4.    Να έχει διανυθεί προ διορισμού πρόσληψης
5.    Να έχει παρασχεθεί εκτός δημοσίου τομέα
6.    Να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος , όπου αυτή απαιτείται.

3.1 Προϋπηρεσία εκτός δημοσίου φορέα. Όροι και προϋποθέσεις.

Η προϋπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 συνίσταται σε:

α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Η  προϋπηρεσία πρέπει: α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, β) να είναι συναφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου Αυτό συνεπάγεται την αναγνώριση προϋπηρεσίας ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί σε φορείς που υπάγονται στο ΤΕΒΕ και σε έξω του αρ 7 παρ 1 του 4354/15. Σε βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας αναφέρεται η οδηγία  με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389  που αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσία εκτός δημοσίου καθώς και την αναγνώριση προϋπηρεσίας που προκύπτει από την αναγνώριση τίτλου σπουδών. Τέλος η με ημερομηνία 03-03-2017 και Αρ. πρωτ.35527/Ε2 η οποία διευκρινίζει πως προβλέπεται αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ακόμα ο Ν 4354/15 αρ 7 παρ 1 αναφέρεται στην αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί σε  Ελεύθερο επάγγελμα ή σχέση έμμισθης εντολής (περ. β, παρ.3, άρθρο 9) ή Μισθωτή εργασία (περ. γ, παρ.3, άρθρο 9).

3.2 Η προϋπηρεσία δεν είναι εκπαιδευτική

Σύμφωνα με την τελευταία διευκρίνιση : Μαρούσι, 02-06-2017 Αρ. πρωτ. 92665/Ε2

Προυπηρεσία

Η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός δημοσίου τομέα, η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4452/2017, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), αφορά στη βαθμολογική και μόνο ένταξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Συνεπώς, συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό που εντάσσεται ή κατέχει ο εκπαιδευτικός, δεν θεωρείται όμως απαιτούμενος χρόνος για προαγωγή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λ.χ. για μείωση ωραρίου

Συχνές περιπτώσεις

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσφέρει προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό τομέα σε κατώτερο κλάδο, εφόσον αυτή προσφέρθηκε με τα ίδια τυπικά προσόντα διορισμού τους στη δημόσια Εκπαίδευση, δύναται να συνυπολογιστεί η προϋπηρεσία αυτή στην κατάταξή τους για βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4452/2017 (π.χ. εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) ή ΠΕ70 (Δασκάλων) με προϋπηρεσία από Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό που είχε προσφερθεί με το ίδιο πτυχίο διετούς φοίτησης ως ΤΕ, ή εκπαιδευτικός του κλάδου ΤΕ Κομμωτικής που είχε προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα με Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου και Παιδαγωγικό της πρώην ΠΑΤΕΣ και νυν ΑΣΠΑΙΤΕ , ή εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ20 (Πληροφορικής) με πτυχίο ΤΕΙ ο οποίος είχε προϋπηρεσία από τον Ιδιωτικό τομέα στον κλάδο ΤΕ κλπ.)

Διευκρινιστικά

Η προς αναγνώριση προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει παρασχεθεί με τον ίδιο τίτλο σπουδών ο οποίος αποτέλεσε τυπικό προσόν διορισμού. Για παράδειγμα, για τον φιλόλογο, ο οποίος δίδαξε σε Κέντρο
Ξένων Γλωσσών με Επάρκεια Ξένων Γλωσσών, δε δύναται να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία αυτή, γιατί προσφέρθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας. Αντίθετα, για τον εκπαιδευτικό που προσλήφθηκε σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης {κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών), ή ΠΕ04.01 (Φυσικών) κλπ.}, και δίδαξε μαθήματα πρώτης, δεύτερης ή τρίτης ανάθεσης, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του ανωτέρω νόμου.

3.3 Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους απασχολούνται με έμμισθη εντολή.

Α)  Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

Β) Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση βεβαίωσης της περίπτωσης (β) δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της σύμφωνα με το άρθρο 5. Ως στοιχεία που μπορεί να προσκομίσει ο αιτών υπάλληλος αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.

Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγέλματος:

Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος.

3.4 Συνεπώς

Η προϋπηρεσία που αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη δεν είναι απαραίτητο να έχει διανυθεί σε φορείς του αρ 7 παρ 1 του 4354/2015 αλλά να είναι συναφές με το αντικείμενο.
Έτσι για παράδειγμα αν κάποιος έχει εργαστείς σε φορέα του Δήμου με σύμβαση εργασίας ή με πρόσληψη ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ για απασχόληση για γραμματειακή εργασία ή για φύλακας ή εργασία άσχετη με το αντικείμενο του αναγνωρίζεται μισθολογικά αλλά όχι βαθμολογικά. Αν έχει εργαστεί πάνω στο αντικείμενο του και προσλήφθηκε με το πτυχίο του μετά την απόκτησή του θα αναγνωριστεί και βαθμολογικά. Αν έχει εργαστεί σε φορέα εκτός δημοσίου σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενό του αναγνωρίζεται βαθμολογικά αλλά όχι μισθολογικά.

Όμως δε συνίσταται ότι η αναγνώριση προϋπηρεσία για μισθολογική η βαθμολογική εξέλιξη είναι εκπαιδευτική. Συνεπώς δε θα προκύψει και η ανάλογη μείωση ωραρίου. Η μείωση ωραρίου γίνεται όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις του Αρ.Πρωτ.Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΙΙ49-Ο9

4.    Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών

4.1 Υποχρεωτικό ωράριο εκπαιδευτικών

Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται ως εξής:

1. Διευθυντές

I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18.
II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.
ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.

2. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε
1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων:
1.    μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24,
2.    από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23,
3.    από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22
4.    πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21

3. Υποδιευθυντές:

Οι υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους

4.2 Φορείς στους οποίους αναγνωρίζεται εκπαιδευτική προϋπηρεσία

Για τον υπολογισμό του ωραρίου νοείται μόνο η εκπαιδευτική, αυτή που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 34 του Ν. 3027/2002, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3687/2008. Ως εκ τούτου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις λαμβάνονται υπόψη οι αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες ως ακολούθως:
- στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
- στα Μουσικά Σχολεία
- στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων
- για την Εφαρμογή του Προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης
- στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
- στα Ναυτικά Λύκεια
- στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
- στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
- στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του άρθρου 9 παρ.2 του Ν.1566/85, άρθρο 41 παρ.4 του Ν.3762/2009
- στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα του άρ.59 του Ν.1566/85
- για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
- στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές
- στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του Ν.2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188 Α') που αντικαταστάθηκε με το αρ.2 του Ν.3687/2008(ΦΕΚ 159Α),
- στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρ.2 του Ν.3687/2008(ΦΕΚ 159Α),με επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του αρ.8 του Ν.2817/2000(ΦΕΚ 78A),
- σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο
- στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), αρ.6 Ν. 3848/2010,
- στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199Α), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), αρ.6 Ν.3848/2010,
- στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων του Ενιαίου Αναμορφωμένου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Ε.Α.Π.Π.Σ.) στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων,
- στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Π.Δ. 50/1996 αρ. 16.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του ωραρίου μετά το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση:
α) η υπηρεσία του αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού που προσφέρθηκε σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ.7 αρ.5 του Ν.3848/2010 ( Φ.Ε.Κ.71/Α719-05-2010),
β) η αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά (σχετ. άρ.74 παρ.1 Ν.1566/85 - Φ.Ε.Κ.167Α) και άρ.33 Ν.1824/88 - Φ.Ε.Κ. 296Α),
γ) η αναγνωρισμένη ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.8 του Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78A) και του άρθρου 23 παράγραφος 5 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/A), προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και η προϋπηρεσία των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε. Α.Ε.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) όλων των βαθμίδων, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας.
Επισημαίνεται ότι δε λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του ωραρίου η προϋπηρεσία σε Κέντρα Υποβοήθησης Μελέτης (Κ.Υ.Μ.) (σχετ.: Υ.Α. Γ2/3468/2001 - Φ.Ε.Κ. 691/τ.Β75.6.2001), I.E.Κ., Ν.Ε.Λ.Ε., Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., καθώς οι συγκεκριμένοι φορείς δεν συμπεριλαμβάνονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.

5.    Προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται για τους πίνακες των αναπληρωτών-ωρομισθίων

Έγγραφο 184957/Ε2/17-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας
Προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:
α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,
δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,
ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄),
ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000,
ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),
ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας , Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
34.β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:
i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου,
vi) φορείς των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου,
vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και
viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης,
ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α.».
Επιπρόσθετα, με την ειδική διάταξη της παρ.4 του άρθρου 41 του ν.3762/2009 (ΦΕΚ 75/15.05.2009 τ.Α΄) αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που προσφέρθηκε αποκλειστικά σε Τ.Ε.Ε. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. :
«4. Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17.2.1999 (ΦΕΚ 171 Β΄/2.3.1999) τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) από το σχολικό έτος 2009-2010. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17-2-1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως). Οι ανωτέρω αποκτούν δικαίωμα διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2010 – 2011, η δε προϋπηρεσία τους, όπως αναγνωρίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπολογίζεται ως πραγματική, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄)».

6.    Διδακτική και Εκπαιδευτική προϋπηρεσία

Εκπαιδευτική υπηρεσία: αα) η υπηρεσία στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση, ββ) η προϋπηρεσία με την ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο με ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), και
γγ) η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.

Διδακτική υπηρεσία:

αα) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), καθώς και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους,
ββ) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, γγ) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),
δδ) η άσκηση διδακτικού έργου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών,
εε) η υπηρεσία με την ιδιότητα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή του Σχολικού Συμβούλου ή του προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου ή του μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Ε.Ε.Π. Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), του προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, του υπευθύνου ή του αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), σε Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σε Γραφείο Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), σε Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σε Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.) και σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), καθώς και του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.).
ζ) Εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική ή η διδακτική υπηρεσία ή η άσκηση διδακτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι.
η) Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα: η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, καθώς και στις Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους ή στις υπηρεσίες της περίπτωσης ζ΄ ή σε Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε.
θ) Πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια: η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που πιστοποιείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
ι) Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): η εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008.
ια) Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου: η συνεχής δυναμική και συμμετοχική διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του εκπαιδευτικού έργου, που αποβλέπει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
ιβ) Ενταξιακή εκπαίδευση: Η εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία συνεκτιμά τις ανάγκες της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού και αποσκοπεί στην άρση των φραγμών στη μάθηση και στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία.
2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Μέρους τίθεται ως προϋπόθεση για τα μέλη του Ε.Ε.Π. η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας ή άσκησης διδακτικών καθηκόντων, νοείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή άσκησης εκπαιδευτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε άλλες σχολικές μονάδες ή σε Κ.Ε.Σ.Υ.

Ετικέτες: 
προυπηρεσία

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ