Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Παρατηρήσεις, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ιδιωτικά σχολεία στο νέο σύστημα διορισμών

Δημοσίευση: 06/01/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ορέστης Χάρος
Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Εμπειρογνώμων Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Η διατύπωση του αρθ. 9, παρ. 4, εδάφιο δ για την εκτίμηση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία προσδιορίζει, ότι για σχεδόν όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς δεν θα προσμετρηθεί η προϋπηρεσία τους και συνεπώς, ελλείψει μορίων, θα μείνουν όλοι εκτός της διαδικασίας πρόσληψης που προβλέπει το σχέδιο νόμου.

[Σημείωση: Ο αποκλεισμός των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι πλήρης και σαφής και επισημαίνεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στην παρούσα καταχώρηση, γιατί η ΟΙΕΛΕ στη σχετική ανακοίνωσή της επιχειρεί να καθησυχάσει τα μέλη της ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο].

Άγνωστο γιατί, προσμετράται μόνο η προϋπηρεσία κάποιων ελάχιστων περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι συγκεντρώνουν αθροιστικά (!) τις εξής δύο προϋποθέσεις: 

α) Έχουν απολυθεί λόγω κατάργησης του σχολείου, της τάξης ή του τμήματος και

β) (ταυτόχρονα) έχουν συμπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε δημόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη.

Όμως, η διάταξη πάσχει τόσο από έλλειψη νομιμότητας (όσο και από έλλειψη στοιχειώδους λογικής). Προσκρούει δε, σε πλήθος συνταγματικών και νομικών προβλέψεων καθώς και στη διαμορφωμένη νομολογία του ΣτΕ για το ρόλο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού ως μέρους του εγχώριου εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), το οποίο υπάγεται σε ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο ενώ επίσης κατευθύνεται από τους αντίστοιχους δημόσιους φορείς που υπάγονται σε αυτό (π.χ. Ι.Ε.Π.).

Σημειώνεται, ότι η ισότιμη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα ιδιωτικά σχολεία τόσο για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών όσο και για την μοριοδότηση στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών αποτελεί αυτονόητη συνταγματική και νομική υποχρέωση της πολιτείας, η οποία εφαρμόζεται απρόσκοπτα επί σειρά ετών (άρθ. 16 του Συντάγματος). Με την παρούσα διάταξη, αυτή η παγιωμένη ισότιμη αντιμετώπιση ακυρώνεται παρατύπως, όπως βεβαίως ακυρώνεται η de facto και de jure ισότιμη μεταχείριση που έχει θεσμοθετηθεί μέσα από νομικές ρυθμίσεις, δικαστικές αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους, έγγραφα και πρακτικές της Διοίκησης επί τουλάχιστον 3 δεκαετίες.

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι το εδάφιο διατυπώθηκε εκ παραδρομής με αυτόν τον τρόπο και ότι δεν αποτελεί μεθόδευση εκτοπισμού των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από την διαδικασία προσλήψεων του σχεδίου νόμου.  

Το ορθό θα ήταν η «πραγματική» εκπαιδευτική «προϋπηρεσία» στην ιδιωτική εκπαίδευση να προσμετράται πάντα, ανεξαρτήτως προϋποθέσεων, αφού συνιστά ένα αντικειμενικό γεγονός, που δεν δύναται να αντιμετωπιστεί παρά μόνο ως «πραγματική προϋπηρεσία» και όχι ως κάτι άλλο ή ως κάτι που ουδέποτε υπήρξε. Εναλλακτικά, μια (λιγότερο ορθή) διατύπωση της διάταξης θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη (προστίθενται οι λέξεις «των οποίων έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας»):

«Η πραγματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των οποίων έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσμετράται μόνο εφόσον: αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων και ββ) έχουν συμπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε δημόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης».

Σημειώνουμε επιπλέον τις ακόλουθες παρατηρήσεις που αποδεικνύουν έτι περεταίρω τον παραλογισμό της επίμαχης διάταξης:

1)    Το σχέδιο νόμου, εκτός από διάκριση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών, κάνει επίσης διάκριση (κατά παράβαση πολλών συνταγματικών αρχών) ανάμεσα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων, αφού αναγνωρίζει την προϋπηρεσία μόνο σε ένα ελάχιστο δείγμα ιδιωτικών εκπαιδευτικών αλλά όχι σε όλους τους υπόλοιπους.

2)    Το διοριστήριο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κατατίθεται και τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

3)    Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί επιτελούν εκπαιδευτικό έργο ισότιμο και όμοιο με αυτό των εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων, δεδομένου ότι διδάσκουν στα ίδια αναλυτικά προγράμματα, την ίδια διδακτέα ύλη, ίδια εκπαιδευτικά συγγράμματα κ.λπ.

4)    Το ωράριό τους καθώς και οι μισθοί τους ελέγχονται από τον εποπτεύοντα φορέα (Υπουργείο) και γίνονται με πανομοιότυπο τρόπο με αυτόν των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία.

5)    Τα ιδιωτικά σχολεία είναι ισότιμα των δημοσίων σχολείων ως προς τα προγράμματα σπουδών που καλούνται να υλοποιήσουν και ως προς τους τίτλους σπουδών που εκδίδουν. Θα αποτελέσει πραγματική πρωτοτυπία και πλήρης εκτροπή από τη νομιμότητα και τη λογική το να γίνει επιλεκτική διάκριση αποκλεισμού της διδακτικής προϋπηρεσίας των καθηγητών τους.

Ας σημειωθεί τέλος, ότι τυγχάνω εμπειρογνώμων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μετά από σχετική προκήρυξη, στην οποία επελέγησαν αξιοκρατικά δύο (2) εκπαιδευτικοί μεταξύ πολλών υποψηφιοτήτων. Βασικό προαπαιτούμενο (μεταξύ άλλων κριτηρίων) για την επιλογή μας ήταν η μεγάλη εκπαιδευτική προϋπηρεσία μας στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το έργο μας δε, ήταν να συντάξουμε προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά συγγράμματα για το νέο Λύκειο στο αντικείμενο της ειδικότητάς μας.

Συνεπώς, σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη, μπορούμε – ως ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί – να είμαστε οι εμπειρογνώμονες του (δημόσιου) Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που θα συν-διαμορφώσουμε την εκπαιδευτική πολιτική και την ύλη που θα εφαρμοστεί στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλης της χώρας αλλά η εκπαιδευτική μας προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν πρόκειται να υποβάλλουμε αίτηση πρόσληψης στη δημόσια εκπαίδευση.

Σχόλια (7)

 
Κωνσταντίνος
07 Ιαν 2019 09:32

Μπράβο για το άρθρο σας. Είναι μια συνολική εικόνα για την ανάγκη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.

 
Αηδιασμένος
07 Ιαν 2019 16:06

Να φανταστείτε ότι δεν αναγνωρίζουν χρόνο σε Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση!!!
Λειτουργούν όπως φαίνεται, αποκλειστικά με βάση την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων παραγγελιών, αγνοώντας κάθε έννοια δικαίου!
Συγκεκριμένα:

Η “Αναγνώριση της Προϋπηρεσίας των Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Τεχνικών
Ειδικοτήτων του ΟΑΕΔ” παραδόξως συνεχίζει να μην εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3762/2009, εξυπηρετώντας καθαρά πελατειακές σχέσεις του παρελθόντος και διαιωνίζοντας κατάφωρα την αδικία…
Υπόψη σας πως υφίσταται θετική γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αλλά και η σύμφωνη γνώμη του συνδικαλιστικού φορέα(ΟΛΜΕ), για το ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των Εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων του ΟΑΕΔ, που φαίνεται να μη συγκινεί ουδένα!!!
Σας υπενθυμίζω επίσης πως για το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας των Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων του ΟΑΕΔ έχουν κατά το παρελθόν κατατεθεί επερωτήσεις εκατοντάδων Βουλευτών όλων των πολιτικών αποχρώσεων στο Κοινοβούλιο, χωρίς καμία ανταπόκριση!!!
Για τον εκπαιδευτικό π.χ του ΟΑΕΔ, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία του για την κατάταξή του στους Πίνακες Αναπληρωτών του Υπ. Παιδείας, ενώ για τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής ΠΕ19 & ΠΕ20, όχι!
Αποτελεί πλέον μομφή για σύσσωμο το πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και απροκάλυπτη καταστρατήγηση κάθε έννοιας ισονομίας και ισοπολιτείας!!!!
Επιτέλους ΕΛΕΟΣ!!!!
Σ’ αυτή την πολύπαθη χώρα, φαίνεται πως αδυνατούν να εφαρμοστούν ακόμη και τομείς της απόλυτης συμφωνίας ολόκληρου του πολιτικού κομματικού φάσματος!!!
Επισημαίνω πως οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ/ΟΑΕΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3475/06 άρθρο 2 και του Ν.1566/85 άρθρο 9 παρ.11, ανήκουν στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και είναι αντίστοιχα και ισότιμα αυτών που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας!!!!
Δυστυχώς όπως τονίζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ σε παλαιότερη ανακοίνωσή της, τα μέλη της κατάντησαν “Επαίτες του Αυτονόητου”!!!

 
zoran
07 Ιαν 2019 20:22

Οι άνθρωποι δεν παίζονται. Είναι απίστευτο τι επινοούν προκειμένου να αποκλείσουν ολόκληρες ομάδες εκπαιδευτικών.
Αναγνώριση τώρα σε κάθε μορφή πραγματικής προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση.

 
Ο.Κ
07 Ιαν 2019 23:43

Δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε αξιοκρατικό να μεταφέρεται η υπηρεσία της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη δημόσια. Τα κριτήρια πρόσληψης στην πρώτη περίπτωση δεν έχουν καμία σχέση με αυτά της δεύτερης. Στην πρώτη είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικά και πελατειακά, καθώς, ανεξάρτητα από τα προσόντα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η προσωπική επιλογή του κάθε ιθύνοντα ιδιώτη. Στη δεύτερη προσλαμβάνονται άνθρωποι που έχουν περάσει στον ΑΣΕΠ, έχουν υπηρετήσει σε σχολεία σε διάφορα σημεία της χώρας κι όχι δίπλα στα σπίτια τους και η θέση τους στον πίνακα ορίζεται κάθε χρόνο με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια.Τέλος, να μην ξεχνάμε ιδιωτικά σχολεία δεν υπάρχουν παρά μόνο σε λίγες πόλεις της χώρας.Μπορούμε να μιλάμε για ίσεις ευκαιρίες; Το ότι τα ιδιωτικά σχολεία είναι ισότιμα με τα δημόσια δεν αποτελεί επιχείρημα πρόσληψης κι ακόμη περισσότερο διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.

 
Αηδιασμένος
08 Ιαν 2019 10:33

Προς: Ο.Κ
Για την πρόσληψη εκπαιδευτικών π.χ ΠΕ86 (Πληροφορικής) στις ΕΠΑΣ/ΟΑΕΔ, τα κριτήρια πρόσληψης είναι πολλαπλά απαιτητικότερα και αξιοκρατικότερα απ' αυτά του Υπ. Παιδείας! Γιατί λοιπόν δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας σ' αυτά, ενώ αποτελούν νομοθετημένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση;

 
Δημητρης
02 Μάιος 2019 18:22

Η προυπηρεσία εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ είναι δημόσια και μόνο δημόσια . Προσμετράτε πάντα σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το κακό όμως είναι αλλού!!!!! το μεγαλύτερο εμπόδιο της προυπηρεσίας των εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ είναι ο ίδιος ο ΟΑΕΔ.....Να σας πω μόνο 2 παραδείγματα . ειδικότητα Νοσηλευτικής στα ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ του ΟΑΕΔ , ειδικότητα Βρεφονηπιοκομίας στα ΤΕΕ ΟΑΕΔ και σήμερα στις ΕΠΑΣ. Λειτουργούν από το 2000 έως και σήμερα 2019. Στις ειδικότητες αυτές πολύ απλά μέχρι και σήμερα κανένας καθηγητης των ειδικοτήτων αυτών δεν είναι μόνιμος, αλλά εκπροσωπεί την ειδικότητα και μάλιστα στην μαθητεία( τουλάχιστον μεχρι πριν 2 χρόνια....)καθηγητής με ειδικότητα κοπτικής ραπτικής , κομμωτικής και κάθε άσχετος περι της ειδικότητας. Αναγκάστηκαν να κάνουν αναπληρωτές καθηγητές στον ΟΑΕΔ τα δυο τελευταια χρόνια όχι για τις ειδικότητες αυτές? αλλά για να έχουν τους αιωνια συμβασιούχους με το μέρος τους και να παραμένουν αυτές οι σχολές έτσι.......Δυστυχώς όμως η πολιτεία κάνει τα στραβά μάτια .....Σαφώς και μόνο δίκαιο είναι η αναγνώριση της προυπηρεσίας των άξιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που τόσα χρόνια τους έχουν κλέψει την αξιοπρέπεια ...

 
Ελένη
20 Μάιος 2019 11:22

Καλησπερα σας! παρακαλω τη βοηθεια σας! ειμαι ιδιωτικος εκπαιδευτικος σε ιδιωτικο νηπιαγωγειο! ενω η συμβαση μου ηταν 1 σεπτεμβρη του 2017, το διοριστηριο μου ηρθε 11 οκτωβριου 2017 απο το υπουργειο παιδειας!επειδη προκειται να κλεισει το νηπιαγωγειο, ξερετε μεχρι ποτε πρεπει να δουλευω για να ληφθει η διετια της προυπηρεσιας μου ως προσον ενταξης στους πινακες αναπληρωτων; δηλαδη, 11 10 του 2019 κλεινω 2 χρονια; η χανεται ολη η χρονια του 2017 κ στην ουσια ξεκινα απο το 2018

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ