Προγραμματισμός και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

14/01/2019

Άκουσε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, με την οποία καθορίζονται ο Προγραμματισμός και η Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Άρθρο 1
Θεματικοί Άξονες Αναφοράς του Προγραμματισμού και της Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων.

Οι θεματικοί άξονες του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4547/2018, είναι οι εξής:

α) Σχολείο και Σχολική Ζωή.

Στον θεματικό αυτό άξονα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως:

αα) Σχέσεις του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία,

ββ) Σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων,

γγ) Υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός, κτίριο, αίθουσες, ύπαρξη χώρων βιβλιοθήκης, σίτισης, εργαστηρίων, γραφείων, κ.α.) σε σχέση με την εξυπηρέτηση των ανα- γκών της σχολικής κοινότητας.

β) Λειτουργία Σχολείου και Εκπαιδευτικές Διαδικασίες.

Στον θεματικό αυτό άξονα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως:

αα) Οργανωτικός σχεδιασμός για την αποδοτικότερη διοικητικά λειτουργία του σχολείου,

ββ) Διδασκαλία και μάθηση σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα,

γγ) Συνεργασία μεταξύ σχολείου και δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου,

δδ) Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκ- παιδευτικών και μαθητών/τριών.

γ) Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα.

Στον θεματικό αυτό άξονα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως:

αα) Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι,

ββ) ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών/τριών, γγ) φοίτηση και σχολική διαρροή μαθητών/τριών.

 

Άρθρο 2
Εκθέσεις Προγραμματισμού και Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου

1. Στην Έκθεση Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος Ι, γίνεται συνοπτική αναφορά της παρούσας κατάστασης ανά θεματικό άξονα του άρθρου 1 και καταγράφονται μέτρα, πρωτοβουλίες και δράσεις που προγραμματίζει η σχολική μονάδα να υλοποιήσει, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, στους θεματικούς άξονες και στις παραμέτρους που αποφασίζονται από το σύλλογο διδασκόντων.

2. Για την υλοποίηση του προγραμματισμού, ο σύλλογος διδασκόντων, δύναται να ορίζει ομάδες εκπαιδευτικών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Οι ομάδες έχουν την ευθύνη για την οργάνωση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της προόδου των συγκεκριμένων δράσεων, καθώς και για την ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων για τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, προκειμένου να ληφθούν από τον σύλλογο διδασκόντων σχετικές αποφάσεις.

3. Για την επίτευξη των στόχων του προγραμματισμού, ο σύλλογος διδασκόντων δύναται να εντάσσει στις προ- γραμματισμένες δράσεις και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, καθώς και άλλα εγκεκριμένα προγράμματα από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Στην Έκθεση Αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος II, περιγράφονται:

α) Η εκτίμηση του συλλόγου διδασκόντων για το παραγόμενο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας για κάθε θεματικό άξονα του άρθρου 1.

β) Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού με αναφορά στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί, καθώς και στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των στόχων και επισυνάπτονται τυχόν κείμενα αποτίμησης επιμέρους δράσεων.

γ) Συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου οι οποίες θα ενταχθούν στον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους.

δ) Οι επιμορφωτικές και οι υποστηρικτικές δράσεις που κατά τη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων προτεί-νονται να αναπτυχθούν από τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

5. Για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του σχολικού συμβουλίου, για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και συγκεκριμένα επί των πεδίων του πρώτου θεματικού άξονα, όπως ορίζονται στις υποπαρ. αα έως γγ, της παρ. α του άρθρου 1,

6. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου μελετούν τις εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και διατυπώνουν παρατηρήσεις με βάση τις οποίες εισηγούνται πιθανές βελτιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη τόσο για την υλοποίηση των δράσεων του τρέχοντος σχολικού έτους όσο και κατά τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου μελετούν τις προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων που περιγράφονται στην περίπτωση δ της παρ. 4 και τις λαμβάνουν υπόψη τους στο δικό τους προγραμματισμό.

Άρθρο 3 Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα ακόλουθα Παραρτήματα:

α) Παράρτημα Ι με τον τύπο της έκθεσης προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων,

β) Παράρτημα II με τον τύπο της έκθεσης αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και

γ) Παράρτημα III με τον τύπο της συμπερασματικής έκθεσης για τη διαδικασία του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Ν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (21)

Νατασα Α., φιλόλογος - θεολόγος
|

Η ουσία του πράγματος ειναι ότι θα ξαναζήσουμε στιγμές έντασης και πόλωσης, όπως το 2014, χωρίς κανέναν απολύτως σκοπό. Αλήθεια, υπάρχει σχολείο που να μην βαθμολόγησε τον εαυτό του με "Άριστα";

Insider
|

@Προμπονάς
Τι έπαθες ρε συνάδελφε εσύ από την αξιολόγηση της ΝΔ; Ποιος σε άγγιξε;
Σε ποιον λογοδοτείς;
Αυτό σου εξασφαλίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, εε;

Αλλεργικός στο ΣΑΝΟ
|

ΕΜΕΙΣ* θέλουμε πλήρη, κανονική ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Πειράζει;

(*=πολίτες-φορολογούμενοι-ψηφοφόροι)

Κώστας Προμπονάς
|

Όσοι σχολιάζετε αρνητικά σκεφτείτε το παρελθόν της τιμωρητικής αξιολόγησης. Και την πλήρη, απηνή επιστροφή του αν ξανάρθει η Ν.Δ. Αυτός ο νόμος απορρέει από τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις της χώρας μας μετά την ένταξή μας στα μνημόνια. Ο αναστοχασμός της δραστηριότητάς μας πρέπει να γίνεται -παντού και αυτός ο νόμος είναι η πιο ανώδυνη μορφή του. Καλοδεχούμενος!

Gfou
|

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας....θα συμπληρωθούν οι φόρμες, θα καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων...όλα οκ... κάναμε αυτοαξιολογηση .......το Υπεπθ αναφέρει στην ΕΕ , ΟΑΣΑ κλπ ότι έγιναν οι 'δρασεις' ...και τιτλοι τέλους! Τι αγχώνεστε δεν καταλαβαίνω!!! Μήπως περιμένετε να αλλάξει κάτι προς όφελος των παιδιών και υμών; Δεν το νομίζω.....για αυτό συμπληρωση κ οξω απ' την πόρτα....

Παπαΐτσος Σταύρος
|

Το 2104 παραιτήθηκαν μερικοί διευθυντές σχολείων για να μην εφαρμόσουν την ΑΕΕ, σήμερα όμως είναι διευθυντές εκπαίδευσης . Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε την άποψη τους...

FAKE NEWS...
|

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Με δεύτερη φορά αριστερά θα έρθουν τα καλλίτερα.. ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ.

Στράτο δεν είσαι πλέον ΣΥΡΙΖΑ;
|

μεταλλάχθηκες γιατί έχασες το πόστο σου;

Δον Κιχώτης
|

Επειδή δε βρήκα καταλληλότερη στήλη, το έστειλα προς ανάρτηση εδώ...
(Τα ονόματα είναι αλλαγμένα.)
Πήρε χθες τηλέφωνο η διευθύντρια του δημοτικού σχολείου όπου υπηρετώ την κ. Π. για να την ενημερώσει ότι υπάρχει δυνατότητα για ενισχυτική διδασκαλία 2 ωρών στην κόρη της και για να της ζητήσει, αρχικά προφορικώς, την έγκρισή της...

- Κυρία Π., καλήμερα σας! Είμαι η διευθύντρια του σχολείου. Σας κάλεσα για να...
- Έπαθε κάτι το παιδί μου;
- Όχι! Όχι! Μην ανησυχείτε! Καλά είναι η Μαρία! Σας κάλεσα για να σας ενημερώσω ότι υπάρχει η δυνατότητα για ενισχυτική διδασκαλία...
- Και πότε θα γίνεται αυτή;
- Θα γίνεται στις 2 από τις 4 ώρες της Μελέτης Περιβάλλοντος διότι ο νόμος λέει...
- Και πότε θα σχολάει;
- Κανονικά, στις 13:15 αφού...
- Και πόσο θα μου κοστίσει;...
Και πριν προλάβει να της απαντήσει η διευθύντρια, συμπληρώνει αμέσως:
Ξέρετε κ. Ελένη, εγώ δεν μπορώ να...

Αυτό μετράει στην αποτίμηση;

ΠΠ
|

Φυσικά αυτές οι φόρμες θα είναι ηλεκτρονικά καταχωρημένες, όπως στο σύστημα της ΑΕΕ και θα τις κατεβάζει όποια υπηρεσία θέλει να δει το προφίλ της σχολικής μονάδας ή οι ΣΕΕ για να συντάξουν τη δική τους αξιολόγηση...προτάσεις κτλ. και χρειάζεται ο κάθε Σύλλογος Διδασκόντων να πραγματοποιεί ένα πλήθος έκτακτων συνελεύσεων, ίσως και μετά τα σχολικά γεύματα (14:00 μ.μ. και βάλε...) που μπήκαν στη ζωή μας, για να καταλήξει για κάθε δείκτη και να δεχθεί ή όχι...τις προτάσεις εμπλουτισμού των ΣΕΕ, που για να δικαιολογήσουν το «επίδομα ευθύνης» όλο και κάτι θα υποδεικνύουν και «ζήσε Μάη να φας τριφύλλι...» γραφειοκρατία, μπουρδολογία και εξαϋλωση του εκπαιδευτικού της τάξης - πράξης, που όλο το πρωινό πασχίζει να διδάξει σωστά 20-25 μαθητές/-τριες και το μεσημέρι θα πρέπει να ακούει το κοντό και το μακρύ κάθε καλοπροαίρετου ή κακοπροαίρετου συναδέλφου στο Σύλλογο Διδασκόντων (που μπορεί να αριθμεί και 25-30 εκπ/κούς μεσημεριάτικα) αφού πρώτα διασφαλίσει ότι θα παραβρίσκεται στο ΣΔ και δεν θα έχει Ολοήμερο ή σίτιση σχολικών γευμάτων κτλ....κτλ.
Ή....θα αφεθεί όλη η δουλειά να οργανωθεί «εικονικά» από δύο τρία άτομα του ΣΔ τα οποία θα αναλάβουν εν λευκώ τη «γραφειοκρατική λάντζα» ενώ οι υπόλοιποι θα υπογράφουν!
Πρέπει να μάθουν εκεί στο Υπουργείο Παιδείας ότι για να λειτουργήσουν σοβαρά τέτοιες προτάσεις θα πρέπει μια-δυο φορές το μήνα να είναι κλειστά τα σχολεία και οι ομάδες εκπαιδευτικών να συζητούν, να προτείνουν, να συντάσσουν να συνεργάζονται, να επιμορφώνονται....να ανασαίνουν.
Πλήρης λοιπόν ερασιτεχνισμός διαφαίνεται στην πρόταση αυτή χώρια το κακό προηγούμενο ανάλογης πρότασης στο παρελθόν...!
Και το ερώτημα είναι απλό αφού δεν έχει καμιά ουσιαστική εφαρμογή γιατί να δαπανάται τόσος πολύτιμος χρόνος σε καταγραφές και προτάσεις αμφιβόλου ουσίας, επιστημονικότητας και αποτελεσματικότητας;
Μα για να καλλιεργηθεί η «κουλτούρα αξιολόγησης» και όχι για να βελτιωθεί με σοβαρότητα και επιστημονική τεκμηρίωση το εκπαιδευτικό έργο. Όλοι θα συζητούν, θα προτείνουν, θα διαφωνούν κτλ. χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, δείκτες σταθμισμένους κτλ. οι εκθέσεις αυτοαξιολόγησης ΣΜ θα είναι φιλολογικά κείμενα που με μια απλή ανάλυση λόγου θα φαίνεται ότι αναμασούν τα τετριμμένα με κάποιες εξαιρέσεις - ιδεών - προτάσεων κάποιων μυημένων που μπορεί να μη γίνονται και δεκτές σε επίπεδο ΣΔ και αυτό θα ονομαστεί καλλιέργεια κουλτούρας αξιολόγησης....και όχι.... κοροϊδία;;;
Άμεσα θα πρέπει να θεσπιστεί περιοδική δωρεάν καθολική επιμόρφωση των εκπ/κών και επαγγελματική αναβάθμιση και να σταματήσει ο εμπαιγμός με τα καθρεφτάκια ότι μέσω αέναων συζητήσεων και σικέ αποτιμήσεων θα αναβαθμίσουν το παρεχόμενο εκπ/κό έργο. Η δε εμπλοκή του Σχολικού Συμβουλίου, των Συλλόγων Γονέων, τοπικών «αρχόντων» κτλ. σε τέτοιου είδους σχεδιασμούς θα φέρει και συγκρούσεις.

Δημήτρης
|

Η υπουργική απόφαση περιγράφει απλά το πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης που προβλέπεται στον ψηφισμένο από τον Ιούνη νόμο και αναφέρεται στο αυτονόητο. Να δίνουμε δηλαδή λόγο στην κοινωνία για το τι κάνουμε στα σχολεία, δικαιολογώντας έτσι τον μισθό μας. Οι φόβοι για απολύσεις είναι υπαρκτοί, αλλά θα πάρουν σάρκα και οστά αν επιμείνουμε σε μια στείρα άρνηση, χωρίς να προτείνουμε εμείς το πλαίσιο αυτοαξιολόγησης και τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα μας προστατεύουν.

Δημιουργική ασάφεια
|

Μήπως όμως ο ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς εξακολουθεί να στηρίζει αυτή την κυβέρνηση ; εγώ αυτό βλέπω, αν κάνω λάθος διορθώστε με.

Γιώργος
|

Έχω μεγάλη αγωνία για να δω τις αντιδράσεις των συνδικαλιστων. Παλιότερα έλεγαν θα βάψετε τα χέρια σας με αίμα. Γιατί μετά την ΑΕΕ έρχεται η ατομική αξιολόγηση. Τώρα;

Γιώργος
|

Έχω μεγάλη αγωνία για να δω τις αντιδράσεις των συνδικαλιστων. Παλιότερα έλεγαν θα βάψετε τα χέρια σας με αίμα. Γιατί μετά την ΑΕΕ έρχεται η ατομική αξιολόγηση. Τώρα;

ΜΙΚΗΣ
|

Αυτά για αρχή από την αριστερά, αν προλάβουν θα έχει και συνέχεια!.

Γιάνης
|

Περιμένανε 4 χρόνια για να φέρουν αυτό το εξάμβλωμα στους Συλλόγους Διδασκόντων; Πού περιγράφεται η διαδικασία; Πώς θα υλοποιηθεί όλο αυτό το μόρφωμα; Σε τι αποσκοπεί; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;

Η προχειρότητα είναι παροιμιώδης τη στιγμή που δεν έχει εξηγηθεί το παραμικρό.

Αν μη τι άλλο η προηγούμενη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης είχε συστηματοποιηθεί...

Θανασης
|

Άχρηστη χαρτούρα που θα συμπληρωθεί με κόπυ πάστε

vasileios
|

Ο ΣΥΡΙΖΑ,,,αξιολόγηση?ποτέ........Τέτοιο αριστερό- κόμμα..δεν έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα....Η αριστερή πολιτική...πάντα με ωραία..λόγια...αλλά πάντα με δηλητήριο....όσο ήταν αντιπολίτευση...ΟΧΙ σε όλα...τώρα σκυψτε .. και όλα..μια χαρά.... ...αριστερός....

Insider
|

Οι κακοί Σχολικοί Σύμβουλοι, ως πιθανοί αξιολογητές έπρεπε να τιμωρηθούν. Οι ΣΕΕ ως πραγματικοί αξιολογητές δεν βλέπω να στιγματίζονται. Τέτοιο χάιδεμα από ΔΟΕ και ΟΛΜΕ δεν ξανάγινε. Έχασαν τη λαλιά τους.

Αποδυτηριάκιας
|

Αριστερή αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι κακή. Τι είναι αυτά που λέτε. Για το καλό μας γίνεται.

Στράτος
|

Φεύγοντας... ο ΣΥΡΙΖΑ μας φέρνει την αυτοαξιολόγηση! Μετά από 4 χρόνια σκέψης γύρω από το ζήτημα...
Διαβλέπω νέες αντιδράσεις Συλλόγων εκπαιδευτικών που θα αρνηθούν τη συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ