Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το χρονοδιάγραμμα διορισμού των 15.000 μονίμων εκπαιδευτικών

Οι 15.000 εκπαιδευτικοί που θα διοριστούν ως μόνιμοι θα το γνωρίζουν μέχρι τον Αύγουστο του 2019
Δημοσίευση: 19/01/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μέχρι τον Αύγουστο του 2019 θα έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των 15.000 εκπαιδευτικών που θα διοριστούν ως μόνιμοι στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα που θα θέσει το υπουργείο Παιδείας έχει ως εξής:

4.500 διορισμοί στην Ειδική Αγωγή

Μέχρι τέλος του μήνα ή αρχές Φεβρουαρίου θα εκδοθεί η προκήρυξη  για τις 4.500 θέσεις στην Ειδική Αγωγή, προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις οι εκπαιδευτικοί.

Θα ακολουθήσει η μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ με βάση το νέο σύστημα που ψηφίστηκε στη Βουλή, και  η κατάταξή τους σε ειδικότητες στη συνέχεια η δημοσιοποίηση του αξιολογικού πίνακα.

Με την δημοσιοποίηση των μορίων του κάθε εκπαιδευτικού θα δοθεί από το ΑΣΕΠ προθεσμία δέκα ημερών για να καταθέσουν αίτηση ένστασης.

Αφοί το ΑΣΕΠ εξετάσει όλες τις ενστάσεις θα συντάξει των κατάλογο με τους 4.500 εκπαιδευτικούς προς διορισμό και θα τον αποστείλει , προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  

Η παραπάνω διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Μαρτίου ή το αργότερο στα μέσα Απριλίου.

Οι υπόλοιπες 10.500 θέσεις

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες για τις 4.500 θέσεις, το υπουργείο Παιδείας θα δώσει το “πράσινο φως” στο ΑΣΕΠ  για να προβεί σε άλλες δύο ξεχωριστές προκηρύξεις, από 5.250 και 5.250 θέσεις στη  Γενική εκπαίδευση.

Οι προκηρύξεις αυτές θα εκδοθούν μεταξύ 15 Απριλίου  και 15 Μαΐου, και θα ακολουθηθούν οι ίδιες διαδικασίες που προαναφέρουμε για τις 4.500 θέσεις στη  Ειδική Αγωγή.

Το ΑΣΕΠ θα έχει εκδώσει το αργότερο μέσα στον  Αύγουστο τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα ονόματα των 10.500 εκπαιδευτικών που θα διοριστούν ως μόνιμοι.

Ετσι οι 5.250 εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν με τη μία προκήρυξη θα γνωρίζουν ήδη από τον Αύγουστο του 2018 ότι “πιάνουν” δουλειά ως μόνιμοι 1η Σεπτεμβρίου του 2020 και οι υπόλοιποι  5.250 εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν με τη δεύτερη προκήρυξη θα γνωρίζουν επίσης   από τον Αύγουστο του 2018 ότι διορίζονται  ως μόνιμοι τη 1η Σεπτεμβρίου του 2021.

Θα γίνουν 150.000 αιτήσεις

Ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου έκανε την εκτίμηση ότι ο αριθμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις 15.000 θέσεις  θα ανέλθει στις 150.000.

Από αυτούς όπως είπε οι 35.000 έχουν προϋπηρεσία από 1 έως 15 χρόνια.

Το   πλαίσιο μοριοδότησης διορισμού εκπαιδευτικών  

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα : εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

•    Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.
•    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.
•    Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: οκτώ  (8) μονάδες.
•    Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: επτά (7) μονάδες.
•    Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων (2,5) της μονάδας και με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
•    Άριστη γνώση  έως δύο (2) ξένων γλωσσών:   επτά (7) μονάδες για  κάθε μία (1) εξ αυτών.
•    Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών:  πέντε (5) μονάδες για κάθε μία (1) εξ αυτών.
•    Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών :  τρεις (3) μονάδες για κάθε μία (1) εξ αυτών.
•    Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):  τέσσερις (4) μονάδες.
•    Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.

Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

•    Εκατόν είκοσι μονάδες κατ’ ανώτατο όριο: μία (1) μονάδα  ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

Γ. Κοινωνικά κριτήρια:

•    Τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

•    Αναπηρία  πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.  Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.

Ετικέτες: 
Διορισμοι

Σχόλια (10)

 
Εκλογές
19 Ιαν 2019 22:51

τον Οκτώβριο 2019...
Κυριάκο-Νίκη, επτωχεύσαμεν

 
Έχω καταπιεί μια μπατανόβουρτσα
20 Ιαν 2019 00:19

Μπαμ,Μπαμ. Το ΑΣΕΠ το ρωτήσαμε;

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
20 Ιαν 2019 08:39

Πότε θα ψηφιστεί Κε Υπουργέ ο νόμος για τις αλλαγές του εξεταστικου και την αναμόρφωση της Γ λυκειου ??? Είχατε αρκετό καιρό στο πρόσφατο παρελθόν για να το ψηφίσετε. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα αν δεν το ψηφίσετε. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοι σε αβεβαιότητα. Απογοήτευση ....................

 
Μέρες που έρχονται
20 Ιαν 2019 08:47

Μέχρι τον Αύγουστο του 2019 θα γίνουν γνωστά τα ονόματα που θα διοριστούν. Γι' αυτό μην κάνετε το λάθος στις εκλογές... θέλει να πει ο ποιητής!

 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕ19
20 Ιαν 2019 18:44

Το 2050 ίσως γίνουν...διορισμοί. Μια χαρά έχει βολευτεί το υπουργείο με τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους, Γλυτώνει πολλά χρήματα...

 
Δημήτρης
20 Ιαν 2019 20:36

Κανονικά δεν έπρεπε να ξέρουν ποιοι διορίζονται ώστε και οι 150000 να έχουν ελπίδες. Με την ανακοίνωση των προς διορισμό ονομάτων πριν τις εκλογές, ναι μεν "κερδίζεις" τους 15000 (και πάλι όχι τόσο σίγουρο), αλλά χάνεις τους υπόλοιπους 135000 που είναι πολύ περισσότεροι. Περίεργο, πολύ περίεργο ...

 
Γιώργος πε03
21 Ιαν 2019 17:32

Τα μόρια από την προϋπηρεσια 2018 2019 ?

 
A.M.
21 Ιαν 2019 21:52

Οι τοποθετήσεις στα σχολεία Ειδικής Αγωγής πότε θα γίνουν?

 
Apostolos
22 Ιαν 2019 08:47

Ο προγραμματισμός είναι εκτός πραγματικότητας. Ο ΑΣΕΠ δεν προλαβαίνει να εξετάσει τόσο γρήγορα τα αποτελέσματα. Αν μέσα στον Φεβρουάριο γίνουν οι αιτήσεις για τις θέσεις Ειδικής τα αποτελέσματα θα βγουν Αύγουστο!
Άλλοι διορισμοί δεν πρόκειται να γίνουν. Πυροτέχνημα είναι για να πιάσουν ψήφους.

 
Παναγιώτης ΠΕ 83
22 Ιαν 2019 16:37

Για την Τεχνική Εκπαίδευση πόσους είπατε; Τίποτα; Αυτή είναι η νέα αρχή στα ΕΠΑΛ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ