ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς κατόχους integrated masters

Το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας-Η εγκύκλιος του υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσίευση: 09/12/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας, με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν integrated master, με έγγραφο ήδη έχει  καλέσει  τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ,  να εφαρμόσουν τα όσα ορίζονται στην εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε εφαρμογή της  Ατομικής Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

1. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

2. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

3. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του υπ. Παιδείας

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης:

Α. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α ́ 114), όπως ισχύει, ορίζουν ότι:

«1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ` ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, «επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,» αν στο πρόγραμμα σπουδών:

α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές».

Β. Συμφώνως με τα οριζόμενα στην παρ. 2 ανωτέρω, έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές αποφάσεις, με τις οποίες ορίζεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών σε συγκεκριμένα Τμήματα Α.Ε.Ι. οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα των Τμημάτων αυτών, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Γ. Ενόψει του γεγονότος ότι η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., είναι σε εξέλιξη, η Υπηρεσία μας, με το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2807/οικ.36290/09-10-2018 έγγραφό της, απηύθυνε ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επί των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017, όσον αφορά στην κρίση περί του παραδεκτού της αίτησης υποψηφιότητας και της μοριοδότησης της συνάφειας του εν λόγω τίτλου με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και στο πότε θεωρείται κάποιος κάτοχος του εν λόγω αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Δ. Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων, εκδόθηκε η αριθ. 174/2018 ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

«α) Για τους δημοσίους υπαλλήλους-υποψήφιους κατάληψης θέσεων Γενικών Διευθυντών ή Διευθυντών σε οργανικές μονάδες της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα άρθρα 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύουν, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4485/2017, όσον αφορά την κρίση για το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας, δηλαδή τον συνυπολογισμό των τυχόν επερχόμενων βαθμολογικών μεταβολών των υπαλλήλων από την κατοχή του υπόψη τίτλου σπουδών κατά τα άρθρα 80 και 82 του Υ.Κ., καθώς και τη μοριοδότησή τους, θεωρούνται ως κάτοχοι του εν λόγω τίτλου σπουδών, από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου, διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία κάθε φορά προκήρυξη. Περαιτέρω, για τη λήψη υπόψη από τα οικεία Συμβούλια Επιλογής της μείωσης του χρόνου της βαθμολογικής προαγωγής των υπαλλήλων-υποψηφίων, στο βαθμό που συνάπτεται με την κατοχή εκ μέρους τους τίτλου σπουδών επιπέδου integrated master, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση των οικείων διοικητικών πράξεων.

β) Η συνάφεια του ως άνω τίτλου σπουδών εξετάζεται με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στη βάση, όμως, του αδιάσπαστου του εν λόγω τίτλου, δηλαδή του συνολικού του περιεχομένου».

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να προσκομίσουν τη σχετική διαπιστωτική υπουργική απόφαση στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού-Προσωπικού, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο προσωπικό τους μητρώο.

Σχόλια (15)

 
Τριετείς και τετραετείς προπτυχιακές σπουδές
10 Δεκ 2020 16:01

Το λογικό θα ήταν η Ελλάδα να εφαρμόσει το σύστημα τριετών βασικών σπουδών, όπως συμβαίνει πλέον σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και να δέχεται κατόπιν δεύτερης αξιολογήσεως τα μεταπτυχιακά 2 ή 3 εξαμήνων. Οι σχολές Μηχανικών, οι Φαρμακευτικές και οι Γεωπονικές θα μπορούσαν να καλύψουν την ίδια ύλη σε 4 έτη αντί για 5.

Ανεξάρτητα από αυτά όμως είναι αδύνατο ένα ΑΕΙ να απονέμει ΔΙΠΛΟ τίτλο σπουδών με μία αξιολόγηση - οι φοιτητές των Πολυτεχνικών και των Γεωπονικών Σχολών εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, όπως και οι συμφοιτητές τους στις τετραετείς σχολές. Μάλιστα, υπάρχουν πενταετή τμήματα με πολύ χαμηλότερη βάση εισαγωγής σε σχέση με ομοειδή τετραετή (πχ. Τμήματα Πληροφορικής) που έχουν εξίσου υψηλή ποιότητα σπουδών.

Πέρα από αυτά, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση για μεταπτυχιακές σπουδές και σε μια δεκαετία περίπου οι μισοί απόφοιτοι ΑΕΙ κάτω των 30 ετών θα έχουν αντίστοιχο τίτλο, ανεξάρτητα από τα έτη σπουδών στο πρώτο πτυχίο. Επομένως, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, είναι πλεονασμός τίτλοι σπουδών όπως "integrated master" και αφορούν μόνο υποψήφιους για διδακτορικό δίπλωμα.

 
@Εκπαιδευτικος
10 Δεκ 2020 11:39

"Πείτε μου πως θα ξεχωρίσουν τα 5 έτη σπουδων από τα 4 έτη...Να μάθετε όλοι το ότι κάνει κανείς παραπάνω μετράει."

Τα 5 έτη από τα 4 μπορεί να διαφοροποιούνται και από το εύρος των ΕΔ που αποκομίζει κανείς από το πτυχίο. Παράδειγμα. Ενας απόφοιτος ΗΜΜΥΗ αν έχει ΕΔ στο αντικείμενο του μηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου, του μηχανικού υπολογιστών και στην πληροφορική διαχωρίζεται επαρκώς από κάποιον που με 4 χρόνια έχει πρόσβαση μόνο στο αντικείμενο της πληροφορικής. Στο δημόσιο έχεις πχ πρόσβαση στον κλάδο μηχανικών ΚΑΙ στον κλάδο πληροφορικής. Στο υπουργείο ψηφιακής πολιτικής για παράδειγμα στο αντικείμενο των τηλεπικοινωνιών δεν έχουν πρόσβαση ούτε οι απόφοιτοι πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχουν όμως όλοι οι μηχανικοί. (και οι αρχιτέκτονες έτσι όπως είναι η διατύπωση)

Αν πρέπει τα διαφορετικά και παραπάνω έτη να "μετράνε" θα πρέπει να διαφοροποιούνται και τα μάστερ σε μονοετή και διετή. Αυτό συνήθως δεν γίνεται. Θα πρέπει να πιστώνεται κάποιος και τις σπουδές σύγκλησης. Εξηγούμαι. Αν πχ σπουδάσεις σε μη πολυτεχνική σχολή για βασικό πτυχίο και κάνεις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σε πολυτεχνική σχολή σου επιβάλλονται επιπλέον μαθήματα. Αυτά φυσικά γίνονται γαργάρα. Ανάλογες και διάφορες άλλες περιπτώσεις. Ο όγκος επιπλέον δουλειάς μπορεί άνετα να είναι 1 έτος.

Συχνά δεν δίνουν μόρια και τα δεύτερα μεταπτυχιακά/ διδακτορικά κλπ.

Τέλος αν τα 5ετή πτυχία είναι επιπέδου μάστερ πρέπει επιτέλους να μην δίνεται αναβολή για λόγους σπουδών για σπουδές μάστερ. Οι άνθρωποι ήδη έχουν.

 
Εκπαιδευτικός
10 Δεκ 2020 09:01

Επειδή μιλάμε συνεχώς. Πείτε μου πως θα ξεχωρίσουν τα 5 έτη σπουδων από τα 4 έτη. Εδώ αναγνωρίζονται σεμινάρια 300 ωρών και ένα έτος σπουδών παραπάνω δεν μετράει πουθενά. Το πλείστο των μηχανικών έχει ένα και δύο μεταπτυχιακά και πολλοί διδακτορικά. Φτάνει η απαξίωση. Να μάθετε όλοι το ότι κάνει κανείς παραπάνω μετράει.

 
Χουρδάκης Μιχαήλ
09 Δεκ 2020 13:33

Σε λίγο θα έχουμε και integrated διδακτορικα. Να δω τι θα τα κάνετε όλοι εσείς τα πτυχία αυτά. Όσο πιο πολλοί έχουν ένα πτυχίο, τόσο πιο άχρηστο είναι. Η μοναδική χρησιμότητα του 'integrated master' είναι να απαξιώσει όσους έχουν το κανονικό master.

Γεμίσαμε μαστεράδες άνεργους .

 
Observator
13 Ιουλ 2020 21:04

Τα integrated master δεν ειναι ΜΔΕ. Eιναι συνδυασμένοι τιτλοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Υπάρχει μια λεπτομέρια. Πριν ενας προπτυχιακός τιτλος μηχανικών π.χ. μηχανολογων, είχε διάρκεια 5 έτη. Τώρα σε 5 χρόνια παίρνεις πτυχιο και μάστερ. Ενας αποφοιτος 4-ετους πτυχιου σε 5 χρονια εχει και ΜΔΕ. Αρα ως προς τα χρόνια ολοι ειναι το ιδιο.

 
3+1+2+3 κτλ
13 Ιουλ 2020 09:22

το μοτίβο 3 χρόνια προπτυχιακό και στην συνέχεια 1ή2 χρόνια μάστερ + 3 χρόνια διδακτορικό εφαρμόζεται στο εξωτερικό.
Φυσικά στην Ελλάδα αυτό θα σήμαινε λιγότερα χρόνια βασικό πτυχίο και άρα λιγότερες ανάγκες σε καθηγητάδες...απλά και συντεχνιακά είναι τα πράγματα.
Το integrated master είναι ότι καλύτερο για να εναρμωνιστούμε με το ευρωπαϊκό καθεστός, μην γίνει σε λίγο και στα 4ετή....

 
Ευαγγελία
10 Ιαν 2020 15:55

@ Μagister
Βεβαίως και τα παλιά Magister είναι integrated master. Aυτό ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Όταν πριν δεκαετίες ερχόντουσαν π.χ. απόφοιτοι ελληνικών τμημάτων (4 ετών) στη Γερμανία και κάνοντας "μεταπτυχιακό" με ένα έως δύο εξάμηνα, τότε γιατί ο απόφοιτος αντίστοιχου γερμανικού τμήματος ο οποίος σπούδασε 9 ή 10 εξάμηνα και παρέδιδε εργασία Magister του αντίστοιχου επιπέδου να μη δικαιούται να είναι κάτοχος του αδιάσπαστου τίτλου μάστερ; Άλλωστε το υπουργείο και το ΔΟΑΤΑΠ θα βρουν μπροστά τους αυτό το ζήτημα όταν σε αναντιστοιχία με την ευρωπαϊκή ένταξη αυτών των πτυχίων στο επίπεδο 7 εδώ είναι στην κατάταξη επιπέδου 6. Άμεσα το υπουργείο οφείλει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό.

 
Κώστας
10 Ιαν 2020 14:11

Αφού οι απόφοιτοι πολυτεχνείου (10 εξάμηνα) λαμβάνουν (integrated) master με την αποφοίτηση, γιατί να μην γίνουν και τα πολυτεχνεία 8 εξαμήνων και να πληρώνουν για το μεταπτυχιακό όπως όλος ο κόσμος;

Δηλαδή τα δυο παραπάνω εξάμηνα δεν δικαιολογούνται ως βασική προϋπόθεση κάλυψης της ύλης για να γίνεις μηχανικός αλλά κάτι επιπλέον;

Να το δούμε και αντίστροφα.... Αν τελειώσεις δηλαδή μια σχολή 8 εξαμήνων γιατί με την παρακολούθηση δύο επιπλέον εξαμήνων να γίνεις και εσυ μηχανικός;
Ο τύπος δηλαδή δεν είναι διπλή συνεπαγωγή;

Με ξεπερνάει η εν λόγω διάταξη....

 
homo faber et ludens
23 Ιαν 2019 10:05

@Magister
Ναι υπήρχε το Magister και ήταν και ανάλογη περίπτωση. Δηλαδή προέβλεπε εργασία ανάλογη της διπλωματικής διάρκειας ενός εξαμήνου και διαρκούσε –η όλη σπουδή- πάνω από τέσσερα χρόνια. Υπήρχαν όμως και σπάνια μεταπτυχιακά με αυτόν τον τίτλο (πχ στην επιχειρησιακή έρευνα). Στο γερμανικό ΕΠΠ είναι ενταγμένα στο επίπεδο 7 όλα αυτά τα πτυχία.

Ο τρίτος τρόπος για ολοκλήρωση σπουδών ήταν και είναι το Staatsexamen (κρατικές εξετάσεις). Είχαν θεσπιστεί σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το κράτος πχ Ιατρική, Νομική, αλλά και στις καθηγητικές σχολές. Δηλαδή με δίπλωμα μαθηματικού δεν μπορείς να διδάξεις στην ΜΕ. Χρειάζεται το πρώτο Staatsexamen με το οποίο δείχνεις επιτυχή περάτωση σπουδών. Και ακολουθεί μία δίχρονη υπηρεσία προετοιμασίας που τελειώνει με εξετάσεις. Σαν αγροτικό με επίβλεψη – mentoring για καθηγητές μέσης με εξετάσεις στο τέλος. Μόνο τότε είσαι έτοιμος και έχεις ΕΔ καθηγητή μέσης.

 
Nikolaos Kallas
22 Ιαν 2019 20:36

Και τελικά οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί απόφοιτοι πολυτεχνείου (δηλαδή κάτοχοι integrated masters) θα πάρουν τα 20 μόρια όπως οι κάτοχοι μεταπτυχιακού;

 
Magister
22 Ιαν 2019 18:42

@homo faber et ludens
Μου θύμισες την τραγελαφική αναγνώριση των πτυχίων Magister (βασικό πανεπιστημιακό πτυχίο παλαιότερα στη Γερμανία) ως μεταπτυχιακού τίτλου, την οποία είχαν πετύχει πολλοί εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο βασιζόμενοι στην ομοιότητα της λέξης του τίτλου με τη λέξη Master. Γι' αυτό και δεν σκέφτηκαν να διεκδικήσουν την αναγνώριση του Diplom ως μεταπτυχιακού. Δεν ταίριαζε η λέξη! Το Diplom και το Magister ήταν βασικά πτυχία, με την ιδιαιτερότητα του συστήματος σπουδών της Γερμανίας. Τώρα έχουν τριετές Bachelor. Και μέχρι πριν από λίγα χρόνια σε προκηρύξεις στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα το υπολόγιζαν για μεταπτυχιακό (ίσως ακόμα, δεν παρακολουθώ πια τα πράγματα). Τι να πει κανείς;

 
homo faber et ludens
22 Ιαν 2019 13:03

@Ελα_όμως_που

Ναι ο κάτοχος διπλώματος (Diplom) θεωρείται στις γερμανόφωνες χώρες επιπέδου 7. Όλων όμως των διπλωμάτων. Το λέω αυτό γιατί και οι φυσικομαθηματικοί και πολλοί άλλοι έπαιρναν διπλώματα με διάρκεια σπουδών πέραν των τεσσάρων ετών και εξάμηνο αφιερωμένο σε διπλωματική εργασία. Αν η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά δεδομένα θα έβαζε τουλάχιστον ρύθμιση για δυνατότητα αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ αυτού του καθεστώτος. Για να μην αναφέρω ότι και οι κάτοχοι Magister (του άλλου πτυχίου τους) έχουν το ίδιο καθεστώς.

 
Ελα_όμως_που
22 Ιαν 2019 12:08

Φίλε Κώστα, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο δεν κάνουν την αναγνώριση γιατί αγαπάνε τους κατόχους ή θέλουν να τους πριμοδοτήσουν αλλά επειδή πριν από δεκαετίες στην Ευρώπη ο κάτοχος enginnering diploma θεωρείται κατηγορία προσόντων επιπέδου 7 (κάτοχος μάστερ).
Αυτό στην Ελλάδα το έφαγαν οι συντεχνίες όμως έφτασε η ώρα αν η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή χώρα να εναρμονιστεί με την Ευρώπη και σε αυτό. Εξάλλου δεν επιφέρει μισθοδοτική μεταβολή άρα όχι μόνο τους ρίχνουν τώρα αλλά και πριν από χρόνια όταν ελάχιστοι είχαν μεταπτυχιακά στην Ελλάδα (σχεδόν κανείς) και οι κάτοχοι αυτού του τίτλου αδικούνταν κατάφωρα σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
Ελλάδα το μεγαλείο σου.
Τώρα προσωπικά αν με ρωτήσεις θεωρώ δίκαιο οι κάτοχοι αυτού να παίρνουν πχ 2 μόρια οι κάτοχοι ξεχωριστού μεταπτυχιακού 4 και διδακτορικού 6.
Αλλά δεν νομοθετώ εγώ.

 
Greco-Master καλά κρατείς
22 Ιαν 2019 10:27

@Κώστας
Αν κάνεις κρίνει από την αρχική αντίδραση (μετά καταλάβανε το πόσο λάθος ήταν η θέση τους και θα οδηγούσε σε φιάσκο η εν λόγω αντίδραση) της ΝΔ σχετικά με τη μετεξέλιξη των ΤΕΙ Αθήνας/Πειραιά σε ΠαΔΑ εύκολα καταλαβαίνει ότι υποστηρίζουν στο μέγιστο βαθμό ΤΕΕ /Πολυτεχνείο.
Οπότε μην φοβάστε, το Greco-Master είναι ασφαλές!

ΥΓ αφήνω μια μικρή πιθανότητα για αναδίπλωση της θέσης της ΝΔ εάν το ζητήσουν οι υπερασπιστές των "ΟΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ" ιδιωτικών πανεπιστημίων

 
Κώστας
22 Ιαν 2019 08:57

Μικρή σημασία έχει αν αποφασιστεί να μοριοδοτηθούν. Άλλωστε διορισμοί δεν θα γίνουν.
Το θέμα είναι η ΝΔ να απαντήσει υπεύθυνα αν θα συνεχίσει το παραμυθάκι με τους τίτλους που είναι λίγο πτυχία και λίγο master ταυτόχρονα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ