Placeholder

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Η προκήρυξη για θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Αιτήσεις από 30/1/2019 έως 11/2/2019
Δημοσίευση: 29/01/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προκήρυξη για την πλήρωση με απόσπαση   δεκατριών (13) θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού με θητεία τριών (3) ετών με επιμίσθιο, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ

Οι προκήρυξη αφορά τις ακόλουθες θέσεις Συντονιστών:

Οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, θα πρέπει  να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από 30/1/2019 έως 11/2/2019.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ

1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ως Συντονιστών Εκπαίδευσης στα Γραφεία Συντονιστών στο εξωτερικό έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον έχουν:

α) δωδεκαετή (12/ετή) τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής και μίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας ιδίου επιπέδου. Στην περίπτωση που η γλώσσα της χώρας υποδοχής είναι μία εκ των αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής απαιτείται η γνώση δύο εκ των γλωσσών αυτών.

γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την παράταση δύο (2) ετών, με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο, για συμπλήρωση της πενταετίας έχουν και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού που ολοκλήρωσαν τη θητεία των τριών (3) ετών και υπηρετούν ως Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, βάσει της αριθμ. 221671/Η2/24-12-2018 (ΑΔΑ: Ω4Φ84653ΠΣ-ΑΒΓ) υπουργικής απόφασης «Παράταση ορισμού Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό».

Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει/ αποσπαστεί για δύο (02) έτη χωρίς επιμίσθιο, κατά το παρελθόν.

1.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

α) Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης,

β) Όσοι κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ. α’ και β’ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159),

γ) Όσοι έχουν καταδικαστεί με οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σε βάρος τους.

δ) Όσοι έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης στο εξωτερικό, ως εκπαιδευτικοί ή Συντονιστές ή Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης με την επιφύλαξη της παρ. 1.1γ του παρόντος.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία κατάρτισης και κύρωσης των πινάκων υποψηφίων και επιλογής ορίζονται στην αριθμ. 214510/Η2/13-12-2018 (Β’ 5725) Υπουργική Απόφαση.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη στην παρούσα Προκήρυξη αίτηση απόσπασης, την οποία, αφού υπογράψουν, αποστέλλουν με τον φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με έως και δυο (2) προτιμήσεις Συντονιστικών Γραφείων.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις (προσθήκες ή διαγραφές) των προτιμήσεων ή προσθήκη συμπληρωματικών ή μεταγενέστερων αποκτηθέντων προσόντων.

Ανάκληση της αίτησης δεν θα γίνεται δεκτή μετά την κύρωση των αξιολογικών πινάκων. 4.2. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να:

α) Κοινοποιήσουν άμεσα την προκήρυξη αυτή σε όλα τα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Συγκεντρώσουν όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις στην Διεύθυνσή τους μαζί με τον φάκελο των υποψηφίων αρμοδιότητάς τους και να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η Υπηρεσία.

γ) Εκδώσουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών κάθε υποψηφίου.

δ) Αποστείλουν άμεσα στο Τμήμα Γ’ Διοίκησης Προσωπικού της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, αφού κρατήσουν αντίγραφο της αίτησης στη Διεύθυνσή τους, την πρωτότυπη αίτηση, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας και το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, συνοδευόμενα από συγκεντρωτικό πίνακα των υποψήφιων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στήλη με τις απαραίτητες παρατηρήσεις, για τον καθένα.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων στο email enstaseis- dipode@minedu.gov.gr, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι οποίες τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

Στην περίπτωση που οι πίνακες αναρτηθούν Παρασκευή, στις τρείς ημέρες για την υποβολή ενστάσεων περιλαμβάνονται το Σαββάτο και η Κυριακή.

6. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, και ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Τα ανωτέρω
υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης) και, προκειμένου για βιβλία που έχουν εκδοθεί με διεθνή πρότυπο αριθμό βιβλίου (ISBN), στο βιογραφικό σημείωμα αναφέρεται και ο αριθμός αυτός για κάθε βιβλίο. Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο, καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́ 26),

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Σχόλια (18)

 
Αποδυτηριάκιας
29 Ιαν 2019 22:36

Όργιο ημετεροκρατίας ! Ασφαλιστικά τώρα! Κόφτες αντισυνταγματικότεροι και αυτών του 4547. Αποκλείονται για πρώτη φορά στην ιστορία της εκπαίδευσης όσοι έχουν θητεία στο εξωτερικό. Πού πάμε με δαύτους; Έλεος!

 
εκπαιδευτικός
30 Ιαν 2019 02:08

ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΩΤΟΝ Στις 19.12.2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση με την οποία καθορίζονται τα προσόντα, κριτήρια και η διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού που προβλεποταν ότι δεν ειχαν δικαιωμα διορισμού τρεις κατηγορίες ( όσοι ειναι σε οριο συνταξιοδοτησης, όσοι εχει διακοπει στο παρελθον η αποσπαση τους λογω πλημελους ασκησης καθηκοντων και οσοι εχουν καταδικαστεί.)
Στις 29.1.2019 δημοσιευεται η απρουσα προκηρυξη,όπου φυτρωσε απο το πουθενα και μια (δ) κατηγορία με κωλυμα συμμετοχής. Οσοι εχουν αποσπαστει για περαν της 5ετιας στο εξωτερικο ως εκπαιδευτικοι, κατι που δεν προβλέπει ο νόμος που δημοσιευτηκε στο Φ.Ε.Κ
Ειναι νομιμο αυτο;
ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Για πρωτη φορά εμφανίζεται ως προαπαιτουμενο η πολυ καλη γνωση δυο ξένων γλωσσων, εκ των οποίων η μία η γλωσσα της χωρας υποδοχής.
Πόσοι εκπαιδευτικοι υπαρχουν αλήθεια που εχουν Γ1 επίπεδο σε αλβανικά, τούρκικα,ρουμάνικα και πολυ δε μαλλον σε ουκρανικά και αραβικά;;; (αυτες ειναι οι επισημες γλωσσες 5 συντονιστικων γραφείων)
Δεν προβλέπει πουθενα η προκηρυξη τι γινεται σε περιπτωση που δεν υπαρχουν αιτησεις εκπαιδευτικων με γλωσσομαθεια Γ1 επιπεδου σ αυτες τις γλωσσες. Θα αναζητηθουν εκπαιδευτικοι με γνωση της γλωσσας της χωρας υποδοχοις σε επίπεδο Β2 ή θα προτιμηθουν με 2 οποιεσδήποτε γλώσσες;

Ή μήπως θα διοριστούν, χωρίς αιτήσεις, κριτηρια επιλογής και προκηρυξη, όπως εγινε με τους αναπληρωτες συντονιστες εκπαιδευσης ; Όπου εμφανίστηκαν και καποιοι περαστικοι που ειδαν φως και μπηκαν.

Ας μου απαντησει κάποιος...

 
Freeman
30 Ιαν 2019 10:24

Δεν μπορώ να καταλάβω πως προστέθηκε η 1.2 δ) στην προκήρυξη αφού αυτή η περίπτωση κωλύματος δεν υπάρχει στην υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214510/Η2/13-12-2018 (Β’ 5725). Είναι τρελό... Και πως θα απορρίψουν έναν υποψήφιο αφού δεν προβλέπεται από την απόφαση;

 
Βασιλης
30 Ιαν 2019 12:55

Δηλ. Απαιτούνται 2 ξένες γλώσσες σε επίπεδο τουλαχιστον Γ1;

 
Εκπαιδευτικός
30 Ιαν 2019 14:13

Συμφωνώ ΑΠΟΛΥΤΩΣ με όλους τους σχολιαστές! Όλα αυτά που διεξάγονται ειλικρινά ΟΛΟΥΣ μας αφήνουν άναυδους! Δηλαδή ο συντονισμός συνδέεται με την εμπειρία του εξωτερικού;;; Όχι με την ευθύνη που συνεπάγεται η θέση από μόνη της. Πάλι καλά που δεν απεκλεισαν και όσους έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό!

 
εξω φρενων
30 Ιαν 2019 18:16

και να που τελικα δεν ξερει η δεξια τι ποιει η αριστερα! Όπερ συνεπαγεται,δεν μας βγαιναν τα φασουλια, καναμε το νομο και στα 40 του τον παραβιαζουμε με αυθαιρετες ερμηνείες που οδηγουν σε παράλογες αυθαιρεσίες. Τι πιστοποιει ο υπουργός με την υπογραφη του; την αγνοια του νομοθετη ; το αποφασιζομεν και διαταζομεν κατα το δοκουν αψηφωντας τον ιδιο μας το φρεσκο νομο; υποκαθιστα η προκηρυξη το πνευμα του νομοθέτη; ειπα -ξείπα;
υπενθυμίζω ότι σε ΟΛΕΣ τις ανάλογες προκηρύξεις η προϋπηρεσία στο εξωτερικό όχι μονο ήταν απαγορευτική αλλά αντιθέτως,ελάμβανε ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ,αναγνωρίζοντας τις ειδικες ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της θέσης για βαθυτερη γνωση των θεματων και του τρόπου λειτουργίας της ελληνογλωσσης εκπαιδευσης στο εξωτερικό. Τόση άγνοια; Τοσο κακοι σύμβουλοι; Τι; ΤΙ; ΤΙ;

 
Insider
30 Ιαν 2019 19:46

Αν προχωρήσουν έτσι έχει καταπέσει με ασφαλιστικά για πλάκα στο τελευταίο δικαστήριο της χώρας. Αφήστε που η ΝΔ τους έχει καταργήσει την επομένη για πλάκα με τόσο οφθαλμοφανέστατο πέναλτυ!
Προχωρήστε, μάς διευκολύνετε αφάνταστα!

 
ΝΕΦΕΛΗ
30 Ιαν 2019 22:11

Τα σχολεία του εξωτερικού εγκαταλείπονται ασυντόνιστα στη μέση της χρονιάς. Οι εν ενεργεία συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού υποχρεώνονται να πάρουν άρον-άρον τα παιδιά τους για να προλάβουν να τα γράψουν σε σχολεία της Ελλάδας.
Οι περισσότεροι από τους υπάρχοντες συντονιστές που με βάση το νόμο είχαν δικαίωμα να επανακριθούν κόβονταιι από τους δύο "κόφτες" των δύο ξένων γλωσσών σε επίπεδο Γ1 και εξοστρακίζονται. Οι υπόλοιποι αποθαρρύνονται να κάνουν αίτηση παράτασης και να επανακριθούν αφού δεν πρόκειται να λάβουν επιμίσθιο. Έτσι όλοι αντικαθίστανται υποχθόνια. Η μοριοδότηση είναι εξισωτική και άδικη. Πολλοί θα βρεθούν πολύ κοντά στα αντικειμενενικά μόρια και θα κριθούν από τη συνέντευξη! Θα βρεθούν νέοι συντονιστές να αναλάβουν όλες τις χώρες;;;!!! Είναι ολοφάνερο ότι η προκήρυξη τρέφει την ημετεροκρατία, τον λαϊκισμό και την εγκατάλειψη της ελληνόγωσσης εκπαίδευσης, αφού προέχουν οι προεκλογικές σκοπιμότητες!!!

 
Κρητικός
31 Ιαν 2019 15:44

Δύο καινούργιοι "κόφτες" λοιπόν:
α) Αποκλεισμός με Γ1 στη γλώσσα χώρας υποδοχής (ρουμανικά, αραβικά κοκ)
β) Αποκλεισμός όσων έκαναν το έγκλημα να αποκτήσουν εμπειρία στα σχολεία εξωτερικού. Ενδιαφέρον ότι μόλις 4 μέρες πριν νομοθέτησαν τα ακριβώς αντίθετα για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Καταστημάτων Κράτησης (Κ1/11553/25-1-2019): εδώ αποκλείεται όποιος δεν έχει διδάξει τουλάχιστον 3 χρόνια σε αυτά τα σχολεία... Θα μου πείτε υιοθετούν "double standards" για να κάνουν τη δουλειά τους; Δεν θέλω να το πιστέψω συνάδελφοι!

 
ελλαδάρα
31 Ιαν 2019 17:38

προφανώς είναι φωτογραφική η προκήρυξη.....φρόντισαν να ενημερώσουν τα δικά τους παιδιά για τις ξένες γλώσσες........είτε να μάθουν αλβανικά ..είτε ο κόφτης των δυο γλωσσών.....τα οποία δικά τους παιδιά ειρήσθω εν παρόδω τα είχαν καλέσει στο παρελθον για να καλύψουν θέσεις συντονιστών χωρίς να εχουν προκηρυχθεί οι θέσεις...οχι για να δούμε όλοι ποιοι θα πάνε για συντονιστές...ζήτω η αξιοκρατία στην Ελλάδα...

 
Κώστας
31 Ιαν 2019 23:00

Η προκήρυξη για τους συντονιστές εξωτερικού είναι πρωτοφανής και θα καταπέσει με την πρώτη ένσταση ή αγωγή.
1. Αποκλείονται ΟΛΟΙ όσοι έχουν κάνει έστω και 1 χρόνο στο εξωτερικό με επιμίσθιο.
2. Το Γ1 επίπεδο στη γλώσσα της χώρας υποδοχής είναι παρατραβηγμένο. Κατ' αντιστοιχία θα έπρεπε και οι Πρέσβεις που πηγαίνουν στις διάφορες χώρες να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας που τοποθετούνται
3. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά τι θα γίνει εάν δεν υπάρξουν υποψήφιοι σε κάποια χώρα που να πληρούν τα κριτήρια (πολύ πιθανό αφού όλοι όσοι υπηρέτησαν ή υπηρετούν στη χώρα βγαίνουν εκτός)
4. Εάν στην περίπτωση που δε βρεθούν υποψήφιοι εξεταστούν αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις τότε μιλάμε για σκάνδαλο
5. Οι αλλαγές αυτές δε γίνονται στη μέση της χρονιάς για πολλούς λόγους που είναι προφανείς (μετακομίσεις, εγγραφές σε σχολείο, εκκρεμότητες κ.λπ)
6. Οι εκπρόσωποι του ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ έχουν υποχρέωση να διαφυλάξουν τη νομιμότητα
7. Η παρανομία του Αυγούστου τελευταία στιγμή ανατράπηκε. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα καθώς η προκήρυξη έρχεται σε αντίθεση με το νόμο που μόλις πριν λίγο καιρό ψηφίστηκε.
8. Η αντιπολίτευση κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.

 
ΚΩΣΤΑΣ
01 Φεβ 2019 00:10

1ον Στις 19/12/2018 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος 2ο αρ φύλλου 5725 αα) επίσημη γλώσσα υποδοχής επιπέδου Γ2 και ββ) γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής) επιπέδου Γ2 και στην χθεσινή προκήρυξη το αντίστοιχο επίπεδο ξένης γλώσσας είναι Γ1. Τι από τα 2 ισχύει; Το ΦΕΚ ή το ΥΠΕΘ; μπορεί ο υπουργός να παίζει με τους νόμους του κράτους; Υπάρχει δημοκρατία ή όχι;
2ον Σε παλαιότερες προκηρύξεις απαιτείτο προαπαιτούμενη γνώση μιας ξένης γλώσσας της χώρας υποδοχής Γ2. Λογικό! οι υπόλοιπες μοριοδοτούντο επιπλέον. Τώρα 2 ξένες γλώσσες προαπαιτούμενες Γ1. Αν δεν δεν είναι φωτογραφικότατη αυτή η προκήρυξη τότε ποια είναι; Ακούει κανείς;;;; κανένας εισαγγελέας ίσως;

 
Δανάη
01 Φεβ 2019 06:37

Δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να μην αποτελεί κριτήριο η γλώσσα π.χ. ρουμάνικα. Δηλαδή πώς θα ξέρεις τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής μιας περιοχής. Πώς ο συντονιστής θα οργανώσει όλο το σύστημα σχολείοων τοπικών αρχών και φορέων εκπαίδευσης; πώς θα έρθει σε επαφή με μαθητές που είναι δίγλωσσοι. Αμη τι άλλο δείχνει και σεβασμό προς τη χώρα υποδοχής.

 
Αποδυτηριάκιας
01 Φεβ 2019 07:54

Έκθεση φωτογραφίας, ΣΥΡΙΖΑ.
Βραβείο καλύτερης φωτογραφικής προκήρυξης του τελευταίου αιώνα.
Θα διδάσκεται στις σχολές φωτογραφίας παγκοσμίως.
Καλή σχολή η ΚΝΕ. την προτείνω ανεπιφύλακτα.

 
Κρητικός
01 Φεβ 2019 13:02

@ Δανάη 01 Φεβ 2019 06:37
Δανάη μου, βεβαίως και είναι σπουδαίο για τον Συντονιστή που θα πάει στην Ρουμανία να γνωρίζει τη ρουμανική. Το προσόν αυτό πρέπει να εκτιμάται δεόντως, πχ με διπλή μοριοδότηση σε σχέση με τα αγγλικά/γαλλικά. Όμως δεν μπορεί να είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής όπως το έκαναν και μάλιστα χωρίς να προβλέψουν Εναλλακτικό Πίνακα για την περίπτωση που δεν βρεθεί ρουμανομαθής (ή για το Κάϊρο αραβομαθής...) υποψήφιος.
Στο υπουργείο Εξωτερικών εξεπλάγησαν με τη ρύθμιση του δικού μας υπουργείου. Οι διπλωμάτες που τοποθετούν στις αραβικές χώρες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, δουλεύουν με αγγλικά/γαλλικά, γιατί απλούστατα οι αραβομαθείς είναι ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι. Αν ακολουθούσε στο ΥΠΕΞ αυτό το (ερασιτεχνικό ή πονηρό, διαλέξτε ότι προτιμάτε) κριτήριο, τότε οι υπηρεσίες του δεν θα μπορούσαν να στελεχωθούν!

 
Αθηναίος
02 Φεβ 2019 22:03

Παιδιά μην σχολιάζετε άλλο.
Διορθώθηκε με νεότερη

 
ΝΕΦΕΛΗ
04 Φεβ 2019 11:49

Συμβουλεύω τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη διοικητική θέση συντονιστή εκπαίδευσης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διεύθυνση οργανικής τους.
Αποτελεί οπωσδήποτε αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα καθενός, εκάστου κατά την αξία του, η πρόσβαση σε θέση ευθύνης.
H καινοφανής αναφορά σε "εκπαιδευτικούς" στο κώλυμα "1.2. δ) Όσοι έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης στο εξωτερικό, ως εκπαιδευτικοί ή Συντονιστές ή Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης με την επιφύλαξη της παρ. 1.1γ του παρόντος" είναι -παντελώς αβάσιμη για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους τους οποίους αντιλαμβάνεται καθένας με στοιχειώδεις γνώσης διοικητικής νομοθεσίας- είναι μάλλον προϊόν αβλεψίας ή βιασύνης.
Είναι αυτονόητο ότι η εμπειρία του εκπαιδευτικού στη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (θα έπρεπε να) αξιολογείται θετικά σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση ευθύνης, όπως ίσχυε (και καταφανώς ισχύει ακόμη) ως σήμερα.
Ευελπιστώ δε ότι η ανωτέρω "αβλεψία" θα διορθωθεί σύντομα και κανείς αποσπασμένος εκπαιδευτικός δεν θα στερηθεί δικαιώματός του.

 
Ασχετο.....
25 Μάιος 2019 11:58

Δικαιούται κ διπλωματικό διαβατήριο ο συντονιστής εκπαίδευσης εξωτερικού;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean