Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ανοικτή Επιστολή για την Εξέλιξη των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ σε θέσεις μελών ΔΕΠ από 37 ΕΔΙΠ

Δημοσίευση: 08/02/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Επανερχόμενοι στο θέμα της δυνατότητας εξέλιξης των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε θέσεις μελών ΔΕΠ, επιθυμούμε να αποσαφηνίσουμε πτυχές του αιτήματός μας, οι οποίες είτε δεν έγιναν πλήρως κατανοητές από ένα μικρό μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας (βλ. ανακοίνωση προεδρείου συνόδου πρυτάνεων) είτε ενδεχομένως κατέστησαν αντιληπτές κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αναφορές με έκδηλα απαξιωτικό περιεχόμενο για έναν κλάδο που προσφέρει πολλά κι ωφέλιμα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Μολονότι τέτοια ανακοίνωση, όπως η προαναφερθείσα, δεν εμπεριέχει τη διαβεβαίωση της απαραίτητης επίγνωσης για το συγκεκριμένο θέμα ή για ηπιότερες και συνάμα αντικειμενικότερες διατυπώσεις, εκτιμούμε πως, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται πριν από την τελική επίλυση του ζητήματος, ένας χρήσιμος δημόσιος διάλογος, τον οποίο ενθαρρύνουμε.

Επισημαίνουμε εισαγωγικώς πως τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε καμία περίπτωση δεν προήλθαν ως αποτέλεσμα «τύχης». Επιπλέον, δεν αποτελούν κάποιου είδους «επικουρικό προσωπικό». Ασφαλώς μάλιστα, δεν επιδιώκουν «συλλήβδην τακτοποίηση», καθόσον δεν εκπροσωπούν τίποτε το άτακτο. Αποτελούν διδακτικό προσωπικό μιας άλλης βαθμίδας, το οποίο επιφορτίζεται, σε Τμήματα που έχουν εφαρμοστικό έργο, και με το απαραίτητο εργαστηριακό αντικείμενο. Για αυτούς τους λόγους, τόσο η Ελληνική πολιτεία, μέσω των νομοθετημάτων της, όσο και τα ίδια τα πανεπιστήμια, αναθέτουν εδώ και χρόνια στους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, κατόχους διδακτορικού:
•    την αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων,
•    την επίβλεψη ή τη συμμετοχή τους σε επιτροπές πτυχιακών /διπλωματικών εργασιών,
•    την κύρια ευθύνη σε ερευνητικά προγράμματα (Επιστημονικά Υπεύθυνοι),
•    τη δυνατότητα διαρκούς έρευνας, πράγμα αναγκαιότατο για πανεπιστημιακούς διδασκάλους.

Κατά συνέπεια, στα πανεπιστήμια ορίζονται καθήκοντα που αντιστοιχούν, σε πρακτικό επίπεδο, σε εκείνα των μελών ΔΕΠ, σε όσους από τους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ δύνανται βάσει προσόντων να ανταποκριθούν σε αυτά. Οι ΕΔΙΠ αποτελούν συχνά επιστήμονες με διεθνές κύρος και εμβέλεια, με αναγνωρισμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, με συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια, με βιβλία και επιστημονικές μονογραφίες, με μεταδιδακτορικές έρευνες, υποτροφίες, κ.ά. Ειδικά μετά τον νόμο 4386/16, στα πανεπιστήμια της χώρας εισήλθαν ως ΕΔΙΠ επιστήμονες με ακόμα περισσότερα προσόντα, κατά το ελάχιστον εκείνα του επίκουρου καθηγητή (βάσει του νέου εκείνου νόμου), οι οποίοι μάλιστα αξιολογήθηκαν, μέσω επιτροπών που συγκροτήθηκαν από τα Τμήματα, για το επιστημονικό τους έργο, με σχετικές εισηγήσεις, επομένως έγιναν δεκτοί κατόπιν κρίσεως σε μη κλειστή διαδικασία και όχι σε διαδικασία απλής μετάταξης.

Καθιστούμε σαφές ότι το αίτημα το οποίο εκφράστηκε με την από 28/01/2019 ανοικτή επιστολή μας δεν αφορά την άκριτη «Λεκτοροποίηση», αλλά τη δυνατότητα εξέλιξης των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε θέσεις ΔΕΠ (λέκτορος ή επίκουρου καθηγητή), για όσους διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή, θα δοθεί η δυνατότητα σε επιστήμονες που επιτελούν ερευνητικό και διδακτικό έργο, οι οποίοι υπηρετούν στα πανεπιστήμια, να εξελιχθούν σε θέσεις ανάλογες των καθηκόντων και των προσόντων τους, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική δαπάνη του δημοσίου, καθώς ήδη μισθοδοτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση, όχι μόνο ένα μέρος του Ε.ΔΙ. προσωπικού καθημερινά θα εργάζεται με καθήκοντα μελών ΔΕΠ, χωρίς να έχει τη σύμμετρη δυνατότητα της θεσμικής αναγνώρισής του για το έργο που επιτελεί και της περαιτέρω δραστηριοποίησής του, αλλά και θα δημιουργείται ένα πραγματικό κενό δικαίου που τραυματίζει τη συνέχεια και τη συνοχή της πανεπιστημιακής παρουσίας στην Ελλάδα, προκαλώντας μια στρέβλωση η οποία αδυνατεί να συγκαλυφθεί.

Οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως αν ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το νέο πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας, θα έπρεπε (συγκριτικώς με το αίτημα του κλάδου μας, το οποίο έλαβε μια ευκρινώς ευτελιστική αναφορά από το τριμελές προεδρείο) να έχει αποτελέσει μείζον ζήτημα η οριζόντια «Λεκτοροποίηση» των Καθηγητών Εφαρμογών των ΤΕΙ (χωρίς διδακτορικό) σύμφωνα με την παραγ. δ του άρθρου 9 του Ν. 4589/2019 . Έτσι καθίστανται εύλογα τα ακόλουθα ερωτήματα:

•    γιατί τα συγκεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα οποία απορρίπτουν διαρρήδην το αίτημά των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ για την παροχή δυνατότητας εξέλιξης μετά από κρίση, δεν εγείρουν αντιδράσεις και δεν εκδηλώνουν τον ίδιο αποτροπιασμό για την «Λεκτοροποίηση» των συναδέλφων από τα ΤΕΙ;
•    Γιατί η καταστρατήγηση των συνταγματικών αρχών της ισονομίας της ισοτιμίας και της αναλογικότητας, των υπηρετούντων σε θέσεις με ίδια ή ανάλογα πραγματικά καθήκοντα, δεν αποτελεί πεδίο αμφισβήτησης και προβληματισμού από τους εν λόγω ακαδημαϊκούς εκπροσώπους;

Εν κατακλείδι, η πλειοψηφία των ΕΔΙΠ/ ΕΕΠ διαθέτει εξαιρετικά προσόντα, σε πολλές περιπτώσεις πολύ ανώτερα από την κατώτερη εισαγωγική βαθμίδα των ΔΕΠ, και δεν υφίσταται κανένας διακριτός και υπέρ του δημόσιου συμφέροντος λόγος για τη μη παροχή δυνατότητας εξέλιξής τους. Αυτή δε η πρακτική μη εξέλιξης δεν υφίσταται σε κανέναν άλλο κλάδο δημόσιων λειτουργών. Ζητούμε να αναλογιστείτε την καταγεγραμμένη από καιρό πραγματικότητα των ιδρυμάτων μας. Και να ληφθεί άμεση νομοθετική μέριμνα, με γνώμονα το συμφέρον των πανεπιστημίων, προσφέροντας ανάπτυξη στα Τμήματα, βελτίωση της έρευνας, αξιοποίηση του προσωπικού με ορθολογικό τρόπο, προς όφελος της συνολικής ακαδημαϊκής πράξης- απορρίπτοντας τη συνέχιση του αποκλεισμού ενός επιστημονικού προσωπικού υψηλών προσόντων από το δίκαιο και νόμιμο δικαίωμα της εξέλιξής του.

Για την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΔΙΠ
(ακολουθούν 37 υπογραφές)

1.    Αθανασόπουλος Μάριος (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)  
2.     Αλεξιάδου Θεοδούλη (Λίλυ) ΕΔΙΠ/ΕΚΠΑ    
3.    Ανδρούτσος Αθανάσιος (ΕΔΙΠ/ ΟΠΑ)
4.    Αντωνίου Μιχαέλα (ΕΔΙΠ/ΕΚΠΑ)
5.    Βρέλλης Ιωάννης (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
6.    Γεωργιάδη Μαρία (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Κρήτης)
7.    Γιάνναρης Θανάσης (ΕΔΙΠ/ΕΚΠΑ)
8.    Γκαραβέλας Κων/νος  (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
9.    Γογωνάς Νικόλαος (ΕΔΙΠ/ΕΚΠΑ)
10.    Ζακόπουλος Βασίλειος (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
11.    Ηλιόπουλος Παναγιώτης (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
12.    Καλτσούδα Άννα (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
13.    Κάμτσιος Σπυρίδων (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
14.    Καρασαββίδου Ελένη (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
15.    Κουρέτας Ιωάννης (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Πατρών)
16.    Μαλούση Αντιγόνη (ΕΔΙΠ ΑΠΘ)
17.    Μαμάκου Ξένη (ΕΔΙΠ/ ΟΠΑ)
18.    Μανικάρου Μεταξούλα (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
19.    Μαυροπαλιάς Τρύφων (εδιπ/Παν.Δυτ.Μακεδονίας)
20.    Μελισσινού Κατερίνα ΕΔΙΠ/Πάντειο
21.    Μπαλτατζής Δημήτρης (ΕΔΙΠ/Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος)
22.    Μπρίνια Βασιλική (ΕΔΙΠ /ΟΠΑ)
23.    Νάτσης  Πέτρος (ΕΕΠ ΑΠΘ)
24.    Νικολοπούλου Κλεοπάτρα (ΕΔΙΠ/ ΕΚΠΑ)
25.    Πενταγιώτισσα Στεφανάτου (ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ)
26.    Πρωτόπαππας Λευτέρης     ΕΔΙΠ/ΕΜΠ
27.    Σταμπολτζή   Αγλαΐα ΕΔΙΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ
28.    Σταυρινίδης Σταύρος (ΕΔΙΠ/Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος)
29.    Στύλος Γεώργιος (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
30.    Τραγούλια  Ελένη ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Κρήτης
31.    Τσιωτάκης Παναγιώτης (ΕΔΙΠ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
32.    Τριγώνης Ιωάννης (ΕΕΠ/ΔΠΘ)       
33.    Τσιρίκας Αθανάσιος (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
34.    Τσιρίκα Αναστασία (ΕΔΙΠ/ΑΠΘ)
35.    Τσοπανάκη Ευγενία (ΕΔΙΠ/ ΟΠΑ)
36.    Χρηστίδης Κωστής  ΕΕΠ/Πανεπιστήμιο Κρήτης
37.    Χριστοφορίδης Χρήστος (ΕΕΠ/ΔΠΘ)

Ετικέτες: 
ΕΔΙΠ

Σχόλια (78)

 
ΔΕΠ ΕΚΠΑ για ΕΔΙΠ
08 Φεβ 2019 18:46

Πιστεύω ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα η εξέλιξη των Δρ ΕΔΙΠ και ΕΕΠ. Είναι άξιο και με πολλά προσόντα διδακτικό προσωπικό και αξίζει να τους δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η δυνατότητα της εξέλιξης.

 
ΕΔΙΠ
08 Φεβ 2019 18:47

Συγχαρητήρια για την τεκμηριωμένη άποψη. Τώρα είναι η σειρά του Υπουργείου να πάρει θεση

 
ΔΕΠ
08 Φεβ 2019 18:51

Δε καταλαβαίνουν τα εδιπ ότι όσο και να πιέζουν δεν πρόκειται να γίνει αυτό που ζητάνε. Μάθαμε τώρα να ζητάμε χωρίς να σκεπτόμαστε λογικά. Τα μέλη ΔΕΠ είναι ΔΕΠ και τα ΕΔΙΠ όπως και να το κάνουμε παραμένουν ΕΔΙΠ. Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει σε ανοιχτή διαδικασία όπως όλα τα μέλη ΔΕΠ.

 
Κώστας Π.
08 Φεβ 2019 18:58

Δίκαιο αίτημα και είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν.
Ειδικά τώρα που λεφτά δεν υπάρχουν, μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί αυτή η λύση.
Άλλωστε στην πράξη εφαρμόζεται με την ανάθεση καθηκόντων ΔΕΠ σε ΕΔΙΠ και ΕΕΠ αλλά χωρίς την αντίστοιχη αμοιβή και δυνατότητα εξέλιξης.

 
ΤΚ
08 Φεβ 2019 19:30

Εξαιρετική ανακοίνωση. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον η απάντηση στα ερωτήματα που θέτει η επιστολή αυτή. Επίσης θα είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να απαντήσουν οι ΕΔΙΠοδιώκτες πως ακριβώς θα αυξηθούν οι θέσεις στα Πανεπιστήμια για τους "νέους" αν μείνουν στάσιμοι οι ΕΔΙΠ. Τα γνωστικά αντικείμενα των ΕΔΙΠ δεν υπάρχει περίπτωση να προκηρυχθούν στα τμήματα που βρίσκονται. Επίσης δε μιλάμε για 1200 ή 5000 όπως ψευδώς ισχυρίζονται πολλοί αλλά για λίγες εκατοντάδες αφού δεν έχουν όλοι τα προσόντα για να εξελιχθούν αλλά ένα σαφώς μικρότερο υποσύνολο.

 
ΔΕΠ ΕΚΠΑ
08 Φεβ 2019 19:32

@ΔΕΠ
Συνάδελφε (αν όντως είσαι ΔΕΠ) μάλλον δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα. Όταν σε κάποιους ανθρώπους δίνεις ακριβώς τις ίδιες υποχρεώσεις με τα ΔΕΠ δεν δικαιούσαι να τους λες οτι θα παραμείνεις ΕΔΙΠ. Λυπάμαι με νοοτροπίες σαν τη δική σου. Μας πάνε δεκαετίες χρόνια πίσω.

 
ΕΔΙΠ με 2 ΔΔ
08 Φεβ 2019 19:55

Εξαιρετική επιστολή...Στην πραγματικότητα το αίτημα των ΕΔΙΠ με διδακτορικό αφορά τη δυνατότητα να μπορούν να εξελιχθούν, με ανοικτές διαδικασίες, αφού έτσι και αλλιώς στην ουσία επιτελούν έργο ανάλογο με αυτό των μελών ΔΕΠ. Στην ουσία αποτελούν προθάλαμο του επίκουρου οπότε τι ποιο δίκαιο από το να γίνουν λέκτορες και να αποκτήσουν δυνατότητα εξέλιξης.

 
Δρ. ΕΔΙΠ Αθήνα
08 Φεβ 2019 20:14

Θερμά συγχαρητήρια για το νέο κείμενο της Πρωτοβουλίας. Συνταυτίζομαι με τις θέσεις τους. Ειναι καιρός να γίνουν τα δίκαια. Ο υπουργός έχει δείξει ότι είναι αποφασιστικός και ενεργεί άμεσα εκεί που πρέπει.

 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ
08 Φεβ 2019 20:27

Πιστεύω ότι οι ΕΔΙΠ και ΕΕΠ που έχουν τις προϋποθέσεις του νόμου πρέπει να τους δοθεί με νόμο η δυνατότητα να εξελιχθούν. Αυτή η εξέλιξη θα αναβαθμίσει τα τμήματα και τα ΑΕΙ γενικότερα.Δεν είναι σωστές οι αγκυλώσεις σε μια εποχή που είναι αναγκαία η ένωση όλων των δυνάμεων μέσα στα πανεπιστήμια και όχι οι αντιπαλότητες και οι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί ανθρώπων που έχουν προσφέρει πολλά χρόνια στα τμήματα και τα έχουν κρατήσει όρθια με τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις των ΔΕΠ τα χρόνια της κρίσης.

 
ΔΕΠ Πάτρα
08 Φεβ 2019 20:46

Πολύ ορθή η όλη τοποθέτηση. Η παρατήρηση που έγινε από συνάδελφο ότι όποιος ΕΔΙΠ θέλει μπορεί να διεκδικήσει θέση ΔΕΠ όταν προκηρυχτεί ανοιχτά είναι λανθασμένη και δεν έχει σχέση με την ζητούμενη δυνατότητα εξέλιξης σε θέση λέκτορα. Έτσι κι αλλιώς η εξέλιξη από τη βαθμίδα του λέκτορα στη βαθμίδα του Επίκουρου θα είναι ανοιχτή και θα μπορεί όποιος θέλει να την διεκδικήσει. Η λεκτοροποίηση των ΕΔΙΠ μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό πανεπιστήμιο.

 
Ανώνυμος
08 Φεβ 2019 20:57

Έλεος, κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να ακούμε για τα "θέλω" των ΕΔΙΠ. Θα πρέπει κάποτε στα ελληνικά πανεπιστήμια να αρχίσει να κάνει ο καθένας τη δουλειά για την οποία έχει προσληφθεί και να προσπαθούμε να σεβόμαστε λίγο περισσότερο και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που ισχύουν για όλους.

 
Δρ. ΕΔΙΠ Παν. Αιγαίου
08 Φεβ 2019 21:10

@ΔΕΠ δεν είναι απλώς ότι προβοκάρετε. Είναι και ότι προφασίζεστε το ρόλο της Αντουανέτας για όλα τα μέλη ΔΕΠ αλλά ευτυχώς δεν είναι έτσι. Οι ΕΔΙΠ είναι διδακτικό προσωπικό, και έχουν ερευνητικό και επιστημονικό έργο. Έχοντας το δικαίωμα εξέλιξης μπορούν να αναλαμβάνουν πλέον και διοικητικά καθήκοντα και να στηρίξουν πραγματικά τα Πανεπιστήμια.

 
@ΔΕΠ
08 Φεβ 2019 21:48

πιθανως πριν το επόμενο σχόλιο να διαβασεις το κείμενο το οποιο σχολιάζεις.

 
Σκεπτόμενος Πολίτης
08 Φεβ 2019 21:48

Και από την επιστολή της Πρωτοβουλίας όπως και από άλλες ανακοινώσεις φορέων (ΠΟΣΔΕΠ, Σύνοδος, Ομοσπονδία του ΕΔΙΠ) είναι φανερό ότι προκύψει μια νέα πραγματικότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτή την πραγματικότητα κάποιοι την αντιμετωπίζουν φοβικά, και γι'αυτό τα ηθικοφανή τους επιχειρήματα είναι απλώς ηθικολογίες, ενώ κάποιοι άλλοι πραγματιστικά. Το Υπουργείο ως σήμερα κάνει τον Πόντιο Πιλάτο (φοβάται να μην χάσει το ηθικό πλεονέκτημα μάλλον, αλλά έχει ανάγκη και τους πρυτάνεις για τις συγχωνεύσεις). Παιδιά, θέστε το ζήτημα και στην αντιπολίτευση η οποία σιωπά τόσο ηχηρά. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί διακομματικά. Ας το καταλάβουν όλοι. Και κάποιοι πρυτάνεις, ας σταματήσουν να φωνασκούν πιο δυνατά από εκείνον που θέλουν να τους ακούσει μήπως και τους θυμηθεί στα κυοφορούμενα ψηφοδέλτια.
Το ελληνικό πολιτικό σύστημα πρέπει να δει την πραγματικότητα.

 
Δρ. ΕΔΙΠ
08 Φεβ 2019 23:00

Συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία! Αναμένουμε ανάκληση των προσβλητικών απο το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων χαρακτηρισμών. Ας αναλογιστούν το εργο που επιτελείται τις τελευταίες 2 δεκαετίες από τα μέλη ΕΔΙΠ στα Πανεπιστήμια, σε ακαδημαϊκό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο.
Σε ποια διεθνή κατάταξη θα βρίσκονταν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια χωρίς τη συνεισφορά τους; Μήπως και αυτό δεν το γνωρίζουν; Μια βολτα στο scopus και στη ΜΟΔΙΠ αρκει...

 
Αλέξανδρος
08 Φεβ 2019 23:42

Να γίνουν Λέκτορες όσοι αξίζουν αλλά ΟΧΙ ΜΟΝΙΜΟΙ
είναι δυνατόν να εκλέγεται επίκουρος με ΑΝΟΙΧΤΕΣ διαδικασίες ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ και να είναι ο ΕΔΙΠ Λέκτορας ΜΟΝΙΜΟΣ?

ΑΝ θέλουν τόσο πολύ να γίνουν μέλη ΔΕΠ να είναι μη μόνιμοι όπως τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ στις χαμηλές βαθμίδες

Αν γίνει το παραπάνω θα θέλουν άραγε να γίνουν ΔΕΠ ?
έχω ξαναρωτήσει αλλά δεν απαντάει κανείς ...

 
Ιωάννης Παπαδόπουλος
09 Φεβ 2019 00:43

Το θέμα είναι περίπλοκο και όποια λύση και να δοθεί θα είναι άδικη για κάποιους
Συνοπτικά
1) Υπάρχουν ΕΔΙΠ με βιογραφικό καλύτερο από καθηγητές 1ης βαθμίδας (όμως το ίδιο και "αδιόριστοι" επιστήμονες που είναι στα πέρατα της οικουμένης ψάχνοντας συμβόλαια για 1ή 2 χρόνια).
2) Οι καθηγητές Εφαρμογών (όσοι έχουν απομείνει) είχαν προσληφθεί με ανοικτές διαδικασίες αλλά ως εμπειροτέχνες περισσότερο πάρα ως επιστήμονες. Αλλά το ΤΕΙ τους προσέλαβε ως ΔΕΠ.
3) Το υπουργείο μείωσε τον αριθμό των ΑΕΙ (καλώς) αυξάνοντας το αριθμό των τμημάτων (πολύ κακώς). Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι να απαιτείται τεράστιος αριθμός διδασκόντων. Για παράδειγμα (ποιο πρόσφατο) για το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ δεδομένης της δημιουργίας πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών αλλά και της προσθήκης 2 τμημάτων απαιτείται σχεδόν διπλάσιος αριθμός διδασκόντων.
4) Τα οικονομικά του Κράτους ούτε κατά φαντασίαν δεν επιτρέπουν μεγάλο αριθμό νέων θέσεων ΔΕΠ.
Να προσπαθήσουμε να δούμε που οδηγούν όλα τα παραπάνω
Το υπουργείο κατά τη γνώμη μου (κακώς) αυτό που θα κάνει (το ποιο εύκολο) είναι να ιδρύσει ξανά την θέση Λέκτορα να βάλει ΕΔΙΠ ΕΕΠ (αλήθεια γιατί) και καθηγητές εφαρμογών που έχουν τα τυπικά προσόντα (ΔΔ και 2 χρόνια μετά από αυτό ακαδημαϊκή ενασχόληση) σε προσωποπαγείς θέσεις ( με ενδεχόμενη ποσόστωση στην ψηφοφορία στις γενικές συνελεύσεις) για να κάνουν τα μαθήματα και μετά με ανοικτές διαδικασίες θα δίνει τη δυνατότητα εξέλιξης.
Τι έπρεπε να κάνει?
Να καταργήσει τις θέσεις λεκτόρων ΕΔΙΠ ΕΕΠ και ΕΤΕΠ.
Να δημιουργήσει κλάδο Διδακτικού προσωπικού όπου θα εντάξει όλους τους παραπάνω να ορίσει για το προσωπικό αυτό βαθμούς όπου θα κατατάξει μετά από αξιολόγηση όλο το προσωπικό αυτό. Οι δύο πρώτες βαθμίδες θα απαιτούν Διδακτορικό Δίπλωμα και θα έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Λεκτόρων. Ο μισθός δε της ψηλότερης βαθμίδας θα είναι συγκρίσιμος με αυτόν του επίκουρου. Έτσι και δεν αδικεί τους ΕΔΙΠ ΕΕΠ και καθ/τες εφαρμογών αλλά και αφήνει περιθώρια για να έπαναπαρτιστούν νέοι του εξωτερικού.

 
Δρ. ΕΔΙΠ που μεταταχθηκε στη Β/θμια
09 Φεβ 2019 01:01

Συγχαρητήρια για την ανακοίνωση τ. συνάδελφοι. Μόνο ένα μικρό λάθος κάνατε και σίγουρα συμβολικό, έπρεπε να έχετε ένα δύο μέλη Δρ. ΕΔΙΠ από ΤΕΙ, γιατί αυτοί δεν έγιναν Λεκτορες εφαρμογών πάρα το Διδακτορικό που κατείχαν πριν τα ΤΕΙ ενωθούν με τα Πανεπιστήμια.
Καλόν Αγώνα!!!

 
Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
09 Φεβ 2019 06:41

Να μείνουν ΕΔΙΠ αφού οι ίδιοι το επέλεξαν.Ανοιχτές διαδικασίες υπάρχουν για όσους πράγματι έχουν προσόντα.

Και άλλοι είχαν προσόντα αλλά δεν έγινσν ΕΔΙΠ.
Να μην υποκύψει κανείς σε παρακλήσεις

 
Τακης
09 Φεβ 2019 09:26

Δρ Κουτσουκο το υπουργειο εχει ηδη αναθεσει καθηκοντα λεκτορα στους ΕΔΙΠ. Καλο ειναι να ψαχνεις λιγο πριν σχολιασεις.

 
ΔΕΠ ΠΑΠΕΙ
09 Φεβ 2019 09:36

Ναι στην εξέλιξη των Δρ ΕΔΙΠ και ΕΕΠ.Προσφερουν σημαντικό διδακτικό έργο και κάνουν έρευνα η οποια συμβάλλει στο ranking των πανεπιστημίων.Πρεπει η νομοθετική ρύθμιση να γίνει στο προσεχές νομοσχέδιο του υπουργείου παιδειας για να σταματήσει η διάχυτη δυσαρέσκεια που επικρατεί μέσα στα πανεπιστήμια που δεν βοηθάει κανέναν

 
Χριστίνα
09 Φεβ 2019 09:39

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία,ακόμα και αν όλοι οι ΕΔΙΠ και ΕΕΠ με προσόντα εξελιχθούν θα καταλάβουν μόλις το 1/10 των κενών θέσεων ΔΕΠ των Πανεπιστημίων που έμειναν ακάλυπτες λόγω κρίσης. Αρα ουδόλως παρεμποδίζεται η προκήρυξη και η κατάληψη των θέσεων αυτών από επιστήμονες εκτός Πανεπιστημίου, λόγω εξέλιξης των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ. Πρόκειται για ατεκμηρίωτο και κακόβουλο επιχείρημα.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
09 Φεβ 2019 10:09

ΣΕ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ 40 ΔΕΠ ΚΑΙ 20 ΕΔΙΠ ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΔΙΠ?

 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
09 Φεβ 2019 10:14

Τα ΕΔΙΠ έχουν ένα δίκιο ζητώντας την λεκτοριοποίση ή επικουροποίηση τους μιας και στο παρελθόν εφαρμόστηκαν ανάλογες διατάξεις.
Ωστόσο, ΠΟΥΘΕΝΑ στον κόσμο δεν προκύπτουν καθηγητές μέσω αλλεπάλληλων μονιμοποίησεων συμβασιούχων.
Με 5000 ΕΔΙΠ αλλοιώνεταΙ τελικά η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τελικά ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

 
DEEP
09 Φεβ 2019 10:53

Εμπρός παιδιά.Καιρός για αναβάθμιση.ΤΕΙ γίνονται ΑΕΙ, Εργαστηριακοί γινονται Καθηγητές. κτλ. Εμπρός στην ισοπέδωση. Εκλογές γάρ.

 
ΕΔΙΠ1
09 Φεβ 2019 10:56

Μια ενδεχόμενη εκλογή των ΕΔΙΠ σε θέση λέκτορα μέσα από εκλεκτορικά σώματα και όπως περιγράφετε στην παραπάνω επιστολή θα δώσει τη δυνατότητα και σε άλλους άξιους επιστήμονες να διεκδικήσουν θέσεις στην περίπτωση εξέλιξης των λεκτόρων σε επίκουρους με ανοικτές διαδικασίες. Και αν είναι καλύτεροι γιατί να μην τις πάρουν;

 
ΓΣ
09 Φεβ 2019 11:31

Ολοι διαριγνύουν τα ιμάτιά τους για "δίκαιη λύση", "ΕΠΙΔ=ΔΕΠ" και άλλα τέτοια, στο όριο του φαιδρού. Αλλά κατα τ'άλλα θέλουν η "εξέλιξη" να είναι κλειστή και τυπική διαδικασία, μόνο για αυτούς. Πιο συντεχνιακός, πεθαίνεις.

 
επαγγελματικη αναπτυξη
09 Φεβ 2019 12:04

ειναι ενδιαφερον οτι οσοι σχολιαζουν αρνητικα δεν εχουν διαβασει το κείμενο του αρθρου.
ισχυει με ολες τις αναρτησεις του εσος ή μονο σε αυτην που εχει σχεση με τους ΕΔΙΠ?

 
Τάκης
09 Φεβ 2019 12:31

@ΓΣ
Έχουμε μείνει άφωνοι με τον πλούτο των επιχειρημάτων σας.

 
Ελεος
09 Φεβ 2019 12:32

@ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αυτό το 5000 πως ακριβώς το υπολογίσατε; Αλήθεια γιατί επιμένετε να λέτε ψέμματα;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.