Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ανοικτή Επιστολή για την Εξέλιξη των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ σε θέσεις μελών ΔΕΠ από 37 ΕΔΙΠ

Δημοσίευση: 08/02/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Επανερχόμενοι στο θέμα της δυνατότητας εξέλιξης των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε θέσεις μελών ΔΕΠ, επιθυμούμε να αποσαφηνίσουμε πτυχές του αιτήματός μας, οι οποίες είτε δεν έγιναν πλήρως κατανοητές από ένα μικρό μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας (βλ. ανακοίνωση προεδρείου συνόδου πρυτάνεων) είτε ενδεχομένως κατέστησαν αντιληπτές κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αναφορές με έκδηλα απαξιωτικό περιεχόμενο για έναν κλάδο που προσφέρει πολλά κι ωφέλιμα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Μολονότι τέτοια ανακοίνωση, όπως η προαναφερθείσα, δεν εμπεριέχει τη διαβεβαίωση της απαραίτητης επίγνωσης για το συγκεκριμένο θέμα ή για ηπιότερες και συνάμα αντικειμενικότερες διατυπώσεις, εκτιμούμε πως, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται πριν από την τελική επίλυση του ζητήματος, ένας χρήσιμος δημόσιος διάλογος, τον οποίο ενθαρρύνουμε.

Επισημαίνουμε εισαγωγικώς πως τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε καμία περίπτωση δεν προήλθαν ως αποτέλεσμα «τύχης». Επιπλέον, δεν αποτελούν κάποιου είδους «επικουρικό προσωπικό». Ασφαλώς μάλιστα, δεν επιδιώκουν «συλλήβδην τακτοποίηση», καθόσον δεν εκπροσωπούν τίποτε το άτακτο. Αποτελούν διδακτικό προσωπικό μιας άλλης βαθμίδας, το οποίο επιφορτίζεται, σε Τμήματα που έχουν εφαρμοστικό έργο, και με το απαραίτητο εργαστηριακό αντικείμενο. Για αυτούς τους λόγους, τόσο η Ελληνική πολιτεία, μέσω των νομοθετημάτων της, όσο και τα ίδια τα πανεπιστήμια, αναθέτουν εδώ και χρόνια στους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, κατόχους διδακτορικού:
•    την αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων,
•    την επίβλεψη ή τη συμμετοχή τους σε επιτροπές πτυχιακών /διπλωματικών εργασιών,
•    την κύρια ευθύνη σε ερευνητικά προγράμματα (Επιστημονικά Υπεύθυνοι),
•    τη δυνατότητα διαρκούς έρευνας, πράγμα αναγκαιότατο για πανεπιστημιακούς διδασκάλους.

Κατά συνέπεια, στα πανεπιστήμια ορίζονται καθήκοντα που αντιστοιχούν, σε πρακτικό επίπεδο, σε εκείνα των μελών ΔΕΠ, σε όσους από τους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ δύνανται βάσει προσόντων να ανταποκριθούν σε αυτά. Οι ΕΔΙΠ αποτελούν συχνά επιστήμονες με διεθνές κύρος και εμβέλεια, με αναγνωρισμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, με συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια, με βιβλία και επιστημονικές μονογραφίες, με μεταδιδακτορικές έρευνες, υποτροφίες, κ.ά. Ειδικά μετά τον νόμο 4386/16, στα πανεπιστήμια της χώρας εισήλθαν ως ΕΔΙΠ επιστήμονες με ακόμα περισσότερα προσόντα, κατά το ελάχιστον εκείνα του επίκουρου καθηγητή (βάσει του νέου εκείνου νόμου), οι οποίοι μάλιστα αξιολογήθηκαν, μέσω επιτροπών που συγκροτήθηκαν από τα Τμήματα, για το επιστημονικό τους έργο, με σχετικές εισηγήσεις, επομένως έγιναν δεκτοί κατόπιν κρίσεως σε μη κλειστή διαδικασία και όχι σε διαδικασία απλής μετάταξης.

Καθιστούμε σαφές ότι το αίτημα το οποίο εκφράστηκε με την από 28/01/2019 ανοικτή επιστολή μας δεν αφορά την άκριτη «Λεκτοροποίηση», αλλά τη δυνατότητα εξέλιξης των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε θέσεις ΔΕΠ (λέκτορος ή επίκουρου καθηγητή), για όσους διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή, θα δοθεί η δυνατότητα σε επιστήμονες που επιτελούν ερευνητικό και διδακτικό έργο, οι οποίοι υπηρετούν στα πανεπιστήμια, να εξελιχθούν σε θέσεις ανάλογες των καθηκόντων και των προσόντων τους, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική δαπάνη του δημοσίου, καθώς ήδη μισθοδοτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση, όχι μόνο ένα μέρος του Ε.ΔΙ. προσωπικού καθημερινά θα εργάζεται με καθήκοντα μελών ΔΕΠ, χωρίς να έχει τη σύμμετρη δυνατότητα της θεσμικής αναγνώρισής του για το έργο που επιτελεί και της περαιτέρω δραστηριοποίησής του, αλλά και θα δημιουργείται ένα πραγματικό κενό δικαίου που τραυματίζει τη συνέχεια και τη συνοχή της πανεπιστημιακής παρουσίας στην Ελλάδα, προκαλώντας μια στρέβλωση η οποία αδυνατεί να συγκαλυφθεί.

Οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως αν ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το νέο πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας, θα έπρεπε (συγκριτικώς με το αίτημα του κλάδου μας, το οποίο έλαβε μια ευκρινώς ευτελιστική αναφορά από το τριμελές προεδρείο) να έχει αποτελέσει μείζον ζήτημα η οριζόντια «Λεκτοροποίηση» των Καθηγητών Εφαρμογών των ΤΕΙ (χωρίς διδακτορικό) σύμφωνα με την παραγ. δ του άρθρου 9 του Ν. 4589/2019 . Έτσι καθίστανται εύλογα τα ακόλουθα ερωτήματα:

•    γιατί τα συγκεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα οποία απορρίπτουν διαρρήδην το αίτημά των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ για την παροχή δυνατότητας εξέλιξης μετά από κρίση, δεν εγείρουν αντιδράσεις και δεν εκδηλώνουν τον ίδιο αποτροπιασμό για την «Λεκτοροποίηση» των συναδέλφων από τα ΤΕΙ;
•    Γιατί η καταστρατήγηση των συνταγματικών αρχών της ισονομίας της ισοτιμίας και της αναλογικότητας, των υπηρετούντων σε θέσεις με ίδια ή ανάλογα πραγματικά καθήκοντα, δεν αποτελεί πεδίο αμφισβήτησης και προβληματισμού από τους εν λόγω ακαδημαϊκούς εκπροσώπους;

Εν κατακλείδι, η πλειοψηφία των ΕΔΙΠ/ ΕΕΠ διαθέτει εξαιρετικά προσόντα, σε πολλές περιπτώσεις πολύ ανώτερα από την κατώτερη εισαγωγική βαθμίδα των ΔΕΠ, και δεν υφίσταται κανένας διακριτός και υπέρ του δημόσιου συμφέροντος λόγος για τη μη παροχή δυνατότητας εξέλιξής τους. Αυτή δε η πρακτική μη εξέλιξης δεν υφίσταται σε κανέναν άλλο κλάδο δημόσιων λειτουργών. Ζητούμε να αναλογιστείτε την καταγεγραμμένη από καιρό πραγματικότητα των ιδρυμάτων μας. Και να ληφθεί άμεση νομοθετική μέριμνα, με γνώμονα το συμφέρον των πανεπιστημίων, προσφέροντας ανάπτυξη στα Τμήματα, βελτίωση της έρευνας, αξιοποίηση του προσωπικού με ορθολογικό τρόπο, προς όφελος της συνολικής ακαδημαϊκής πράξης- απορρίπτοντας τη συνέχιση του αποκλεισμού ενός επιστημονικού προσωπικού υψηλών προσόντων από το δίκαιο και νόμιμο δικαίωμα της εξέλιξής του.

Για την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΔΙΠ
(ακολουθούν 37 υπογραφές)

1.    Αθανασόπουλος Μάριος (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)  
2.     Αλεξιάδου Θεοδούλη (Λίλυ) ΕΔΙΠ/ΕΚΠΑ    
3.    Ανδρούτσος Αθανάσιος (ΕΔΙΠ/ ΟΠΑ)
4.    Αντωνίου Μιχαέλα (ΕΔΙΠ/ΕΚΠΑ)
5.    Βρέλλης Ιωάννης (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
6.    Γεωργιάδη Μαρία (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Κρήτης)
7.    Γιάνναρης Θανάσης (ΕΔΙΠ/ΕΚΠΑ)
8.    Γκαραβέλας Κων/νος  (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
9.    Γογωνάς Νικόλαος (ΕΔΙΠ/ΕΚΠΑ)
10.    Ζακόπουλος Βασίλειος (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
11.    Ηλιόπουλος Παναγιώτης (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
12.    Καλτσούδα Άννα (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
13.    Κάμτσιος Σπυρίδων (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
14.    Καρασαββίδου Ελένη (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
15.    Κουρέτας Ιωάννης (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Πατρών)
16.    Μαλούση Αντιγόνη (ΕΔΙΠ ΑΠΘ)
17.    Μαμάκου Ξένη (ΕΔΙΠ/ ΟΠΑ)
18.    Μανικάρου Μεταξούλα (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
19.    Μαυροπαλιάς Τρύφων (εδιπ/Παν.Δυτ.Μακεδονίας)
20.    Μελισσινού Κατερίνα ΕΔΙΠ/Πάντειο
21.    Μπαλτατζής Δημήτρης (ΕΔΙΠ/Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος)
22.    Μπρίνια Βασιλική (ΕΔΙΠ /ΟΠΑ)
23.    Νάτσης  Πέτρος (ΕΕΠ ΑΠΘ)
24.    Νικολοπούλου Κλεοπάτρα (ΕΔΙΠ/ ΕΚΠΑ)
25.    Πενταγιώτισσα Στεφανάτου (ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ)
26.    Πρωτόπαππας Λευτέρης     ΕΔΙΠ/ΕΜΠ
27.    Σταμπολτζή   Αγλαΐα ΕΔΙΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ
28.    Σταυρινίδης Σταύρος (ΕΔΙΠ/Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος)
29.    Στύλος Γεώργιος (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
30.    Τραγούλια  Ελένη ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Κρήτης
31.    Τσιωτάκης Παναγιώτης (ΕΔΙΠ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
32.    Τριγώνης Ιωάννης (ΕΕΠ/ΔΠΘ)       
33.    Τσιρίκας Αθανάσιος (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
34.    Τσιρίκα Αναστασία (ΕΔΙΠ/ΑΠΘ)
35.    Τσοπανάκη Ευγενία (ΕΔΙΠ/ ΟΠΑ)
36.    Χρηστίδης Κωστής  ΕΕΠ/Πανεπιστήμιο Κρήτης
37.    Χριστοφορίδης Χρήστος (ΕΕΠ/ΔΠΘ)

Ετικέτες: 
ΕΔΙΠ

Σχόλια (78)

 
@ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
09 Φεβ 2019 12:51

@ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Επιμένετε κ. Παυλόπουλε να μιλάτε για "5000 ΕΔΙΠ που θέλουν να γίνουν ΔΕΠ", παρόλο που αρκετοί συνάδελφοι όπως διαβάζω, σας έχουν απαντήσει ότι ο αριθμός που αναφέρετε με τόση επιμονή, σε διάφορα σχόλια σας στο esos, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα!!! Πού στηρίζετε την πληροφόρηση σας για αυτόν τον αριθμό των ΕΔΙΠ που επιθυμούν και έχουν τα προσόντα, να ενταχθούν στη βαθμίδα του Λέκτορα; Τους έχετε ρωτήσει έναν προς έναν; Πείτε μας παρακαλώ να μάθουμε κι εμείς... Όσο για το υπόλοιπο περιεχόμενο του τελευταίου μηνύματος σας, δεν θα μπω καν στον κόπο να το σχολιάσω...Τα σχόλια δεκάδων συναδέλφων πριν από μένα, στο esos, όπως και η γραπτή ανακοίνωση της ΠΟΣΕΔΙΠ, νομίζω μπορεί να σας λύσει τις απορίες σας, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε πραγματικά το αίτημα των ΕΔΙΠ για το οποίο συζητάμε... Παρακαλώ ενημερωθείτε σωστά πριν σχολιάζετε γραπτώς και προσβάλλετε έναν ολόκληρο κλάδο επιστημόνων που εργάζονται και διδάσκουν στα Α.Ε.Ι.!

 
ΓΓΣ
09 Φεβ 2019 12:52

@ΓΣ
Προφανώς δεν σας έχουν ενημερώσει ότι ΕΔΙΠ=ΔΕΠ όσον αφορά τις υποχρεώσεις (αυτοδύναμη ανάθεση, επίβλεψη εργασιών κλπ κλπ). Μάλλον δεν έχετε ουδεμία επαφή με το θέμα και απλώς βγάζετε τα απωθημένα σας.

 
ΔΕΠ Πανεπιστήμιο Κρήτης
09 Φεβ 2019 13:01

Ο καιρός είναι ώριμος για την εξέλιξη των ΕΔΙΠ.Ειμαι θετικος για μόνο τους έχοντες τα εκ του νόμου προβλεπόμενα και με αποφάσεις επιτροπών αξιολογησης.Το ποιοι ΕΔΙΠ θα γίνουν λεκτορες θα αποφασιστεί απο τις γενικες συνελευσεις των τμημάτων για όσους θα έχουν βαθμό Α και ασκούν αυτοδύναμο διδακτικό έργο την τελευταία 5ετια και έχουν τουλάχιστον 10 εξαιρετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με impact factor

 
μελος ΕΔΙΠ
09 Φεβ 2019 13:25

αν μπορούν οι σχολιαστές, επειδή αναφέρονται σε ανθρώπους (έστω και με φαιδρές απόψεις), να χρησιμοποιούν σχετικές εκφράσεις
πχ μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, άρα μέλη ΕΔΙΠ
και όχι τα ΕΔΙΠ κ.λπ.

Καλό θα ήταν να γνωρίζουν και ποια είναι τα καθήκοντα των μελών ΕΔΙΠ με διδακτορικό με βάση τους τελευταίους νόμους. Γιατί το μόνο που ζητούν οι Δρ ΕΔΙΠ και ΕΕΠ είναι ποιοτική αναβάθμιση/αναγνώριση και η δυνατοτητα/πιθανότητα εξέλιξης.
Δε ζητούν να γίνουν Καθηγητές Πανεπιστημίου αυτόματα, αυτό θα προκύψει αν το αξιζουν.

Επίσης, ζητούν να κριθούν από τα τμήματα που υπηρετούν για την εξέλιξή τους και όχι αυτόματα. Να κριθούν με βάση το βιογραφικό και την προσφορά τους.

Υπάρχουν 3 ειδών σχόλια:
1. Η διαδικασία θα μειώσει τις προκηρύξεις νέων θέσεων: δεν ισχύει και απαντήθηκε
2. Έκπτωση στην ακαδημαϊκότητα: θα το αποφασίσουν τα εκλεκτορικά σώματα. Πάντως τα μέλη ΕΔΙΠ ΗΔΗ διδάσκουν στα Τμήματα, αν υπήρχε θέμα εκπτώσεων, ισχύει ήδη.
3. Θα αλλάξουν τα κουκιά στις Γενικές Συνελεύσεις (αγωνία πρυτάνεων).

 
ΔΕΠ
09 Φεβ 2019 13:27

Το ποιος είναι φαιδρός με τέτοιου είδους επιχειρήματα το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Μια μερίδα ΕΔΙΠ έχει ήδη καθήκοντα λέκτορα. Λυπάμαι που μιλάτε χωρίς να έχετε καμία απολύτως σχέση με το θέμα.

 
@ ΓΣ
09 Φεβ 2019 13:47

Κανείς δεν θέλει να είνια κλειστή η διαδικασία, το Δημόσιο δεν δύναται να τις κάνει ανοικτές επειδή δεν έχει κονδύλια για τις πιστώσεις... Αν μπορεί να τις κάνεις ας προκηρύξει πρώτα το 90% των κενών θέσεων (στις οποίες και εμείς θα μπορούμε να πάρουμε μέρος) και ας μην ασχοληθούμε καν με το λιγότερο από το 10%...
Δεν καταλαβαίνεις ότι αν γίνει αυτό που ζητάνε οι ΕΔΙΠ σε ελάχιστα χρόνια το κράτος θα αναγκαστεί να προκηρύξει με ανοικτές διαδικασίες τουλάχιστον τις δικές του θέσεις, ενώ τώρα δεν ανοίγει καμμία ή ελάχιστες... Επιτέλους αν είσαι νέος συνάδελφος έχει πολύ κακή ενημέρωση και σε εκμεταλλεύονται... Όλη η ιστορία είναι αυτή: "ΣΕ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ 40 ΔΕΠ ΚΑΙ 20 ΕΔΙΠ ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΔΙΠ?" Για όλους τους άλλους η διάταξη μόνο θετικά έχει και χωρίς δημοσιονομικό κόστος...

 
ΤΕΙ
09 Φεβ 2019 14:21

@DEEP
Τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ απο το 2001. Καλώς ήρθατε στο 2019.

 
Ο δρόμος για την εξέλιξη των ΕΔΙΠ
09 Φεβ 2019 14:38

Ο Dr. ΕΔΙΠακης έχει εδώ και χρόνια αυτόνομο διδακτικό έργο, ερευνητική δραστηριότητα με εκατοντάδες citations. Επιθυμεί την εξέλιξή του αλλά ο μοναδικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να προκηρυχθεί θέση στο γνωστικό του αντικείμενο. Ρωτά λοιπόν τους ανωτέρους του αν το τμήμα προτίθεται να προκηρύξει θέση και η απάντησή του κ. ΔΕΠογλου είναι μάλλον αναμενόμενη: "Μα αφού έχουμε εσένα με αυτό το γνωστικό αντικείμενο, κάνεις τα μαθήματά σου άριστα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το τμήμα έχει μεγάλες ανάγκες σε μέλη ΔΕΠ με άλλα γνωστικά αντικείμενα." ---> (ΑΔΙΕΞΟΔΟ)

Στο ενδεχόμενο που γίνει προκήρυξη της θέσης σε σχετικό αντικείμενο. Ο κ. ΕΔΙΠακης καταθέτει την υποψηφιότητά του όπως και άλλοι επιστήμονες με αξιόλογο βιογραφικό. Ο κ. ΔΕΠογλου λογικά σκεπτόμενος λέει τότε στον κ. ΕΔΙΠακη. "Κ. ΕΔΙΠάκη αναγνωρίζουμε το έργο σας στο τμήμα, και θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ μας. Το τμήμα όμως έχει τεράστιες ανάγκες σε μέλη ΔΕΠ. Αν εξελιχθείτε εσείς θα χάσουμε την ευκαιρία να έχουμε άλλο ένα άτομο στο προσωπικό του τμήματος. Νομίζω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό." --> ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Ο κ. ΕΔΙΠακης είναι ήδη στη βαθμίδα Α', 45 ετών, και ξέρει ότι από τη θέση αυτή δεν υπάρχει λόγος να ξενυχτά διαβάζοντας τη βιβλιογραφία και να τρέχει σε συνέδρια.

Κ. Υπουργέ ποιά απο τις παρακάτω απαντήσεις είναι η σωστή;
α) Να συνεχίσει να την έρευνά του χωρίς να ελπίζει σε τίποτα (ας πρόσεχε!).
β) Να διαγράψει το pubmed, τα impact factors και τα συνέδρια, όπως ακριβώς κάνει εδώ και χρόνια η κα ΕΔΙΠίτσα, συνάδελφος πτυχιούχος ΤΕΙ, βοηθός διδασκαλίας (αυτή κάτι ήξερε).
γ) Να συνεχίσει την αυτόνομη διδασκαλία, την έρευνα, τα μαθήματα στα μεταπτυχιακά και κάποια στιγμή και έχει ο Θεός.
δ) Να φύγει στο εξωτερικό όπου εκεί πιθανότατα θα εκτιμηθεί περισσότερο η αξία του.

 
@ DEEP
09 Φεβ 2019 17:04

Λέτε ότι "ΤΕΙ γίνονται ΑΕΙ".

Σας ενημερώνουμε ότι με τον 2916/2001 (δηλαδή εδώ και 18 χρόνια), τα ΤΕΙ ανήκουν στα ΑΕΙ. Δεν το γνωρίζετε;

 
ΔΕΠ
09 Φεβ 2019 17:35

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τις οποίες συγκέντρωσα πριν λίγο μέσα από στέλεχος του υπουργείου, αυτό που ζητούν τα συμπαθή κατά τα άλλα ΕΔΙΠ, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Μη βγάζετε άλλες ανακοινώσεις. Το θέμα έκλεισε

 
Observator
09 Φεβ 2019 18:20

Τα ΕΔΙΠ δεν ειναι προσωπικο με εννιαια χαραχτηριστικα. Κάποιοι ΕΔΙΠ εχουν μονο μεταπτυχιακο διπλωμα και κάποια αλλα ΕΔΙΠ εχουν διδακτορικο. Καποιοι εχουν εκλεγεί στη θεση που έχουν με ανταγωνιστικες διαδικασίες χωρίς να εχουν διδακτορικο και εκαναν διδακτορικο αργότερα, καποιοι ειναι ΙΔΑΧ που προσληφθηκαν πριν πολλά χρόνια π.χ. για προσωπικο βιβλιοθηκης και επειδη εκαναν διδακτορικο αργοτερα εκαναν μεταταξη σε ΕΔΙΠ και κάποιοι άλλοι εχουν κάνει μετάταξη απο τη μέση εκπαιδευση χωρις να κριθουν για το ερευνητικο τους εργο. Επισης υπάρχουν ΕΔΙΠ με αντικειμενο που δεν εχει σχέση με τα γνωστικα αντικειμενα του τμηματος και ισως χωρις γνωστικο αντικειμενο στο φεκ τους. Επομένως οποιαδηποτε ρυθμιση θα ειναι φωτογραφική και μη δικαιη. Ειμαι σε Τμημα που εχουμε αποφασίσει οι ΕΔΙΠ με διδακτορικο να μην κάνουν τη δουλειά των ΔΕΠ. Και υπάρχουν αρκετα τμηματα που το κάνουν αυτο.

 
ΕΔΙΠ
09 Φεβ 2019 18:20

@ΓΣ
Έχετε κάνει τον κόπο να διαβάσετε κάτι πριν σχολιάσετε; Ή απλά μας εκφράζετε τα απωθημένα σας; Είναι προσβλητικά τα όσα λέτε και το χειρότερο είναι πως τα λέτε χωρίς να έχετε ουδεμία ιδέα για το θέμα!!

 
Θύμιος
09 Φεβ 2019 18:27

Πριν μερικά χρόνια, υπό την πίεση των απολύσεων λόγω "Τρόικας" πάμπολλοι ΙΔΑΧ (υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) μετατράπηκαν -με μία αίτησή τους, χωρίς κρίση και χωρίς καν να ερωτηθούν τα τμήματα αν χρειάζονται- σε ΕΔΙΠ. Στην πλειοψηφία τους ήταν συνεργάτες καθηγητών σε μεγάλα πανεπιστήμια που εργάζονταν σε ερυνητικά προγράμματα εκπονόντας παράλληλα διδακτορικό, και είχαν γίνει αορίστου χρόνου με τον περίφημο νόμο Παυλόπουλου. Δεν θυμάμαι ιδιαίτερες αντιδράσεις από τα μέλη ΔΕΠ για αυτές τις ρυθμίσεις .

Ξαφνικά η επανεργοποίηση της βαθμίδας του Λέκτορα και η πιθανότητα μετάταξης των ΕΔΙΠ σε αυτή μετά από κρίση έχει προκαλέσει περισσότερες αντιδράσεις απ' όσες περίμενα. Γιατί λέει η κρίση είναι "κλειστού τύπου", λες και δεν έχουν γίνει στο παρελθόν πάμπολλες τέτοιες μετατάξεις όταν καταργούνταν βαθμίδες και εργασιακές σχέσεις στα ΑΕΙ. Και παρότι πρόκειται περισσότερο για μετονομασία, αφού πολλές από τις αρμοδιότητες των Λεκτόρων έχουν πλέον ανατεθεί σε ΕΔΙΠ.

 
Θύμιος
09 Φεβ 2019 18:29

@ΓΙΩΡΓΟΣ
Αν δεν απατώμαι, όταν το τμήμα έχει πάνω από 30 μέλη ΔΕΠ η ΓΣ περιορίζεται σε 30 μέλη.

 
Θύμιος
09 Φεβ 2019 18:33

@Ιωάννης Παπαδόπουλος
Ναι, η ύπαρξη τόσο κλάδων με παρεμφερή χαρακτηριστικά είναι μπέρδεμα, και αδικαιολόγητο μάλιστα. Όταν όμως:
"Οι δύο πρώτες βαθμίδες θα απαιτούν Διδακτορικό Δίπλωμα και θα έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Λεκτόρων. Ο μισθός δε της ψηλότερης βαθμίδας θα είναι συγκρίσιμος με αυτόν του επίκουρου."
δεν θα ήταν τόσο δύσκολο να δώσουμε σε αυτές τις βαθμίδες κάποιον τίτλο. Πχ "Λέκτορας" που έχει καταργηθεί από τα μέλη ΔΕΠ; Τόσο συναισθηματική φόρτιση έχει το "Λέκτορας". Ας βρούμε κάτι που να μεταφράζεται κι όμορφα όχι "Laboratory Teaching Staff"!

 
Δ.Ε.Π. ΕΚΠΑ
09 Φεβ 2019 20:01

Οι διδάκτορες ΕΔΙΠ μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις ανοικτές προκηρύξεις θέσεων Δ.Ε.Π. εφόσον θεωρούν ότι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η πρωτοβουλία είναι εκ του πονηρού ώστε 1) να γίνουν αυτομάτως ΔΕΠ όλοι οι δρ. ΕΔΙΠ και 2) να μην χάσουν τη μονιμότητα του ΕΔΙΠ ως νεοεκλεγμένα ΔΕΠ!!! Δηλαδή και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο!!! Είμαι βέβαιη ότι ο κ. Υπουργός δεν θα διαπράξει αυτό το ατόπημα!!!

 
Κώστας Κ
09 Φεβ 2019 20:09

Συνάδελφοι πόσοι από εσάς έχετε γίνει ΕΔΙΠ με ανοιχτή προκήρυξη? Ποιος σας απαγορεύει να διεκδικήσετε θέση ΔΕΠ? Άλλο είναι το πρόβλημα, το οικονομικό! Εμεις που προσφέρουμε επί 20ετία έχουμε την εκτίμηση του έργου αλλά δεν πληρωνόμαστε όπως πρέπει!!!

 
MANOS
09 Φεβ 2019 20:30

Μπράβο στους συναδέλφους! Καλό αγώνα!

 
@ Observator
09 Φεβ 2019 21:19

@ Observator: Αν το κάνετε αυτό απλά παρανομείτε... Ο νόμος είναι σαφής και ήδη από το Νόμο Διαμαντοπούλου τα μέλη ΕΔΙΠ με διδακτορικό (και στη συνέχεια και άλλες κατηγορίες) δύνανται να κάνουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Πως ένα Τμήμα ακυρώνει νομοθεσία; Είναν σαν να λέτε ότι το Τμήμα σας αποφάσισε να κάνουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο μόνο οι πρωτοβάθμιοι... Ο κλάδος ΕΔΙΠ από τη στιγμή που συστάθηκε με το νόμο Διαμαντοπούλου και ιδιαίτερα οι διδάκτορες είχε το ρόλο του πρώην μόνιμου λέκτορα, δεν είχε σχέση με το πρώην ΕΕΔΙΠ.
@ Θύμιος: αυτό που λέτε δεν έγινε "υπό την πίεση απολύσεων της Τρόικας" αλλά από το νόμο Διαμαντοπούλου Ν.4009 με διακομματική συμφωνία ήδη από το 2009, απλά άργησε πολύ να εφαρμοστεί. Ο λόγος μάλιστα που έγινε ήταν επειδή οι συγκεκριμένοι ΙΔΑΧ χρησιμοποιούνταν από τις διοικήσεις των ΑΕΙ για άσχετους λόγους για τους οποίους είχαν προσληφθεί καθώς ενώ ασχολούνταν με την έρευνα και διδασκαλία τους ανέθεταν διοικητικό έργο και κάλυπταν κενά προσωπικού.
@ Δ.Ε.Π. ΕΚΠΑ: Την βαθμίδα του μόνιμου λέκτορα την έχετε υπ' όψιν σας; Κανείς δεν μιλάει για "αυτόματη" μετάταξη... Δείτε την ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ, του δικού σας συνδικαλιστικού οργάνου... Θέσεις δεν ανοίγουν, τουλάχιστον για τα δικά μας γνωστικά αντικείμενα αφού τα διδάσκουμε εμείς... Το γνωρίζετε πολύ καλά (αν είστε ΔΕΠ) οπότε μην παραπλανάτε τον κόσμο...
@ Κώστας Κ: Έχουν απαντηθεί 100 φορές αυτά... Διαβάστε την ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ.

"Laboratory Teaching Staff": Πηγαίνουμε στο εξωτερικό και γελάνε... Λένε γιατί μας στείλανε τον παρασκευαστή; Σαν να πηγαίνει μέλος ΔΕΠ και να λέει "Research Teaching Staff"...

 
ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
09 Φεβ 2019 22:20

Ορίστε οι ανοικτές θέσεις. Οποιος έχει τα κοτσια ας τις κυνηγήσει. Μας έχετε ζαλίσει πια

 
ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ
10 Φεβ 2019 10:08

Απίστευτο το τι γράφεται πάλι και σε ποια χρονικη στιγμή(τυχαίο δεν νομίζω)! έχουμε μια ομάδα ατόμων με διακριτό ρόλο και χαρακτήρα (ΕΔΙΠ) που ενώ μπορούν να διεκδικήσουν θέση ΔΕΠ σε ανοικτές διαδικασίες θέλουν δια της εξαίρεσης να γίνουν! προσβλέπουν σε μία ιδιάζουσα περίπτωση όπου οι καθηγητές εφαρμογών, οι οποίοι εκλέκθηκαν με ανοικτές διαδικασίες (με κριτήριο εκ του νόμου την κατοχή μάστερ και επαγγελματικής προϋπηρεσίας-για αυτό και πολλοί ακόμη και με διδακτορικό δεν μπορούσαν να τις καταλάβουν λόγω του είχαν ελάχιστη εως μηδαμινή επαγγελματική προϋπηρεσία) καθώς καταργέιται η βαθμίδα τους θα πρέπει για να ενσωματωθούν στο νέο ακαδημαϊκό χάρτη είτε να εκπονήσουν διδακτορικό και να εξελιχθούν με ανοικτή διαδικασία ή να μείνουν σε αυτή τη διάκριση μέχρι την αποχώρησή τους (στο δημόσιο τομέα αναφέρεται ως πρόβλεψη για βλαπτική μεταβολή)! εδώ όμως έχουμε μια ομάδα που η πλειοψηφία τους έγινε μελη ΕΔΙΠ απο μετατροπή συμβάσεων σε ΙΔΑΧ και μετέπειτα με άλλη ρύθμιση μεταφέρθηκα σε θέσεις ΕΠΙΔ να προσπαθούν να γίνουν μέλη ΔΕΠ με αδιαφανείς και φωτογραφικές ρυθμίσεις!! Νομίζω και μνήμη υπάρχει και κρίση και θα πρέπει η ακαδημαϊκή κοινότητα να αντιδράσει και μάλιστα άμεσα σε αυτο το τερατώδες αίτημα! είναι το λιγότερο λυπηρό να διατυπώνονται τέτοια αιτήματα και αιτιάσεις

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10 Φεβ 2019 11:53

Οι ΕΔΙΠ θα πρέπει να μάχονται για να βγουν νέες θέσεις ΔΕΠ που χρειάζονται στα ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ και αν μπορούν να πάρουν κάποια θέση ΔΕΠ. Δηλαδή όλοι εμείς οι νέοι που δεν μπορέσαμε να γίνουμε ΕΔΙΠ (ξέρουμε αρκετά καλά ότι η πλειοψηφία από τους ΕΔΙΠ μονιμοποιήθηκαν λόγο του νομού Παυλόπουλου με συνεχόμενες συμβάσεις ) τι θα κάνουμε; Αν τους κάνουν λέκτορες θα έχουμε ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες μετά αν γίνει εξέλιξη να πάρουμε εμείς τη θέση; Φυσικά όχι... Δείτε σε πόσες εξελίξεις έχουν πάρει άλλους... Ελάχιστες...

Το αίτημα σας ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΞΈΡΕΤΕ ΌΛΟΙ ΣΑΣ....

Νέες θέσεις ΔΕΠ και όποιος είναι καλύτερος ας τις πάρει...

 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
10 Φεβ 2019 13:39

ΔΥΣΤΥΧΩΣ 300 ΕΔΙΠ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΑΠΘ, 5000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....
ΑΣ ΒΓΑΛΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΝ ΕΔΙΠ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.

 
ΔΕΠ:Να δοθεί μια λύση για τους Δρ ΕΔΙΠ
10 Φεβ 2019 15:19

Ως ΔΕΠ παρακολουθω το θέμα της εξέλιξης των ΕΔΙΠ από το 2016.Πιστευω ότι αυτό το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ είναι πραγματικά αδικημένο. Ειναι ηθική υποχρέωση όλων να δοθεί μια άμεση λύση για τους Δρ ΕΔΙΠ και να δοθεί η δυνατότητα της εξέλιξης σε όσους πραγματικά το αξίζουν

 
ΔΕΠ
10 Φεβ 2019 15:58

Aπόλυτα δίκαιο το αίτημα των Διδακτόρων ΕΔΙΠ!!! Στηρίζουν εδώ και πολλά χρόνια τα ελληνικά ΑΕΙ, πρόκειται για επιστήμονες υψηλών προσόντων που με αυταπάρνηση επιτελούν εργαστηριακό, ερευνητικό και διδακτικό έργο!!! Επιτέλους ας τους δοθεί η ευκαιρία να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο. Μόνο για το καλό του Πανεπιστημίου θα είναι μια τέτοια ρύθμιση.

 
Σχολιασμός κειμένων
10 Φεβ 2019 16:27

αν και είναι συνηθισμένο από τα πολιτικά τοκ σόου, θα αναμέναμε στο δημοσιο διαλογο που συμμετέχουν επιστήμονες, αυτός να διεξάγεται με στοιχειώδεις όρους και απλούς κοινούς αποδεκτά κανόνες.

Όταν σχολιάζεις ένα κείμενο, καλό είναι να έχεις διαβάσει το κείμενο και να απαντάς σε αυτό το κείμενο και όχι σε κάποιο άλλο φανταστικό δημιούργημα. Επίσης, αν έχεις πάρει απάντηση σε αυτό που γράφεις τότε δεν το ξαναγράφεις, αλλά απαντάς στην απάντηση (διάλογος). Το να βάζεις τελίτσες στο τέλος κάθε πρότασης ή να γράφεις με ειρωνίες και κεφαλαία γράμματα δεν ισχυροποιεί το δήθεν επιχείρημά σου.

Η παραπάνω επιστολή συμπλέει με την πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ και ουσιαστικά συμφωνεί με το περιεχόμενο (όχι το ύφος) του κειμένου του Προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων.

Η παραπάνω επιστολή λέει: η νομοθεσία και τα πράγματα έφερε ένα τμήμα του προσωπικού να αξιοποιείται με άλλο τρόπο από ότι παλιά. Ζητά να τεθούν διαδικασίες και προδιαγραφές και όποιος τις καλύπτει να τεθεί σε κρίση με βάση αυτές και να εξελιχθεί.
Πάντοτε οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων αποφάσιζαν (ΙΔΑΧ σε ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ σε ΕΔΙΠ κ.λπ.), αναγέρευση διδακτόρων. Εφόσον είναι αυτόνομα τα Τμήματα και αποφασίζουν τα ίδια μπορούν και τώρα να αποφασίσουν αν θα εξελιχθεί τμήμα του διδακτικού του προσωπικού. Αυτές αποφασίζουν και τις νέες θέσεις ΔΕΠ που προκηρύσσονται, αυτές αποφασίζουν και το προφιλ των αναγκών τους, έτσι δεν είναι;

Ο Ν. 4009/2011 ίδρυσε το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό και κάποια μέλη αυτού του προσωπικού μπορούν να εξελιχθούν χωρίς στην ουσία να υπάρχει βάρος για το δημόσιο. Η επιστολή δε ζητά οριζόντια και με ένα νόμο και ένα άρθρο εξέλιξη κανενός (αυτά σε άλλες δεκαετίες).

 
@Παυλόπουλος
10 Φεβ 2019 16:29

5000 ΕΔΙΠ έχουν διδακτορικό, δημοσιεύσεις και γνωστικό αντικείμενο στα ΑΕΙ; μήπως είναι πολλοί;

 
Δρ ΕΔΙΠ h=16
10 Φεβ 2019 17:40

Συγχαρητήρια και πάλι στους συναδέλφους για την πρωτοβουλία τους.
Ελπίζω, έστω και την έσχατη στιγμή πολιτική ηγεσία να ακούσει το δίκαιο αίτημα και να κλείσει τα αυτιά της σε απόψεις της λογικής "να ψωφήσει η κατσίκα του γείτονα..."
Προσπαθώντας να βοηθήσω την κουβέντα θέλω να επισημάνω τα εξής:
Από το νόμο Διαμαντοπούλου και μετά όπου καταργήθηκε η Βαθμίδα του Λέκτορα οι Δρ. ΕΔΙΠ κάνουν τη δουλειά του Λέκτορα (Επίβλεψη διπλωματικών, ερευνητικά προγράμματα, αυτόνομη διδασκαλία κλπ.) Ουσιαστικά η πολιτεία μας εν' έπαιξε και με τη βούλα του νόμου δημιούργησε λέκτορες (Δρ. ΕΔΙΠ) που κάνουν τη δουλειά του Λέκτορα με λιγότερα χρήματα και με ονομασία που δεν υπάρχει πουθενά διεθνώς.
Με απλά λόγια η απλή λογική επιτάσσει τα εξείς:
1. Επαναφορά της βαθμίδας του Λέκτορα (όπως ζήτησε και η ΠΟΣΔΕΠ)
2. Ένταξη των Δρ. ΕΔΙΠ σε θέσεις Λεκτόρων μετά από κρίση και με γνωστικά αντικείμενα που θα αποφασίσουν οι Γ.Σ.
3. Δικαίωμα εξέλιξης σε θέση επίκουρου καθηγητή όσων Δρ. ΕΔΙΠ έχουν τα προσόντα και "αντέχουν".
4. Λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά: Η εξέλιξη σε θέση Επίκουρου να μην είναι απαραίτητα στο ίδιο Τμήμα άλλα ενδο-ιδρυματική, δηλαδή όπου το γνωστικό αντικείμενο που θα έχει το μέλος ΕΔΙΠ θεραπεύεται εντός του Ιδρύματος.

 
@all
10 Φεβ 2019 17:59

Ανοιχτές διαδικασίες δε θέλουμε;

Θα είχατε πρόβλημα όσοι ΕΔΙΠ έχουν τα τυπικά προσόντα για τον διορισμό σε θέση επίκουρου να εξελιχθούν σε θέση μόνιμου λέκτορα και για την εξέλιξή τους σε μόνιμο επίκουρο να γίνει ανοιχτή διαδικασία; Ένας επίκουρος σήμερα με κλειστή διαδικασία δε μονιμοποιείται;

Κ. @Παυλόπουλος γιατί είστε ισοπεδωτικός; Είναι 5000 ΕΔΙΠ αυτοί που έχουν τα προσόντα εξέλιξης; Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί ... είναι ανεπίτρεπτο να διαδίδονται ψεύδη στοιχεία.

 
Ιωάννης Παπαδόπουλος
10 Φεβ 2019 18:33

@Θύμιος
Φυσικά θα ήταν πάρα πολύ καλό να ονομάζονται Λέκτορες (lecturers) το "Laboratory Teaching Staff" είναι όντως για γέλια αλλά όπως είπα: Άλλος κλάδος τα ΔΕΠ άλλος οι Λέκτορες έτσι καθαρίζει το τοπίο και το λοιπό διδακτικό προσωπικό έχει κίνητρο για εξέλιξη και δεν υπάρχει το φαιδρό να έχουμε στο ίδιο τμήμα ΔΕΠ χωρίς διδακτορικό και «επικουρικό» προσωπικό με Διδακτορικό και πολλαπλάσια προσόντα.
Τώρα κάτι πιο προχωρημένο: να γίνει η θέση του Επίκουρου μη μόνιμη αλλά σε περίπτωση αποτυχίας εξέλιξης σε Αναπληρωτή να μπορεί να μείνει ως Λέκτορας Α’ (εξού και ότι ο μισθός της πρώτης βαθμίδας να είναι ανάλογος ( ή και κατάτι μεγαλύτερος) του Επίκουρου.
Νομίζω ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν η πλέον δικαιότερη!!!!!!!.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ