Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ανοικτή Επιστολή για την Εξέλιξη των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ σε θέσεις μελών ΔΕΠ από 37 ΕΔΙΠ

Δημοσίευση: 08/02/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Επανερχόμενοι στο θέμα της δυνατότητας εξέλιξης των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε θέσεις μελών ΔΕΠ, επιθυμούμε να αποσαφηνίσουμε πτυχές του αιτήματός μας, οι οποίες είτε δεν έγιναν πλήρως κατανοητές από ένα μικρό μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας (βλ. ανακοίνωση προεδρείου συνόδου πρυτάνεων) είτε ενδεχομένως κατέστησαν αντιληπτές κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αναφορές με έκδηλα απαξιωτικό περιεχόμενο για έναν κλάδο που προσφέρει πολλά κι ωφέλιμα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Μολονότι τέτοια ανακοίνωση, όπως η προαναφερθείσα, δεν εμπεριέχει τη διαβεβαίωση της απαραίτητης επίγνωσης για το συγκεκριμένο θέμα ή για ηπιότερες και συνάμα αντικειμενικότερες διατυπώσεις, εκτιμούμε πως, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται πριν από την τελική επίλυση του ζητήματος, ένας χρήσιμος δημόσιος διάλογος, τον οποίο ενθαρρύνουμε.

Επισημαίνουμε εισαγωγικώς πως τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε καμία περίπτωση δεν προήλθαν ως αποτέλεσμα «τύχης». Επιπλέον, δεν αποτελούν κάποιου είδους «επικουρικό προσωπικό». Ασφαλώς μάλιστα, δεν επιδιώκουν «συλλήβδην τακτοποίηση», καθόσον δεν εκπροσωπούν τίποτε το άτακτο. Αποτελούν διδακτικό προσωπικό μιας άλλης βαθμίδας, το οποίο επιφορτίζεται, σε Τμήματα που έχουν εφαρμοστικό έργο, και με το απαραίτητο εργαστηριακό αντικείμενο. Για αυτούς τους λόγους, τόσο η Ελληνική πολιτεία, μέσω των νομοθετημάτων της, όσο και τα ίδια τα πανεπιστήμια, αναθέτουν εδώ και χρόνια στους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, κατόχους διδακτορικού:
•    την αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων,
•    την επίβλεψη ή τη συμμετοχή τους σε επιτροπές πτυχιακών /διπλωματικών εργασιών,
•    την κύρια ευθύνη σε ερευνητικά προγράμματα (Επιστημονικά Υπεύθυνοι),
•    τη δυνατότητα διαρκούς έρευνας, πράγμα αναγκαιότατο για πανεπιστημιακούς διδασκάλους.

Κατά συνέπεια, στα πανεπιστήμια ορίζονται καθήκοντα που αντιστοιχούν, σε πρακτικό επίπεδο, σε εκείνα των μελών ΔΕΠ, σε όσους από τους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ δύνανται βάσει προσόντων να ανταποκριθούν σε αυτά. Οι ΕΔΙΠ αποτελούν συχνά επιστήμονες με διεθνές κύρος και εμβέλεια, με αναγνωρισμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, με συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια, με βιβλία και επιστημονικές μονογραφίες, με μεταδιδακτορικές έρευνες, υποτροφίες, κ.ά. Ειδικά μετά τον νόμο 4386/16, στα πανεπιστήμια της χώρας εισήλθαν ως ΕΔΙΠ επιστήμονες με ακόμα περισσότερα προσόντα, κατά το ελάχιστον εκείνα του επίκουρου καθηγητή (βάσει του νέου εκείνου νόμου), οι οποίοι μάλιστα αξιολογήθηκαν, μέσω επιτροπών που συγκροτήθηκαν από τα Τμήματα, για το επιστημονικό τους έργο, με σχετικές εισηγήσεις, επομένως έγιναν δεκτοί κατόπιν κρίσεως σε μη κλειστή διαδικασία και όχι σε διαδικασία απλής μετάταξης.

Καθιστούμε σαφές ότι το αίτημα το οποίο εκφράστηκε με την από 28/01/2019 ανοικτή επιστολή μας δεν αφορά την άκριτη «Λεκτοροποίηση», αλλά τη δυνατότητα εξέλιξης των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε θέσεις ΔΕΠ (λέκτορος ή επίκουρου καθηγητή), για όσους διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή, θα δοθεί η δυνατότητα σε επιστήμονες που επιτελούν ερευνητικό και διδακτικό έργο, οι οποίοι υπηρετούν στα πανεπιστήμια, να εξελιχθούν σε θέσεις ανάλογες των καθηκόντων και των προσόντων τους, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική δαπάνη του δημοσίου, καθώς ήδη μισθοδοτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση, όχι μόνο ένα μέρος του Ε.ΔΙ. προσωπικού καθημερινά θα εργάζεται με καθήκοντα μελών ΔΕΠ, χωρίς να έχει τη σύμμετρη δυνατότητα της θεσμικής αναγνώρισής του για το έργο που επιτελεί και της περαιτέρω δραστηριοποίησής του, αλλά και θα δημιουργείται ένα πραγματικό κενό δικαίου που τραυματίζει τη συνέχεια και τη συνοχή της πανεπιστημιακής παρουσίας στην Ελλάδα, προκαλώντας μια στρέβλωση η οποία αδυνατεί να συγκαλυφθεί.

Οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως αν ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το νέο πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας, θα έπρεπε (συγκριτικώς με το αίτημα του κλάδου μας, το οποίο έλαβε μια ευκρινώς ευτελιστική αναφορά από το τριμελές προεδρείο) να έχει αποτελέσει μείζον ζήτημα η οριζόντια «Λεκτοροποίηση» των Καθηγητών Εφαρμογών των ΤΕΙ (χωρίς διδακτορικό) σύμφωνα με την παραγ. δ του άρθρου 9 του Ν. 4589/2019 . Έτσι καθίστανται εύλογα τα ακόλουθα ερωτήματα:

•    γιατί τα συγκεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα οποία απορρίπτουν διαρρήδην το αίτημά των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ για την παροχή δυνατότητας εξέλιξης μετά από κρίση, δεν εγείρουν αντιδράσεις και δεν εκδηλώνουν τον ίδιο αποτροπιασμό για την «Λεκτοροποίηση» των συναδέλφων από τα ΤΕΙ;
•    Γιατί η καταστρατήγηση των συνταγματικών αρχών της ισονομίας της ισοτιμίας και της αναλογικότητας, των υπηρετούντων σε θέσεις με ίδια ή ανάλογα πραγματικά καθήκοντα, δεν αποτελεί πεδίο αμφισβήτησης και προβληματισμού από τους εν λόγω ακαδημαϊκούς εκπροσώπους;

Εν κατακλείδι, η πλειοψηφία των ΕΔΙΠ/ ΕΕΠ διαθέτει εξαιρετικά προσόντα, σε πολλές περιπτώσεις πολύ ανώτερα από την κατώτερη εισαγωγική βαθμίδα των ΔΕΠ, και δεν υφίσταται κανένας διακριτός και υπέρ του δημόσιου συμφέροντος λόγος για τη μη παροχή δυνατότητας εξέλιξής τους. Αυτή δε η πρακτική μη εξέλιξης δεν υφίσταται σε κανέναν άλλο κλάδο δημόσιων λειτουργών. Ζητούμε να αναλογιστείτε την καταγεγραμμένη από καιρό πραγματικότητα των ιδρυμάτων μας. Και να ληφθεί άμεση νομοθετική μέριμνα, με γνώμονα το συμφέρον των πανεπιστημίων, προσφέροντας ανάπτυξη στα Τμήματα, βελτίωση της έρευνας, αξιοποίηση του προσωπικού με ορθολογικό τρόπο, προς όφελος της συνολικής ακαδημαϊκής πράξης- απορρίπτοντας τη συνέχιση του αποκλεισμού ενός επιστημονικού προσωπικού υψηλών προσόντων από το δίκαιο και νόμιμο δικαίωμα της εξέλιξής του.

Για την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΔΙΠ
(ακολουθούν 37 υπογραφές)

1.    Αθανασόπουλος Μάριος (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)  
2.     Αλεξιάδου Θεοδούλη (Λίλυ) ΕΔΙΠ/ΕΚΠΑ    
3.    Ανδρούτσος Αθανάσιος (ΕΔΙΠ/ ΟΠΑ)
4.    Αντωνίου Μιχαέλα (ΕΔΙΠ/ΕΚΠΑ)
5.    Βρέλλης Ιωάννης (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
6.    Γεωργιάδη Μαρία (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Κρήτης)
7.    Γιάνναρης Θανάσης (ΕΔΙΠ/ΕΚΠΑ)
8.    Γκαραβέλας Κων/νος  (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
9.    Γογωνάς Νικόλαος (ΕΔΙΠ/ΕΚΠΑ)
10.    Ζακόπουλος Βασίλειος (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
11.    Ηλιόπουλος Παναγιώτης (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
12.    Καλτσούδα Άννα (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
13.    Κάμτσιος Σπυρίδων (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
14.    Καρασαββίδου Ελένη (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
15.    Κουρέτας Ιωάννης (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Πατρών)
16.    Μαλούση Αντιγόνη (ΕΔΙΠ ΑΠΘ)
17.    Μαμάκου Ξένη (ΕΔΙΠ/ ΟΠΑ)
18.    Μανικάρου Μεταξούλα (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
19.    Μαυροπαλιάς Τρύφων (εδιπ/Παν.Δυτ.Μακεδονίας)
20.    Μελισσινού Κατερίνα ΕΔΙΠ/Πάντειο
21.    Μπαλτατζής Δημήτρης (ΕΔΙΠ/Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος)
22.    Μπρίνια Βασιλική (ΕΔΙΠ /ΟΠΑ)
23.    Νάτσης  Πέτρος (ΕΕΠ ΑΠΘ)
24.    Νικολοπούλου Κλεοπάτρα (ΕΔΙΠ/ ΕΚΠΑ)
25.    Πενταγιώτισσα Στεφανάτου (ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ)
26.    Πρωτόπαππας Λευτέρης     ΕΔΙΠ/ΕΜΠ
27.    Σταμπολτζή   Αγλαΐα ΕΔΙΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ
28.    Σταυρινίδης Σταύρος (ΕΔΙΠ/Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος)
29.    Στύλος Γεώργιος (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
30.    Τραγούλια  Ελένη ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Κρήτης
31.    Τσιωτάκης Παναγιώτης (ΕΔΙΠ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
32.    Τριγώνης Ιωάννης (ΕΕΠ/ΔΠΘ)       
33.    Τσιρίκας Αθανάσιος (ΕΔΙΠ/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
34.    Τσιρίκα Αναστασία (ΕΔΙΠ/ΑΠΘ)
35.    Τσοπανάκη Ευγενία (ΕΔΙΠ/ ΟΠΑ)
36.    Χρηστίδης Κωστής  ΕΕΠ/Πανεπιστήμιο Κρήτης
37.    Χριστοφορίδης Χρήστος (ΕΕΠ/ΔΠΘ)

Ετικέτες: 
ΕΔΙΠ

Σχόλια (78)

 
Ιωάννης Παπαδόπουλος
10 Φεβ 2019 20:16

@Δρ ΕΔΙΠ h=16
Είπαμε δίκαιο το αίτημα άλλα να μη λέμε και ότι θέλουμε
Αν επανέρθει η θέση του Λέκτορα, όπως υπήρχε το 2002, θα ήταν μη μόνιμη και εντός 3ετίας θα έπρεπε να υπάρξει ανοικτή εξέλιξη σε Επίκουρο. Αν θέλετε αυτό οκ !!!!
Αλλά να πας για Λέκτορας χωρίς άρση της μονιμότητας και μετά για επίκουρος και μάλιστα και σε άλλο τμήμα που κολλάς καλύτερα είναι άδικο.
Όπως είπα κλάδος Λεκτόρων όπου εντάσονται όλοι(Λέκτορες, καθ. Εφαρμογών, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ) και κατάταξη μετά από κρίση σε 4 ή 5 Βαθμίδες οι 2 πρώτες ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προϋποθέτουν Διδακτορικό. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον κλάδο αυτό (πχ να τρέχουν τα 2ετή και ενδιχομένως η Α βαθμίδα 100% συμμετοχή στην ΓΣ του τμήματος) και εξομάλυνση των μισθών (οι ανώτερες βαθμίδες να έχουν μισθό ανάλογο του Επίκουρου).
Στην Ελλάδα με το ότι επικρατεί καλή λύση θαήταν να γίνεται ότι και στη Γερμανία, δηλαδή να μην μπορείς να διεκδικήσεις ανώτερη θέση στο ίδιο Ίδρυμα παρά μόνο σε άλλο έτσι να δεις πως απαλείφονται τα φαινόμενα Νεποτισμού και κληρονομιάς των θέσεων.

 
Onservator
10 Φεβ 2019 23:33

@@ Observator
Ο 4009/2011 (αρθρο 29, 2α) δίνει τη δυνατοτητα ανάθεσης διδακτικου έργου σε ΕΔΙΠ με διδακτορικο και μαλιστα με την εποπτεία ΔΕΠ, δε γινεται αναφορά σε "αυτοδυναμο" διδακτικο εργο. Ο ορος "αυτοδύναμο" εμφανίζεται στις τροποποιησεις που ακολουθησαν απο τον Ν4186/2013 (άρθρο 39) και τον πρόσφατο Ν4485/2017 (άρθρο 76) οπου αναφέρεται "μπορεί" να ανατεθεί αυτοδυναμο διδακτικο εργο κτλ. Το "μπορεί να ανατεθεί" σημαίνει οτι πρέπει να το αποφασίσουν τα αντιστοιχα οργανα διοίκησης και αυτο διοτι το αντικειμενο εργασίας των ΕΔΙΠ ειναι κυρίως η υποστηριξη των εργαστηριακών/κλινικών ασκήσεων και οχι το διδακτικό έργο.

 
@ Πρωτοβουλία
10 Φεβ 2019 23:34

Συνάδελφοι πιστεύω ότι η κίνηση που κάνατε δημιούργησε αντιδράσεις από το πουθενά... Σε ένα δύο χρόνια θα μας παρακαλάνε να γίνουμε ΔΕΠ... Η 3βάθμια καταρρέει... Ο λόγος ΔΕΠ/φοιτητών είναι άθλιος και υποβαθμίζει τα ελληνικά ΑΕΙ στα rankings... Τα κενά είναι 1000% σε σχέση με το πόσοι είμαστε εμείς και δεν μπορούν να τα προκηρύξουν... Κάνατε μια αδήριτη αναγκαιότητα της 3βάθμιας να φαίνεται ως συντεχνιακό αίτημα και μπαίνει εδώ ο κάθενας και λέει ό,τι να 'ναι... Και είναι κρίμα γιατί φαίνεται πως έχει πειστεί τόσος κόσμος ότι μια τέτοια ρύθμιση συγκρούεται με τα συμφέροντά τους ενώ το ακριβώς αντίθετο ισχύει...

 
ΕΔΙΔΕΠ
11 Φεβ 2019 08:01

Αγαπητοί,
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα πάει για φούντο! Πως θα συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε Ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο? Μετατρέποντας όλους σε Καθηγητές Πανεπιστημίων? Αλίμονο!!! Είναι εμφανές ότι όλοι όσοι νομίζουν ότι αυτό θα σώσει τα ΑΕΙ της Ελλάδος δεν έχουν ιδέα τι θα πει ΑΝΩΤΆΤΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ, (συμπεριλαμβανομένου και του κ. Γαυρόγλου).

Υ.Γ. κ. Γαβρόγλου, κε επόμενε Υπουργέ παιδείας, δώστε νέες θέσεις ΔΕΠ στα ΑΕΙ, και ας βάλει υποψηφιότητα όποιος θέλει.

 
ΔΕΠ Πάτρα
11 Φεβ 2019 08:22

@ Ιωάννης Παπαδόπουλος
Αν γίνει εξέλιξη των θέσεων ΕΔΙΠ σε θέσεις λεκτόρων, αναγκαστικά αυτές οι θέσεις θα είναι μόνιμες. Άρση της μονιμότητας δεν προβλέπεται από την νομοθεσία που διέπει τις θέσεις με σύμβαση δημοσίου δικαίου. Για να καταλάβουν μη μόνιμες θέσεις λεκτόρων, τα μέλη ΕΔΙΠ θα πρέπει πρώτα να δηλώσουν παραίτηση από τη θέση που ήδη κατέχουν, με ο,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, συνταξιοδοτικά κλπ. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν έχουμε να κάνουμε με εξέλιξη της θέσης αλλά με καινούργια προκήρυξη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το υπουργείο να βρει τις πιστώσεις ώστε να τις προκηρύξει ανοιχτά, καθώς ένα μέλος ΕΔΙΠ που ενδεχομένως δεν θα εκλεγεί θα μπορεί να διατηρήσει την προηγούμενη θέση του (άρα χρειάζονται στην πράξη δύο πιστώσεις). Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι κάθε θέμα που συζητούμε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και αν είναι νομικά εφαρμόσιμο.

 
Ν4485/2017
11 Φεβ 2019 10:07

Άρθρο 36
Διδακτικό προσωπικό
1. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%)
τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες
σύμφωνα με το π.δ. 407/1980.
.......
Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής
και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
.......
Άρθρο 50
.......
3. Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκτελούνται από
Ομάδες Έργου με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ), ο οποίος μπορεί να είναι
έλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., καθώς και μέλος
του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.
Επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να είναι, επίσης, και εξωτερικός συνεργάτης
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.
.....
Άρθρο 76
.....Ν. 4186/2013 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής:
«3Α. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται
στα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Αν οι
θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η
αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή
τη Σύγκλητο, αντίστοιχα.».
.....
11. Στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165) ύστερα από
το αρκτικόλεξο «Δ.Ε.Π.» προστίθεται η φράση «και Ε.ΔΙ.Π.».
.....

 
Ιωάννης Παπαδόπουλος
11 Φεβ 2019 11:09

@ΔΕΠ Πάτρα
Οπότε λέτε ότι οποιαδήποτε ΔΕΠοιήση των ΕΔΙΠ σημαίνει και νέες πιστώσεις ή μονιμότητα. Δίκαιο να γίνουν (όσοι έχουν τα προσόντα) Λέκτορες αλλά με την λογική σας Επίκουροι, οιονεί δηλαδή μόνιμα μέλη ΔΕΠ αν το διαβάζω σωστά ?
Άρα μήπως η δική μου πρόταση για ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ κλάδο Λεκτόρων είναι σωστότερη ?
Με τον τρόπο αυτό:
Δίνεις κίνητρα αφού χωρίς να κάνεις με κλειστές διαδικασίες ΔΕΠ όποιον τύχει , του δίνεις τη δυνατότητα χωρίς να χάσει τη μονιμότητα να εξελιχθεί σε μια ΣΟΒΑΡΗ θέση με αρμοδιότητες και μισθό.
Δίνεις τη δυνατότητα να μην υπάρχουν Μόνιμοι Επίκουροι !!! αλλά Λέκτορες Α' Βαθμού με μισθό επίκουρου που θα μπορούν να κάνουν περιορισμένο διοικητικό έργο (είπα για τα 2ετή θα μπορούσαν να έχουν επικεφαλής Λέκτορα Α) αλλά και να μπορούν να γίνουν υπεύθυνοι έργων, ενδεχομένως δε η Α βαθμίδα να συμμετέχει στην Γ.Σ. Τμήματος.
Η βαθμίδα δηλαδή αυτή να είναι καταληκτική και όχι εισαγωγική.
ΕΔΙΠ, Λέκτορες αλλά και Επίκουροι με καλό διδακτικό και ερευνητικό έργο θα μπορούσαν να στελεχώσουν τη βαθμίδα αυτή. Είναι άδικο από τη μια επιστήμονες με σοβαρό έργο 15-20 χρόνων σε ΑΕΙ να θεωρούνται "επικουρικό" προσωπικό όπως χαρακτηρίζονται από το προεδρείο των Πρυτάνεων. Αλλά και από την άλλη είναι άδικο να έχουμε ΔΕΠ χωρίς ανοικτές διαδικασίες .
Μόνιμο προσωπικό, αρμοδιότητες και ανάλογο μισθό. Νομίζω ότι είναι το δικαιότερο.

 
@ Ιωάννης Παπαδόπουλος
11 Φεβ 2019 12:45

Αν ήταν ο καθένας να κάνει τις προτάσεις του ζήτω που καήκαμε... Δηλαδή να κάνουμε άλλη μια 3η κατηγορία διδακτικού προσωπικού προτείνετε;

 
ΔΕΠ Πάτρα
11 Φεβ 2019 15:44

@ Ιωάννης Παπαδόπουλος

Όχι, δεν εννοώ αυτό. Η παρατήρηση μου αφορούσε το θέμα άρσης της μονιμότητας στην οποία αναφερθήκατε και η οποία νομικά δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Αν γίνει λεκτοροποίηση, (δεν λέω αν πρέπει ή όχι αυτή τη στιγμή, μιλάω για το διαδικαστικό κομμάτι) αυτή θα είναι θέσεις μόνιμες αναγκαστικά. Ειδάλλως, αν γίνει σε μη μόνιμες θέσεις τότε δεν θα πρόκειται για εξέλιξη θέσης αλλά για καινούργια προκήρυξη της θέσης από το υπουργείο σε βαθμίδα λέκτορα.

 
Μέλος των πανεπιστημιακών αρχών
11 Φεβ 2019 18:33

Ναι στην εξέλιξη των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ με αποφάσεις των τμημάτων σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου τους και εφόσον έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από τον νόμο 1268/1982.

 
ΕΔΙΠ
13 Φεβ 2019 18:45

Οι προκηρύξεις των ελάχιστων νέων θέσεων ΔΕΠ με τα έως τώρα ισχύοντα ποτέ στην πράξη δεν έχουν γίνει ούτε πρόκειται να γίνουν από τις αποφάσεις των ΓΣ των Τμημάτων (μέλη ΔΕΠ) σε γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικό πεδίο κοντινό με ενός αξιόλογου ΕΔΙΠ (με έργο μεγαλύτερο πολλές φορές από των μελών ΔΕΠ του Τμήματος), καθώς αυτός υπάρχει εκεί προς χρήσιν ούτως ή αλλιώς, οπότε ας πάρουμε κάποιον νέο για να τον τρέξουμε ή κάποιον κολλητό που θέλουμε και ας έχει πολύ λιγότερα προσόντα από τον Δρ-ΕΔΙΠ. Επομένως, σε όλες τις εκλογές ως τώρα στην πράξη, καταλήγουμε με ανοιχτή διαδικασία μεν, αλλά χωρίς πιθανότητα εκλογής του αξιόλογου Δρ-ΕΔΙΠ, καθώς το επιστημονικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης θα είναι πάντα άσχετο παντελώς με το δικό του και θα απορρίπτεται λόγω μη συνάφειας του γνωστικού του με το αντικείμενο της θέσης παρόλο που μπορεί να είναι καλύτερος όλων των υποψηφίων. Αυτό γίνεται έως τώρα στην πράξη και αδικείται μονίμως ο Δρ.-ΕΔΙΠ που αξίζει. Δηλαδή, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στην πράξη, με το ισχύον καθεστώς, είναι εκ των προτέρων πάντα κατευθυνόμενα αρνητική για τον Δρ-ΕΔΙΠ μια προκήρυξη για νέα θέση ΔΕΠ χωρίς να του δίνει ελπίδες και ας είναι επιστημονικά άρτιος. Εκτός λοιπόν του ότι καθηλώνεται ο ικανός Δρ-ΕΔΙΠ ενδέχεται ο νέος μη δοκιμασμένος ΔΕΠ να βγει μούφα (συγγενής-κολλητός....), οπότε κάνε τα πάντα όπως τα έκανες κορόιδο Δρ.-ΕΔΙΠ χωρίς εξέλιξη.
Αυτή η αδικία πρέπει να σταματήσει. Τόσο ο Υπουργός ο οποίος προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και οι σύμβουλοί του, αλλά και όλα τα μέλη ΔΕΠ, γνωρίζουν την ανωτέρω καθήλωση και περιορισμό που υφίστανται οι αξιόλογοι ΕΔΙΠ με διδακτορικό και είναι θέμα βούλησης πλέον η αποκατάσταση της αδικίας, θέτοντας αρχικά στη ρύθμιση τα δέοντα κριτήρια ώστε να προκριθούν μόνο οι ικανοί. Εάν περεταίρω κάποιος Δρ-ΕΔΙΠ μετά τη ΔΕΠοποίηση σε χαμηλή βαθμίδα δεν παρουσιάζει έργο, η ΓΣ του Τμήματος δεν θα του δώσει δυνατότητα εξέλιξης, ωστόσο αν αξίζει πρέπει να έχει το δικαίωμα εξέλιξης που τώρα δεν μπορεί να το έχει. Μια νομοθετική διάταξη ρύθμισης της αδικίας είναι προς όφελος όλων και αποτελεί μια φωτεινή συνιστώσα προόδου γενικότερα στο δρόμο προς την αναβάθμιση των Πανεπιστημίων.

 
ΔΕΠ στο ΠΑ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13 Φεβ 2019 20:11

Πρέπει να δοθεί άμεσα λύση για τους ΕΔΙΠ.Ειναι ένας αδικημένος κλάδος και η επίλυση του θέματος πρέπει να ειναι η άμεση προτεραιότητα του Υπουργού Παιδειας

 
Δρ.
13 Φεβ 2019 21:51

@ΕΔΙΠ
Η περίπτωση ο Χ νεοεκλεγείς να είναι καλύτερος από τον πάντα "αδικημένο" ΕΔΙΠ δεν σας περνά από το μυαλό. Θα πρέπει να δοθούν ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους. Αυτή η μόνιμη συντεχνιακή προσπάθεια να επωφεληθούν ορισμένοι δεν είναι καλή. Άλλωστε ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Κανένας δεν αναγκάστηκε να γίνει ΕΔΙΠ και σαφώς ο καθένας γνώριζε το πλαίσιό της θέσης. Θα μπορούσε κάλλιστα να επιλέξει κάποιο άλλο επάγγελμα. Εκ των υστέρων και εκ του ασφαλούς αιτιάσεις αδικίας είναι απαράδεκτες. Τι να πουν όλα αυτά τα νέα παιδιά με διδακτορικά και υψηλά προσόντα που δεν έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να διεκδικήσουν μια θέση ΔΕΠ αλλά ούτε καν ΕΔΙΠ; Ανοιχτές διαδικασίες για όλους. Ντροπή να ζητούνται μεροληπτικές πρακτικές. Δεν θα γίνουμε ποτέ κράτος δικαίου και ίσων ευκαιριών με αυτή τη νοοτροπία.

 
@ΔΡ
14 Φεβ 2019 15:34

"Κανένας δεν αναγκάστηκε να γίνει ΕΔΙΠ και σαφώς ο καθένας γνώριζε το πλαίσιό της θέσης. "
Λυπάμαι για την άγνοιά σας αλλά το πλαίσιο της θέσης των ΕΔΙΠ ταυτίζεται πλέον απόλυτα με τον Λέκτορα. Τα υπόλοιπα που λέτε έχουν απαντηθεί χιλιάδες φορές

 
ΔΕΠ Πάτρα
14 Φεβ 2019 18:39

@Δρ.

Αυτό που λέτε δεν έχει λογική. Προφανώς και γνώριζε τι περιλαμβάνει ως εργασιακό αντικείμενο η θέση, καθώς και το ότι δεν έχει εξέλιξη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να θίγει κάνεις τα κακώς έχοντα και να μην κάνει προτάσεις προς την κατεύθυνση βελτίωσης και να διεκδικεί πράγματα, δεδομένου μάλιστα ότι εν προκειμένω έχουμε και ζήτημα ισονομίας λόγω των ρυθμίσεων που αφορούν τους καθηγητές/ λέκτορες εφαρμογών.

 
Παρατηρητής
15 Φεβ 2019 02:22

Το αίτημα σε μεγάλο βαθμό είναι λογικό και δίκαιο. Ας προκηρύξουν τα περιφερειακά ΑΕΙ κάποιες θέσεις αποκλειστικά στη βαθμίδα του Λέκτορα (προφανώς όχι Επίκουροι) για ΕΔΙΠ. Και τα ιδρύματα της επαρχίας θα ενισχυθούν και οι ΕΔΙΠ θα μετεξελιχθούν σε μέλη ΔΕΠ χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου. Η επαρχία είναι ένα θέμα αλλά το «αγροτικό» πρέπει να είναι απαραίτητο και στον ακαδημαϊκό χώρο. Κάποιες θυσίες όλοι κάνουμε.

Αν από την άλλη αν το σχέδιο είναι κατευθείαν Λέκτορες σε κεντρικά Πανεπιστήμια όπως ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΟΠΑ, ΑΠΘ κλπ μάλλον πρόκειται για καραμπινάτη αδικία σε όσους μετακόμισαν όπου προέκυψε ακαδημαϊκή θέση. Αλλιώς πάμε για ανοικτές διαδικασίες και όποιος αντέξει. Νομίζω ότι η λύση των περιφερειακών ιδρυμάτων είναι δίκαιη για όλους.

 
@ Παρατηρητής
15 Φεβ 2019 09:10

Ωραία ισονομία προτείνεις!!! Δύο μέτρα και δύο σταθμά!!! Συγχαρητήρια για την παρατήρηση.....!?!

 
@@ Παρατηρητής
20 Φεβ 2019 01:47

Τι ακριβώς εννοείτε και τι θεωρείτε άδικο;

Από τη μια ενισχύονται κάποια "δύσκολα" περιφερειακά ιδρύματα χωρίς επιπλέον κόστος, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους με αναβαθμισμένα προσόντα να ξεκινήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ως μέλη ΔΕΠ. Αν εννοείτε ότι αυτό ευνοεί όσους εργάζονται στην επαρχία, θα χρειαστεί και αυτοί να μετακομίσουν όπου ανοίξει θέση κοντά στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Εσείς πάντως τι προτείνετε δεν έχω καταλάβει ακόμα.

Από ΕΔΙΠ κατευθείαν λέκτορας στο ΕΜΠ και το ΟΠΑ και σε όποιο άλλο κορυφαίο για τα ελληνικά δεδομένα Πανεπιστήμιο που είναι απλησίαστο για την πλειοψηφία των Πανεπιστημιακών;

'Η θεωρείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να διδάξουν σε Πανεπιστήμιο;

Όλοι από κάπου ξεκινάνε και όλοι δικαιούνται μια ευκαιρία. Άλλο όμως να διεκδικείς κατευθείαν θέση στο κορυφή.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ