Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το υπ. Παιδείας θα χρηματοδοτήσει τα Διετή Προγράμματα στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Τα ΑΕΙ που δεν έχουν ιδρύσει ακόμη Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, να το πράξουν άμεσα, για να μπορέσει το υπουργείο να προϋπολογίσει το ποσό της χρηματοδότησης των διετών προγραμμάτων σε κάθε Ίδρυμα.
Δημοσίευση: 11/02/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση των διετών Προγραμμάτων   στα Πανεπιστήμια, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Ηλίας Γεωργαντάς , σε ευρεία σύσκεψη   με Πρυτανικές Αρχές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, παρουσία των Γενικών Διευθυντών   Ανώτατης Εκπαίδευσης και Οικονομικών Υπηρεσιών και  συνεργατών του  υπουργού.

Ο Γενικός Γραμματέας  προέτρεψε τις Πρυτανικές Αρχές που τα Ιδρύματά τους  δεν έχουν ιδρύσει ακόμη Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, να το πράξουν άμεσα, για να μπορέσει το υπουργείο να προϋπολογίσει το ποσό της χρηματοδότησης των διετών προγραμμάτων σε κάθε Ίδρυμα.

Βούληση του υπουργείου, δήλωσε ο Ηλίας Γεωργαντάς , είναι το Σεπτέμβριο του 2019 να ξεκινήσει η λειτουργία ενός σημαντικού αριθμού διετών προγραμμάτων σπουδών στα Ιδρύματα, γεγονός το οποίο εδράζεται στο μεγάλο ενδιαφέρον των Ιδρυμάτων και την ωριμότητα πολλών προτάσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τα Διετή Προγράμματα

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ..

Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε..

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου.

 Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευομένου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

Το πρόγραμμα σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επιμέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό.

Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προ- γράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α’ 171), όπως η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απογευματινές μόνο ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στο οικείο Α.Ε.Ι..

Για τους εκπαιδευόμενους που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, καταρτίζεται ο Κανονισμός του Κέντρου, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:

α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε.,

β) κριτήρια επιλογής εκπαιδευόμενων επιπλέον του βαθμού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως ιδίως η εργασιακή εμπειρία και κοινωνικά κριτήρια.

γ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών, θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών, στον καθορισμό του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση,

δ) ειδικότερες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των διδασκόντων,
ε) υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευόμενων, θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους,

στ) οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των δομών και των εκπαιδευόμενων,

ζ) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησής τους,

η) θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους. Μέχρι να ρυθμιστούν με τον Κανονισμό τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι κείμενες πειθαρχικές διατάξεις για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Οι πόροι των Διετών Προγραμμάτων

Οι πόροι του Κ.Ε.Ε. προέρχονται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,

β) τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς,

δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,

ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Ποιοι θα διδάξουν

Ως διδάσκοντες στα προγράμματα απασχολούνται:

α) μέλη Δ.Ε.Π.,

β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν,

γ) ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.),

δ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), επιστημονικοί και εργαστηρια- κοί συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173),

ε) προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έως τριών (3) διδακτικών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου και των απαιτούμενων προσόντων γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης λαμβάνει αμοιβή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται κατ’ αναλογία των αποδοχών εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός αν πρόκειται για εκπαιδευτές ενηλίκων της περίπτωσης γ’ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), οπότε λαμβάνουν την αμοιβή που ορίζεται για τους εκπαιδευτές αυτούς.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A’, Β’ και Γ’ του ν. 2190/1994 (Α’ 28), αλλά στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280). Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.

Σχόλια (10)

 
Δημήτρης
11 Φεβ 2019 11:36

Συγχωνευτήκατε, κάντε τώρα και τα 2ετή για να κλείνει όλο το πακέτο, να τελειώνουμε με τη "μεταρρύθμιση".

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΤΖΑΣ - Καθηγητής ΤΕΙ Θ
11 Φεβ 2019 11:41

Καλό Δρόμο ... Παρακαλώ να ΜΗΝ εξαντλούνται τα πρώτα εξάμηνα με ΓΕΝΙΚΑ και Θεωρητικά Μαθήματα, αλλά απ΄ ευθείας στην ΟΥΣΙΑ της ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

 
Μέλος ΔΕΠ Πολυτεχνείου
11 Φεβ 2019 12:05

Σαν αρχή, η ίδρυση αυτών των 2ετών προγραμμάτων είναι ωφέλιμη και αναγκαία, όμως είναι άμεσα εξαρτώμενη από τις ανάγκες της κοινωνίας και την αγορά εργασίας. Έχει κανείς μελετήσει με λεπτομέρειες, ποιες ειδικότητες και πόσους από κάθε ειδικότητα έχει ανάγκη κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας ;
Όπως υπάρχουν Πανεπιστημιακά τμήματα που δεν έχουν καμία επαφή και σύνδεση με την αγορά εργασίας και οι απόφοιτοι τους στο μεγαλύτερο ποσοστό γίνονται άνεργοι πτυχιούχοι, ο ίδιος κίνδυνος ελοχεύει και στα 2ετή προγράμματα. Πόσους τεχνικούς από κάθε ειδικότητα πραγματικά μπορεί να αντέξει η Ελλάδα ; Σε μια συνολικά διαλυμένη αγορά εργασίας, μήπως αυτό που ουσιαστικά προσφέρουν τα 2ετή είναι μια παράταση της ελπίδας πριν την ανεργία ;
Σε αυτό, αν προσθέσετε ότι (α) πολλοί συνάδελφοι μου ΔΕΠ βλέπουν αφ'υψηλού τη διδασκαλία στα 2ετή , (β) δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς προκηρύσσουν θέσεις που μπορούν να καλύψουν απόφοιτοι με τεχνικες γνώσεις αλλά ζητούν πτυχιούχους, τότε το εγχείρημα καθίσταται δύσκολο.

 
Δίκαιος
11 Φεβ 2019 13:45

Σήμερα έχουμε διετή προγράμματα στα Πανεπιστήμια, όπως ήταν τα παλιά ΚΑΤΕΕ. Σε 20 χρόνια αυτά τα διετή (όπως και τα ΚΑΤΕΕ) θα γίνουν τύπου νεα ΤΕΙ, 3ετούς ή 4 ετούς διάρκειας. Σε άλλα 20 χρόνια αυτά τα νέα ΤΕΙ θα συγχωνευτούν με τα Πανεπιστήμια που θα υπάρχουν τότε ώστε η ιστορία στην Ελλάδα ΠΑΝΤΑ να επαναλαμβάνεται!!! Υπέροχα!!!

 
Νίκος
11 Φεβ 2019 13:53

έρχονται εκλογές κόβουμε ράβουμε ότι να ναι

 
ΙΕΚ πρέπει πάνω από ΚΕΕ
11 Φεβ 2019 15:27

Δεν μπορεί ο πτυχιούχος διετούς ΚΕΕ της εκπαίδευσης να λογίζεται το ίδιο με τον διπλωματούχο τετραετους ΙΕΚ (2,3 έτη μαθήματα, 0,5 έτος πρακτική, 0,5-1 έτος πιστοποίηση, 1 έτος μαθητεία με μαθήματα και εργασία)!

Πρέπει όλοι οι διπλωματούχοι ΙΕΚ να συντονιστούμε και να βγούμε στους δρόμους για το δίκιο μας!

 
KIN
12 Φεβ 2019 06:37

Αρκετών ΑΕΙ οι πτυχιούχοι είναι άνεργοι διότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις ανάγκες της αγοράς και του περιεχομένου σπουδών τους. Δεν έχει γίνει αντιληπτό ποιες ανάγκες θα καλύπτουν τα 2ετη προγράμματα, ποια τα επαγγελματικα δικαιωματα που παρέχουν και τελικά ποιο θα είναι η διαφορά τους με τα ΙΕΚ. Εκείνη η περιβόητη αναμόρφωση της Γ λυκειου και η κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων ξεχάστηκε Κε Υπουργέ ??????? Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα ......... Να θυμίσω ότι το 2019 διενεργουνται εκλογές και ο πολίτης θα εκφραστεί

 
ταλαίπωρος
12 Φεβ 2019 11:52

Μπορεί να μας εξηγήσει ο σχολιαστής των ιεκ πως από διετή επαγγελματική σχολή την έκανε τετραετή σχεδόν ισοτιμη με Πολυτεχνείο; Θέλω να τον ενημερώσω ότι είναι στην βαθμιδα της μεταδευτεροβαθμιας αλλά ουσιαστικά με τον αριθμό και το επίπεδο των μαθημάτων είναι Τεχνικό Λύκειο.

 
εκπαιδευτρια ΙΕΚ
03 Απρ 2019 10:11

Μπορεί κάποιος να εξηγήσει την διαφορά μεταξύ Ι.Ε.Κ & Κ.Ε.Ε ;;; Γιατί αν εξαιρέσεις τον χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων & ότι θα πάρουν οι καθηγητές των Α.Ε.Ι extra & θα προτιμούνται έναντι άλλων , εμένα μου φαίνονται ΙΔΙΑ !!! Θέλουν να μην υπάρχει ο θεσμός των Ι.Ε.Κ ;

 
Καμία σχέση ΙΕΚ με ΚΕΕ
03 Απρ 2019 12:38

@εκπαιδευτρια ΙΕΚ, Το πτυχίο των ΚΕΕ θα απονέμεται από ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με ότι αυτό συνεπάγεται και όχι από το κάθε ΙΕΚ κορφοβωνίου... Τα μαθήματα θα γίνονται από καθηγητές, ΕΔΙΠ κ.τ.λ. και όχι από περιστασιακά απασχολούμενους και ως εκπαιδευτές. Οι απόφοιτοι δεν θα χρειάζεται να δίνουν εξετάσεις πιστοποίησης, λόγω των παραπάνω, και θα υπάρχει ( από ότι ειπώθηκε) η δυνατότητα (κατακτήριες;) συνέχισης σπουδών σε αντίστοιχα Πανεπιστημιακά τμήματα. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης των ΙΕΚ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.