Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών Ερευνητών απασχολούμενων σε ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από το υπουργείο Οικονομικών
Δημοσίευση: 11/02/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι αμοιβές που καταβάλλονται στους Ερευνητές των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 13α του ν.4310/2014 ,λόγω της συμμετοχής τους σε κάθε είδους προγράμματα των ως άνω φορέων ή των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) , που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρoυς, καθορίζονται με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των ερευνητικών φορέων και δεν υπόκεινται στο ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών ή απολαβών του άρθρου 104 παρ.2 του Συντάγματος και στο όριο του άρθρου 41 παρ.2 του Υ.Κ.(ν.3528/2007).

Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε το Α τμήμα  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  η οποία έγινε αποδεκτή από το υπουργείο Οικονομικών.

Το ερώτημα που έθεσε το υπουργείο  Οικονομικών έχει ως εξής:

Ερωτάται αν οι αμοιβές που καταβάλλονται στους ερευνητές των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 13α του ν.4310/2014 ,λόγω της συμμετοχής τους σε κάθε είδους προγράμματα των ως άνω φορέων ή των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) , που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρoυς, υπόκεινται στο ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών ή απολαβών του άρθρου 104 παρ.2 του Συντάγματος και στο όριο του άρθρου 41 παρ.2 του Υ.Κ. (ν.3528/2007).

Ιστορικό

1. Από το έγγραφο της ερωτώσης Υπηρεσίας και τα διδόμενα στοιχεία του φακέλου που το συνοδεύουν, προκύπτει το ακόλουθο πραγματικό :

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" με το με αριθ. πρωτ. 6201/22.3.2018 έγγραφό του προς τη Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, επικαλέσθηκε ότι η με αριθμό 174/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ ισχύει όχι μόνο για τα μέλη ΔΕΠ, αλλά και για το ερευνητικό προσωπικό όλων των ερευνητικών κέντρων και αιτήθηκε την παροχή διευκρινίσεων για τις πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού του . Το Κέντρο δεν έχει μέχρι σήμερα εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας

Η Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το υπ’ αριθ.64567/24.4.2018 έγγραφό της προς τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ζήτησε διευκρινήσεις για την αμοιβή του ερευνητικού προσωπικού , λόγω της συμμετοχής του σε ερευνητικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρoυς ,επικαλούμενη τις υπ’ αριθ. 174/2017 και 63/2018 γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.

Ειδικότερα , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 174/2017 γνωμοδότηση η συμμετοχή των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης σε ΑΕΙ ,σε κάθε είδους προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) , τα οποία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, αποτελεί επιτρεπτή άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, παρεχόμενου στα πλαίσια της κύριας οργανικής τους θέσεως .Τα έσοδα εξ αυτής της συμμετοχής δεν αποτελούν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές ή αποζημιώσεις υπαλλήλων που οι ίδιοι εισπράττουν από κατοχή δεύτερης θέσεως από το δημόσιο ταμείο και δεν εμπίπτουν σε ανώτατο όριο αμοιβών.

Περαιτέρω , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/2018 γνωμοδότηση η απασχόληση των υπαλλήλων, των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του ν.4354/2015, με συμβάσεις έργου σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους ή σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίων, οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις σε διαφορετικούς από τα εν λόγω Α.Ε.Ι. φορείς, υπόκεινται στα ανώτατα όρια πρόσθετων αποδοχών ή αμοιβών αφενός της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος και αφετέρου του άρθρου 41 του ν.3528/2007, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4354/2015.

Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, απασχολείται τόσο σε Ν.Π.Δ.Δ.( Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ,Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» , Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών , Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών , Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ), όσο και σε Ν.Π.Ι.Δ. («Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών , Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης , Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ , Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» , Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας).Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και επιδιώκουν κοινωφελείς δημόσιους σκοπούς.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών, ζητά να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επί του ερωτήματος που αναφέρεται στην αρχή .

Σχόλια (1)

 
ΕΔΙΠ/ΕΕΠ
12 Φεβ 2019 13:21

Αν και έχουν βγει αρκετές γνωμοδοτήσεις για το θέμα των πρόσθετων αμοιβών για μέλη ΔΕΠ και τώρα και για Ερευνητές (μέλη ερευνητικών φορέων), καμία γνωμοδότηση δεν αναφέρει τι ισχύει για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των Ιδρυμάτων. Αν και οι ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων έχουν πίνακες υπολογισμού αμοιβών από έργα για τα μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ κατά αναλογία με τα μέλη ΔΕΠ, δεν υπάρχει ωστόσο ξεκάθαρη άποψη για τι ισχύει για τα όρια των αμοιβών (π.χ. μέχρι το ύψος του τακτικού μισθού ή/και τον μισθό του ΓΓ υπουργείου κτλ) και ειδικότερα για αυτά προέρχονται από εξωτερική χρηματοδότηση (π.χ. ευρωπαϊκά) οπότε και θεωρούνται ελεύθερο επάγγελμα. Έτσι ενώ ένα μέλος ΕΕΠ/ΕΔΙΠ μπορεί να έχει προσελκύσει ένα έργο και να είναι ΕΥ, στην πράξη αντιμετωπίζει δυσκολία να αμειφθεί από αυτό με ανάλογο επιμίσθιο με αυτό που ενδεχομένως μπορούν να λάβουν μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο έργο το οποίο τον εν λόγω μέλος διευθύνει.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.