ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες Ελληνικής Κυβέρνησης σε αλλοδαπούς υπηκόους

Δημοσίευση: 06/03/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών   σε αλλοδαπούς υπηκόους, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή ερευνητική εργασία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καθώς και θερινό σεμινάριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για το θέρος 2019, ως εξής:

Α. Χορηγούμενες υποτροφίες ανά χώρα

1. ΙΣΡΑΗΛ

α) Μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.
β) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

2. ΣΛΟΒΑΚΙΑ

α) Δεκαπέντε (15) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η διάρκεια κάθε υποτροφίας μπορεί να είναι από πέντε (5) έως δέκα (10) μήνες.
β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

3. ΣΛΟΒΕΝΙΑ

α) Μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών, για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.
β) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

4. ΤΣΕΧΙΑ

Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

Β. Οικονομικές παροχές για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς υποτρόφους

Μηνιαία επιχορήγηση:

-400 €, για τους υποτρόφους που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές και
-450 € για τους υποτρόφους που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.

β) Εφάπαξ ποσό για έξοδα εγκατάστασης:

-500 € για όσους εγκατασταθούν στην Αθήνα και
-550 € για όσους εγκατασταθούν στην επαρχία.

Οι υπότροφοι στους οποίους έχει ανανεωθεί η χορήγηση της υποτροφίας δεν λαμβάνουν τα ανωτέρω ποσά για έξοδα εγκατάστασης.

γ) Εφάπαξ ποσό 150 € ετησίως για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας των μεταπτυχιακών φοιτητών ή ερευνητών που είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται από τον τόπο διαμονής τους, προκειμένου να εκτελέσουν το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία μας ερευνητικό πρόγραμμα και εφ’ όσον υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση του επιβλέποντα Καθηγητή.

δ) Η απαλλαγή από δίδακτρα ισχύει μόνο για προπτυχιακές σπουδές.

ε) Διευκρινίζεται ότι οι υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε περίπτωση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας δεν απαλλάσσονται από τα σχετικά δίδακτρα. Οι υπότροφοι υποχρεούνται στην επιλογή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται χωρίς δίδακτρα. Σε περίπτωση που ο υπότροφος επιλέξει την εγγραφή και φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, αναλαμβάνει ο ίδιος την καταβολή τους.

στ) Δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομιστεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές παροχές μπορούν να μεταβληθούν σε συνάρτηση με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας μας. Οι υπότροφοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην αρμόδια για την καταβολή της υποτροφίας τους ελληνική αρχή, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον οποίο θα λάβουν από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Ελλάδας μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την άφιξή τους.

Τα τροφεία χορηγούνται σε επιταγές που πληρώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, το IBAN του οποίου γνωστοποιεί ο υπότροφος στην αρμόδια για την καταβολή της υποτροφίας ελληνική αρχή. Επισημαίνεται ότι η καταβολή του ποσού της υποτροφίας για τους 2 πρώτους μήνες μετά την άφιξη του υποτρόφου είναι δυνατόν να παρουσιάσει καθυστέρηση.

Γ. Όροι χορήγησης της υποτροφίας

1. Γενικά

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση για χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο των Διμερών Μορφωτικών Προγραμμάτων, στους αρμόδιους προς τούτο φορείς στη χώρα προέλευσής τους, και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στο Υπουργείο Παιδείας. Ακολουθεί η επιλογή και πρόταση των υποψηφίων και η προώθηση των φακέλων των υποψηφιοτήτων τους.

Οι προτάσεις εκάστης χώρας, με τους φακέλους των προτεινομένων υποψηφίων αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης/ Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι (γραφείο 1057) έως την 26η Απριλίου 2019.
Εκάστη χώρα προσδιορίζει η ίδια τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη, οι οποίες προηγούνται της ως άνω τελικής προθεσμίας αποστολής των φακέλων στην αρμόδια ελληνική αρχή.

Η Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές την απόφαση έγκρισης της υποτροφίας των προταθέντων έως την 31η Μαΐου 2019 για το θερινό σεμινάριο και έως την 28η Ιουνίου 2019 για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με την προϋπόθεση ότι οι φάκελοι των υποψηφίων είναι πλήρεις.

Οι υπότροφοι που γίνονται δεκτοί θα πρέπει αμέσως μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ώστε να εκκινήσει η χορήγηση της υποτροφίας τους. Εφόσον ο υπότροφος παρακολουθεί στην Ελλάδα πρόγραμμα σπουδών σε περιφερειακό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και διαμένει στην περιφέρεια ενημερώνει για την άφιξή του, και τα στοιχεία της διαμονής του στην Ελλάδα με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση foitmer.yp@minedu.gov.gr και αποστέλλει σχετική βεβαίωση του υπεύθυνου του προγράμματος σπουδών στο οποίο φοιτά.

Περαιτέρω, οι υπότροφοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την άφιξή τους και να ενημερώσουν για την ακριβή ημερομηνία αυτής. Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας αρχίζει από την ημερομηνία που οι υπότροφοι παρουσιαστούν στην Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή ενημερώσουν για την άφιξή τους και όχι αναδρομικά.

Η Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δύναται να διακόψει ή να μην ανανεώσει την υποτροφία σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι της.

Υποτροφία δεν χορηγείται σε άτομα που λαμβάνουν ήδη υποτροφία από άλλο δημόσιο φορέα στην Ελλάδα ή/και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη λάβει υποτροφία από τη ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο των Διμερών Μορφωτικών Προγραμμάτων δεν έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν εκ νέου υποτροφία.

Όριο ηλικίας

α) Προκειμένου για προπτυχιακές σπουδές γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί μετά την 1. 1. 1993.
β) Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές/έρευνα ή θερινό σεμινάριο γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.1979.

2. Όροι χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα

Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται σε πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή ερευνητική εργασία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα.

Προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα οι υπότροφοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε διδακτορικό ή μεταπτυχιακό στη χώρα προέλευσής τους. Στην περίπτωση πραγματοποίησης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος στην Ελλάδα, η έναρξη φοίτησης των υποτρόφων είναι ταυτόχρονη με την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας. Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω διαδικασία δεν περιλαμβάνεται η ιατρική ειδίκευση.

Η υποτροφία χορηγείται μόνο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο προκηρύσσεται.

Οι ανωτέρω υποτροφίες δεν ανανεώνονται για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακές σπουδές και δύο (2) ετών, εφόσον πρόκειται για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Για την ανανέωση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποβάλλει αίτηση στη χώρα προέλευσής του, η οποία είναι αρμόδια να προτείνει την ανανέωση της υποτροφίας του στην Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης/ Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης του υποτρόφου.

Αίτηση ανανέωσης κατατίθεται και στην Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τον ενδιαφερόμενο υπότροφο.

Ο υπότροφος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της χορήγησης υποτροφίας του να παραμένει στην Ελλάδα και να ασχολείται αποκλειστικά με την πραγματοποίηση του προγράμματος σπουδών όπως έχει υποβληθεί και εγκριθεί κατά τη χορήγηση της υποτροφίας. Ο υπότροφος δύναται να απουσιάζει από την Ελλάδα μόνο κατά την περίοδο των επίσημων αργιών και θερινών διακοπών ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα για λόγους έρευνας, κατόπιν ενημέρωσης της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος χορήγησης της υποτροφίας, κάθε υπότροφος υποχρεούται στην υποβολή αναλυτικής έκθεσης από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών του ή της έρευνας, καθώς και βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή σχετικά με την έρευνά του.

Οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας (εκτός εάν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδάσκεται στα αγγλικά) και να έχουν γίνει δεκτοί για εγγραφή και φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Οι υποψήφιοι για έρευνα θα πρέπει να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την Ελληνική ή την Αγγλική ή τη Γαλλική γλώσσα.

3. Όροι χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές

Στους υπότροφους που πρόκειται να πραγματοποιήσουν πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα χορηγείται αρχικώς υποτροφία για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, προκειμένου να παρακολουθήσουν μαθήματα Ελληνικής γλώσσας (εφόσον δεν διαθέτουν ήδη πιστοποιητικό γλωσσομάθειας). Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις για τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η υποτροφία διακόπτεται, ενώ σε περίπτωση επιτυχίας χορηγείται υποτροφία για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών, η οποία και θα ανανεώνεται κάθε έτος.

Έκαστος υπότροφος είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας του να διαμένει στην Ελλάδα και να ασχολείται αποκλειστικά με την πραγματοποίηση του προγράμματος σπουδών, που έχει υποβάλει και το οποίο έχει εγκριθεί κατά τη χορήγηση της υποτροφίας του. Δικαιολογείται απουσία μέχρι και δύο (2) συνεχόμενων μηνών κατά το θέρος. Σε περίπτωση που ο υπότροφος απουσιάσει πάνω από το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλει να ενημερώνει την Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τους λόγους της απουσίας του.

Κατά το πρώτο έτος της παραμονής του ο υπότροφος τοποθετείται σε Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σύμφωνα με τη λίστα προτίμησης που έχει συμπληρώσει στην αίτηση υποτροφίας του (βλ. α) Δικαιολογητικά για προπτυχιακές σπουδές). Η αίτηση ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Επιτρέπεται η αλλαγή Τμήματος/Σχολής με νέα αίτηση του υποτρόφου στη χώρα μας, μόνο κατά τη διάρκεια του έτους εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας.

Επισημαίνεται ότι μετά τον πρώτο χρόνο επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας, ο υπότροφος υποβάλλει αυτοπροσώπως τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Τμήμα επιλογής του. Για το λόγο αυτό και θα πρέπει να έχει στην κατοχή του επικυρωμένα αντίγραφα όλων των πρωτοτύπων και μεταφρασμένων δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση της υποτροφίας.

Υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές χορηγείται για χρονικό διάστημα ίσο με τη κανονική φοίτηση, όπως αυτή προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής/ Τμήματος ΑΕΙ. Ο υπότροφος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την παράταση της υποτροφίας του έως και ένα (1) χρόνο επιπλέον του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Η αίτηση υποβάλλεται από τον Μάιο μέχρι και το τέλος Ιουνίου στην Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος ανανέωσης, λαμβάνεται υπόψη το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, που ο υπότροφος οφείλει να υποβάλει με την ως άνω αίτησή του.

Η υπηρεσία μας χορηγεί υποτροφία μέχρι το μήνα ορκωμοσίας σε περίπτωση που ο φοιτητής ολοκληρώσει τις σπουδές του κατά τα υποχρεωτικά έτη. Σε περιπτώσεις που ο φοιτητής υπερβεί τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης, η υποτροφία χορηγείται μόνο μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα σπουδών του και όχι μέχρι την ορκωμοσία του.

Έκαστος υπότροφος υποχρεούται μετά το τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου να υποβάλει στην Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών («α ν α λ υ τ ι κ ή β α θ μ ο λ ο γ ί α»), από το οποίο ν α π ρ ο κ ύ π τ ε ι ό τ ι έ χ ε ι π ε ρ άσει ικανό αριθμό μαθημάτων,σύμφωναμετοπρόγραμμασπουδώντης Σχολής/Τμήματος στο οποίο φοιτά. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής προόδου η υποτροφία δεν ανανεώνεται. Συγκεκριμένα, ως ικανοποιητική επίδοση νοείται η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον του 70% των προβλεπόμενων από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής υποχρεωτικών ή κατ’ επιλογήν μαθημάτων. Ο φοιτητής υποχρεούται να συμμετάσχει σε όλες τις εξεταστικές περιόδους της Σχολής του εφ’ όσον οφείλει μαθήματα.

4. Υποτροφίες για θερινό σεμινάριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

α. Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα γνωστοποιηθεί έως την 15η Ιουνίου 2019 με νεότερο έγγραφό μας.

β. Η υποτροφία καλύπτει όλα τα έξοδα (δίδακτρα, διαμονή, διατροφή των υποτρόφων, συμμετοχή τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις) πλην των εξόδων μετάβασης προς και από τν Ελλάδα, τα οποία αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι υπότροφοι ή η χώρα προέλευσής τους.

γ. Ή επιλογή του Πανεπιστημίου που θα διοργανώσει το θερινό σεμινάριο γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης –Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

5. Δικαιολογητικά

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα στην Ελληνική ή Γαλλική ή Αγγλική Γλώσσα εις διπλούν. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών πιστοποιητικών, απλών φωτοτυπιών ή μη συμπληρωμένων επαρκώς δικαιολογητικών, η υποψηφιότητα απορρίπτεται. Η υπηρεσία μας επιστρέφει τα δικαιολογητικά στον υποψήφιο μόνο μετά από αίτησή του σε διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υποβολής τους.

α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1. Αίτηση (έντυπο Υπηρεσίας μας) με σημειωμένες τουλάχιστον πέντε (5) προτιμήσεις Ελληνικών Δημοσίων Πανεπιστημίων. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο: http://www.studyingreece.edu.gr/Studying/Find/HigherEducationalInstitute....

2. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, επικολλημένη στην αίτηση της Υπηρεσίας μας.

3. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

4. Τίτλοι Σπουδών (τουλάχιστον τίτλο απόλυσης από σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

5. Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας ή των γλωσσών που δηλώνει ότι γνωρίζει ο υποψήφιος.

6. Βεβαίωση από το Υπουργείο Παιδείας της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής.

7. Πιστοποιητικό για την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποτρόφου και των γονέων του.

8. Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν πάσχει από μεταδιδόμενη νόσο (για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

9. Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 1) στην οποία να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν προτίθεται να λάβει υποτροφία άλλου φορέα της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά το διάστημα της υποτροφίας του. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων, η υποτροφία θα ανακαλείται ή θα διακόπτεται και ο υπότροφος θα καλείται να επιστρέψει όλο το χορηγηθέν ποσό.

10. Οι αλλοδαποί-αλλογενείς υπότροφοι πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας -αν διαθέτουν- προκειμένου να εγγραφούν κατευθείαν στο πρώτο έτος της σχολής. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα Ελληνικής γλώσσας κατά το πρώτο έτος, και αφού επιτύχουν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας να εγγραφούν στη σχολή προτίμησής τους το επόμενο έτος.

11. Οι ομογενείς υπότροφοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό της ελληνικής διπλωματικής αρχής της χώρας διαμονής τους, ότι δεν κατοικούσαν στην Ελλάδα και διέμεναν στο εξωτερικό πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον πριν από το ακαδημαϊκό έτος της επιλογής τους.

Επισημαίνεται ότι οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν επικυρωμένα αντίγραφα των ανωτέρω δικαιολογητικών, προκειμένου να τα υποβάλουν οι ίδιοι κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο.

β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ή ΕΡΕΥΝΑ

1. Αίτηση (έντυπο της Υπηρεσίας μας).

2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

3. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, επικολλημένη στην αίτηση της Υπηρεσίας μας.

4. Τίτλοι Σπουδών (Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής ή πιστοποιητικό στο οποίο να αναφέρεται ο βαθμός του συγκεκριμένου τίτλου).

5. Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας ή των γλωσσών που δηλώνει ότι γνωρίζει ο υποψήφιος.

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

7. Βιογραφικό σημείωμα.

8. Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν πάσχει από μεταδιδόμενη νόσο (για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

9. Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 1) στην οποία να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν προτίθεται να λάβει υποτροφία άλλου φορέα της Ελληνικής Κυβέρνησης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το διάστημα της υποτροφίας του, καθώς και ότι διάβασε την προκήρυξη υποτροφιών και συμφωνεί με τους όρους της. Αν ο υπότροφος έχει λάβει στο παρελθόν άλλη υποτροφία της Ελληνικής Κυβέρνησης οφείλει να αναφέρει τη διάρκεια της υποτροφίας καθώς και το φορέα που τη χορήγησε. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων, η υποτροφία θα ανακληθεί ή θα διακοπεί και ο υπότροφος θα κληθεί να επιστρέψει το σύνολο του χορηγηθέντος ποσού.

10. Βεβαίωση αποδοχής από Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 όταν πρόκειται για μεταπτυχιακές σπουδές.

11. Βεβαίωση αποδοχής από Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό- Εκπαιδευτικό Κέντρο στην Ελλάδα (υπόδειγμα 2) όταν πρόκειται για επιστημονική έρευνα, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει στην υπηρεσία μας και σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα στη χώρα του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Επισημαίνεται ότι Βεβαιώσεις Αποδοχής που αποστέλλονται ηλεκτρονικά χωρίς υπογραφή δεν γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση που η βεβαίωση αυτή δεν έχει αποσταλεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (31 Ιουλίου 2019), ο υποψήφιος δεν θα γίνεται δεκτός ως υπότροφος μέχρι να υποβάλει ο ίδιος ή ο επιβλέπων καθηγητής του το σχετικό έγγραφο.

12. Πίνακας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα έχει αναρτηθεί στο site: http://www.studyingreece.edu.gr/Studying/Find/HigherEducationalInstitute....

13. Σε περίπτωση ανανέωσης της υποτροφίας δε χρειάζεται η εκ νέου υποβολή των προαναφερομένων δικαιολογητικών, πλην της βεβαίωσης αποδοχής (ή συνέχισης σπουδών/ έρευνας) από Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα. Ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής ανάπτυξης/ Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στον αρμόδιο φορέα της χώρας του το αργότερο μέχρι τον Μάιο εκάστου έτους.

γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

- Αίτηση (έντυπο της Υπηρεσίας μας).
- Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.
- Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, επικολλημένη στην αίτηση της Υπηρεσίας μας. - Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας ή των γλωσσών που δηλώνει ότι γνωρίζει ο υποψήφιος.
- Τίτλοι Σπουδών.
- Βιογραφικό σημείωμα.

Ε. Διευκρινίσεις

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (1η Σεπτεμβρίου 2019) γίνει ανανέωση μορφωτικού προγράμματος που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τη χορήγηση υποτροφιών, η Υπηρεσία μας θα αποφαίνεται κατά περίπτωση αν τα οριζόμενα στο νέο μορφωτικό πρόγραμμα θα αρχίσουν να ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ή από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.