Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.: Είμαστε αντίθετοι στην ένταξη στο Παν. Πελιοποννήσου

Δημοσίευση: 14/03/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών, δηλώνει την πλήρη αντίθεση στην ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος αφού έλαβαν υπόψη τους:

1.    Τις πάνω από ένα έτος διαβουλεύσεις για τη προοπτική του Τμήματος και για μορφές συνεργασίας με το αντίστοιχο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

2.    Τις πρόσφατες διαδικασίες για ένταξη της ΣΤΕ και συνεπώς και του Τμήματος στο ΕΑΠ σαν Τμήματα Μηχανικών τετραετούς και δια ζώσης εκπαίδευσης οι οποίες απερρίφθησαν από το ΕΑΠ και από το Υπουργείο Παιδείας.

3.    Τις επίσημες ανακοινώσεις της κ. Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών προς την Ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου της, στις οποίες με συμφωνία του Υπουργείου Παιδείας προτείνεται η συνένωση ολόκληρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σε αυτή την συνέργεια δημιουργείται Γενικό Τμήμα από τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ που θα συνεχίσουν την εκπαίδευση των φοιτητών μας μέχρι την αποφοίτησή τους και στη συνέχεια με τις ισχύουσες διατάξεις θα μπορούν να μετακινηθούν σε άλλα Τμήματα. Επίσης, σύμφωνα με την πρόταση δημιουργούνται και νέες σχολές και τμήματα.

4.    Τις προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες στα Πανεπιστήμια ΕΚΠΑ, Θεσσαλίας και Γεωπονικού ως προς τις ρυθμίσεις για το Γενικό Τμήμα.

5.    Την ανάγκη για την διαφύλαξη του κύρους και της ακαδημαϊκής υπόστασης των μελών ΔΕΠ από αμφιλεγόμενης βιωσιμότητας επιλογές οι οποίες τους θίγουν.

6.    Την ανάγκη να υπάρξει διέξοδος στο πρόβλημα των υπαρχόντων φοιτητών μας ενόψει των επερχόμενων  αλλαγών.

7.    Την χθεσινή αιφνίδια πρόταση από μέλος της επιτροπής διαβούλευσης την οποία όπως δηλώθηκε έχει αποδεχθεί το Υπουργείο Παιδείας, βάσει της οποίας προτείνεται να διασπασθεί το ΤΕΙ Δ.Ε. Ειδικότερα, μόνο η ΣΤΕ να γίνει Σχολή Μηχανικών τετραετούς διάρκειας και να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σε αυτή τη Σχολή με έδρα την Πάτρα, ένα Τμήμα της θα λειτουργεί στην Τρίπολη και τρία Τμήματα στην Πάτρα. Το Τμήμα μας, αφού συνενωθεί με το αντίστοιχο Τμήμα Πληροφορικής του Αντιρρίου, θα γίνει Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και θα λειτουργεί στην Πάτρα.

8.    Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε χωρίς να υπάρχει ολομέλεια στη Συνέλευση της Σχολής όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και επομένως είναι άκυρη.

Σχετικά με την ανωτέρω πρόταση, επειδή:

•    Δεν προέκυψε από κάποια ακαδημαϊκή διαδικασία, αλλά προτάθηκε βεβιασμένα και υπό πίεση προς το υπουργείο ως έσχατη λύση για την ΣΤΕ του ΤΕΙ Δ.Ε., καθώς η διοίκηση του ΤΕΙ Δ.Ε. δεν αποδέχεται τη λύση του Γενικού Τμήματος, λύση η οποία όμως έχει εφαρμοστεί σε πολλές άλλες συγχωνεύσεις και έχει ελεγχθεί νομικά η ορθότητά της. Αν δε συνδυαστεί με την εκκωφαντική κατάρρευση της «λύσης ΕΑΠ» και τις δυσκολίες της «λύσης Παν/μιο Πατρών», εμφανίζει δημοσίως τη ΣΤΕ ως μία «ανεπιθύμητη» Σχολή, γεγονός που πλήττει το ακαδημαϊκό της κύρος.

•    Ο διαμελισμός του ΤΕΙ Δ.Ε. σε δύο Ιδρύματα (αντί για τη συγχώνευσή του με ένα Ίδρυμα) θα έχει αυξημένη διοικητική πολυπλοκότητα για να διευθετηθούν σημαντικά ζητήματα, όπως οι κοινοί πόροι των σχολών του ΤΕΙ Δ.Ε. και ειδικότερα το διοικητικό προσωπικό, οι υποδομές, τα κτήρια, κλπ.

•    Είναι μία απολύτως «αφύσικη» λύση και θα αποτελεί τη μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα ένα Πανεπιστήμιο (Πελοποννήσου) να διατηρεί σχολή στην έδρα ενός άλλου Πανεπιστημίου (Πατρών) και μάλιστα σε απολύτως ταυτιζόμενα αντικείμενα/τμήματα και είναι πολύ πιθανό να λειτουργήσει ανταγωνιστικά και όχι συνεργατικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών, δηλαδή να διαιρέσει και όχι να αθροίσει τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές δυνάμεις της περιοχής.

•    Στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δηλ. στην Πάτρα, ιδρύεται Σχολή Μηχανικών 4ετούς φοίτησης (εν δυνάμει 2η Πολυτεχνική) που ανήκει στο Πανεπιστήμιο άλλης Περιφέρειας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).

•    Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως νεότερο ίδρυμα διαθέτει ασθενέστερη διεθνή παρουσία και χαμηλότερη θέση στις διεθνείς κατατάξεις, σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Πατρών.   

•    Λόγω της μεγάλης απόστασης της ΣΤΕ από την έδρα του Πανεπιστήμιου στην Τρίπολη, θα υπάρχει δυσκολία ή και αδυναμία στη διαχείριση ζητημάτων καθημερινής λειτουργίας, διοικητικής λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών και αυξημένο λειτουργικό κόστος και ως εκ’ τούτου και η βιωσιμότητά της είναι αμφίβολη.

•    Θα αποτελεί μία απλή συνέχεια της σημερινής κατάστασης της ΣΤΕ, αλλάζοντας μόνο την επωνυμία Ιδρύματος. Ως εκ τούτου δεν θα επιτύχει άμεση ώσμωση των Τμημάτων της ΣΤΕ με ένα Πανεπιστημιακό ίδρυμα ούτε θα επιφέρει την αλλαγή κουλτούρας επί το ακαδημαϊκότερο.

Μετά από διαλογική συζήτηση με ακαδημαϊκό αλλά και ρεαλιστικό πνεύμα, αποφασίζει ομόφωνα:

Να δεχθεί την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την συνένωση του ΤΕΙ Δ.Ε. με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ο φυσικός χώρος για τη ΣΤΕ, όχι μόνο λόγω της γειτνίασης αλλά και λόγω των υφιστάμενων ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών και λόγω της προέλευσης των περισσότερων μελών ΔΕΠ της ΣΤΕ. Σε αυτή την συνέργεια δύο μεγάλα Ανώτατα Ιδρύματα αυξημένου κύρους το καθένα στον τομέα του θα αποτελέσουν ένα αξιολογότατο Πανεπιστήμιο διεθνούς ακτινοβολίας που θα προσφέρει στη χώρα ακόμα πιο ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα.

Για τη βέλτιστη υλοποίηση αυτής της συνέργειας προτείνουμε τα εξής συγκεκριμένα μέτρα:

Α. Τα μέλη ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος παράλληλα με τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών των υπαρχόντων φοιτητών εφόσον το επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε συναφή με το γνωστικό τους αντικείμενο μαθήματα άλλων Τμημάτων στα οποία και θα ενταχθούν μετά τη παρέλευση της εξαετίας που θα εξαντληθεί ο χρόνος για την αποφοίτηση των υπαρχόντων φοιτητών. Στη διάρκεια της θητείας τους στο Γενικό Τμήμα θα απολαμβάνουν πλήρως των τυπικών, ουσιαστικών, ακαδημαϊκών, και θεσμικών λειτουργιών των   Πανεπιστημιακών Καθηγητών της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία ανήκουν με την συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα, αυτοδύναμη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα.

Β.  Σε περίπτωση που με τη νομοθετική ρύθμιση που επίκειται έχουμε διάσπαση του ΤΕΙ Δ.Ε. ως προς την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να δίνεται η δυνατότητα επιλογής στα μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος να επιλέξουν την μελλοντική τους ένταξη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα μέλη της Συνέλευσης

Δροσόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής, Πρόεδρος
Σταθάτος Ηλίας, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος
Υφαντής Απόστολος, Καθηγητής
Χαδέλλης Λουκάς, Καθηγητής
Καψάλης Βασίλειος, Καθηγητής
Χαραλαμπάκος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής
Σχοινάς Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Καρέλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
Σουλιώτης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών
Ράπτης Παναγιώτης, Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Σχόλια (12)

 
Καθηγητης ΣΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
14 Μαρ 2019 15:27

Επιτέλους ένα από τα μεγαλύτερα Τμήματα της ΣΤΕ ΕΊΠΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΌΗΤΟ. Τμήματα Μηχανικών στην Πάτρα ενταγμένα στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη ; Είστε με τα καλά σας κύριοι; ως πότε θα διαλύουμε αυτή την χώρα για τα πολιτικά και τις φιλοδοξίες κάποιων καθηγητών !!!

 
Όχι άλλο καρβουνοοοο
14 Μαρ 2019 15:31

Τμήματα μηχανικων στην Πάτρα ενταγμένα στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη. Ήταν και αυτό δίκαιο και θα γίνει πράξη; Ο ορθολογισμός και η καλή πάνω απ όλα διαχείριση πόρων στην πράξη. ....

 
Όχι άλλο καρβουνοοοο
14 Μαρ 2019 15:31

Τμήματα μηχανικων στην Πάτρα ενταγμένα στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη. Ήταν και αυτό δίκαιο και θα γίνει πράξη; Ο ορθολογισμός και η καλή πάνω απ όλα διαχείριση πόρων στην πράξη. ....

 
έχουμε ακόμα καιρό
14 Μαρ 2019 16:29

δηλαδή πόσο συγκεκριμένη ήταν αυτή η ημερησία διάταξη που δεν έπρεπε να λάβει υπόψη του το σώμα της συνέλευσης όταν κάποιος έριξε στο τραπέζι μια νέα πρόταση; αν σας έλεγε ότι κέρδισατε το τζόκερ θα λέγατε ότι δεν είναι θέμα της ημερήσιας διάταξης;

 
Άκης
14 Μαρ 2019 16:34

Οι μηχανικοί εγγράφονται στο ΤΕΕ.

 
δεν πάει άλλο
14 Μαρ 2019 16:37

''ο διαμελισμός του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος'' και ''οι πόροι των σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος'', αν δηλαδή ενταχθούν στο Π.Π. δεν θα υπάρχει πρόβλημα με το διαμελισμό και τους πόρους των σχολών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος όταν δεν θα υφίσταται ως ΝΠΔΔ;
Η πρύτανης θα εξακολουθεί να χρηματοδοτεί τις σχολές του πρώην ΤΕΙ;

 
Αιρετικός
14 Μαρ 2019 20:51

Συγχαρητήρια ακαδημαικοί δάσκαλοι.
Κοινωνική Ευαισθησία ΜΗΔΕΝ.
Προφανώς δεν είναι δικά σας παιδιά οι 400 περίπου απόφοιτοι βθμιας εκπαιδευσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που θέλουν να σπουδάσουν Τεχνολογίες Μηχανικών και θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν αλλού.

 
Μια άλλη πρόταση...
15 Μαρ 2019 00:51

Γιατί όχι αυτόνομο Πανεπιστήμιο Ναυπακτίας με έδρα το Αντίρριο ;

(Παραρτήματα Ι. Π. Μεσολογγίου, Αγρίνιο, Αίγιο κτλπ)

 
@ Αιρετικος
15 Μαρ 2019 10:05

Γιατί δεν κατευθύνεις την επιλεκτική σου ευαισθησία προς το υπουργείο που διαλυει την τεχνολογική εκπαιδευση ?

 
στεφιτης
15 Μαρ 2019 17:53

είναι αξιοσημείωτο πως με ένα κείμενο δύο σελίδων τα μέλη επ του τμήματος δηλώνουν πως αντί να θέλουν να μετεξελίξουν το τμήμα τους που υπάρχει στον ακαδημαϊκό χάρτη της δυτικής Ελλάδας για πάνω από 40 χρόνια και έχει καταξιώσει επαγγελματικά τους αποφοίτους του, ζητούν το κλείσιμό του....κρίμα!

 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ μέλος Ε.Τ.Ε.Π Σ.Τ.Ε.Φ
16 Μαρ 2019 07:26

Αξιότιμοι Συνάδελφοι.
Και οι δύο προτάσεις έχουν τα προβληματά τους.
Η πρώτη πρόταση όμως για "γενικό τμήμα" δεν δίνει διέξοδο στους φοιτητές μας για συνέχιση των σπουδών όσων επιθυμούν σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα με τους ίδιους όρους όπως έγινε σε άλλες συνέργειες.
Η δεύτερη πρόταση "συνέργεια με Παν. Πελοπονήσου" εξασφαλίζει αυτό κατά κύριο λόγο,καθώς και την συνέχεια της ΣΤΕ και μετεξελιξή της.
Σαφώς θα υπάρχουν προβλήματα.
Πιστεύω εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού και δεν σταματά η πορεία και η από κοινού συνεργασία με την κατάθεση ενός νομοσχεδίου.
Ο στόχος μας πρέπει να είναι η διατήρηση της Σχολής μας με τον ένα η τον άλλο τρόπο . Δυστυχώς δεν έχουν μείνει πολλές εναλλακτικές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ