ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Οι 16 αλλαγές στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Τι ισχύει με τις αλλαγές για κάπνισμα, κινητά,ενστάσεις, επίδειξη γραπτών,άτομα με ειδικές δεξιότητες
Δημοσίευση: 16/03/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε 16 αλλαγές επί της αρχικής υπουργικής απόφασης για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας  προχώρησε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.
Πρόκειται για τις εξής αλλαγές:

1η ΑΛΛΑΓΗ: Κάπνισμα-κινητά

1) Η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου και η κατοχή ή χρήση του κινητού τηλεφώνου από εξεταστές, επιτηρητές, μέλη του Εξεταστικού Κέντρου στη διάρκεια της εξέτασης και βεβαίως από υποψήφιους. Εάν διαπιστωθεί πως κάποιος υποψήφιος κατέχει ή χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή άλλο τηλεπικοινωνιακό σύστημα, αυτόματα αποκλείεται από τις εξετάσεις.»

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

2. Απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου και η χρήση του κινητού τηλεφώνου από εξεταστές, επιτηρητές, μέλη του Εξεταστικού Κέντρου στη διάρκεια της εξέτασης και βεβαίως από υποψήφιους. Εάν διαπιστωθεί πως κάποιος υποψήφιος χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο ή άλλο τηλεπικοινωνιακό σύστημα, αυτόματα αποκλείεται από τις εξετάσεις.

2η ΑΛΛΑΓΗ: Σύνθεση  Επιτροπής   Οργάνωσης εξετάσεων

2) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή αποτελείται από α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ως Πρόεδρο ή άλλο διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α', β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ή άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α', γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α' και δ) ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.»

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

Η Επιτροπή αποτελείται από α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ως Πρόεδρο ή άλλο διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α ́, β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α ́, γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α ́ και δ) ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

3η ΑΛΛΑΓΗ: Επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων

3) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση στις επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Σύρου, Ρόδου και Έβρου ορίζονται ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφίων, βοηθοί γραμματείς ένας για κάθε μια από τις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας.».

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

2. Κατ’ εξαίρεση στις επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Σύρου και Ρόδου ορίζονται ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφίων, βοηθοί γραμματείς ένας για κάθε μια από τις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω και Καλύμνου.

4η ΑΛΛΑΓΗ: Συντονιστές – Βοηθοί Συντονιστές

4) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται βοηθοί Συντονιστές».

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

2. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται βοηθοί Συντονιστές.

5η ΑΛΛΑΓΗ: Ομάδες Εξεταστών Προφορικής Δοκιμασίας

5) Στο άρθρο 19 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι εξεταστές προφορικής δοκιμασίας στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα είναι δυνατόν να απασχολούνται είτε ως εξεταστές προφορικής δοκιμασίας στην Ενότητα 4 είτε ως βοηθοί εξέτασης των υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες, κατά την εξέτασή τους στις Ενότητες 1, 2 και 3».

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19

«Άρθρο 19

Ομάδες Εξεταστών Προφορικής Δοκιμασίας
Με απόφαση του/της Προέδρου της ΚΕΕ συγκροτούνται για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα ομάδες εξεταστών για την εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου κατόπιν συνεργασίας με το Τμήμα Εξετάσεων του ΚΠΓ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στο οποίο τηρούνται τα Μητρώα Αξιολογητών του ΚΠΓ. Οι ομάδες ορίζονται, αφού επιλεγούν από το Μητρώο Αξιολογητών του ΚΠΓ, εφόσον ανταποκριθούν στην ειδική πρόσκληση ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Οι εξεταστές προφορικής δοκιμασίας στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα είναι δυνατόν να απασχολούνται είτε ως εξεταστές προφορικής δοκιμασίας στην Ενότητα 4 είτε ως βοηθοί εξέτασης των υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες, κατά την εξέτασή τους στις Ενότητες 1, 2 και 3Σημειώνεται πως δεν μπορεί να ορισθεί ως εξεταστής προφορικής δοκιμασίας όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τέταρτου βαθμού, σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ/σίας,, που εξετάζεται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.»

6η ΑΛΛΑΓΗ: Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων

6) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων».

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Με την ίδια απόφαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος.

7η ΑΛΛΑΓΗ: Ιατρική Παρουσία

7) Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο χώρο λειτουργίας των ειδικών εξεταστικών κέντρων παρευρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων ένας ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση ορισμού επιτροπών των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων».

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

Στο χώρο λειτουργίας των ειδικών εξεταστικών κέντρων παρευρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων ένας ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση ορισμού της έδρας των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων και της συγκρότησης της τριμελούς επιτροπής.

8η ΑΛΛΑΓΗ:  Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα

8) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 26 μετά τις λέξεις «Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ)» προστίθενται οι λέξεις «ή Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) ή Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)».

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26

5. Στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα έχουν την επιλογή, μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους, να εξεταστούν υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δυνατοτήτων, όπως άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής ή ομιλίας, με σωματικές αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Για να μπορεί να εξεταστεί ένας υποψήφιος σε ένα από τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα θα πρέπει ο ίδιος ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του να συνυποβάλει με την αίτησή του σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δη- λαδή, βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει η πάθηση την οποία επικαλείται και ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) ή Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, που έχει πιστοποιηθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., με λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης και των ιδιαίτερων αναγκών του.  Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, κατόπιν εξέτασης από το Τμήμα Εξετάσεων ΚΠΓ της ισχύος των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο κάθε υποψήφιος, αποφασίζει για τη χορήγηση των ειδικών διευκολύνσεων στον αιτούντα.

9η ΑΛΛΑΓΗ: Εξέταση ατόμων με ειδικές δεξιότητες  

9) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, κατόπιν εξέτασης από το Τμήμα Εξετάσεων ΚΠΓ της ισχύος των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο κάθε υποψήφιος, αποφασίζει για τη χορήγηση των ειδικών διευκολύνσεων στον αιτούντα.»

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

Το Τμήμα Εξετάσεων του ΚΠΓ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, κατόπιν εξέτασης ισχύος των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο κάθε υποψήφιος, παραπέμπει τα αιτήματα στην ΚΕΕ, η οποία αποφασίζει για τη χορήγηση των ειδικών διευκολύνσεων στον αιτούντα.

10η ΑΛΛΑΓΗ: Οι διευκολύνσεις που μπορούν να έχουν οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί να εξεταστούν στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα

10) Η παρ. 6 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διευκολύνσεις που μπορούν να έχουν οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί να εξεταστούν στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα συνίστανται στις εξής:
(α) Προκειμένου για την εξέταση των υποψηφίων με μορφές δυσλεξίας και διάφορα είδη μαθησιακών δυσκολιών, είναι δυνατό να παραταθεί η διάρκεια της εξέτασής τους πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα το ανώτερο μέχρι ένα τέταρτο της ώρας, κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων και βάσει της γνωμάτευσής τους. Επίσης, οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι δυνατόν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δυσλεξίας με συνοδά προβλήματα και ανάλογα με αυτά που αναφέρει η ιατρική γνωμάτευση, να διευκολυνθούν στην Ενότητα 2, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, από βοηθό εξέτασης. Κύριος ρόλος του βοηθού εξέτασης ως βοηθού γραφής είναι να παρέχει βοήθεια στους εν λόγω υποψήφιους, και συγκεκριμένα να βοηθά α κατανοήσει ο υποψήφιος τι του ζητά η δοκιμασία. Επιπλέον, υποστηρίζει και ενθαρρύνει τον υποψήφιο να γράψει μόνος του, ώστε να μην γράψει ο βοηθός ολόκληρο το κείμενο καθ' υπαγόρευση. Παρέχει στον υποψήφιο βοήθεια με την ορθογραφία λέξεων ή φράσεων τις οποίες ο υποψήφιος μπορεί να διατυπώσει προφορικά αλλά έχει πρόβλημα να τις αποτυπώσει γραπτά. Ο βο- ηθός εξέτασης που λειτουργεί ως βοηθός ανάγνωσης συνοδεύει τον υποψήφιο, κυρίως στην Ενότητα 1 που ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου. Ωστόσο, επειδή και η Ενότητα 2 περιλαμβάνει εκτενή κείμενα στα υψηλά επίπεδα, μπορεί να χρειαστεί ο υποψήφιος την συμβολή του βοηθού του.

(β) Βοηθό εξέτασης δύνανται να ζητήσουν και υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας. Ο βοηθός εξέτασης ως βοηθός γραφής αναλαμβάνει τον ρόλο γραφέα για τους υποψήφιους που έχουν σοβαρά προβλήματα όρασης. Τον ρόλο γραφέα αναλαμβάνει και στην περίπτωση υποψηφίων με κινητικά προβλήματα και ειδικά υποψηφίου με ατροφία άνω άκρων, ακρωτηριασμό και άλλα σχετικά προβλήματα, που δεν επιτρέπουν στον υποψήφιο να σημειώσει τις απαντήσεις στο απαντητικό φυλλάδιο ή να γράψει τα κείμενα της Ενότητας 2 ο ίδιος. Το ίδιο και για υποψήφιο με ασθένειες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που προκαλούν κινητικά προβλήματα και μπορεί να επηρεάσουν τον έλεγχο των άνω άκρων (π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας), με σπαστική παραπληγία, σπαστικότητα άνω άκρων, τετραπληγία. Τον ρόλο γραφέα αναλαμβάνει και στην περίπτωση υποψηφίου με σπασμένο χέρι, εάν το χέρι αυτό είναι με βεβαίωση ιατρού το χέρι με το οποίο γράφει ο υποψήφιος.

(γ) Ειδικά οι υποψήφιοι με προβλήματα όρασης μπορούν να ζητήσουν μεγέθυνση της γραμματοσειράς των θεμάτων εξέτασης (ανάλογα με το βαθμό μυωπίας τους) ενώ προβλέπεται, εφόσον είναι απαραίτητο, η δυνατότητα χρήσης του Η/Υ τους, με ειδική επίβλεψη, ώστε να χρησιμοποιήσουν το σύστημα Braille για να διαβάσουν και να γράψουν. Ο υποψήφιος μπορεί να κρατήσει σημειώσεις ή/και να γράψει κείμενα στον προσωπικό του Η/Υ, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να υπαγορεύσει σε βοηθό εξέτασης-γραφής. Στην περίπτωση των τυφλών υποψηφίων αλλά και στην περίπτωση υποψηφίων με με- γάλο βαθμό αμβλυωπίας, ο βοηθός εξέτασης ενδέχεται να λειτουργήσει ως βοηθός γραφής για όλες τις ενότητες, πλην της Ενότητας 4, στην οποία οι υποψήφιοι εξετάζονται από εξεταστή που λαμβάνει οδηγίες από την Επτροπή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για την εξέταση της συγκεκριμένης κατηγορίας υποψηφίων. Ωστόσο, η κάθε περίπτωση υποψηφίων με προβλήματα όρασης εξετάζεται για να παρέχονται στον καθένα οι κατάλληλες διευκολύνσεις, μεταξύ των οποίων και ατομική εξέταση σε όλες τις ενότητες,

(δ) Ειδικά οι υποψήφιοι με κώφωση δύνανται να μη συμμετάσχουν στην εξέταση της Ενότητας 3 (κατανόηση προφορικού λόγου). Εναλλακτικά, άτομα που αποδεδειγμένα πάσχουν από σοβαρά προ- βλήματα ακοής μπορούν να ζητήσουν να εξεταστούν σε χωριστή αίθουσα, μόνοι τους με τη συνδρομή βοηθού εξέτασης. Οι υποψήφιοι με προβλήματα ακοής επιτρέπεται να εξεταστούν ατομικά και στην Ενότητα 4 για την ικανότητά τους παραγωγής προφορικού λόγου, εφόσον μπορούν να παράξουν προφορικό λόγο. Οι οδηγίες για το τι τους ζητείται από την εξέταση επιτρέπεται να τους δίνονται γραπτώς, ακριβώς όπως είναι στο φυλλάδιο του Εξεταστή.

(ε) Ανάλογα με την περίπτωση και με βάση την ιατρική γνωμάτευση, κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων, μπορεί να παρέχεται η διευκόλυνση να εξεταστούν χωριστά από τους υπόλοιπους υποψηφίους οι υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα ομιλίας, δυσκολίες αντιληπτικού και εκφραστικού λόγου, νοητική ανωριμότητα, συναισθηματικές δυσκολίες ή/και ψυχικές διαταραχές, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, Asperger, ή εάν οι υποψήφιοι εμπίπτουν σε φάσμα αυτισμού.»

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

6. Οι διευκολύνσεις που μπορούν να έχουν οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί να εξεταστούν στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα συνίστανται στις εξής:
(α) Προκειμένου για την εξέταση των υποψηφίων με μορφές δυσλεξίας και διάφορα είδη μαθησιακών δυσκολιών, με απόφαση της επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου είναι δυνατό να παραταθεί, κατά περίπτωση και εφόσον αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με το πρόγραμμα, η διάρκεια της εξέτασής τους πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα το ανώτερο μέχρι ένα τέταρτο της ώρας, εκτός αν η ΚΕΕ αποφανθεί για διάθεση περισσότερου χρόνου σε υποψήφιο κατόπιν αιτήματός του και βάσει της γνωμάτευσής του. Επίσης, οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι δυνατόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να διευκολυνθούν στην Ενότητα 2, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, από βοηθό εξέτασης, που ορίζεται από την οικεία Διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

(β) Βοηθό εξέτασης δύνανται να ζητήσουν και υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας.

(γ) Ειδικά οι υποψήφιοι με προβλήματα όρασης μπορούν να ζητήσουν μεγέθυνση της γραμματοσειράς των θεμάτων εξέτασης (ανάλογα με το βαθμό μυωπίας τους) ενώ προ- βλέπεται, εφόσον είναι απαραίτητο, η δυνατότητα χρήσης του Η/Υ τους, με ειδική επίβλεψη, ώστε να χρησιμοποιήσουν το σύστημα Braille για να διαβάσουν και να γράψουν.

(δ) Ειδικά οι υποψήφιοι με κώφωση δύνανται να μη συμμετάσχουν στην εξέταση της Ενότητας 3 (κατανόηση προφορικού λόγου). Εναλλακτικά, άτομα που αποδεδειγμένα πάσχουν από σοβαρά προβλήματα ακοής μπορούν να ζητήσουν να εξεταστούν σε χωριστή αίθουσα, μόνοι τους με τη συνδρομή βοηθού εξέτασης.

(ε) Ειδικά οι υποψήφιοι με προβλήματα ομιλίας δύνανται να ζητήσουν να εξεταστούν μόνοι τους.

11η ΑΛΛΑΓΗ: Απαλλαγή από εξετάσεις

11) Η παρ. 7 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εξέταση της Ενότητας 3, ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας στην ενότητα αυτή γίνεται με αναγωγή του βαθμού που εξασφάλισε στις υπόλοιπες ενότητες στα εκατό (100) ή στην περίπτωση του κοινού διαβαθμισμένου τεστ στα διακόσια (200)».

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

7. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εξέταση μιας ενότητας, ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας στην ενότητα ή ενότητες αυτές γίνεται με αναγωγή του βαθμού που εξασφάλισε στις υπόλοιπες ενότητες στα εκατό (100) ή στην περίπτωση του κοινού διαβαθμισμένου τεστ στα διακόσια(200).»

12η ΑΛΛΑΓΗ : Ενστάσεις των εξεταζόμενων

12) Η παρ. 1 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υποψήφιος που εξετάστηκε έχει το δικαίωμα ο ίδιος ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να υποβάλει ένσταση με γραπτή επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμά του στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της διενέργειας των εξετάσεων».

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

1. Υποψήφιος που εξετάστηκε έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση με γραπτή επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμά του στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της διενέργειας των εξετάσεων.

13η ΑΛΛΑΓΗ: Πρόσβαση υποψηφίων στα γραπτά

13) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε υποψήφιος ο ίδιος ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει με υποβολή σχετικής αίτησης πρόσβαση στα γραπτά όλων των ενοτήτων, καθώς και στο έντυπο βαθμολόγησης της ενότητας 4, (Παραγωγή προφορικού λόγου), εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων».

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27

5. Κάθε υποψήφιος ο ίδιος ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει με υποβολή σχετικής αίτησης πρόσβαση στα γραπτά όλων των ενοτήτων, καθώς και στο έντυπο βαθμολόγησης της ενότητας 4, (Παραγωγή προφορικού λόγου), εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω της επίδειξης των γραπτών στο χώρο του Βαθμολογικού Κέντρου Αθήνας, στον ίδιο τον υποψήφιο, ή αν είναι ανήλικος στον κηδεμόνα του ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Απαγορεύεται με κάθε τρόπο η αναπαραγωγή των πρωτότυπων γραπτών όλων των ενοτήτων και του εντύπου βαθμολόγησης της Ενότητας 4.

14η ΑΛΛΑΓΗ: Ανάλυση λαθών γραπτών-Παράβολο

14) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί λεπτομερή ανάλυση των λαθών του στην Ενότητα 2 (Παραγωγή γραπτού λόγου), μπορεί εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ο ίδιος ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να υποβάλει σχετικό αίτημα και την απόδειξη πληρωμής του προβλεπόμενου παραβόλου στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, εφόσον ο υπάλληλος που έχει ορισθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει προβεί στη δέσμευση του παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.»

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27

6.Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί λεπτομερή ανάλυση των λαθών του στην Ενότητα 2 (Παραγωγή γραπτού λόγου), μπορεί εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ο ίδιος ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να υποβάλει σχετικό αίτημα και την απόδειξη πληρωμής του προβλεπόμενου παραβόλου στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, εφόσον ο υπάλληλος που έχει ορισθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει προβεί στη δέσμευση του παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.Δεδομένου ότι απαγορεύεται η σημείωση των λαθών από τους βαθμολογητές επί του γραπτού, το έργο της τεκμηρίωσης της βαθμολογίας του αιτούντος αναλαμβάνει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της γλώσσας, στην οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος ή άλλο άτομο το οποίο αυτός ορίζει (τον εισηγητή θεμάτων, τον υπεύθυνο επιμόρφωσης, τον συντονιστή βαθμολόγησης).»

15η ΑΛΛΑΓΗ: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

15) Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φράση «σχολικός σύμβουλος» αντικαθίσταται από τη φράση «Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου».

16η ΑΛΛΑΓΗ: Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

16) Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φράση «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων».

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.