Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Θετικός ο υπ. Παιδείας "τα Διετή Προγράμματα να οδηγούν τους αποφοίτους στα Πανεπιστήμια"

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τα Διετή Προγράμματα
Δημοσίευση: 26/03/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

"Ας αρχίσει η λειτουργία των Διετών Προγραμμάτων στα ΑΕΙ   και θα δούμε τι θα  γίνει με τους αποφοίτους των   για να μπαίνουν στα Πανεπιστήμια.Προφανώς θα υπάρξει μια θετική ρύθμιση".

Τη δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, απαντώντας σε ερώτηση γονέα για το μέλλον των αποφοίτων των Διετών Προγραμμάτων που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος στα ΑΕΙ.

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ..

Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε..

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευομένου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

Το πρόγραμμα σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επιμέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό.

Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προ- γράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α’ 171), όπως η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απογευματινές μόνο ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στο οικείο Α.Ε.Ι..

Για τους εκπαιδευόμενους που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, καταρτίζεται ο Κανονισμός του Κέντρου, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:

α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε.,

β) κριτήρια επιλογής εκπαιδευόμενων επιπλέον του βαθμού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως ιδίως η εργασιακή εμπειρία και κοινωνικά κριτήρια.

γ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών, θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών, στον καθορισμό του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση,

δ) ειδικότερες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των διδασκόντων,

ε) υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευόμενων, θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους,

στ) οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των δομών και των εκπαιδευόμενων,

ζ) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησής τους,

η) θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους. Μέχρι να ρυθμιστούν με τον Κανονισμό τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι κείμενες πειθαρχικές διατάξεις για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Οι πόροι των Διετών Προγραμμάτων

Οι πόροι του Κ.Ε.Ε. προέρχονται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,

β) τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς,

δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,

ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Ποιοι θα διδάξουν

Ως διδάσκοντες στα προγράμματα απασχολούνται:

α) μέλη Δ.Ε.Π.,

β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν,

γ) ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.),

δ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), επιστημονικοί και εργαστηρια- κοί συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173),

ε) προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έως τριών (3) διδακτικών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου και των απαιτούμενων προσόντων γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης λαμβάνει αμοιβή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται κατ’ αναλογία των αποδοχών εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός αν πρόκειται για εκπαιδευτές ενηλίκων της περίπτωσης γ’ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), οπότε λαμβάνουν την αμοιβή που ορίζεται για τους εκπαιδευτές αυτούς.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A’, Β’ και Γ’ του ν. 2190/1994 (Α’ 28), αλλά στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280). Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.

Σχόλια (16)

 
Άκης
26 Μαρ 2019 06:50

Για πιο λόγο μόνο απόφοιτοι ΕΠΑΛ; οι απόφοιτοι ΓΕΛ ως μόνη επιλογή θα έχουν τα ΙΕΚ; δεν καταλαβαίνω αυτόν τον διαχωρισμό μεταξύ των αποφοίτων λυκείου.

 
ΑΧΑΧΑΧΑ
26 Μαρ 2019 07:28

Παρε κοσμε, τωρα που γυριζει μοιραζουμε πτυχια τσαμπα.....Δωσε σανο σε ολους υπουργε..Δωστα ολα....πληρης ισοπεδωση...κανε ΔΕΠ ολους τους συμβασιουχους και κανε ΤΕΙ ολα τα ΙΕΚ...μην αφησεις τιποτα ορθιο..Δωστα ολα!!!

 
Χρήστος
26 Μαρ 2019 08:27

Αν λάβουμε υπόψη
α) ότι η φοίτηση είναι δωρεάν
β) Οι προυπολογισμοί κράτους, ΑΕΙ και ΕΛΚΕ είναι στα κόκκινα
γ) Οι ώρες διδασκαλίας των ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ είναι στα κόκκινα με τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά και ήδη υπάρχουν ανάγκες που καλύπτονται με υποτρόφους κτλ
πως στο καλό θα καλυφθούν 1200 ώρες που στη διετία σημαίνει περίπου 10 διδάσκοντες full time ??

 
@Ακης
26 Μαρ 2019 08:49

Μα δεν είμαστε ίσα και όμοια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ! Εμείς στα ΕΠΑΛ έχουμε ως επιλογή να παίρνουμε πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ στα ΓΕΛ μόνο απολυτήριο λυκείου (δηλαδή τίποτα). Επίσης εμείς στα ΕΠΑΛ με τη μαθητεία είμαστε στο επίπεδο 5, ενώ τα ΓΕΛ είναι με απολυτήριο είναι επίπεδο 4! Ο παραπάνω κόπος μας πλέον επιτέλους αναγνωρίστηκε και είναι δίκαιο μετά και τα επιπλέον 2 χρόνια στα ΚΕΕ να μπαίνουμε και στο πανεπιστήμιο.

 
Θετικά νέα για ΕΠΑΛ
26 Μαρ 2019 10:10

Τα διετή προγράμματα σπουδών είναι πολύ σημαντικά και φυσικά η δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε αντιστοιχο πανεπιστημιακό τμήμα είναι αυτονόητη όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
Φυσικά μόνο για αποφοίτους ΕΠΑΛ αφού το ποσοστο πρόσβασης στα πανεπιστήμια μέσω Πανελλαδικών (ΤΕΙ δεν υπάρχουν πλέον) είναι μόλις 5% !

 
Apostolos
26 Μαρ 2019 10:43

Ξαναγυρνάμε πίσω στο 1970 και ξανα-ιδρύουμε τα ΚΑΤΕΕ που στην συνέχεια έγιναν ΤΕΙ και μετά καταργήθηκαν. Αλήθεια τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχουν οι απόφοιτοι των ΚΕΕ ?? Ποιες θέσεις στην αγορά εργασίας πρόκειται να καλύψουν? Έχει γίνει έρευνα αγοράς?

 
Χρήστος
26 Μαρ 2019 21:23

Βάλτε κόσμο στα Πανεπιστήμια, άδεια είναι...

 
ΓΣ
26 Μαρ 2019 23:44

Η πρώτη πρόταση που αποδίδεται στον κ. Υπουργό τα λέει όλα: "Ας αρχίσει η φοίτηση και θα δουμε". Ας δημιουργήσουμε μια νεα κατηγορία σπουδαστών, δεν ξέρουμε τι δικαιώματα θα αποκτούν, αν και πως θα συνεχίζουν τις σπουδές τους, τι λένε τα ΑΕΙ, τι παρενέργειες δημιουργεί, αν είναι σκόπιμο ή όχι να γίνει. Ας το κάνουμε και βλέπουμε μετά. Ο ορισμός του "στο γόνατο". Φύγετε επιτέλους!

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΕΠΑΛ
27 Μαρ 2019 15:40

Που τα είδατε τα θετικά για τα ΕΠΑΛ;Το κυριότερο όλων είναι η δραματική μείωση που επιχειρεί το υπουργείο,αδιαφορώντας αν οι μαθητες που είναι ήδη στην Γ΄λυκειου και δίνουν πανελλήνιες σε 2 μήνες,ΑΙΦΝΙΔΙΑΖΟΝΤΑΙ και βαδίζουν στα τυφλά μη γνωρίζοντας ακριβώς το ποσοστό των εισακτέων στα ΑΕΙ....Το χτύπημα στα ΕΠΑΛ είναι διπλό:Απ ΄τη μια η μείωση των εισακτέων ,και απ΄την άλλη η μη απόδοση απολυτηρίου τίτλου ,κάτι που διαχωρίζει τους μαθητές μας ,όχι απλά σε β΄,αλλά σε ...γ΄κατηγορίας μαθητές!Μπράβο συριζα,τελικά είχε δίκιο καποιος δυνάδελφος που μας έλεγε ότι όταν θα αναλάβει η ΝΔ ,ο Μητσοτάκης δεν θα έχει τιποτα αλλο να κα΄νει,αφού θα το έχει ολοκληρώσει ο σύριζα!

 
@ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΕΠΑΛ
27 Μαρ 2019 18:39

Συνάδελφε από που προκύπτει η μη απόδοση απολυτηρίου τίτλου, απ' όσα γνωρίζω το ΕΠΑΛ δίνει απολυτήριου ισότιμο του ΓΕΛ. Ενημέρωσε μας, σε παρακαλώ, αν έχει αλλάξει κάτι.

 
iektzis
27 Μαρ 2019 19:52

Τα ΚΕΕ είναι ακριβώς τα ίδια με τα ΙΕΚ.
Θα πουν ότι θα λειτουργήσουν 2-3 τμήματα και με τον Οκτώβρη τέλος ...
Τα ΙΕΚ θα συνεχίσουν να λειτουργούν πάρα τη στοχοποίηση τους από το ΣΥΡΙΖΑ με την προσπάθεια που γίνεται να μην τα χρηματοδοτούν (βλέπε ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
Με το που θα αλλάξει η κυβέρνηση θα υπάρχει σαφέστατα πολύ μεγαλύτερη στήριξη στα ΙΕΚ και θα τελειώνουν τα παραμύθια ...

 
Προφήτης
28 Μαρ 2019 09:10

Θα είναι (τα νέα) ΤΕΙ αλλά δεν θα τα λένε ΤΕΙ (ακόμα).

 
@EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
28 Μαρ 2019 15:57

Αγαπητέ συνάδελφε,οι ίδιοι οι αιρετοί του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν στα σχολεία που επισκέπτονται ότι το νέο λύκειο ,συμπαρασύρει το ΕΠΑΛ,και πουθενά δεν θα γίνει λογος για απολυτήριο στα ΕΠΑΛ...Οι ίδιοι στις διαμαρτυρίες μας,αντιτείνουν ότι το''μεγάλο'' σχολείο για τις πανελλαδικές είναι το Γενικό είτε το θέλουμε είτε όχι...Φυσικά δημοσίως θα το αρνηθούν αλλά μεταξυ μας το παραδέχονται....

 
ΕΔΙΠ ΕΜΠ
28 Μαρ 2019 18:23

Δεν νομίζω πως κανένα μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ θα θελήσουν να παραδίδουν μαθήματα απογευματινές ώρες μέσα και έξω από τους χώρους του ΑΕΙ και μάλιστα ΔΩΡΕΑΝ. Το βάρος θα πέσει στους υποψήφιους διδάκτορες και σε άλλους νεαρούς ερευνητές που δεν έχουν δυνατότητα αντίδρασης. Τώρα τα εργαστήρια και οι σημειώσεις θα γίνουν όλα πρόχειρα και διεκπεραιωτικά καθώς θα ζητηθεί να γίνουν και αυτά δωρεάν. Χωρίς σημαντική χρηματοδότηση και υποδομές τίποτα σοβαρό δεν μπορεί να γίνει

 
Απορών
28 Μαρ 2019 19:29

Ποιος ο λόγος έγκρισης από τη Σύγκλητο για τη συμμετοχή μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ; Δηλαδή τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ με διδακτορικό μπορούν να διδάσκουν αυτοδύναμα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, να αναλαμβάνουν την επίβλεψη διπλωματικών αλλά για να διδάξουν σε διετή χρειάζεται... έγκριση Συγκλήτου;
Νομοθέτηση στο πόδι χωρίς να σκεφτόμαστε τι κάνουμε...

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 Απρ 2019 09:15

Οι απόφοιτοι ΤΕΕ, μπορούν επίσης να φοιτούν όπως οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ