Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Μόνο 156 σχόλια στη διαβούλευση για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και τις αλλαγές στο Λύκειο

Ολοκληρώθηκε η επταήμερη διαβούλευση τα μεσάνυχτα της Τετάρτης
Δημοσίευση: 28/03/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με πολύ μικρό αριθμό συμμετοχών για ένα  Σχέδιο Νόμου που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες , ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 27 Μαρτίου, η δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και τις αλλαγές στο Λύκειο.

Συνολικά, μαζί και με τους σχολιαστές ολίγων λέξεων και αυτών που απαντούν σε προτάσεις σχολιαστών, δημοσιεύθηκαν στη δημόσια διαβούλευση, 156 σχόλια, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά η τόσο μικρή συμμετοχή.

Σημειώνεται ότι στο esos σε  ένα μόνο σχετικό θέμα (41 ερωτήσεις - απαντήσεις) υπάρχουν 46 σχόλια.

Σχετικά με την κατάθεση  του Σχεδίου Νόμου , προς ψήφιση, στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, έχει δηλώσει στην τελευταία συνάντηση με το ΔΣ της ΟΛΜΕ :"Εμείς Θα θέλαμε το Σχέδιο Νόμου  να ψηφιστεί πριν το Πάσχα".

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1
Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Ο ν. 4186/2013 (Α ́ 193) τροποποιείται ως εξής:

α) οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 αντικαθίστανται από το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής:

«1. Η Α ́ Τάξη και η Β ́ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελούν τάξεις αποκλειστικά γενικής παιδείας, στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.»

β) η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται από το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:

«2. Η Γ ́ Τάξη Γενικού Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τέσσερεις Ομάδες (Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού): Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.»

γ) οι παρ. 3Α, 3Β, 4 και 5 του άρθρου 2 και οι παρ. 3 έως 7 του άρθρου 3 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η παρ. 3Γ του άρθρου 2 καταργείται από το σχολικό έτος 2019- 2020.

δ) το άρθρο 4, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4532/2018 (Α ́ 63) αντικαθίσταται, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, ως εξής:

«Άρθρο 4
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων Γενικού Λυκείου

1. Οι απόφοιτοι του ημερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, στις Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής: α) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ ́ τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις») για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5, β) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ ́ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β ́ της παρ. 5, 2. α)

Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στις Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:
αα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ ́ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5, ββ) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ ́ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β ́ της παρ. 5,

β) Η περίπτ. α ́ εφαρμόζεται για υποψηφίους που:

αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13). Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α ́ 102), ή

ββ) εγγράφονται ή μετεγγράφονται στην Γ ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Β ́ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στην Β ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Α ́ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη που οφείλεται σε: ααα) θάνατο του ενός γονέα, βββ) αναπηρία του ενός γονέα, εάν ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του 67%, ή

γγ) εγγράφονται στην Γ ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας, ή

δδ) μετεγγράφονται από την α ́ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην α ́ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή.

3. α) Τα ΤΕΠ και τα ΤΠΕΕ μεταβάλλονται κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τις δηλώσεις των υποψηφίων και προκύπτουν κάθε φορά ως εξής:

Οι μαθητές της Β ́ Τάξης ΓΕ.Λ. που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνίου κάθε έτους συμπληρώνουν Α ́ δήλωση προτίμησης με περιορισμένο αριθμό προτιμήσεων Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και ο αριθμός προτιμήσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περίπτ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ. Αν το σύνολο των προτιμήσεων των υποψήφιων μαθητών για ένα Τμήμα είναι μικρότερο ή ίσο με τις διαθέσιμες θέσεις του Τμήματος αυτού για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων, ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ., το Τμήμα αυτό ορίζεται για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ως «Τμήμα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί δεσμεύονται προσωρινά. Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων.

β) Όσοι μαθητές δεν υποβάλουν την Α ́ Δήλωση προτίμησης χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των παρ. 1 και 2 με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το Λύκειο.

γ) Αν ο μαθητής αλλάξει την ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΠ που προέκυψαν βάσει της Α ́ δήλωσης προτίμησης που υπέβαλε και τα οποία δεν αντιστοιχούν στην νέα ομάδα προσανατολισμού.

4. α) Για τους μαθητές, στις Α ́ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων δεν έχουν προκύψει ΤΕΠ, η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

β) Οι μαθητές στις Α ́ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων έχει προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, τον Φεβρουάριο της Γ ́ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αμετάκλητα αν θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επιθυμούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συμπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α ́. Αν ο μαθητής επιλέξει ένα από τα Τμήματα που είχε συμπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α ́ και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο Τμήμα αυτό με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ ́ Λυκείου και με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β ́ της παρ. 5. Οι θέσεις των ΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ ́ Λυκείου αποδεσμεύονται και προστίθενται στις θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για τα Τμήματα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και αν ο μαθητής δεν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις ή δεν λάβει βαθμολογία ανώτερη της βάσης σε απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία.

γ) Οι μαθητές της Γ ́ Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στην αρχική Α ́ δήλωση προτίμησης.

5. Για την εισαγωγή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής:

α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

β) στα τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σ’ αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την περίπτ. α ́, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.

γ) αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.»

ε) μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 4Α, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Επιστημονικά Πεδία

1. α) Τα Τμήματα και Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε τέσσερα επιστημονικά πεδία, που ορίζονται
ως εξής:

1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες

2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες

3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής

4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής.

Ως επιστημονικό πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

β) Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής, ως εξής:

αα) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του πρώτου (1ου) Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και η Κοινωνιολογία.

ββ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του δεύτερου (2ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, η Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά.

γγ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών υγείας έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τρίτου (3ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία. δδ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τέταρτου (4ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τα Μαθηματικά, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και η Οικονομία.»

στ) Πριν το άρθρο 13Α τίθεται τίτλος κεφαλαίου ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1

Κοινές διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων λυκείων» ζ) Μετά το άρθρο 13Β προστίθενται άρθρα 13Γ και 13Δ, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που έχουν ως εξής:

«Άρθρο 13Γ
Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων για τα ακαδημαϊκά έτη που έπονται του έτους της αποφοίτησής τους από το Λύκειο μπορούν:

α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της περίπτ. α ́ της παρ. 3 του άρθρου 13Δ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ..

β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ.,

γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ καθώς και τους κατόχους ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 και στην παρ. 2 του άρθρου 4.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος και για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όσους αποφοιτούν από το Γενικό Λύκειο από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής προσμετράται ο βαθμός απολυτηρίου, σύμφωνα με την περίπτ. α ́ της παρ. 5 του άρθρου 4.

3. Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό, όπου επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α.

4. Οι απόφοιτοι του παρόντος άρθρου δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε ΤΕΠ με τη διαδικασία της περίπτ. β ́ της παρ. 1 και της υποπερίπτ. ββ ́ της περίπτ. α ́ της παρ. 2 του άρθρου 4.

5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για Σχολές και Τμήματα, στα οποία η εισαγωγή γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 13Δ.

Άρθρο 13Δ
Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:

α) ο χρόνος υποβολής της Α ́ Δήλωσης προτίμησης αποφοίτων της Β ́ τάξης ΓΕ.Λ., η διαδικασία υποβολής, ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων που ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει, ο τρόπος επεξεργασίας των προτιμήσεων από τον οποίο θα προκύψουν οι σχολές ΤΕΠ και ΤΠΠΕ, ο τρόπος γνωστοποίησης των ΤΕΠ και ΤΠΠΕ στους υποψηφίους,

β) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης των μαθητών της Γ ́ τάξης ΓΕ.Λ. που έχουν ένα τουλάχιστον ΤΕΠ στην αρχική τους δήλωση, σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή θα εισαχθούν σε ΤΕΠ,
γ) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου όπου απαιτείται,

ε) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

στ) τα τμήματα και οι σχολές, μετά από πρόταση των οικείων τμημάτων και σχολών, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησής τους, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου,

ζ) η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου εκάστου σχολικού έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους,

η) ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου κάθε έτους ύστερα από γνώμη της οικείας Συγκλήτου και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους.

θ) ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: α) άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121), β) παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α ́ 188) και γ) άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α ́ 156).

ι) οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών,

ια) η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,

ιβ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων,

ιγ) το ποσοστό συμμετοχής στην τελική βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών,

ιδ) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα ή σχολές εισαγωγής,

ιε) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

ιστ) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Σχολών ή Τμημάτων, μπορεί, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του γνωστικού αντικειμένου συγκεκριμένων τμημάτων, όπως του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις διατάξεις του παρόντος και να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα τμήματα αυτά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την εφαρμογή της παρούσας.

3. α) Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν ειδικές διατάξεις που θέτουν πρόσθετες προϋποθέσεις, διαδικασίες και όρους εισαγωγής για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων.

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων ανά Σχολή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου κάθε έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους.

γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των διατάξεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε άλλες σχολές αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, καθώς και ο καθορισμός ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των σχολών αυτών και των αναγκαίων λεπτομερειών.

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4589/2019.»
η) Το άρθρο 42 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως εξής:

α) Οι περίπτ. β ́ και γ ́ της παρ. 2 αντικαθίστανται ως εξής:

«β) αα) Καθορίζονται τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια. Στη Γ ́ Τάξη ΓΕ.Λ. όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο (2) μαθήματα, από τα οποία το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.

ββ) καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

γ) καθορίζεται η κατανομή των μαθημάτων σε ομάδες και κλάδους και ο τρόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, ο τρόπος φύλαξης των γραπτών, η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, ο τρόπος διαβίβασης των θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ Λυκείου, ο τρόπος κατανομής των σχολικών μονάδων σε ομάδες σχολείων για τη διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων και οι αρμοδιότητες αυτών, η διαδικασία κατάρτισης βαθμολογικών πινάκων απολυτηρίων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,» β) Στην παρ. 8 του άρθρου 42 προστίθενται περιπτ. ε ́ και στ ́ που έχουν ως εξής:

«ε) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους, και

στ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων.»

2. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: α) δεν προσμετράται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ., σύμφωνα με την περίπτ. α ́ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1, αλλά μόνο ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, β) η Α ́ δήλωση προτίμησης που προβλέπεται στην περίπτ. α ́ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1, δεν υποβάλλεται έως τις τριάντα (30) Ιουνίου, αλλά έως τις τριάντα μία (31) Οκτωβρίου από τους μαθητές της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ..

3. Για το σχολικό έτος 2019-2020 όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε Γ ́ τάξη ΓΕ.Λ. νοείται εκτός από τη Γ ́ τάξη ημερήσιου και εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ ́ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..

4. Καταργούνται, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021:

α) οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 3, η παρ. 2 του άρθρου 13 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/14 (Α ́ 258),

β) η παρ. 33 του άρθρου 39, η παρ. 3, 4, η περίπτ. β ́ της παρ. 5 και η παρ. 7 του άρθρου 42, η περίπτ. β ́ της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013

γ) οι παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α ́ 164),

δ) το άρθρο 2 με εξαίρεση την παρ. 4 και η παρ. 4 του άρθρου 2Α του ν. 2525/1997. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων, καθώς και όσες προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

5. Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) π.δ. 46/2016 (Α ́ 74),

β) η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193)

Σχόλια (33)

 
KRT
02 Απρ 2019 17:16

Θα ήθελα να μάθω αν τελικά ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο κ ισχύσει για τις Πανελλήνιες του 2020, γι αυτούς που δίνουν φέτος πανελλήνιες, το 2019, θα ισχύσει του χρόνου η επιλογή σχολών με το 10%;

 
@ian
29 Μαρ 2019 21:41

ο economist φιλε μου δεν ειναι δα και εντος της διαστρεβλωσης
αλλα αναφερεται στο μελλον
σε αυτό που η χώρα μας δε βλέπει καν

 
Φτωχος
29 Μαρ 2019 16:08

Αυτά φίλε ian είναι από το economistas και αφορούν τα πιο κερδοφόρα επαγγέλματα. Τα πιο κερδοφόρα δεν είναι αναγκαστικά και τα πιο σημαντικά...

Εκτός αν βάζεις τα λεφτά πάνω από την επιστήμη...

 
English lad
29 Μαρ 2019 15:52

Σχετικά με "21 επαγγέλματα του μέλλοντος", έχει ενδιαφέρον το ακόλουθο απόσπασμα από το σχετικό ρεπορτάζ:
"...21 επαγγέλματα του μέλλοντος, τα οποία και έχουν προκύψει από σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στις μητροπόλεις της έρευνας και της καινοτομίας ανά τον κόσμο. Μάλιστα, πολλά από τα επαγγέλματα αυτά οι ομιλητές σχεδόν δεν κατάφεραν να τα μεταφράσουν, καθώς οι ονομασίες αλλά και το περιεχόμενο των σπουδών τους ήταν πραγματικά έξω από όσα έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας να συζητάμε".
Αλήθεια από ποια γλώσσα δεν κατάφεραν να τα μεταφράσουν; Προφανώς από τα Αγγλικά! Από την παγκόσμια γλώσσα όχι μόνο της επικοινωνίας αλλά και της πνευματικής και επιστημονικής σκέψης, έκφρασης και έρευνας και της διεθνούς ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού και της τεχνολογίας!
Εδώ η ξενόγλωσση εκπαίδευση και ιδιαίτερα η διδασκαλία των Αγγλικών στα σχολεία συνεχώς υποβαθμίζεται και αντιμετωπίζεται ως τα αγγλικούλια που θα κουτσομάθουν τα παιδιά που έτσι ή αλλιώς τα μαθαίνουν στα φροντιστήρια (που κατά τα άλλα θέλουμε να τα καταργήσουμε/καταπολεμήσουμε) για να πάρουν ένα lowerάκι για να λένε τα καλοκαίρια "Do you like μαμαζέλ the Greece?"! Πόσο πίσω είμαστε!
"εντός των τειχών δεν σημαίνει και εντός της εποχής
εντός των συντεχνιών δεν σημαίνει και εντός των επιστημών"

 
Ian
29 Μαρ 2019 15:20

@ Σπυρος Reloaded

Κατ' αρχάς ένα λάθος: δεν πρόκειται για το "χάρτη με τα 21 επαγγέλματα του μέλλοντος" αλλά το "χάρτη με 21 επαγγέλματα του μέλλοντος" (μεγάλη διαφορά η χρήση/παράλειψη του άρθρου "τα")! Δηλαδή, αυτή η λίστα δεν αναφέρεται ΣΤΑ επαγγέλματα του μέλλοντος ή στα 21 κορυφαία επαγγέλματα του μέλλοντος! Απλά σε κάποια καινούργια που θα αναδυθούν στο μέλλον δίπλα στα ήδη υπάρχοντα!
Επιπλέον, τέτοιες λίστες δημοσιεύονται κατά διαστήματα χωρίς να συμφωνούν μεταξύ τους για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Κάθε φορέας με συγκεκριμένο επενδεδυμένο ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε αυτά που τον εξυπηρετούν! Ή κάθε φορά η εν λόγω λίστα εστιάζει σε συγκεκριμένο αντικείμενο ή θεματική και φυσικά έχει άμεση σχέση με τη χώρα αναφοράς, οπότε προκύπτει διαφορετική.
Ενδεικτικά αναφέρω τα πρώτα 10:
1. Αναισθησιολόγοι με μέσο ετήσιο μισθό $269,600 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 17.8%
2. Χειρουργοί με μέσο ετήσιο μισθό $252,910 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 16.8%
3. Μαιευτήρες και γυναικολόγοι με μέσο ετήσιο μισθό $234,310 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 17.9%
4. Στοματική χειρουργική με μέσο ετήσιο μισθό $232,870 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 17.2%
5. Ορθοδοντικός με μέσο ετήσιο μισθό $228,780 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 17.3%
6. Οικογενειακός γιατρός με μέσο ετήσιο μισθό $201,840 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 14.9%
7. Φυσίατρος με μέσο ετήσιο μισθό $194,740 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 13.1%
8. Παιδίατρος με μέσο ετήσιο μισθό $168,990 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 17.8%
9. Οδοντίατρος με μέσο ετήσιο μισθό $159,770 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 - 2026): 17.2%
10. Ορθοδοντικός με μέσο ετήσιο μισθό $126,050 και προβλεπόμενη αύξηση (2016 -2026): 17.2%
Όπως βλέπεις, όλα αφορούν τον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ ο οποίος προφανώς θα παραμείνει στη κορυφή όπως και οι τομείς της ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και των ΤΡΟΦΙΜΩΝ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ καθώς και της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ! Η Πληροφορική και η Τεχνολογία που αναφέρεις δεν αφορά τόσο σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ όσο σε ΜΕΣΑ ή ΕΡΓΑΛΕΙΑ που θα χρησιμοποιούνται από ΟΛΑ τα επαγγέλματα.

 
Σπυρος Reloaded
29 Μαρ 2019 11:52

Στον χάρτη με τα 21 επαγγέλματα του μέλλοντος έχουμε:
1. αναλυτής κβαντικής μηχανικής
2. Ειδικός στην πληροφορική
3. αναλυτής κυβερνοπόλεων
4. υπεύθυνος δεοντολογίας σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης
5. τεχνικός ιατροφαρμακευτικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης
6. Ειδικός διασύνδεσης ανθρώπων και ρομπότ
7. δημιουργός εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης
8. διαχειριστής ανάπτυξης επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης
9. Ερευνητής δεδομένων
10. δημιουργός ιστοσελίδων

να συνεχίσω?? ίσως και τα 21 να πάνε προς Πληροφορική.

εντός των τειχών δεν σημαίνει και εντός της εποχής
εντός των συντεχνιών δεν σημαίνει και εντός των επιστημών

 
Σπύρος
29 Μαρ 2019 11:39

Χτες στο 2nd Youth Summit του Economist στην Αθήνα, ο Υπουργός Παιδείας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την εικονική πραγματικότητα για το τί ισχύει στον πλανήτη Γη και το τί σχεδιάζουν οι επιτελείς του.
Πράγματι ζούμε σε έναν παρανοϊκό κόσμο Πανούλη,

 
Σπύρος
29 Μαρ 2019 10:54

Παύλο ήσουν καταιγιστικός .... Το 3ετές πρόγραμμα για την Παιδεία του Φίλη μάλλον περιείχε τα περισσότερα από αυτά, αλλά χάθηκαν στη διαβούλευση του διαδόχου του.

 
M87
29 Μαρ 2019 10:45

Τον πραγματικό αριθμό σχολίων δεν θα το μάθουμε ποτέ αφ' ενός επειδή κανείς από τους πολίτες δεν έχει τα μέσα να ελέγξει τον διαχειριστή του διακομιστή στον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση και αφ' ετέρου επειδή δεν ξέρουμε πόσα τρολάκια συμμετείχανε ώστε να αφαιρεθούν τα σχόλια τους.

Θεωρώ ότι τα δικά μου σχόλια στη διαβούλευση αναρτήθηκαν μόνο και μόνο επειδή αναρτήθηκαν ήδη οι απόψεις μου σε άλλο site [οπότε αν τα λογοκρίνανε ή τα έκοβαν θα ήταν προφανής η παρέμβαση του διαχειριστή και θα μπορούσε κάποιος να το επικαλεστεί αυτό ως γεγονός].

Δεδομένου του πόσο σημαντικό - θεωρώ - ότι είναι η προσθήκη προπαρασκευαστικού έτους στο σχολείο στο οποίο γίνεται προετοιμασία αποκλειστικά και μόνο για την ύλη των δεσμών [το οποίο ΔΕΝ αφορά το σύνολο των μαθητών στην Γ' Λυκείου], ώστε η Γ' Λυκείου να έχει χαρακτήρα καθαρά γενικής παιδείας για το σύνολο των μαθητών, καθώς επίσης και την ηθελημένη γκαβωμάρα εκ μέρους υπουργείου προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση, το νομοσχέδιο το ίδιο αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου.

Ετοιμαστείτε για χειραγώγιση του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως εξηγώ στις αναρτηθείσες ερωτήσεις μου στην διαβούλευση (25-03-2019 12:21).

Με την εισαγωγή της έννοιας της "δημοτικότητας" των σχολών, ανοίγει ο δρόμος για τους θεσμικούς επενδυτές και τα καρότα τους [γρήγορο κέρδος] προκειμένου να κλείσουν οι σοβαρές σχολές και να παραμείνουν κάτι τμήματα υποβρύχιας καλαθοπλεξίας, χειρομαντικής, barista, σερβιτόρου, μαγειρα/μαγειρισσας, "που-στρώνει" κλπ.

Στο δια ταύτα, το υπουργείο παιδείας - όπως και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας - ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ... ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ!!! ... Σε κανέναν.

Υ.Γ. Αν η αυτού εξοχότητα ο messier Γαβρόγλου απαντήσει στις ερωτήσεις μου σφυρίχτε μου κλέφτικα.

 
Παύλος
29 Μαρ 2019 10:22

Για αν μιλήσουμε σοβαρά:

α) μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ξεκινά από το Δημοτικό για να φτάσει μετά από μερικά χρόνια στη Γ Λυκείου. Εδώ ξεκινάμε ανάποδα!! Τα παιδιά έρχονται στο Λύκειο αμορφωτα ΔΕΝ ΞΈΡΟΥΝ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΘΕΣΗ!
β) μια σωστή μεταρύθμιση περιλαμβάνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,, νέα βιβλία, νέα εκαπιδευτικά μέσα (προβολείς, διαδραστικούς πίνακες, γραφεία καθηγητών που να μπορεί να κάτσει ο διδάσκων να κάνει κάτι και όχι γραφεία που είναι ορθός και δεν έχει κάπου να ακουμπήσει την τσάντα του). Πότε έγιναν αυτά;
γ) Τα σχολικα βιβλία είναι τα χειρότερα βιβλία στην κατηγορία τους.Όπου δεν χρειάζεται αναλύουν το ίδιο πράγμα σε δύο σελίδες και όπου κάτι χρειάζεται ανάλυση το εξαντλεί σε 5 γραμμές αφήνοντας το μαθητή σύξυλο! Οποιδήποτε βοήθημα για κ΄παοιο μάθημα είναι μκράν καλύτερο του σχολικού βιβλίου
δ) Χρειάζεται ΔΡΑΣΤΙΚΗ μείωση της ύλης σε όλα τα μαθήματα και να κρατήσουμε μόνο αυτά που επιτυγχάνουν σοβαρό εκαπιδευτικό στόχο της τάξης
ε) Η πληροφορική σαν εργαστηριακό μάθημα δεν χρειάζεταικαθόλου στο Δημοτικό (εκεί χρειάζεται το παιδί να μάθει να δουλεύει με το μυαλό του και όχι με τον Η/Υ) και πρέπει να γίνει δίωρο εργαστηρικό σε όλο το Γυμνάσιο - Λύκειο με νέα βιβλία και ένα μαθητή ανά υπολογιστή.
στ) Η κοινωνία πρέπει να αλλάξει νοοροπία. κάνεις παρατήρηση σε ένα μαθητή που κάνει φασαρία και έρχεται την άλλη με΄ρα ο γονιός του να υποβάλλει μήνυση γιατί έκναες παραήρηση στο παιδί του και όχι σε κάποιον άλλο. Έτσι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν παράδοση και αγνοούν τι κάνει η τάξη από κάτω για να μην έχουν τέτεοια προβλήματα.
ζ) Τα παιδιά έρχονται άυπνα σχολείο και κοιμούντια στα θρανία. αιτίες: Παρακολούθηση ταινιών ακόμα και στο κινητό, ηλεκτρονικό παιχνίδι με τον ΗΎ στο δωμάτιό τους όλο το βράδυ, παιχνίδια στο facebook, συνομηλία με το κινητό όλο το βράδυ, ξενύχτι σε πάρτυ ή ακόμα και ληψη ουσιών. Και Νομπελίστας καθηγητής να διδάξει την άλλη μέρα τα παδιά θα κοιμούνται στα θρανία. Άρα οι γονείς πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα πδαδιά τους κοιμούνται το βράδυ και δεν ξενυχτούν με όλα τα παραπάνω.
η) Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει χαλαρώσει πάρα πολύ και "σπρώχνει" με το ζόρι τα παιδιά στην επόμενη τάξη. Μαθητής που δεν ανοίγει το στόμα του όλη τη χρονιά και παραδίδει γραπτό με βαθμό δύο φθάνει στη Γ Λυκείου άνετα και θέλει να μπεί και στο Πανεπιστήμιο!

Εδώ βλέπουμε μια αποσπασματική παρέμβαση μόνο στη Γ Λυκείου. Τόσα χρόνια λέγαμε ότι δεν επαρκεί ο χρόνος για να καλυφθεί η ύλη σωστά στο σχολείο και ΄τωρα που αυξάνονται οι ώρες αυξάνεται και η ύλη ώστε πάλι να μην φτάνει ο χρονος για σωστή διδασκαλία!!!! Η νέα ύλη σημαίνει νέα πρωτότυπα θέματα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε σε βοηθήματα αλλά και κριτική σκέψη που 1% των παιδιών έχει.

Είπατε τίποτα;

 
O tempora o mores...
28 Μαρ 2019 23:24

Όποιος έχει την εντύπωση ότι πρόκειται αληθινά για διαβούλευση και ότι έχει κάποια σημασία για το Υπουργείο αν απάντησαν 50 ή 650, πλανάται πλάνην οικτράν. Ο κ υπουργός αγνόησε διαφωνίες από επισήμους φορεις και επιστημονικές ενώσεις, αγνόησε επιδεικτικά επιστολές, άρθρα, απόψεις πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών, σχολικών συμβούλων, γονέων, μαθητών, συνδικαλιστών, φοιτητών, ακόμη και επιστολές ελληνιστών ξένων πανεπιστημίων και φοιτητών Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων (για τη συρρίκνωση των κλασικών σπουδών), ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΣΤΆΣΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΕΊΘΟΥΝ ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ (!!!!!!!!!), και ακόμη υπάρχει κάποιος αφελής που θεωρεί ότι πρόκειται για αληθινά δημοκρατική διαβούλευση που θα ληφθεί υπόψη; Μα πόσο σανό ακόμη;;;;;;;;;;

 
Αυτόκλητος
28 Μαρ 2019 21:19

Έστειλα και γω στη διαβούλευση αλλά κόπηκε γιατί ... δεν ήταν φλουρί Κωνσταντανάτο

 
εντος
28 Μαρ 2019 20:52

η μεγαλη μου απορια ειναι πως το πληθος των αρνητικων σχολιων στη διαβουλευση ειναι πολυ μικροτερο απο το πληθος των αρνητικων σχολιαστων στο εσος

 
Αυτόκλητα Σχόλια
28 Μαρ 2019 20:13

Στο έσος τα σχόλια για το ζήτημα από τον Αύγουστο 2017 που ουσιαστικά γίνεται ...διαβούλευση (sic) είναι κάποιες χιλιάδες
και όχι θετικά διακείμενα, ούτε φυσικά απαντηθηκαν
αν προστεθούν και οι ανακοινώσεις φορέων και ενώσεων....
τα Non papers δεν μπορούν να σβήσουν το ότι δεν έγινε διαβούλευση
απλά οι εντός θέλουν να παρουσιάσουν άλλο κλίμα.

 
Κούλα/Τούλα/Σούλα/Κούλα
28 Μαρ 2019 19:54

Μετρήστε και εμάς τις 4 ως θετικές στη διαβούλευση
είμαστε 161 λοιπον!!!

 
Parody
28 Μαρ 2019 19:35

Διαδικασία -παρωδία. Για ένα τέτοιο μείζον θέμα, διαβούλευση μιας εβδομάδας, με αργίες και εορτασμούς εθνικής εορτής ενδιέμεσα. Να 'χαμε να λέγαμε. Ο κόσμος δε συμμετέχει στη διαβούλευση πολύ απλά γιατί ξέρει ότι οι αποφάσεις έχουν παρθεί και η διαβούλευση γίνεται (όπως φαίνεται και απο τον τρόπο και χρόνο διάρκειας) για τα μάτια του κόσμου.

 
Ian
28 Μαρ 2019 18:49

@ Κωνσταντίνος, Μάνος, καλιρροη σαιτη :

Η άποψή σας ότι επειδή αναρτήθηκαν "μόνο" 156 σχόλια στη διαβούλευση σημαίνει ότι επιδοκιμάζεται το νομοσχέδιο ξεπερνάει κάθε λογική και δεν στέκει με τίποτα ως επιχειρηματολογία!

Προφανώς ΔΕΝ διαβάσατε τα σχόλια! Μάλιστα ο Κωνσταντίνος το ομολογεί ανερυθρίαστα ("ότι κι αν γράφουν")! Επιπλέον, αποφαίνεται (!) ότι τα σχόλια "δεν εκφράζουν την εκπαιδευτική κοινότητα"! Φαίνεται διαθέτει τα στοιχεία των 156 σχολιαστών και γνωρίζει την ιδιότητά τους! Πώς άραγε; Τρομακτικό και επικίνδυνο αν ισχύει! Η αλήθεια είναι βέβαια ότι πολλοί σχολιαστές ΕΙΝΑΙ εκπαιδευτικοί (και μάλιστα γνωστοί) και μαθητές!

Επίσης θεωρείτε ότι τα ΟΛΑ σχόλια είναι αρνητικά ή αποδοκιμαστικά! Μάλιστα η καλλιροη ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες! ΑΝ διαβάζατε τα σχόλια, θα διαπιστώνατε ότι υπάρχουν και πολλά θετικά ή υποστηρικτικά σχόλια και πολλά που κάνουν εποικοδομητική κριτική με θετικά και αρνητικά σημεία! Όσο για το αν υπάρχουν διαμαρτυρίες, σας παραπέμπω σε πολυάριθμες ανακοινώσεις επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων, κ.α. καθώς και στις πορείες και συγκεντρώσεις των μαθητών!

Επομένως, πως προκύπτει ότι ο κόσμος συμφωνεί με το σχέδιο; Δεν προκύπτει από πουθενά! Η πιο πιθανή ΕΡΜΗΝΕΙΑ είναι ότι ο κόσμος ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ή ΑΠΕΧΕΙ ή ΕΧΕΙ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ ή ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ή απλά δεν ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ή δεν ΠΡΟΛΑΒΕ (μέσα στο τετραήμερο της εορτής της 25ης Μαρτιου) ή τέλος ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΑΠΕΙΧΕ από τη διαβούλευση! Έχει κουραστεί ο κόσμος από αυτή την ατέρμονη διαδικασία εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και "σωτηρίας" των μαθητών, φοιτητών και γονέων!
Επίσης μάλλον γνωρίζουν ότι, όπως ο Κωνσταντίνος, δεν πρόκειται να διαβάσει κάποιος τα σχόλια αυτά ή αν τα διαβάσει δεν πρόκειται να τα λάβει υπόψη του! Διαφωνείτε απ' αυτού; Άρα ποιος ο λόγος να σχολιάσει κάποιος; Σοβαρά τώρα!

 
Κωστας_Δ
28 Μαρ 2019 18:17

@Γιάννης Χατζηδάκης: Μπράβο, συμφωνώ σε όλα. Όλα αυτά είναι η φωνή της λογικής και του αυτονόητου.
Και μαζί με μένα είναι σίγουρο ότι συμφωνούν και πολλοί-πολλοί άλλοι (και ας μην έκαναν σχόλια στη διαβούλευση...).

 
Dom
28 Μαρ 2019 17:53

Μόνο 3 σχολιαστές εδώ συμφωνούν με το σχέδιο νόμου!

Το μήνυμα είναι σαφές.

Υπουργέ Σταμάτα!

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
28 Μαρ 2019 17:11

Μαλλον έχουν όλοι καταλάβει ότι οι άνθρωποι ΦΕΥΓΟΥΝ,οπότε και δεν ασχολούνται με αυτό το άθλιο νομοσχέδιο!

 
Σπάρτακος
28 Μαρ 2019 16:29

@NIKOS Συμφωνώ απολύτως! Για τα οικονομικά είναι απαραίτητα η στατιστική και η γραμμική άλγεβρα:-)

 
Γιάννης Χατζηδάκης
28 Μαρ 2019 16:25

Το επιχείρημα ότι ο μικρός αριθμός σχολίων σημαίνει "αποδοχή", μπάζει από παντού.
Ο κύριος λόγος που κάποιος δεν γράφει είναι γιατί ξέρει πολύ καλά ότι η διαβούλευση είναι προσχηματική και τίποτα από δεν θα ληφθεί υπόψη -κά

τι που έχει γίνει και στο παρελθόν.
Επιπλέον οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ακόμη και αν οι γεννηθέντες του 2002 δώσουν με το προτεινόμενο σύστημα, τούτο δεν θα ισχύσει για τους μαθητές της επόμενης χρονιάς καθώς η νέα κυβέρνηση θα το αποκαθηλώσει.

Είτε για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο, γιατί να γράψει κάποιος;

Επί της ουσίας βέβαια, υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις και προτάσεις.
Συνοπτικά:
Αύξηση 30% των ωρών των μαθημάτων προσανατολισμού (αντί για 60%)
Καμία αύξηση της ύλης.
Να μην συμπεριληφθει η Λογοτεχνία ως μέρος εξεταζόμενου μαθήματος.
Να παραμείνουν οι συντελεστές βαρύτητας.
Οποιαδήποτε αλλάγή να μην αφορά μαθητές γεννηθέντες το 2002.
Τα θέματα στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα να περιλαμβάνουν ύλη από όλες τις τάξεις του Λυκείου.
Να προσμετράται στα μόρια πρόσβασης και η επίδοση σε όλες τις τάξεις, αλλά συγκεκριμένα μόνο οι βαθμοί εξετάσεων Ιουνίου τα θέματα των οποίων θα προέρχονται από πολύ εκτεταμένη τράπεζα θεμάτων. Οι περιφερειακές εξετάσεις είναι μια "ιδέα του ποδαριού" που και ανισότητες θα εισάγει και τεράστια πρακτικά ζητήματα θα προκύψουν

 
διαβούλευση
28 Μαρ 2019 16:12

o tempora o mores
που λεει και στη σελιδα 120 της κοινωνιολογιας, εεε των λατινικων

αν κανεις διαβούλευση 3 χρονια κανεις δεν εχει δυναμη να αντιδρασει πλεον
παλιά σοβιετική παροιμία..

 
καλιρροη σαιτη
28 Μαρ 2019 15:32

Η έλλειψη διαμαρτυριών για το εξεταστικό αυτό δηλώνει,ότι υπάρχει συγκατάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας

 
@156 σχόλια
28 Μαρ 2019 13:45

καλά είναι φοβερό. αριστερή ερμηνεία επί των σχολίων: είναι λίγα για ένα σημαντικό θέμα, άρα υπάρχει αποδοχή.
Φ Ο Β Ε Ρ Ο

esos, σου έχει ξανασυμβεί αυτό;

 
Κωνσταντίνος
28 Μαρ 2019 12:59

@Νικος
+1 , ιδιαίτερα για τα μαθηματικά .

 
Κωνσταντίνος
28 Μαρ 2019 12:57

@ Πέτρος.
Αυτή η δική σου ανάγνωση . Η δική μου είναι ότι ο κόσμος συμφωνεί . 156 σχόλια για ένα θέμα του καίει κάθε χρόνο 90000 οικογένειες και 70000 εκπαιδευτικούς είναι ανάξια σημασίας .
Ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του και τα 156 σχόλια δεν μπορεί να είναι τίποτα παραπανω από 156 σχόλια .
Η δική μου ανάγνωση είναι "υπουργέ - επιτελους- προχώρα "

 
156 σχολια
28 Μαρ 2019 12:32

σαν να λέμε 156 βουλευτές
ήταν δικαιο και εγινε πράξη

 
NIKOS
28 Μαρ 2019 11:57

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΠΗΡΕ 32 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΤΟ 1986 --ΔΕΣΜΕΣ---Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.....ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ...Η ΘΕΤΙΚΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

 
Πέτρος
28 Μαρ 2019 11:00

@Κωνσταντίνος
Πολύ σαφές. Τότε γιατί το υπουργείο προχώρησε στην κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ αφού υπήρχαν πάνω από 700 αντίθετα σχόλια μόνο για αυτό το άρθρο που αναφερόταν σε αυτά; Γιατί εκεί ο Υπουργός δεν προχώρησε με το σαφές μήνυμα;
Υπάρχει και η άλλη εκδοχή. Αφού η διαβούλευση είναι προσχηματική και στο τέλος κάνουμε ότι έχουμε αποφασίσει στα κλειστά γραφεία γιατί να χαλάμε χρόνο να γράφουμε, αφού χτυπάμε του κουφού την πόρτα; Μήνυμα σαφές

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ