Placeholder

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Ρυθμίσεις για τον ΔΟΑΤΑΠ

Δημοσίευση: 06/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ρυθμίσεις που αφορούν  τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις προβλέπουν τα εξής:

1. Ο ν. 3328/2005 (Α΄80) τροποποιείται ως εξής:

α) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. α) Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Δ.Σ., ο Πρόεδρος, οι  Αντιπρόεδροι Α΄ και Β΄ και οι Ε.Ε. Το Δ.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο και είκοσι ένα (21)  μέλη, τα οποία είναι εν ενεργεία καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι.

β) Τα έντεκα (11) μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από επιστημονικούς κλάδους ως εξής:

αα) ανά ένα (1) μέλος από τους κλάδους Θετικών Επιστημών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής,  Κτηνιατρικής, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Φαρμακευτικής, Γεωτεχνικών Επιστημών και Τροφίμων, Επιστημών Πληροφορικής, Εικαστικών Τεχνών και

ββ) δύο (2) μέλη από τον  κλάδο Επιστημών Μηχανικών.  

γ) Τα δέκα (10) μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από επιστημονικούς κλάδους ως εξής:

αα) ανά ένα (1) μέλος από τους κλάδους Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας ή Θεολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικών και Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών και

ββ)  δύο (2) μέλη από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), για τις σπουδές εξ αποστάσεως.

2. Ο Πρόεδρος και οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι είναι καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι.».

β) Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  «4. Το Δ.Σ. λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε δύο Τμήματα, το Α΄ Τμήμα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής και Εικαστικών Τεχνών, με έντεκα (11) μέλη και το Β΄ Τμήμα Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας, με δέκα (10) μέλη. Το Α΄ Τμήμα συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Α΄ Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της περίπτ. β΄ της παρ. 1. Το Β΄ Τμήμα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Β΄ Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της περίπτ. γ΄ της παρ. 1. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε έτος ή οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο μετά από πρόσκληση του αρμόδιου Αντιπροέδρου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Τμημάτων δύνανται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ειδικοί εισηγητές, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή άλλα πρόσωπα που μπορούν να παράσχουν σχετικές με το συζητούμενο θέμα πληροφορίες.»

γ) Στην παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθεται περίπτ. θ΄ ως εξής: «θ) Αποφασίζει για το ομοταγές των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό τηρεί κατάλογο των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης  τα οποία κρίνονται ως ομοταγή. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται συνεχώς.»

δ) Η περίπτ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής «θ) Εισηγείται στην Ολομέλεια του Δ.Σ. τα θέματα γενικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που παραπέμπει, αναφερόμενα  στους επιστημονικούς κλάδους τους οποίους εκπροσωπεί.»

ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 9 προστίθεται περίπτ. δ΄ ως εξής:

«δ) Αποφασίζει για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή /και αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» και «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή / και αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων και τον τρόπο που αυτή η αντιστοιχία υπολογίζεται επί του συνόλου των μαθημάτων που εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, ύστερα από εισήγηση ειδικού εισηγητή και μέλους του Δ.Σ. συναφούς επιστημονικού κλάδου. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε., κατά συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό χαρακτηρίζεται ο σχετικός τίτλος ως αδιαβάθμητος.»

στ) Τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής: «Μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Α΄ Αντιπρόεδρο για θέματα του Α΄ Τμήματος και στον Β΄ Αντιπρόεδρο για θέματα του Β΄ Τμήματος. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος που ο Πρόεδρος  ορίζει με απόφασή του και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου αυτού, ο έτερος Αντιπρόεδρος.»

ζ) Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«7. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την ύπαρξη κενών θέσεων ειδικών εισηγητών μπορεί να καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της παρ. 4, όπως εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί  αποσπώνται ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ασκούν όλα τα καθήκοντα του ειδικού εισηγητή. Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου διαρκούν  πέντε (5) σχολικά έτη. Η διάρκειά τους μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπασθέντες επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.

8. α) Οι κενές οργανικές θέσεις ειδικών εισηγητών, καθώς και οι ανάγκες που προκύπτουν αποκλειστικά από την ύπαρξη των κενών αυτών, μπορεί να πληρούνται ή να καλύπτονται με μετατάξεις ή αποσπάσεις, αντίστοιχα, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων ή κάλυψης των αναγκών με προσωπικό  ι.δ.α.χ., οι ως άνω οργανικές θέσεις ή ανάγκες μπορεί να καλύπτονται με μετατάξεις ή αποσπάσεις, αντίστοιχα, μόνιμου προσωπικού από υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., ΠΕ κατηγορίας. Το προσωπικό που αποσπάται ή μετατάσσεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πρέπει να διαθέτει  τα τυπικά προσόντα της παρ. 4, όπως εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση. Η μετάταξη μόνιμου προσωπικού πραγματοποιείται σε συνιστώμενες με τις πράξεις μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, με δέσμευση αντίστοιχου αριθμού κενών θέσεων ειδικών εισηγητών με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., οι οποίες δεν καλύπτονται όσο οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν στις ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως με τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν και ταυτόχρονα αποδεσμεύονται οι αντίστοιχες θέσεις ι.δ.α.χ. ειδικών εισηγητών.

β) Η επιλογή των υποψηφίων προς μετάταξη ή απόσπαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πραγματοποιείται με τη διαδικασία της παρ. 4, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Για τη μετάταξη ή την απόσπαση εκδίδεται απόφαση των οικείων Υπουργών, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων.

γ) Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου διαρκούν τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης μία (1) μόνο φορά για έως δύο (2) ακόμη έτη, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.»

η) Το εισαγωγικό εδάφιο και οι περιπτ. Α΄ κα Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171), αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων περιλαμβάνει δύο Τμήματα:    

Α) Αναγνώρισης Τίτλων  Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής και Εικαστικών Τεχνών.

Β) Αναγνώρισης Τίτλων Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας.»

θ) Στο  άρθρο  17 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μπορεί να αποσπώνται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διάρκεια της απόσπασης είναι πέντε (5) σχολικά έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 99). Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών πριν τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.»

ι) Καταργούνται:

αα) η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 7,

ββ) η περίπτ. δ΄ του άρθρου 8 και

γγ) η παρ. 6 του άρθρου 19.

2.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την άσκηση αρμοδιοτήτων της Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που έχουν οριστεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οποίοι εξακολουθούν να τις ασκούν και ολοκληρώνουν τη θητεία τους σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τη θητεία των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της περίπτ. η΄ της παρ. 1, οι οποίοι, από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, τοποθετούνται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αναλόγως των προσόντων τους, στις θέσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων της ίδιας διάταξης και υπηρετούν στις θέσεις αυτές έως τη λήξη της θητείας τους. Με όμοια απόφαση, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση κατά την έναρξη ισχύος της περίπτ. η΄ της παρ. 1 τοποθετούνται στα ανωτέρω Τμήματα.

4. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αιτήσεις απόσπασης ή μετάταξης ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του νόμου  διατάξεις. Εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν με απόσπαση στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να υπηρετούν με απόσπαση στον Οργανισμό έως τη λήξη της απόσπασής τους.

5. Οι διατάξεις των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 ισχύουν για τον ορισμό του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που θα ακολουθήσει τη λήξη της θητείας της Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Δ.Σ. που έχουν οριστεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής. Οι διατάξεις των περιπτ. γ΄, δ΄, στ΄, η΄ και η υποπερίπτ. αα΄της περίπτ.  ι΄ της παρ. 1 ισχύουν από την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Ετικέτες: 
ΔΟΑΤΑΠ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ