ΜΑΘΗΤΕΣ

Θεσμοθετείται Κρατικό Πιστοποιητικό Μουσικών Γνώσεων

Δημοσίευση: 06/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Θεσμοθετείται κρατικό πιστοποιητικό μουσικών γνώσεων, Επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα, με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο του του υπουργείου Παιδείας, που θα ψηφιστεί στη Βουλή πριν το Πάσχα.

Εξετάσεις και πιστοποίηση

1. Το πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από γραπτές εξετάσεις μουσικής αντίληψης και μουσικής γνώσης που διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον φορές κάθε έτος, με έντυπα μέσα, καθώς και πρακτική δοκιμασία  στο μουσικό όργανο ή στη φωνητική .

2. Στις εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού μουσικών γνώσεων μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, απόφοιτοι ωδείων ή μη, με γνώσεις σε κάποιο μουσικό όργανο, παραδοσιακό, λαϊκό, λόγιας δυτικής ή βυζαντινής μουσικής.

3. Όσοι μετέχουν στις εξετάσεις καταβάλλουν στο δημόσιο ταμείο παράβολο.  Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του παραβόλου,  καθώς και η διαδικασία καταβολής του και είσπραξής του .

4. Απαλλάσσονται των γραπτών εξετάσεων οι κάτοχοι των πτυχίων, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διπλωμάτων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Όργανα εξετάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), ή ομότιμους καθηγητές Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., ή εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται δύο (2) τουλάχιστον εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη ενότητα (μουσικής αντίληψης και μουσικής γνώσης) από τα προαναφερόμενα μέλη. Η θητεία των μελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, από τα μέλη της, καθώς και ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ. Για τη διοικητική υποστήριξη της ως άνω Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.

2. Έργο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής είναι η προετοιμασία και η διεξαγωγή των εξετάσεων του παρόντος και ειδικότερα ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης, ο καθορισμός των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας, ο καθορισμός της ύλης της πρακτικής δοκιμασίας οργάνου, η εποπτεία της αποστολής των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας σε εξεταστικά κέντρα, η παροχή οδηγιών προς όλους όσους απασχολούνται στις εξετάσεις και η εποπτεία των διεξαγόμενων δοκιμασιών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης από εξεταστές-βαθμολογητές πρακτικής δοκιμασίας μουσικού οργάνου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, συνιστάται επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, από τα οποία το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής, το δεύτερο ως Γραμματέας και το τρίτο ως βοηθός Γραμματέας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπάλληλοι που επιφορτίζονται με την τεχνική υποστήριξη και την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής αυτής.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα βαθμολογικά κέντρα για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, οι τριμελείς επιτροπές κάθε βαθμολογικού κέντρου και οι πρόεδροι αυτών, ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Τμήματος Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών.

6.  Με απόφαση του Προέδρου των βαθμολογικών κέντρων ορίζονται οι βαθμολογητές δοκιμασιών για την αξιολόγηση των δύο ενοτήτων (μουσικής αντίληψης και μουσικής γνώσης). Με όμοια απόφαση ορίζονται, ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων, συντονιστές βαθμολογητών, το αναγκαίο βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και το έργο αυτών, στο πλαίσιο της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 165.

7. Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων.

Διαδικασία εξετάσεων

1. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και πρακτικά σε όργανο. Η πρακτική δοκιμασία διενεργείται από τρεις (3) εξεταστές, από τους οποίους  δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να έχουν την ειδικότητα του εξεταζόμενου οργάνου. Η βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών (3) εξεταστών.

2. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές. Η βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο (2) βαθμολογητών. Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται σε καμία από τις εξεταζόμενες ενότητες.

3. Ο υποψήφιος μπορεί ύστερα από αίτημά του να έχει πρόσβαση στο γραπτό του, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου. Χορήγηση αντιγράφων απαγορεύεται. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί ανάλυση της αξιολόγησης, συντάσσεται, ύστερα από αίτησή του, αξιολογική έκθεση από τον επιστημονικό υπεύθυνο ή από τον εκπρόσωπο που εκείνος ορίζει. Για την υποβολή της σχετικής αίτησης καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

4. Η διεξαγωγή των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Μουσικών Γνώσεων προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής. Στην προκήρυξη καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων, τη δημιουργία Μητρώου αξιολογητών, την αποστολή των θεμάτων, τον τρόπο γραπτής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, τη διαδικασία βαθμολόγησης, τα ελάχιστα όρια βαθμολογίας, την έκδοση αποτελεσμάτων, τη σύσταση και τη συγκρότηση των οργάνων, τον τύπο του πιστοποιητικού που χορηγείται στους επιτυχόντες, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Αμοιβές

1. Στους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των Επιτροπών, εξεταστές, βαθμολογητές, αναβαθμολογητές, επιτηρητές και στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με τις εξετάσεις και γενικά τις διαδικασίες του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Η΄, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή κατ' αποκοπήν ή κατά ημέρες απασχόλησης ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά γραπτό δοκίμιο, καθώς και έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας, δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

2. Οι πρόσθετες αμοιβές της παρ. 1 και οι κάθε είδους δαπάνες διεξαγωγής των εξετάσεων του παρόντος, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σχόλια (17)

 
Όπως στρώνεις, θα κοιμηθείς
09 Απρ 2019 18:20

Όσο κ να διαφωνώ με αυτή την κίνηση δεν μπορώ να δεχτώ το γεγονός ότι στην ελλάδα κάποιος που δεν έχει λεφτά απλά δεν μπορεί να σπουδάσει μουσική. Να αναφέρω ενδεικτικά κάποια νούμερα, διδακτρα μέσης σχολής 90 το μήνα, ανωτέρας 100 το μήνα συν τα θεωρητικά, αρμονία, ιστορία μουσικής, μορφολογία,κλπ για την απόκτηση πτυχίου. Τώρα για εξετάσεις πτυχίου 650, δίπλωμα 750 κ αν είσαι στο Εθνικό πρέπει να δώσεις κ δεξιοτεχνία άλλα 350 το λιγότερο. Βέβαια τα μάτια μας έχουν δει και πιο τραγελαφικά από μεγαλο καθηγητές, όπως "γιατί ο μαθητής έχει φωτοτυπίες το βιβλίο μου γιατί δεν το αγόρασε", αυτά βέβαια όχι μπροστά στον ίδιο τον μαθητή, ούτε τους γονείς του εννοείται. Πως λοιπόν μπορεί μια οικογένεια να αντεπεξέλθει σε αυτά τα ποσά για ένα ή και δυο παιδιά, αν μπορεί ας μου απαντήσει κάποιος σε αυτό.

 
Βίκτωρ Νικολάου
09 Απρ 2019 15:41

Να δώσουν εξετάσεις γιά πιστοποίηση αυτοί που προτείνουν το νομοσχέδιο.

 
Κ
09 Απρ 2019 12:24

Όπως πάντα πειραματισμοί στου κασίδη το κεφάλι. Άκρως ακατάλληλοι και επικίνδυνοι οι άνθωποι πρέπει να φύγουν χθές. Αντί να διαβαθμίσουν πτυχία και διπλώματα τα καταργούν τελείως και μαζί όλα τα χρόνια των σπουδών. Και ποιοί τα κάνουν αυτά ; οι πιό άχρηστοι που πέρασαν ποτέ απο την χώρα οι πιό ανίκανοι που πήραν τις υπουργικές καρέκλες γιατί κρατούσαν την ομπρέλα του Τσίπρα η μία, γιατί ήταν καταληψίας ο άλλος και πάει λέγοντας...

 
Δημήτρης Κατσάνης
08 Απρ 2019 16:25

Δηλαδη η Ελλαδα θα ειναι η πρωτη χωρα στον κοσμο που η μουσικη εκπαιδευση θα ξεκινα επισημα μετα τα 12 ( μουσικα δημοτικα δεν υπαρχουν). Που αντι να εξισωσει κρατικα πτυχια με του εξωτερικου καταργει το εργο 100 ετων των ωδειων. Πειτε μας σε τι θα χρησιμευει αυτο το πιστοποιητικο; Στο δημοσιο; Να το χαιρεστε τοτε. Στο εξωτερικο; Ωραια. Αναβαθμιστε και τα κρατικα πτυχια που εχετε δωσει. Τι; 12 χρονια σπουδων ειναι κατωτερα απο την εξεταση της τριμελους επιτροπης σας; Η χωρα της προχειροτητας ...

 
Στάθης Γυφτάκης Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας
08 Απρ 2019 14:54

Δυστυχώς αντί να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Ωδείων και να βρεθεί τρόπος να ξεχωρίσουν επιτέλους τα σοβαρά Ωδεία από τα δήθεν Ωδεία (και πιστεύω πως όλοι μας καταλαβαίνουμε τι εννοώ) εμφανίζεται ένα εντελώς καταστροφικό νομοσχέδιο...

 
ΙΑΣΩΝ Ζ.
08 Απρ 2019 14:18

Επιτέλους, μια φραγή στην απόλυτη εκχώρηση δικαιωμάτων του κράτους στους ιδιώτες. Το κρατικό πτυχίο μουσικών γνώσεων άργησε ήδη.

 
ΑΓΛΑΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
07 Απρ 2019 15:53

ΤΟΣΟΙ ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΑΚΙΡΩΝΟΝΤΕ ΕΤΣΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΕΣΧΟΣ

 
Κώστας Εμμ. Λάβαρης
07 Απρ 2019 14:34

α. Η ομοιότητα των διαδικασιών που προβλέπονται για αυτό το κρατικό πιστοποιητικό, με τις διαδικασίες των νέων ειδικών, πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων μουσικής για την εισαγωγή σε κάποια συγκεκριμένα τμήματα Μουσικών Σπουδών, προδίδει τους κατασκευαστές τους! Μάλλον βιάζονται να κατωχυρώσουν νομοθετικά το αποκλειστικό προνόμιο να κρίνουν εκείνοι μόνο ποιος είναι μουσικός στην Ελλάδα…
β. Φυσικά, αν και δεν αναφέρεται καθαρά, η νομιμοποίηση αυτής της «κρατικής» πιστοποίησης (κυρίως από όσους δεχτούν να πιστοποιηθούν) θα σημαίνει και την αποδοχή της αναδρομικής ισχύος του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου! Πάλι καλά που δεν θέλουν να πιστοποιήσουν και όλους εκείνους που έχουν … αποδημήσει εις Κύριον!
γ. Αν όμως διαβάσει κανείς προσεκτικά, τί παρατηρεί;
… «1. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και πρακτικά σε όργανο. Η πρακτική δοκιμασία διενεργείται από τρεις (3) εξεταστές, από τους οποίους δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να έχουν την ειδικότητα του εξεταζόμενου οργάνου. Η βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών (3) εξεταστών.» …
Από πού προκύπτει η ειδικότητα του εξεταζόμενου οργάνου των εξεταστών; Μήπως τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών δίνουν πτυχία ή/και διπλώματα μουσικών οργάνων; Ή όλοι οι εξεταστές θα έχουν αναγνωρισμένες ισότιμες σπουδές εξωτερικού; Άραγε, θα υπάρξουν εξεταστές με πτυχία ή/και διπλώματα αναγνωρισμένων ελληνικών ωδείων, που θα έχουν ίσως κατώτερα πτυχία ή/και διπλώματα από τους εξεταζόμενους; Κάνω έτσι απλά κάποιες υποθέσεις…
δ. Για δείτε πόσο εύκολα ξεπεράστηκε το χρόνιο και ακανθώδες πρόβλημα με τα «αναγνωρισμένα» και «μή» μουσικά όργανα στην μουσική εκπαίδευση της χώρας μας! Βρε κάτι σαΐνια που είχαμε και δεν το ξέραμε!
… «2. Στις εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού μουσικών γνώσεων μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, απόφοιτοι ωδείων ή μη, με γνώσεις σε κάποιο μουσικό όργανο, παραδοσιακό, λαϊκό, λόγιας δυτικής ή βυζαντινής μουσικής.» …
ε. Και τελικά που θα χρειάζεται αυτό το κρατικό πιστοποιητικό μουσικών γνώσεων»; Μάλλον για να γίνονται πιο εύκολα διορισμοί στις επαγγελματικές φιλαρμονικές του λιμενικού, της αστυνομίας και των εύρωστων ΟΤΑ, ή για να μπορούν κάποιες άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών να αναλαμβάνουν με πιο νομιμοφανή τρόπο την ανάθεση του μαθήματος της μουσικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ίσως …
Πρώτα συμπεράσματα:
1. Καμμία ουσιαστική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με πιο στοχευμένες και στοχαστικές αλλαγές.
2. Πολύ έξυπνος τρόπος να εφαρμοστεί το «διαίρει και βασίλευε» αυτή την φορά στους μουσικούς της χώρας μας, που αντί να αντιμετωπίσουν ενωμένοι τα προβλήματα θα μαλώνουν σαν κακομοίρηδες για το ποιος έχει κρατική πιστοποίηση ή όχι…
3. Δεν πειράζει που δεν έχουν μουσικά εγχειρίδια στα μουσικά σχολεία της χώρας οι αυριανοί συνάδελφοι , «το μοναστήρι να ’ν‘ καλά!»
4. Δημόσια διαβούλευση; Τί είναι αυτό; Ανέκδοτο;
5. Πορτοπαράθυρα ολάνοιχτα για εύκολους διορισμούς
6. Ούτε λέξη για τη διαβάθμιση των ωδείων!
7. Η μιζέρια μας θα συνεχιστεί!!
8. Καλή Ανάσταση!

 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
07 Απρ 2019 10:56

Πρέπει να το αποσύρουν άμεσα!!!!!

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
07 Απρ 2019 00:34

Δηλαδή εγώ που έχω δίπλωμα σύνθεσης από το Athenaeum, και έχω πληρώσει εξέταστρα για πτυχίο, Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, και για το δίπλωμα, θα πρέπει να ξαναπληρώσω για να "διαβαθμιστώ"; Αυτοί που με δίδαξαν και με εξέτασαν οι περισσότεροι - αν όχι όλοι - ήταν σπουδαγμένοι σε ακαδημίες της Γερμανίας και της Γαλλίας και είναι τα "μεγάλα" ονόματα σήμερα στα ωδεία και στα πανεπιστήμια.

 
Ζωη
06 Απρ 2019 17:28

1.ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥΣ.ΤΟ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΑ 2ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΝ ΚΑΤΩ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

 
Σταμπασίδη Κων/νιά
06 Απρ 2019 14:52

Απαράδεκτη η θέσπιση εξετάσεων !!Έχουν δώσει ήδη εξετάσεις για την απόκτηση των πτυχίων τους οι ΤΕ16. Αυτές που υπάγονται στο Υπουργείο πολιτισμού,όπως και οι ΠΕ .Η προκρούστεια λογική του Υπουργείου να εξισώσει τα πτυχία πολύχρονων και απαιτητικών σπουδών υψηλής καλλιτεχνικής τέχνης(ειδίκευσης) με αυτά των σχολών μαθητείας (ΟΑΕΔ,ΙΕΚ)δίνοντάς τους και 10 μονάδες ενώ στο ECDL 20 μονάδες και ταυτόχρονα να θέτει και εξετάσεις λήψης κρατικού πιστοποιητικού μουσικών σπουδών αμφισβητώντας την εγκυρότητα των πτυχίων ,αν μη τι άλλο ,δείχνει καθαρά πολιτικές του "αποφασίζω και διαττάσω"και όποιον πάρει ο χάρος!Είναι για γέλια και για κλάματα όταν δεν λαμβάνεις υπόψιν σου ανθρώπους που εργάστηκαν εδώ και δεκαετίες και που έπρεπε και μόνο με την μεγάλη προυπηρεσία,γνώση να είχαν διοριστεί απο χρόνια τώρα!!Τάζουμε διορισμούς κατα τα άλλα!!

 
Unchained melody
06 Απρ 2019 14:16

Η φαιδρότητα του θέματος imho αντανακλάται στο γεγονός πως ενώ δεν έχει ακόμα νομοθετηθεί το ΕΠΠ, η κυβέρνηση νομοθετεί preemptive rights που λέμε και εμείς οι βλάχοι εκεί που θέλει να τοποθετηθεί, e.g Grecomaster στα Πολυτεχνεία και φραγή επιπέδου 5 με εξετάσεις μάλιστα στους απόφοιτους Ωδείων.

 
Γιώργος Χατζημιχελάκης
06 Απρ 2019 13:43

Έμμεσα δηλαδή, οδηγείται στην ματαίωση κάθε προηγούμενη ή επόμενη διαδικασία απονομής ωδειακού τίτλου σπουδών. Επιπλέον, τουλάχιστον στο άρθρο, δεν διατυπώνεται καμία πρόβλεψη για το πώς θα πιστοποιούνται οι νυν κάτοχοι ωδειακών θεωρητικών πτυχίων (αρμονίας, αντίστιξης, φούγκας) καθώς και διπλώματος σύνθεσης.

 
Σιωράς Γεώργιος
06 Απρ 2019 12:03

Πόσο γελοίες είναι αυτές οι διαδικασίες; τα έξοδα και ο κόπος των Πτυχιούχων και των Διπλωματούχων και οι αποφάσεις των Εξεταστικών Επιτροπών που Εγκρίθηκαν από το εκάστοτε Υπουργείο Πολιτισμού τι ρόλο έπαιξαν; Όλοι οι Μουσικοί που διαπρέπουν στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό και δεν έχουν αυτό το πιστοποιητικό τι θα είναι κύριε Υπουργέ; Άσχετοι; ή λιγότερο σχετικοί; Ποιός Φωτισμένος νους σκέφτηκε αυτά τα Θεϊκά πράγματα; ή μήπως είναι και αυτό ένα ακόμη εισπρακτικό μέτρο ή ένα οικονομικό όφελος για το κράτος και όσους "ικανούς" συμμετάσχουν στις Επιτροπές αυτές; Μήπως θα έπρεπε να ρωτηθούν και κάποιοι από τους Διδάσκοντες τους Μαθητές αυτούς και όχι μόνο κάποιοι γραφειοκράτες "τεχνοκράτες" και πολλές φορές "άσχετοι" με την μουσική Εκπαίδευση της Χώρας μας; ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΤΕ "ΣΩΣΤΑ" ΠΡΩΤΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΚΡΟΑΣΗ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ. Εύχομαι να αποφασίσετε το καλύτερο για τους Σπουδαστές και όχι για τους κάποιους, των κάποιων, ώ κάποιοι.

 
Μακιαβέγιας
06 Απρ 2019 11:43

Δηλαδή σολίστ, άνθρωποι της μουσικής δημιουργίας , επαγγελματίες μουσικοί θα δίνουν εξετάσεις σε αμφίβολης μουσικής αξίας επιτροπές που απλά διαθέτουν credentials, για ένα πιστοποιητικό μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αντίστοιχα οποιοδήποτε μειράκιο με πανεπιστημιακό πτυχίο μουσικής θα το διαθέτει αυτοδίκαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα και μόνο ταλέντο. Να περιβάλλει με θαλπωρή τις συντεχνίες και να δημιουργεί ταυτόχρονα και άλλες.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ