ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Υπουργείο:Το Σχέδιο για τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία

Δημοσίευση: 08/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ανακοινώθηκε κι επισήμως σήμερα από το υπουργείο Παιδείας το πολυνομοσχέδιο , στο οποίο περιλαμβάνεται  Σχέδιο για τα Πειραματικά  και Πρότυπα Σχολεία

Ειδικότερα το Σχέδιο,έχει ως εξής:

 Μέρος Γ΄
Πειραματικά σχολεία

Άρθρο 74

1. Τα πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μέθοδοι και τρόποι λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
Σκοπός των πειραματικών σχολείων είναι η συνδρομή στην κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος σε ερευνητικές και επιμορφωτικές ανάγκες και η διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών.

2. Οι ερευνητικές δραστηριότητες και πιλοτικές εφαρμογές, τις οποίες υποβοηθούν τα πειραματικά σχολεία, αφορούν σε νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μεθόδους, τρόπους διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας, διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες και πιλοτικές εφαρμογές σχεδιάζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π. και μπορεί να εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων ή στη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.
Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες αφορούν:
α. Δράσεις διάχυσης καλών πρακτικών στο πλαίσιο προγραμμάτων του Ι.Ε.Π. ή των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 4 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.,
β. Πρακτική άσκηση φοιτητών, (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών) στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) ή στη διδακτική των επιμέρους αντικειμένων, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα.
Οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών σχολείων έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του άρθρου 95 και έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) του άρθρου 94.

3. Τα πειραματικά σχολεία εντάσσονται σε ομάδα σχολείων της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

4. Κατά τα λοιπά, τα πειραματικά σχολεία εξυπηρετούν από κοινού με όλα τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

5. Στα πειραματικά σχολεία εφαρμόζονται τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών και οι οδηγίες διδασκαλίας των μη πειραματικών ή πρότυπων σχολείων, με την επιφύλαξη της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 95.

6. Τα όργανα διοίκησης των πειραματικών σχολείων είναι τα ίδια με τα όργανα διοίκησης των μη πειραματικών και πρότυπων σχολείων. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. και το ΕΠ.Ε.Σ. του κάθε πειραματικού και πρότυπου σχολείου ασκούν την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των σχολείων αυτών κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ιδιαίτερων δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95.

7. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλλουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους, να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, οι δε μαθητές και μαθήτριες εισάγονται με τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Άρθρο 75

1. Ως πειραματικά σχολεία ορίζονται νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, γενικά λύκεια, επαγγελματικά λύκεια και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.).
Για να είναι κατάλληλη μία σχολική μονάδα να χαρακτηριστεί ως πειραματικό σχολείο πρέπει: α) οι μαθητές και μαθήτριες να εισάγονται με τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, β) οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλλουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

2. Πειραματικά σχολεία αποτελούν οι εξής σχολικές μονάδες: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ), 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ), 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ, 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (ΛΥΚΕΙΟ), 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ, 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ, 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ, ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΜΙΚΤΟ ΠΕΙ-ΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ), 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζ.Π.Α., 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζ.Π.Α., 2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ., 3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ., 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ-ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (ΛΥΚΕΙΟ), 1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ. Σ. ΣΕΡΡΩΝ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ", 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ", 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ, 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

3. Τα πειραματικά σχολεία υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Την επιστημονική ευθύνη εφαρμογής των ερευνητικών ή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων έχουν ο σύλλογος διδασκόντων, ο φορέας που έχει σχεδιάσει την ερευνητική ή επιμορφωτική δραστηριότητα ή την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων και το ΕΠ.Ε.Σ..

4. Η πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας που υπηρετούν έχοντας οργανική θέση στη μονάδα αυτή, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως πειραματικού. Η αίτηση υποβάλλεται στην Ε.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

5. Κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. έχει τη δυνατότητα να ζητήσει:
α) τον χαρακτηρισμό σχολείου της περιοχής ευθύνης του ως πειραματικού, ή
β) την ίδρυση νέου πειραματικού σχολείου. Αιτήσεις άλλων φορέων κατατίθενται για γνώμη στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Για τις αιτήσεις της περίπτ. α΄ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας δύο τρίτων (2/3) των εκπαιδευτικών του σχολείου που υπηρετούν έχοντας οργανική θέση στο σχολείο αυτό. Τα νέα πειραματικά σχολεία ιδρύονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..

6. Για τον χαρακτηρισμό σχολείου ως πειραματικού εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..

7. Ο αποχαρακτηρισμός σχολείου ως πειραματικού πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ, λαμβανομένων υπόψη των συμπερασματικών εκθέσεων του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

8. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, εκδίδει δημόσια πρόσκληση προς τα σχολεία της επικράτειας, με την οποία τα καλεί να υποβάλουν αίτηση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με την ίδια πρόσκληση, για τον χαρακτηρισμό τους ως πειραματικών.  

Άρθρο 76

1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού των πειραματικών σχολείων καθορίζεται από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

2. Το διδακτικό προσωπικό επιλέγεται, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, ύστερα από προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

3. Το διδακτικό προσωπικό επιλέγεται από το αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 47 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179), στο οποίο μετέχουν επιπλέον δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο στις επιστήμες αγωγής, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον πραγματική διδακτική εμπειρία.

5. Κριτήρια επιλογής αποτελούν:
(α) κάθε επιπλέον έτος πραγματικής διδακτικής εμπειρίας πέραν της πενταετίας,
(β) ακαδημαϊκά και λοιπά πιστοποιημένα προσόντα,
(γ) το επιστημονικό έργο,
(δ) η συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε εξωδιδακτικές δράσεις, όπως εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς ομίλους, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, καθώς και συμμετοχή με εισηγήσεις σε επιμορφωτικές δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η διαδικασία επιλογής.

6. Λειτουργικά κενά στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις. Οι αποσπώμενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται για την κάλυψη οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κατά τα λοιπά, για τις αποσπάσεις αυτές εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις.

Άρθρο 77

1. Οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών σχολείων της παρ. 2 του άρθρου 75, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία στα σχολεία αυτά κατά την έναρξη  ισχύος του παρόντος, μπορεί να τοποθετηθούν σε οργανική θέση με απόφαση του αρμοδίου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή τους. Αν οι ανωτέρω δεν υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση οργανικής θέσης, τίθενται στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της περιοχής στην οποία ανήκει το πειραματικό σχολείο.

2. Η τοποθέτηση σε οργανική θέση ισχύει αναδρομικά από:
α) την ημέρα της πρώτης τοποθέτησης του εκπαιδευτικού σε οργανική θέση πειραματικού σχολείου από το αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν έως την 24.5.2011,
β) την πρώτη μέρα της θητείας του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μετά την 24.5.2011.

Άρθρο 78

1. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος κατέχει οργανική θέση σε σχολική μονάδα που μετατρέπεται σε πειραματικό σχολείο,  σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 75, καταλαμβάνει οργανική θέση του πειραματικού σχολείου που προκύπτει από μετατροπή,  ύστερα από αίτησή του. Αν ο εκπαιδευτικός αυτός δεν υποβάλει  σχετική αίτηση, τίθεται στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της περιοχής του σχολείου.                                   

2.Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό το οποίο καταλαμβάνει οργανική θέση σε πειραματικό σχολείο σύμφωνα με την παρ. 1, θεωρείται ότι κατέχει την οργανική θέση από την ημέρα της πρώτης κατάληψης οργανικής θέσης στο σχολείο αυτό.

Άρθρο 79

1. Ο εκπαιδευτικός πειραματικού σχολείου, ο οποίος καλύπτει οργανική θέση σε αυτό σύμφωνα με τα άρθρα 76, 77 και 78 και κρίνεται ως υπεράριθμος, τοποθετείται, ύστερα από αίτησή του, σε πειραματικό ή πρότυπο σχολείο στο οποίο υπάρχει κενή οργανική θέση. Αν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση, ο εκπαιδευτικός τοποθετείται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί άρσης υπεραριθμίας.

2.Οι τοποθετήσεις της παρ. 1 πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος πριν από την προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων του άρθρου 76.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των οργανικών θέσεων σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78, καθώς και η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 80

1.    Πειραματικά νηπιαγωγεία μπορεί να συνδέονται με πειραματικά δημοτικά σχολεία. Πειραματικά γυμνάσια μπορεί να συνδέονται με πειραματικά λύκεια. Τα συνδεδεμένα πειραματικά σχολεία διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέλεια.

2.    Πειραματικά Νηπιαγωγεία μπορούν να συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία. Πειραματικά Γυμνάσια μπορούν να συνδέονται με Πειραματικά Λύκεια. Τα σχολεία συνδέονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3.    Ως συνδεδεμένα πειραματικά σχολεία ορίζονται τα εξής:

4. Από το σχολικό έτος 2019 - 2020 παύει η σύνδεση πειραματικών δημοτικών σχολείων με πειραματικά γυμνάσια. Μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 φοιτούν σε πειραματικό δημοτικό σχολείο, το οποίο μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ήταν συνδεδεμένο με πειραματικό γυμνάσιο, εισάγονται στο οικείο πειραματικό γυμνάσιο χωρίς κλήρωση.

Άρθρο 81

Η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα πειραματικά σχολεία γίνεται αποκλειστικά με κλήρωση και υπό όρους απόλυτης διαφάνειας. Την κατά σχολείο εφαρμογή των διαδικασιών κλήρωσης αναλαμβάνει ο διευθυντής του σχολείου, επικουρούμενος από το σύλλογο διδασκόντων και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας της κλήρωσης στα πειραματικά σχολεία της περιοχής ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η κλήρωση των μαθητών αφορά  στην εισαγωγική σχολική τάξη και μόνο, ενώ για τη μετάβαση από το σχολείο της μίας βαθμίδας στο σχολείο της επόμενης βαθμίδας εκπαίδευσης με το οποίο συνδέεται, δεν διενεργείται επιπλέον κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης μαθητών και μαθητριών διενεργούνται μετά την εισαγωγική σχολική τάξη μόνο για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην επόμενη τάξη της ίδιας βαθμίδας  ή στην τάξη  της επόμενης βαθμίδας, αν το σχολείο είναι συνδεδεμένο με σχολείο επόμενης βαθμίδας. Οι κληρώσεις αυτές γίνονται με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

2. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας μόνο σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση συμμετοχής του στις διαδικασίες επιλογής σε μία πειραματική και σε μία πρότυπη σχολική μονάδα.

3. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα για το νηπιαγωγείο ή την Α΄ Δημοτικού ή την Α΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου πειραματικού σχολείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου.

4. Οι μαθητές των πειραματικών σχολείων επιλέγονται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών για την πλήρη φοίτησή τους και για τη συμμετοχή τους στους ομίλους, βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική τους μέριμνα.

5. Ο αριθμός των μαθητών που μπορεί να εγγραφούν στο πειραματικό δημοτικό σχολείο ή πειραματικό λύκειο είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου πειραματικού νηπιαγωγείου ή πειραματικού γυμνασίου αντίστοιχα. Αν οι ιδιαίτερες υλικοτεχνικές και άλλες συνθήκες στην επόμενη βαθμίδα επιτρέπουν μεγαλύτερο αριθμό τμημάτων από ό,τι στην προηγούμενη ή επιτρέπουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, ο σύλλογος διδασκόντων καταθέτει αιτιολογημένη εισήγηση στη αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία αποφασίζει τον ακριβή αριθμό των μαθητών που  εγγράφονται στο σχολείο.

6.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατ’ έτος και το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου, ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ., καθορίζεται η διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα πειραματικά σχολεία.

Άρθρο  82

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. εγκρίνονται ερευνητικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται αίτηση στη σχολική μονάδα. Η αίτηση εξετάζεται από τον σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος γνωμοδοτεί σχετικά με την δυνατότητα υλοποίησης της δραστηριότητας.

Άρθρο 83

1. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του πειραματικού σχολείου, όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, δημιουργούνται όμιλοι εκτός ωρολογίου προγράμματος, ο καθένας τον οποίων λειτουργεί μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα. Οι όμιλοι δημιουργούνται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων και αφορούν γνωστικούς τομείς, όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία, η ιστορία και άλλους, καθώς και λοιπά πεδία όπως η μουσική, τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά. Για την εγγραφή των μαθητών στους ομίλους κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου.

2. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στους ομίλους εντός του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

3. Μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) στην οποία ανήκει το πειραματικό σχολείο, μπορούν να εγγραφούν στους ομίλους του πειραματικού αυτού σχολείου, ύστερα από αίτηση των ασκούντων την γονική τους μέριμνα, η οποία υποβάλλεται στο ΕΠ.Ε.Σ.

4. Αν σε πειραματικό σχολείο δεν λειτουργούν όμιλοι για τον γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορούν να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού πειραματικού σχολείου, με τη διαδικασία της  παρ. 3.

Άρθρο 84

Στην έκθεση αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου που προβλέπεται στο άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αποτιμάται ιδιαίτερα η συμμετοχή του σχολείου στις δραστηριότητες του άρθρου 74. Πριν την υποβολή της έκθεσης αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου στο αρμόδιο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αυτή υποβάλλεται στο ΕΠ.Ε.Σ. το οποίο και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του, ιδίως σχετικά με την συμμετοχή του σχολείου στις δραστηριότητες του άρθρου 74. Στη συμπερασματική έκθεση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αποτιμάται το ιδιαίτερο έργο των πειραματικών σχολείων της περιοχής ευθύνης τους.

Άρθρο 85

Ο σύλλογος διδασκόντων των πειραματικών σχολείων  πέραν των προβλεπομένων από τις γενικές διατάξεις, έχει και τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τη δημιουργία ομίλων μαθητών,

β) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος του πειραματικού σχολείου σύμφωνα με την περίπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 95, προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα συνεργασίας με σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ) σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τις επιμορφωτικές και τις ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα, σε συνεργασία με το ΕΠ.Ε.Σ. και τον φορέα που έχει σχεδιάσει την ερευνητική ή επιμορφωτική δραστηριότητα ή την πιλοτική εφαρμογή,

δ) οργανώνει τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου,

ε) επιλέγει τα δύο μέλη του που συμμετέχουν στο ΕΠ.Ε.Σ..

Κεφάλαιο Β΄

Σχολεία με πειραματικά τμήματα

Άρθρο 86

Σε μη πειραματικά σχολεία μπορεί να συνιστώνται πειραματικά τμήματα με τη διαδικασία του άρθρου 87. Τα πειραματικά Τμήματα συνιστώνται για καθορισμένο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 74.

Άρθρο 87

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να χαρακτηρίζεται ή να αποχαρακτηρίζονται ως πειραματικά ένα ή περισσότερα τμήματα  μίας ή περισσότερων τάξεων σχολικής μονάδας που δεν αποτελεί πειραματικό σχολείο.

2. Η διαδικασία χαρακτηρισμού ή αποχαρακτηρισμού της παρ. 1 μπορεί να κινηθεί κατόπιν αίτησης του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται για γνωμοδότηση στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ, ή κατόπιν αίτησης απευθείας από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

3. Στην έκθεση αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αποτιμάται ιδιαίτερα η συμμετοχή πειραματικών τμημάτων στις δραστηριότητες του άρθρου 74.

4. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου μελετούν τις εκθέσεις των σχολείων με πειραματικά τμήματα των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικά με την συμμετοχή των πειραματικών τμημάτων στις δραστηριότητες του άρθρου 74.

5. Στην συμπερασματική έκθεση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 αποτιμάται το ιδιαίτερο έργο των πειραματικών τμημάτων.

Κεφάλαιο Γ΄

Πρότυπα σχολεία

Άρθρο 88

Πρότυπα σχολεία αποτελούν οι εξής σχολικές μονάδες:

α) Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο,

β) Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνίδειου Σχολής Πειραιά,

γ) Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,

δ) Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων,

ε) Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,

στ) Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής,

ζ) Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,

η) Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,

θ) Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων.

Άρθρο 89

1. Τα πρότυπα σχολεία υπηρετούν τους σκοπούς του άρθρου 74 και εντάσσονται σε ομάδα σχολείων του άρθρου 48 του ν. 4547/2018.

2. Τα άρθρα 76, 77, 79, 82, 83, 84 και 85 εφαρμόζονται και στα πρότυπα σχολεία.

Άρθρο 90

1. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών στα πρότυπα γυμνάσια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Η επιλογή των μαθητών αφορά αποκλειστικά στην εισαγωγική σχολική τάξη (Α΄ τάξη Γυμνασίου), ενώ η σχολική πορεία των μαθητών και μαθητριών από το γυμνάσιο στο λύκειο των σχολείων αυτών υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Η πλήρωση κενών θέσεων στα πρότυπα σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην της εισαγωγικής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη. Αρμόδια για τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας εισαγωγής του προηγούμενου εδαφίου είναι τα όργανα διοίκησης του οικείου σχολείου.

2. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής μίας πειραματικής και μίας πρότυπης σχολικής μονάδας.

3. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα της Α΄ Γυμνασίου ή της Α΄ Λυκείου πρότυπου σχολείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του.

4. Οι μαθητές των πρότυπων σχολείων επιλέγονται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών τόσο για την πλήρη φοίτησή τους όσο και για τη συμμετοχή  τους στους ομίλους του σχολείου βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.

5. Ως συνδεδεμένα πρότυπα σχολεία ορίζονται τα εξής:

6. Αν στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει πρότυπο γυμνάσιο δεν υπάρχει πρότυπο λύκειο, τότε είναι δυνατή η σύνδεση του πρότυπου γυμνασίου με πειραματικό λύκειο. Για την σύνδεση του πρότυπου με το πειραματικό σχολείο εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 80.

7. Ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που μπορεί να εγγραφούν στο πρότυπο λύκειο είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου πρότυπου γυμνασίου. Αν οι ιδιαίτερες υλικοτεχνικές και άλλες συνθήκες στην ανώτερη βαθμίδα επιτρέπουν μεγαλύτερο αριθμό τμημάτων από ό,τι στην κατώτερη ή επιτρέπουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, ο σύλλογος διδασκόντων καταθέτει αιτιολογημένη εισήγηση στη αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία αποφασίζει τον ακριβή αριθμό των μαθητών που εγγράφονται στο σχολείο.

8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατ’ έτος και το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου, ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ., ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα πρότυπα σχολεία.

Κεφάλαιο Δ΄

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 91

Οι συμπερασματικές εκθέσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) στην κατά τόπον αρμοδιότητα των οποίων ανήκει πειραματικό ή πρότυπο σχολείο, αποστέλλονται στην Ε.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αποτιμά το ιδιαίτερο έργο των πειραματικών ή πρότυπων σχολείων και εισηγείται μέτρα για τη βελτίωσή του.

Άρθρο 92

Τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία χρηματοδοτούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται και τα υπόλοιπα σχολεία. Δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και άλλες παροχές τρίτων χορηγούνται με τις διατάξεις που ισχύουν και για τα λοιπά σχολεία.

Τα πειραματικά σχολεία, καθώς και τα πρότυπα  μπορεί να χρηματοδοτούνται και από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. με το οποίο συνεργάζονται ή από άλλο συνεργαζόμενο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 93. Η χρηματοδότηση χορηγείται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής στην οποία ανήκει το πειραματικό ή το πρότυπο σχολείο και αποδίδεται άμεσα σε αυτό, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση.

Άρθρο 93

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ., τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία μπορεί να συνεργάζονται με Α.Ε.Ι. ή με ερευνητικούς φορείς.

Κεφάλαιο Ε΄

Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.)

Άρθρο 94

1.Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).

2.Ο αριθμός των μελών, ο τρόπος και η διαδικασία συγκρότησης και της λειτουργίας της Ε.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και η διάρκεια της θητείας της καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3.Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) γνωμοδοτεί για τη μετατροπή σχολείου ως πειραματικού,

β) γνωμοδοτεί για την ίδρυση νέας σχολικής μονάδας ως πειραματικής,

γ) γνωμοδοτεί για τον χαρακτηρισμό τμήματος ή τμημάτων σχολείου ως πειραματικών,

δ) γνωμοδοτεί για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα πειραματικά σχολεία,

ε) γνωμοδοτεί για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών στα πρότυπα γυμνάσια,

στ) γνωμοδοτεί για τη συνεργασία πειραματικών και πρότυπων σχολείων με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς,

4. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξειδικεύεται περαιτέρω η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..

5. Το άρθρο 135 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. που έχει ορισθεί με βάση την ανωτέρω διάταξη, ασκεί τις αρμοδιότητες του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δύναται να λήξει η θητεία της ήδη υπηρετούσας Ε.Ε.Π.Π.Σ..

Άρθρο 95

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

1. Το ΕΠ.Ε.Σ. των πειραματικών και των πρότυπων σχολείων είναι πενταμελές και συγκροτείται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τα εξής μέλη:

α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικό της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχα προσόντα, που επιλέγεται ύστερα από πρόταση της Ε.Ε.Π.Π.Σ., ως Πρόεδρο. 

β) τον υπεύθυνο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του πειραματικού ή του πρότυπου σχολείου, ο οποίος επιλέγεται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

γ) τον διευθυντή του σχολείου.

δ) δύο εκπαιδευτικούς του πειραματικού ή του πρότυπου σχολείου, κατά περίπτωση, οι οποίοι επιλέγονται από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.

2. Το ΕΠ.Ε.Σ. του πειραματικού ή του πρότυπου σχολείου είναι αρμόδιο για:

α) τη δημιουργία ομίλων ή τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και την αποτίμηση του έργου τους,

β) τη συνεργασία με τον  φορέα με τον οποίο συνεργάζεται το σχολείο, καθώς και τον  σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό επιμορφωτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχει το σχολείο και τη συνακόλουθη διατύπωση γνώμης προς την Ε.Ε.Π.Π.Σ. για την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος του πειραματικού σχολείου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία συγκρότησης και ο τρόπος λειτουργίας του ΕΠ.Ε.Σ..

Άρθρο 96

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 97

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 36 έως 52 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), το άρθρο 135 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ