ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Σε αδιέξοδο τα Λύκεια μετά το Πάσχα

Στο "πολυνομοσχέδιο" δεν καθορίζεται ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων ανά τάξη, ποια μαθήματα εξετάζονται γραπτά και ποια όχι, η επιλογή, η δομή και η διάρθρωση των θεμάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
Δημοσίευση: 15/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καραγιάννης Ιωάννης Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου , 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ν. Αιγαίου

Στο σχέδιο Νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τίτλο:  «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ονομαζόμενο και ως "πολυνομοσχέδιο") τόσο στη διαβούλευση όσο και στο τελικό κείμενο του συνόλου  των άρθρων του σχεδίου Νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο, δεν προβλέπεται ποια μαθήματα είναι γραπτά εξεταζόμενα και ποια μη γραπτά εξεταζόμενα, όπως επίσης δεν προβλέπεται το είδος, η δομή και η διάρθρωση των θεμάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου και  των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων του Επαγγελματικού Λυκείου.

Υπενθυμίζουμε ότι στην από 11-10-2018 με αριθμό πρωτ. 169626/Δ2  ανακοίνωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μας ενημερώνει ότι με νομοθετική ρύθμιση που προωθείται μειώνεται ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων ανά τάξη και καθορίζονται πλήρως ποια μαθήματα ανήκουν στην Ομάδα Α και ποια στην Ομάδα Β (γραπτά και μη γραπτά εξεταζόμενα μαθήματα αντίστοιχα) για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου.

Α. Γενικά Λύκεια

Συγκεκριμένα στο Μέρος Ε΄: "Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση " στο  Κεφάλαιο Β΄:  "Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου" στο άρθρο 102 προβλέπονται ότι:

    Άρθρο 102

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

β) «Ομάδα Α΄»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

γ) «Ομάδα Β΄»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Α1. Σχολιασμός:

Στο άρθρο αυτό αλλά και στο σύνολο των άρθρων του σχεδίου Νόμου δεν ορίζονται ούτε ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων ούτε ποια μαθήματα χαρακτηρίζονται γραπτώς εξεταζόμενα (Ομάδα Α)  και ποια μαθήματα χαρακτηρίζονται μη-γραπτώς εξεταζόμενα (Ομάδα Β).

Στο σχέδιο Νόμου δεν γίνεται μνεία σε άρθρο/εδάφιο άλλου Νόμου ή Π.Δ. ή Υ.Α. προγενέστερης του παρόντος σχεδίου Νόμου στο οποίο καθορίζονται τα γραπτώς και μη-γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Ωστόσο, γίνεται μνεία για την έκδοση Υ.Α. (Άρθρο 13Δ: "Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις"), σε μελλοντικό χρόνο, που καθορίζει, ανάμεσα σε άλλα, τις ομάδες μαθημάτων (άρα και ποια μαθήματα υπάγονται στην Ομάδα Α και στην Ομάδα Β, δηλαδή ποια μαθήματα εξετάζονται γραπτά και ποια μη γραπτά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου).

Επίσης στο άρθρο αυτό (Άρθρο 13Δ) προβλέπεται ότι μπορεί να ρυθμισθούν με Υ.Α. όλες οι λεπτομέρειες για την εξέταση των μαθημάτων (άρα το είδος, ο αριθμός των θεμάτων, η δομή και η διάρθρωσή τους).

Στο άρθρο 115: "Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ " στο εδάφιο 3 προβλέπεται ότι:  " Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) καταργείται". Το π.δ. 46/2016 (Α΄ 74)  προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες μαθημάτων (γραπτά και μη) καθώς και λεπτομέρειες του είδους, του αριθμού, της δομής και της διάρθρωσης των θεμάτων, ανά μάθημα, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου.

Στα επόμενα άρθρα που ακολουθούν καθορίζονται με λεπτομέρειες που αφορούν στην εξέταση μαθητών που προέρχονται από σχολεία του εξωτερικού.

Από τα παραπάνω, συνδυαζόμενα μεταξύ τους, προκύπτει ότι,  τούτη την ώρα,  δεν υπάρχει διάταξη η οποία ορίζει τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα ούτε και καθορίζεται από κάποια διάταξη ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων,  το είδος, η δομή και η διάρθρωση των θεμάτων ανά μάθημα και ανά τάξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου.

Α2. Ερωτήματα

Τα ερωτήματα, επομένως, που τίθενται, σε ασφυκτικά πιεσμένο σχολικό χρόνο, είναι:

1) Γιατί στο άρθρο 102 δεν καθορίζεται ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων ανά τάξη, ποια μαθήματα ανήκουν στην Ομάδα Α και ποια στην Ομάδα Β;

2) Γιατί στο ίδιο άρθρο, χάριν οικονομίας, συντομίας και πληρότητας δεν καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των θεμάτων, ο αριθμός τους, η δομή και η διάρθρωσή τους;

3) Αν τελικά επιλέχθηκε η κανονιστική Υ.Α. , κατ΄ εξουσιοδότηση του Νόμου, που θα ρυθμίζει όλα τα παραπάνω:

α) Γιατί επιλέχθηκε ο πιο ελαστικός και ευμετάβλητος τρόπος της Υ.Α. και όχι ο Νόμος, του οποίου οι διαδικασίες αλλαγής είναι περισσότερο δύσκολες, ώστε να προκύψει ένα σχετικά σταθερό αξιολογικό σύστημα των ενδοσχολικών εξετάσεων;

β) Γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν όλα τα παραπάνω, ώστε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων, χρονικά συντομότερο, πριν τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 (22-05-2019) και εφεξής στα επόμενα σχολικά έτη;

γ) Πότε θα γίνουν οι ρυθμίσεις αυτές, χρονικά στο τρέχον σχολικό έτος, αφού η λήξη των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 για τα Γενικά Λύκεια είναι η 22-05-2019; Η όποια Υ.Α που θα ρυθμίζει τα παραπάνω θα γίνει μετά την ψήφιση και δημοσίευση σε ΦΕΚ του ψηφισθέντος Νόμου, επομένως αναμένεται τέλος Απριλίου ή αρχές Μαΐου δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη λήξη του σχολικού έτους.

δ) Με τα παραπάνω δεδομένα πόσο είναι παιδαγωγικά ορθολογικό οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των μαθητών να μην γνωρίζουν πώς θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες, σε ποια και πόσα μαθήματα;

Επιπλέον:

Στο άρθρο 103 ρυθμίζεται πλήρως η διαδικασία των ωριαίων δοκιμασιών (διαγωνίσματα τετραμήνων) σε χρόνο στον οποίο είναι αμφίβολο αν ο υπολοιπόμενος σχολικός χρόνος, μέχρι την 21-05-2019, επαρκεί για να τεθούν οι ωριαίες δοκιμασίες με τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία ανά ημέρα και εβδομάδα ως προς τον μέγιστο αριθμό τους. Σε αρκετά Γενικά Λύκεια έχουν υλοποιηθεί οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (διαγωνίσματα Β΄τετραμήνου) στα οποία όμως δεν προβλέπονταν, από την έως σήμερα κείμενη νομοθεσία, η υλοποίησή τους. Επομένως, ωφέλιμο θα ήταν να προστεθεί στο τέλος του άρθρου αυτού η παράγραφος: "Για το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 δεν είναι υποχρεωτική η  πραγματοποίηση της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας του δευτέρου τετραμήνου. Όσες ωριαίες γραπτές δοκιμασίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, κατά τη διάρκεια του Β΄τετραμήνου, λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση των μαθητών".

Β. Επαγγελματικά Λύκεια

Στο Κεφάλαιο Γ΄: " Αξιολόγηση μαθητών  ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τριετούς φοίτησης"
 
στο άρθρο 117  "Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων" προβλέπεται ότι:

Άρθρο 117 ( Αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑ.Λ.)

5. Ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών  κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως:

α) γραπτώς εξεταζόμενα,

β) μη εξεταζόμενα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή οι κλάδοι μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ..

Επομένως και πάλι ο καθορισμός του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων, ο αριθμός των θεμάτων, το είδος, η δομή  και η διάρθρωση των θεμάτων ανά μάθημα καθορίζεται με μελλοντική Υ.Α, μετά την ψήφιση του παρόντος Νόμου, και επομένως ισχύουν τα αντίστοιχα ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω στο μέρος Α για τα Γενικά Λύκεια.

Στο "πολυνομοσχέδιο" δεν καθορίζεται ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων ανά τάξη, ποια μαθήματα εξετάζονται γραπτά και ποια όχι, η επιλογή, η δομή και η διάρθρωση των θεμάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα  ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Στο σχέδιο Νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τίτλο:  «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ονομαζόμενο και ως "πολυνομοσχέδιο") τόσο στη διαβούλευση όσο και στο τελικό κείμενο του συνόλου  των άρθρων του σχεδίου Νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο, δεν προβλέπεται ποια μαθήματα είναι γραπτά εξεταζόμενα και ποια μη γραπτά εξεταζόμενα, όπως επίσης δεν προβλέπεται το είδος, η δομή και η διάρθρωση των θεμάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου και  των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων του Επαγγελματικού Λυκείου.

Υπενθυμίζουμε ότι στην από 11-10-2018 με αριθμό πρωτ. 169626/Δ2  ανακοίνωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μας ενημερώνει ότι με νομοθετική ρύθμιση που προωθείται μειώνεται ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων ανά τάξη και καθορίζονται πλήρως ποια μαθήματα ανήκουν στην Ομάδα Α και ποια στην Ομάδα Β (γραπτά και μη γραπτά εξεταζόμενα μαθήματα αντίστοιχα) για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου.

 

Σχόλια (16)

 
Γονιός
26 Απρ 2019 10:07

Σχεδιασμος 0 συνεπεια 0 Οι μαθητες των γελ δεν ξερουν ακομα σε τι μαθηματα θα εξεταστούν σε 20 περιπου μέρες... Ακατάλληλοι κ ανικανοι. Οσο για τις αλλαγες καλυτερα να μην προλαβουμε να τις ζήσουμε...

 
ΚΏΣΤΑΣ Ο ΜΑΧΙΜΟΣ
17 Απρ 2019 11:29

ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!

 
Νικος
17 Απρ 2019 08:46

Δηλαδή τα αυτονόητα είναι ζητούμενα!

 
Πανος Τσίρας ΠΕ03
16 Απρ 2019 17:41

Όσοι υνωρίζουν ή γνώρισαν στο πέρασμα τους από τα Δωδεκάνησα τον πρώην Σύμβουλο μας κ. Καραγιάννη γνωρίζουν εκτός από την επιστημονική του τεκμηρίωση, την βοήθεια που προσφέρει στους μαθηματικούς και όχι μόνο αλλά κυρίως για την ταπεινότητά του και το μέτρο στο λόγο του που τον διακρίνει. Στην τωρινή ανάλυση αναδεικνύει ένα θέμα για το οποίο όλοι μας το συζητάμε εδώ και καιρό αλλά δεν βλέπουμε να λύνεται!

 
Κωστας_Δ
16 Απρ 2019 16:20

Το άρθρο και λίγα λέει. Όσοι τα ζούμε καταλαβαίνουμε.
Όλη η Β΄Λυκείου είναι αναστατωμένη. Μαζί με αυτούς γονείς και εκπαιδευτικοί. Πολλά πράγματα φαίνεται ότι θα μείνουν στον αέρα, περιμένοντας Υ.Α. για να διευκρινιστούν ή να προχωρήσουν. Ο χρόνος βέβαια θα πιέζει, αλλά μερικοί δε φαίνεται να αγχώνονται.
Οι μαθητές δε γνωρίζουν ακόμα την εξεταστέα ύλη. Δε γνωρίζουν ποια θα είναι τα βιβλία της Γ΄Λυκείου. Δε γνωρίζουν με ποια κριτήρια θα εξεταστούν.
Δυστυχώς φαίνεται ότι το κύριο μέλημα του νέου σχεδίου είναι να εξασφαλίσει δήθεν ελεύθερη πρόσβαση μόνο (τελικά) στους άσχετους μαθητές, αφήνοντας στο έλεος του Θεού χιλιάδες άλλους να περιμένουν βιβλία, ύλη, μόρια κλπ. πότε θα διευκρινιστούν ενώ έχουν ήδη μπει στην τελική ευθεία και ανακατεύοντας χωρίς ουσιαστικό λόγο όλη τη διαδικασία των εξετάσεων.
Εδώ θα ισχύσει τελικά η παροιμία: Πήγαν για μαλλί (να τάξουν στους 17χρονους (που ψηφίζουν) εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς κόπο) και βγήκαν κουρεμένοι (έχουν δημιουργήσει τελικά τέτοια αναστάτωση στους 17χρονους και στις οικογένειές τους, που τελικά θα πάρουν ποσοστά που δε θα τα πιστεύουν).
Καληνύχτα σας.

 
ένας απλός εκπαιδευτικός
16 Απρ 2019 14:58

Φαντάσου να είσαι γονιός και εκπαιδευτικός Λυκείου, ταυτόχρονα. 0 στα 2.

 
Μαρία Λελε
16 Απρ 2019 14:31

Το μέγιστο της τεκμηρίωσης.Μπράβο για την ανάδειξη του θέματος.

 
gavriliszotos
16 Απρ 2019 11:28

Εύστοχα , όπως πάντα και επιπλέον, ποιο θα είναι το ποσοστό των θέσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , τόσο για τις σχολές και τμήματα με βάση την ειδικότητα αποφοίτησης όσο και για την κοινή ομάδα σχολών όλων των τομέων, αλλά και τις στρατιωτικές , αστυνομικές κ.λ.π. σχολές, για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων ( ΕΠΑ. Λ. ) μετά το νέο τοπίο, όπως αυτό θα διαμορφωθεί , μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου;

 
Μάριος
16 Απρ 2019 09:14

@micro
Τι λες άνθρωπε μου; Είσαι καθόλου καλά ή σε έχει χτυπήσει η οξεία Συριζίτιδα στο κεφάλι; Ποια μικροπολιτική; Είμαι καθηγητής σε λύκειο και ξέρω πολύ καλά ότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα είναι αναστατωμένη με την αδράνεια και τις παραλήψεις της "πολιτείας" που αναφέρεις! Ο συντονιστής προβάλλει ένα θέμα που μας καίει όλους κι έχει γονείς και μαθητές σε παρατεταμένη αγωνία. Ακριβώς τα του ρόλου του κοιτάζει ο συγκεκριμένος. Αν ένα στέλεχος δεν έχει δικαίωμα να αναδείξει ένα πρόβλημα που ταλανίζει τα σχολεία, τότε ποιος; Αντί να πούμε μπράβο και να συνταχθούμε μαζί του όλοι όσους μας αφορά, τον κατηγορούμε κιόλας! Αν εσύ που έγραψες αυτή την κριτική είσαι εκπαιδευτικός, λυπάμαι πολύ για το επίπεδο φανατισμού σου, που είναι αντιστρόφως ανάλογο με αυτό της ευφυίας σου.

 
Ο Γονιός που δεν μπορεί να προγραμματίσει
16 Απρ 2019 07:14

Έχω τρία παιδιά.Τα 2 σπούδασαν και τελείωσαν.Από την αρχή ξέραμε και προγραμματίσαμε την προετοιμασία τους.Με το 3ο παιδι από την αρχή του Λυκείου περιμένουμε κάθε μήνα να δούμε τι θα αλλάξει με αγωνία ξανά και ξανά.Γιατί κ.Υπουργέ παίζεται με την αγωνία και τον κόπο των οικογενειών.Τόσο δύσκολο είναι να ξέρουμε έγκαιρα τι ισχύει;

 
micro
15 Απρ 2019 21:51

Ο συντάκτης του άρθρου καλό είναι να αφήσει τη μικροπολιτική και να κοιτάξει τα του ρόλου που του εμπιστεύτηκε η πολιτεία.

 
efraim
15 Απρ 2019 18:56

Τα θέματα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ρυθμίζονται πάγια με ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ (Π.Δ.), Αυτό άλλωστε έγραφε και η περίφημη Υ.Α του Οκτωβρίου. Δυστυχώς φαινεται κάποιοι στο υπουργείο να ξέχασαν το περιεχόμενό της... Ο σωστός και νόμιμος προγραμματισμός είναι μάλλον άγνωστη λέξη για τους υπευθύνους

 
Ieremias
15 Απρ 2019 17:37

Είπαμε να κάνουμε υπομονή αλλά κάθε φορά και χειρότερα! Ο κ.Καραγιάννης δεν είναι ο τυχαίος γνωρίζει τα θέματα της εκπαίδευσης και της νομοθεσίας όσο λίγοι!

 
Πανος
15 Απρ 2019 17:33

Πολύ σωστές οι επισημάνσεις σας.Στο δικό.μου σχολείο η φετινή χρονιά κύλισε μέσα στην αβεβαιότητα μια με τα διαγωνίσματα μια με τις εξετάσεις.Και τώρα βλέπουμε ένα εντελώς πρόχειρο νομοσχέδιο να μην προβλέπει τα βασικά και να περιμένουμε ακόμα και τον Μάιο να ρυθμιστούν θέματα λίγο πριν τις εξετάσεις.

 
ΝΕ
15 Απρ 2019 12:32

Δηλαδή για εμάς της Β λυκείου δεν ισχύει αυτό που μας είχαν πει, ότι θα δώσουμε μόνο 6 μαθήματα ενδοσχολικά;

 
ΓΣ
15 Απρ 2019 12:00

Να γελάς και να κλαις. Είπαμε, όλα αρπα κόλα, αλλά ούτε τα βασικά ρε παιδιά;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.