Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Υπερωρίες για τους 1111 υπαλλήλους το υπ. Παιδείας

Δημοσίευση: 19/04/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Tην έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο  της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες,  έως και 30-6-2019, υπέγραψε ο υπουργός Κ.  Γβαρόγλου.

Η απόφαση αφορά:

α) 1013 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κα- θώς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων και για 2 δημοσιογράφους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Στους ανωτέρω συ- μπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν διατεθεί στα Γραφεία Υπουργού, Αναπλ. Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στα ανωτέρω γραφεία,

β)   87 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν διατεθεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο εν λόγω γραφείο,

γ)  11 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν δια- τεθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο εν λόγω γραφείο.

Η δαπάνη 326.200 ευρώ

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των € 326.200,00 .

Γιατί κρίθηκαν απαραίτητες οι υπερωρίες

 Η  υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων, σύμφωνα με την απόφαση του Κ. Γαβρόγλου, κρίθηκε  απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών  που δημιουργούνται κυρίως από:

- την ανάγκη το προσωπικό που έχει διατεθεί στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού, Αναπλ. υπουργού, υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων γραφείων,

- την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ και ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),

- την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

- την ανάγκη υποστήριξης σχεδιασμού και υλοποίησης υφιστάμενων και νέων κανονιστικών πλαισίων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης,

- την έκδοση μεγάλου αριθμού κανονιστικών πράξεων για ζητήματα δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ,

- τον έλεγχο νομιμότητας επί εκλογών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ με καταληκτικές ημερομηνίες,

- την διεκπεραίωση μετατάξεων εκπαιδευτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε θέσεις ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ,

- την έγκαιρη ανάρτηση καταστάσεων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής,

- την έγκαιρη καταβολή των ειδικών επιμισθίων των αποσπασμένων συντονιστών γραφείων, υπαλλήλων και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό,

- την καταβολή αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών λόγω συνταξιοδότησης,

- την ανάγκη υποστήριξης του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ,

- την υλοποίηση εκκρεμών μετατάξεων εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και αντίστοιχη τοποθέτηση τους στις οργανικές μονάδες,

- την εισαγωγή των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πρώτο στάδιο της κινητικότητας για το έτος 2019,

- την ανάγκη ολοκλήρωσης των ενεργειών υλοποίησης του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α') «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης) και άλλες διατάξεις»,

- την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αξιολόγηση της αξιολογικής περιόδου 2018,

- την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες φύλαξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

- την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

- την ανάγκη ολοκλήρωσης ειδικών δράσεων (υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανικά υλικά και Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό) και την προκήρυξη νέων δράσεων (Κέντρα Ικανοτήτων και Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής),

- την ανάγκη συνέχισης της διαδικασίας ένταξης των έργων των μεταδιδακτόρων ερευνητών και των ελέγχων των εκθέσεων της προκήρυξης των υποψηφίων διδακτόρων του ΕΛΙΔΕΚ,

- την ανάγκη διοργάνωσης διεθνών συναντήσεων, Μικτών Διακρατικών Επιτροπών, σεμιναρίων, ημερίδων, εντάξεων, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων διεθνούς συνεργασίας την τρέχουσα περίοδο,

- την ανάγκη ανασχεδιασμού της διεύρυνσης του εθνικού προγράμματος «Τριπτόλεμος»,

- την ανάγκη υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων «Νομική Βοήθεια για Νέους» και «Θερινά Σχολεία σε Κα- ταστήματα Κράτησης»,

Σχόλια (2)

 
Δον Κιχώτης
20 Απρ 2019 21:01

Αντί να δώσετε 326.200 ευρώ, γίνεται να δώσετε 1.000 ευρώ λιγότερα και να μου στείλετε έναν δάσκαλο ειδικής αγωγής τον Μάιο για να αναλάβει τον Β. ώστε να μπορέσω να κάνω μάθημα με τα υπόλοιπα παιδιά;

 
takis
21 Απρ 2019 21:23

Ξέρετε πόσες υπερωρίες κάνουμε οι περισσότερες/οι δάσκαλες/οι του σχολείου μου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και να καλύπτει κατά το δυνατόν τις ανάγκες των μαθητών του;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.