Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τις Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων

Δημοσίευση: 25/04/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Άρθρο 66 του πολυνομοσχεδίου για την παιδεία που ψηφίστηκε στη Βουλή , προβλέπει τις ακόλουθες διατάξεις  για  τις Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων.

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η πρόταση της Συγκλήτου περιλαμβάνει ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών που έχει καταρτιστεί από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

2. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της επιτροπής της παραγράφου 3, καθορίζεται η αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου, για τα οποία έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Ως αντίστοιχα για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται δύο Τμήματα αν με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών αποκτώνται αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται και συγκροτείται επταμελής Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελείται από: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Ε- πιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ε) το μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της υποπερίπτωσης εε ́ της περίπτωσης β ́ της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) και στ) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής γνωστικού αντικειμένου της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του Τμήματος που εξετάζεται και υποδεικνύεται από τις Πολυτεχνικές σχολές Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσεων δ ́ και στ ́ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσω- πα που επιλέγονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντίστοιχα. Η σύνθεση της Επιτροπής μεταβάλλεται ως προς τη συμμετοχή του μέλους της περίπτωσης στ ́, ανάλογα με την ειδικότητα που συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέλη παρόντα και αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

4. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή της πρότασης της παραγράφου 2 για την αντιστοιχία Τμήμα- τος Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών.

5. Η Επιτροπή ξεκινά τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από τη συγκρότησή της και υποβάλλει την πρότασή της για κάθε Τμήμα μέσα σε δύο (2) μήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και κάθε αναγκαίου δικαιολογητικού, σύμφωνα με την απόφαση παραγράφου 4. Το πρόγραμμα σπουδών και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται από την οικεία Σύγκλητο ύστερα από αίτημα της επιτροπής, άλλως αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε μετά τη παρέλευση των είκοσι (20) ημερών του προηγούμενου εδαφίου. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών ενός Τμήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, όπως ενδεικτικά η στελέχωση με τα αναγκαία εργαστήρια, ώστε αυτό να καταστεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.

6. Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής υποστήριξης.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ιδρύεται στο οικείο Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική Σχολή και εντάσσονται σε αυτήν τα Τμήματα της Σχολής Μηχα- νικών που έχουν οριστεί αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Σχόλια (18)

 
Γιάννης Γ.
25 Απρ 2019 12:35

Για τους αποιφοίτους μηχανικούς ΤΕΙ κατόχους συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ούτε λόγος για ισοτίμηση όπως επιτάσσει η διεθνής εμπειρία; Συχγαρητήρια

 
Νικόλαος
25 Απρ 2019 12:43

Εκ προοιμίου το ΤΕΕ έχει πλειοψηφία 4/3 και αφού οι αποφάσεις λαμβάνονται από 5 μέλη μιλάμε για Επιτροπή στην οποία αποφασίζει μόνο το ΤΕΕ! Ο Υπουργός απλώς κοροϊδεύει .

 
Αρνιακός Παντελής
25 Απρ 2019 17:35

@Νικόλαος

Μπορεις να κοροιδεύεις πολλους για λίγο χρονικο διαστημα ... ολους για πάντα ποτέ.....

Αυτή την βασικη αρχη εφαρμόζουν και ξεφευγουν .... εμεις το καναμε ..... τωρα η επιτροπή εχει τον λόγο .... αλλα λογια να αγαπιόμαστε δηλαδη

Κοροιδεύουν πτυχιουχους των σχολών .... ηδη φοιτουντες στο ΠΑΔΑ και συνεχιζουν ακαθεκτοι ... ευτυχως εχουν πεπερασμένο χρόνο .....

καλη ανασταση σε ολους

 
Burn
25 Απρ 2019 19:09

Δηλαδή πλέον θα έχουμε την διάκριση Μηχανικών Πανεπιστημίου ( 4 ετής φοίτηση ) και Μηχανικών Πολυτεχνείου ( 5 ετής φοίτηση - 5ο έτος Master και εγγραφή στο ΤΕΕ ) ;

Καλά κατάλαβα ;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 
ΜΑΡΙΟΣ
25 Απρ 2019 20:46

Για να δούμε τον χρόνο που θα πάρει στο ΠΑΔΑ να βάλει 5 έτος στους μηχανικούς.

 
@ΜΑΡΙΟΣ
25 Απρ 2019 23:17

Στόχος του ΠΑΔΑ είναι να έχει 5ετη προγράμματα σπουδών πριν τον Ιούνιο ώστε οι φοιτητές που θα έπαιρναν πτυχίο το καλοκαίρι να έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο πενταετές προγραμμα πριν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Την προηγούμενη εβδομάδα όλατα τα τμήματα του ΠΑΔΑ (πλην των πολιτικών μηχανικών) απέστειλαν πενταετή προγράμματα σπουδών στην κοσμητεία του ιδρύματος προς έγκριση.
Η προσθήκη 5ου έτους είναι απλή διαδικασία κατά το νόμο. Τα προβλήματα έρχονται μετά που θα συζητηθούν οι αντιστοιχήσεις. Βέβαια δύσκολο να επιβληθουν 5ετη προγράμματα στους φοιτητές χωρίς να τους δωθούν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα

 
ΜΑΡΙΟΣ
26 Απρ 2019 20:52

@@ΜΑΡΙΟΣ Το τμημα πολιτικών μηχανικών ΠΑΔΑ δεν θα μετεξελιχθεί σε 5ετές;

 
@Μαριος
27 Απρ 2019 18:51

Για την ώρα το τμήμα των πολιτικών Μηχανικών δεν κατέληξε σε πρόγραμμα πενταετίας. Φυσικά και όταν σχεδιάσουν και συμφωνήσουν στο πρόγραμμα αυτό θα το καταθέσουν. Μπορεί να είναι τις επόμενες ημέρες μπορεί να είναι τους επομενους μήνες.

 
Φενέκος Αριστειδης
02 Μάιος 2019 06:25

περι επιτροπών και άλλων τινών .....

Ρίξε μια ματιά τριγύρω στο τραπέζι.
Αν δεν βλέπεις κανένα κορόιδο, εσύ είσαι το κορόιδο, καθως και οτι πρεπει να γνωριζουμε οτι Η τέχνη του πολέμου είναι η τέχνη να εξοντώνεις ανθρώπους, η τέχνη της πολιτικής είναι να τους εξαπατάς.

 
Μακρίδης Γ. Παναγιώτης
02 Μάιος 2019 06:31

@Μαριος

......να θυμαστε

Είναι πιο εύκολο να εξαπατήσεις τους ανθρώπους παρά να τους πείσεις ότι έχουν εξαπατηθεί, καθώς τους ταζει λαγούς με πετραχήλια.

 
Λοιζος Αλέξανδρος
02 Μάιος 2019 06:37

Φίλοι,

Η υποκρισία τα καταφέρνει πάντα θαυμάσια με τις υποσχέσεις της, αφού δε σκέπτεται να προχωρήσει ποτέ πιο πέρα, οπότε δεν της στοιχίζουν τίποτα.

 
@GIORGOS
02 Μάιος 2019 11:00

Ξεχνάμε όλοι το αυτονόητο...ο ένας μαζεύει 17.000+ μόρια για να περάσει σε μια Πολυτεχνική σχολή και ο άλλος με 10-12.000 θέλει ίσα δικαιώματα.....

 
Πτυχιούχος ΤΕ
02 Μάιος 2019 17:39

@GIORGOS

Γιατί αγαπητέ εστιάζεις στα μόρια, τα οποία προκύπτουν, σύμφωνα με την ζήτηση της εκάστοτε σχολής? Με τα στερεότυπα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία για τα ΑΕΙ ΤΤ, την ανυπαρξία του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και ως εκ τούτου την έλλειψη ενημέρωσης για την διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, αλλά και ανυπαρξία επαγγελματικών δικαιωμάτων 36 χρόνια για τους μηχανικούς ΤΕ λογικό είναι να διαμορφωθούν έτσι οι βάσεις. Άλλωστε πολλές σχολές της επαρχίας έχουν βάσεις μικρότερες των ΑΕΙ ΤΤ. Μήπως επιτέλους να μιλήσουμε με αντικειμενικά κριτήρια ακαδημαϊκότητας όπως είναι οι εξωτερικές αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ? Τι ακριβώς λένε για το Πολυτεχνείο και τι για το ΤΕΙ Αθηνών? Φτάνει ποια η καραμέλα με τις βάσεις! Υπάρχουν πλέον αξιολογήσεις που έχουν λάβει χώρα! Πρωτίστως όμως υπάρχει το ελληνικό σύνταγμα, οι νόμοι και οι σχετικές ευρωπαϊκές συστάσεις, το EQF κλπ!

 
@@GIORGOS
02 Μάιος 2019 17:51

Εσύ μάλλον ξεχνάς το βασικό, ότι οι βάσεις είναι αποτέλεσμα της ζήτησης κι όχι απαραίτητα σχετιζόμενες με το επίπεδο κάθε σχολής γενικότερα.

Εγώ στο Παιδαγωγικό της Πάτρας, από το οποίο αποφοίτησα, χρειάστηκε να γράψω 17.500 περίπου μόρια για να μπω. Τότε ήταν Παιδαγωγικά και Νομικές τα δύο πιο υψηλά από θεωρητική κατεύθυνση κι αυτό γιατί τότε υπήρξε μια περίοδος που το επάγγελμα του δασκάλου είχε προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Πέρασε αυτή η περίοδος και έπεσαν οι βάσεις των Παιδαγωγικών περίπου στα 13.000 με 15.000 μόρια. Τι θα πω; Ότι δεν δικαιούται το άτομο που μπήκε με 13.000 μόρια να πάρει το ίδιο πτυχίο με εμένα ή ότι η σχολή πλέον δεν θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να χορηγεί πτυχία δασκάλων αφού η βάση έπεσε;

Νομίζω πως, με βάση τα όσα γράφω παραπάνω, βλέπεις κι εσύ τον παραλογισμό στο επιχείρημα περί βάσης εισαγωγής.

 
Μηχανικος ΤΕ
02 Μάιος 2019 22:57

@@GIORGOS
Και αλλοι δεν μαζευουν καν μορια ( ναι αυτοι που σπουδασαν εξωτερικο, ναι 4ετους και οχι απαραιτητα 5ετους ) και εχουν ιδια επαγγελματικα δικαιωματα με του Πολυτεχνειου. Λοιπον το παραμυθι με τα μορια νομιζα ηδη ειχε τελειωσει.

 
@GIORGOS
05 Μάιος 2019 19:00

Θα εξισώσουμε τον αγώνα και το διάβασμα αυτού με τα 18.000 μόρια εισαγωγής με τα 10.000 μόρια δηλαδή? και βέβαια ΟΧΙ δεν δικαιούται να πάρει το ίδιο πτυχίο.

 
@@GIORGOS
05 Μάιος 2019 19:29

Δεν ξέρω αν διάβασες το παράδειγμα για το Παιδαγωγικό παραπάνω. Μάλλον δεν μπήκες καν στον κόπο...

Επιπλέον και οι βάσεις κάποιων τμημάτων Πολυτεχνείων έχουν πέσει κατά καιρούς σε χαμηλά επίπεδα. Δεν είναι αυτή η ουσία όμως γιατί, όπως είπα κι εγώ κι ένα σωρό άλλα άτομα, τα μόρια είναι καθαρά θέμα ζήτησης και τίποτα περισσότερο. Το θέμα είναι τα τμήματα, το πρόγραμμα σπουδών και οι καθηγητές να πληρούν τις προϋποθέσεις κι όχι η βάση εισαγωγής. Κατά καιρούς σχολές που ήταν χαμηλά ανεβαίνουν κι άλλες πάλι ψηλές κατεβαίνουν, όμως τα πτυχία των αποφοίτων τους παραμένουν τα ίδια. Δεν χορηγούν άλλο πτυχίο τα τμήματα άπαξ και αλλάξει η βάση τους. Το ίδιο δίνουν.

Επιπλέον η νοοτροπία σου περιλαμβάνει έμμεσα το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι Έλληνες κι αυτό είναι να θεωρούν τις Πανελλήνιες κάτι από το οποίο κρίνεται η ζωή τους. Ίσως κι εσύ να πιέστηκες τότε και να σκίστηκες στο διάβασμα για να μπεις σε καλή σχολή, ίσως να μπήκες και Πολυτεχνείο, και πίστεψες ότι οκ, αφού έγραψες τέλεια Πανελλήνιες τώρα είσαι ανώτερος από όσους δεν τα πήγαν τόσο καλά και αυτό δεν αλλάζει, κρίθηκαν όλα από τις Πανελλήνιες. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Οι πανελλήνιες είναι απλώς ένας διαγωνισμός για να περάσεις σε μια σχολή. Η αξία σου κρίνεται από το σύνολο, από την πορεία σου τόσο μέσα στη σχολή όσο και έξω (κυρίως έξω βασικά). Άρα μην κολλάμε τόσο στο πόσο έχει γράψει κάποιος Πανελλήνιες. Δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό. Το έχουμε απλώς εμείς διογκώσει στα κεφάλια μας και γεμίζουμε τα παιδιά αναίτιο άγχος.

 
Αρθούρος
05 Μάιος 2019 20:25

Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι οι βάσεις των σχολών,διαμορφώνονται διαχρονικά με βάση όχι μόνο το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης,αλλά και με βάση τα διαχρονικά μοντέλα επαγγελματικής επιτυχίας των γονέων που άλλες σχολές τις έχουν πολύ ψηλά ενώ δεν είναι,κι άλλες τις έχουν μόνιμα "θαμμένες".Από εκεί και πέρα,αυτά τα μοντέλα γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης από τα εκατοντάδες εξειδικευμένα φροντιστήρια που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.
Έλα όμως που υπάρχει πραγματική διαφορά δύναμης μεταξύ των βάσεων εκείνων των νέων που έπιασαν 7000 μόρια κι εκείνων που έπιασαν 17000 μόρια.Γιατί οι πρώτοι έχουν πιάσει τουλάχιστο σε δύο βασικά μαθήματα, βαθμούς κάτω από τη βάση.Πώς μπορούν ν'αντεπεξέλθουν στα ίδια μαθήματα όταν τα συναντήσουν στα τμήματα που μπήκαν;Μα τις περισσότερες φορές,τα χρωστάνε μέχρι το πτυχίο και περνούν οι εβδομάδες,οι μήνες και τα χρόνια...
Η αλήθεια συνεχίζει να είναι πικρή,γιατί η πλειονοψηφία των τμημάτων των πρώην ΤΕΙ έχει βάση κάτω από το 10,ενώ αντίστοιχα υπάρχουν πολύ λίγα τμήματα ΑΕΙ που έχουν βάση κάτω από 10.Τα λένε οι στατιστικές.Και όχι μόνο σήμερα.Πάντα έτσι ήταν.Και δε φταίνε οι φοιτητές γι'αυτό.Αυτό ήταν επιλογή πολλών κυβερνήσεων μέχρι τώρα γιά να καθυστερήσουν την ανεργία και έβαζαν πολύ κόσμο που δεν είχαν καμία πρόοδο στα τριτοβάθμια ιδρύματα, εμπορευόμενοι την ελπίδα τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ