Placeholder

ΒΟΥΛΗ

"Ναι" ψήφισε η ΝΔ δέκα άρθρα και εννέα τροπολογίες του πολυνομοσχεδίου

Δημοσίευση: 25/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η ΝΔ ψήφισε "Ναι" σε δέκα άρθρα και εννέα τροπολογίες  του πολυνομοσχεδίου  για την παιδεία και σε πολλά άλλα άρθρα Παρών.

Ειδικότερα τα άρθρα που η ΝΔ ψήφισε Ναι είναι τα εξής:

Άρθρο 23
Ίδρυση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος και την περίπτωση α ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114), με έδρα το Ηράκλειο. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28, Τμήματα και Σχολές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήμα- τα. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ μεταφέρονται στο Ίδρυμα.

2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζονται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Κρήτης ισχύουν έναντι του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 65

1. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π. που κενώνονται για οποιονδήποτε λόγο εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο του προγραμματισμού προσλήψεων του ν. 4590/2019 (Α ́ 17) του έτους που έπεται της κένωσης της θέσης χωρίς να απαιτείται η έγκριση της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α ́ 280).

2. Η θέση και η πίστωση που έχει εγκριθεί γι’ αυτήν διατηρείται στο ίδιο Τμήμα και επαναπροκηρύσσεται το νωρίτερο την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της κένωσης.

3. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγεται το άρθρο 41 του ν. 4521/2018.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 202

1. Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η διδακτική ώρα για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας.»

2. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ειδικά για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που καταλαμβάνουν θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, η καταβολή των μηνιαίων αποδοχών, των πάσης φύσεως επιδομάτων και οδοιπορικών τους βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 204
Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Στο π.δ. 79/2017 (Α ́ 109, διόρθ. σφάλματος Α ́ 112) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στην περίπτωση δ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 6, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), το ένατο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών:
αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,
ββ) που θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα,
γγ) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους.»
β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Νήπια που δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο, τα οποία πληρούν το ηλικιακό κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.»
γ) Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 7, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών:
αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,
ββ) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους.».
δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 7, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση γγ ́ της περίπτωσης ε ́ του άρθρου 23 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α ́ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης

Άρθρο 214 Τροποποιήσεις του ν. 4186/2013

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«3α. Στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» εφαρμόζεται:
αα. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, που πραγματοποιείται σε μία (1) ημέρα εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα (1) διδακτικό έτος και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών και
ββ. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
β. Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας, αρχίζει κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι την 31η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται ως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019, η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» που άρχισε κατά τη διάρκεια του εν λόγω σχολικού έτους, συνεχίζεται ως εξής:
α) το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων λήγει εντός του διδακτικού έτους και η αναπλήρωση, για τμήμα- τα που ξεκίνησαν μετά τις 15.11.2018, ρυθμίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και
β) το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» λήγει με τη συμπλήρωση των εκατόν πενήντα έξι (156) ημερών και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 20.9.2019.
γ. Το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.. Για την αναλογία καθηγητών - μαθητών στα εργαστήρια, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ.. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας».
Με όμοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
αα. η διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας»,
ββ. τα ζητήματα φοίτησης των μαθητευόμενων που σχετίζονται με τις αναρρωτικές άδειες.
δ. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» ορίζεται με σύμβαση (σύμβαση μαθητείας), που συνάπτεται μεταξύ του μαθη- τευόμενου και του εργοδότη, φορέα του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 δημοσίου τομέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.
Η σύμβαση μαθητείας δύναται:
αα. να καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεων τους. Οι μαθητευόμενοι και οι εργο- δότες υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως το διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρμόδιο διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ..
ββ. να ακυρωθεί από το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.
ε. Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και α- πόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
στ. Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» μπορούν να παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων του Προ- παρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους. Η υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος πραγματοποιείται στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. σε απογευματινό ωράριο.
Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των υπευθύνων τομέα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., στο οποίο πραγματοποιείται το πρό- γραμμα, έχει το ρόλο του επόπτη. Από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μεταξύ των εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές, προηγείται α) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει προϋπηρεσία ως επιμορφωτής σε θέματα μαθητείας και β) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης προ- γράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών.
Η αμοιβή των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ως επόπτες, καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενη πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020.
Με την ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020, στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης μπορεί να απασχολούνται:
αα. μόνιμοι εκπαιδευτικοί που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση. Η ανάθεση της υπερωριακής απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς αποφασίζεται από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο οποίο υλοποιείται το Πρόγραμμα.
ββ. μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωσή του και
γγ. ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η αμοιβή για την απασχόληση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης».
2. Στην περίπτωση α ́ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) μετά τη φράση «οργανώνονται Τμήματα Μαθητείας σε ΕΠΑ.Λ», προστίθεται η φράση «σε ειδικότητες που έχουν καθοριστεί να λειτουργούν στην Γ ́ Τάξη ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε εξειδικεύσεις τους».

Άρθρο 215
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4485/2017

Η παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114) τροποποιείται ως εξής:
«4. Μετά την επιλογή τους σύμφωνα με τα άρθρα 21 έ- ως 36 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102), οι υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) μπορούν να συμπληρώνουν έως το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων (τεχνολογικά-επαγγελματικά Β ́ Τάξης και ειδικοτήτων Γ ́ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου) και του θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (τεχνολογικά-επαγγελματικά Β ́ Τάξης και ειδικοτήτων Γ ́ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου), τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν οργανικά, εφόσον:
α) έχουν σε πρώτη ανάθεση τα ανωτέρω μαθήματα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που καθορίζει την αντιστοιχία διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει κάθε φορά,
β) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα,
γ) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και
δ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ.. Η ανάθεση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..

Άρθρο 217

Η παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 3512/2006 (Α ́ 264) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο μουσουλμάνος θρησκευτικός λειτουργός λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου δημοσίου υπαλλήλου κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του μισθολογίου του Δημοσίου επιδόματα, εφόσον πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις. Επί των αποδοχών διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Οι αποδοχές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ. κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και καταβάλλονται στον δικαιούχο με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό.»

Άρθρο 218

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) προστίθεται περίπτωση δ ́ ως εξής:
«δ) Μαθητές που, κατά την έναρξη των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019, λόγω μη συμπλήρωσης του 15ου έτους της ηλικίας τους που απαιτείται για την προσκόμιση δικαιολογητικού νόμιμης εργασίας, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στην Α ́ τάξη εσπερινού Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) και, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, φοίτησαν στην Α ́ τάξη ημερησίου Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια, εφόσον φοιτούν, τα δύο (2) επόμενα πλήρη σχολικά έτη, στις Β ́ και Γ ́ τάξεις εσπερινού Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.).»

Άρθρο 219

1. Στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια (Γ.Ε.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) έχουν δικαίωμα να φοιτούν και ανήλικοι που απασχολούν τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

2. Ο ανήλικος που εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 μπορεί να φοιτά σε εσπερινό γυμνάσιο ή λύκειο (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.), εφόσον προσκομίσει στη σχολική μονάδα φοίτησης:
α) βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής ότι παρακολουθείται από την Υπηρεσία, στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων, ή
β) ελλείψει λειτουργίας της ως άνω Υπηρεσίας, οποιο- δήποτε πρόσφορο έγγραφο της κατά τόπον αρμόδιας Εισαγγελίας ή του Δικαστηρίου Ανηλίκων απ’ όπου προκύπτει ότι ο ανήλικος απασχολεί την Υπηρεσία στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων.

Άρθρο 220
Κατασκευή αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης

1. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της εφαρμογής της προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 14, προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. Οι προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες του προηγούμενου εδαφίου με τους βοηθητικούς χώρους, τοποθετούνται εντός γηπέδων, όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές μονάδες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά με τους ισχύοντες συντελεστές δόμησης και του ποσοστού κάλυψης, με δυνατότητα υπέρβασης αυτών σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό τον προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.
2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η τοποθέτηση των αιθουσών στη σχολική μονάδα όπου υπάρχει ανάγκη, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατά σειρά τοποθετούνται αίθουσες: α) σε άλλες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) σε μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οπότε και δημιουργείται χωριστός αύλειος χώρος.
3. Η τοποθέτηση, κατά τα ανωτέρω, των προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών της παραγράφου 1 μπορεί να γίνει για το ίδιο χρονικό διάστημα της παραγράφου 1 και εντός αδόμητων γηπέδων που ανήκουν κατά κυριό- τητα στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟ- ΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), τα οποία βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισμών, πλην ρυμοτομούμενων χώρων, κοινόχρηστων, χαρακτηρισμένων συγκεκριμένης χρή- σης, δάσους, ρέματος και αρχαιολογικού χώρου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, την τοποθέτηση των αιθουσών της παραγράφου 1 μπορεί να αναλάβει από τον κύριο του ακινήτου η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ύστερα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, ως εξής: α) αν πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου ή της αυτοδιοικητικής περιφέρειας η δωρεάν παραχώρηση χρήσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, και β) αν πρόκειται για ακίνητο του δημοσίου η δωρεάν παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.
5. Οι ακριβείς σχολικές και χωροθετικές ανάγκες κατασκευής αιθουσών για την εφαρμογή του παρόντος προκύπτουν από έγγραφο που υποβάλλεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., κατά παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου 2.3 της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (Α ́ 216), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 4379/2016 (Α ́ 63).
6. Για τον καθορισμό των κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων της παραγράφου 3, εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 37237/ΣΤ1/2007 (Β ́ 635) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκτός από την παράγραφο 4 αυτής σχετικά με το εμβαδόν του χώρου. Οι χώροι που επιλέγονται δεν απαιτείται να είναι χαρακτηρισμένοι ως «σχολικοί», ούτε απαιτείται η ύπαρξη τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Σε κάθε περίπτωση ο αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.
7. Τα κριτήρια καταλληλότητας της προηγούμενης παραγράφου εξετάζονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: α) έναν τακτικό υπάλληλο ή υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωματικό του, που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) έναν τακτικό υπάλληλο ή υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωματικό του, που ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και γ) έναν τακτικό υπάλληλο ή υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωματικό του, που υποδεικνύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής. Η επιτροπή εκδίδει σύμφωνη γνώμη για την έκδοση της απόφασης των υπουργών της επόμενης παραγράφου.
8. Για την τοποθέτηση αιθουσών των παραγράφων 1 και 3 εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών που επέχει θέση οικοδομικής άδειας για την τοποθέτηση. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υποχρεωτικά διάγραμμα κάλυψης όπου σημειώνεται η θέση που θα τοποθετηθεί η προκατασκευασμένη αίθουσα ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, η θέση σημειώνεται επί σκαριφήματος υπάρχουσας κατάστασης. Το διάγραμμα κάλυψης ή το σκαρίφημα υπάρχουσας κατάστασης υπέχει θέση θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 2012 (ΝΟΚ 2012). Για την έκδοση της αδείας δεν απαιτείται να τηρηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: α) να τηρηθούν οι όροι δόμησης και να θεωρηθούν οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές (Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να αναγράφεται και να υπογράφεται η δήλωση του ν. 651/1977 ότι το οικόπεδο:
αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως,
ββ) εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983 και βάσει των Πινάκων Εφαρμογής οφείλει ή όχι εισφορές σε γη και χρήμα,
γγ) εάν εντός και κατά μήκος του προσώπου του εν θέματι οικοπέδου ή γεωτεμαχίου υπάρχουν ή όχι δέντρα και
δδ) εάν εντός των όμορων οικοπέδων υφίστανται ή όχι διατηρητέα κτίρια.
9. Στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου αναγράφεται ότι η διατήρηση των αιθουσών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας προς χρήση από τον οικείο Δήμο. Παρέλευση της ως άνω προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της διατήρησης της σχολικής αίθουσας και ο Δήμος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνσή της, θεωρουμένης αυτής αυθαίρετης. Θέση άδειας για την καθαίρεση και απομάκρυνσή της επέχει η υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου.
10. Για την εκτέλεση των με αριθμό 66981/Δ1/ 27.4.2018 (Β ́ 1586) και Φ.15/27268/Δ1/21.2.2019 (Β ́ 623- διόρθωση σφάλματος Β ́ 745) κοινών αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αναθέτουσα αρχή ως φορέας εκτέλεσης της τοποθέτησης των προ- κατασκευασμένων αιθουσών του παρόντος είναι αποκλειστικά η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε..
11. Για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών των δήμων που δεν περιλαμβάνονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου, κάθε δήμος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) και τον ορίζει ως δήμο στον οποίο εφαρμόζεται η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, είτε α) αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αίτημα χρηματοδότησης για προμήθεια και προσωρινή τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος είτε β) αποστέλλει αίτημα για τοποθέτησή τους στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., το οποίο κοινοποιείται και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για να επιληφθεί η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., οι δήμοι στο αίτημά τους υποδεικνύουν συγκεκριμένες υφιστάμενες σχολικές μονάδες ή αδόμητα γήπεδα στα οποία θα τοποθετηθούν οι προκατασκευασμένες αίθουσες και για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α ́ 266) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α ́ 128).
12. Όταν την τοποθέτηση των προσωρινών σχολικών αιθουσών αναλαμβάνει ο Δήμος, δεν εκδίδεται η απόφαση της παραγράφου 8, αλλά σχετική άδεια από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, για την έκδοση της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9.

 
13. Μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών, ο οικείος Δήμος υποχρεούται να προβεί σε μετεγκατάσταση των μαθητών σε μόνιμες σχολικές δομές προσχολικής εκπαίδευσης είτε με ανέγερση είτε με μίσθωση. Η κατασκευή της μόνιμης αίθουσας γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις σε χώρους που επιλέγονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
14. Η προθεσμία των τεσσάρων (4) ετών της παραγράφου 1 μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών, εφόσον ο Δήμος, πριν τη λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων (4) ετών, έχει βρει κατάλληλο ακίνητο, για το οποίο έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α ́ 266), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α ́ 128).
15. Όταν αναθέτουσα αρχή για την τοποθέτηση των αιθουσών είναι η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής προς χρήση του έργου, την ευθύνη συντήρησης των αιθουσών και λοιπών λειτουργικών δαπανών αναλαμβάνει ο οικείος Δήμος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
16. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τοποθέτησης αιθουσών σε παραδοσιακούς οικισμούς.
17. Η δαπάνη για την τοποθέτηση των προσωρινών αιθουσών και την ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών βαρύνει το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
18. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης αιθουσών που κοινοποιούνται στους αναδόχους έως την 1.9.2020.

Σχόλια (14)

 
κρήτη
25 Απρ 2019 19:22

μόνο για το ΤΕΙ Κρήτης συμφώνησαν στην τριτοβάθμια

 
Νομικός
25 Απρ 2019 21:41

Σε ακίνδυνα άρθρα, έως ουδέτερα διαδικαστικά ψήφισε ΝΑΙ. Στα υπόλοιπα που ψήφισε ΟΧΙ (όχι στο παρών) θα καταργηθούν με νόμο θεραπεία αντικατάσταση στο Α΄τρίμηνο της διακυβέρνησης της (μαζί με τα περισσότερα άρθρα άλλων νόμων του ΣΥΡΙΖΑ).

 
Πτυχιούχος
25 Απρ 2019 21:49

Προσοχή η Ν.Δ. , είναι επικίνδυνη για τους παλαιούς αποφοίτους των ΑΕΙ.
Αφού ούτε τώρα ως αντιπολίτευση δεν ανέφερε τίποτα για εμάς σκεφτείτε τι θα κάνει ως κυβέρνηση...
Μαύρο λοιπόν και σε αυτούς.

 
Μέλος ΔΕΠ
25 Απρ 2019 22:07

Το γεγονός ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ψηφίστηκε και από τα δύο κόμματα προσφέρει ασφάλεια για το μέλλον του ιδρύματος αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει την ορθότητα της επιλογής της πολιτικής ηγεσίας και του ιδρύματος. Σωστή η κίνηση της ΝΔ να υπερβεί την κομματικη ανάγκη της στιγμής και της πιστώνεται θετικα. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους. Οι οιωνοί είναι ευνοϊκοί.

 
ΝΔ και ΤΕΙ
25 Απρ 2019 23:13

Ξαφνικά η ΝΔ στηρίζει τη μετατροπή των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια (όσα τουλάχιστον δε συνενώνονται με Πανεπιστήμια)
Αρα μετά το ΠΑΔΑ τώρα στηρίζει και το ΕΜΠ.
Κατά τα άλλα θα τα γύριζε στην παλιά κατάσταση.
Τελικά το πολύ πολύ αφού αναλάβει την κυβέρνηση να διαλύσει τις συνενώσεις και να κάνει όλα τα ΤΕΙ αυτοτελή Πανεπιστήμια. Φυσικά δε μπορεί πλέον να γυρίσει τα ΤΕΙ στην προηγούμενη κατάσταση.

 
@Νομικος
26 Απρ 2019 10:29

Σίγουρο.. επίσης θα μας βγάλει από την εποπτεία και θα εξάγουμε πετρέλαιο στο πρώτο δίμηνο.

 
dep
26 Απρ 2019 13:26

αν ο Μητσοτάκης ηταν απο την Κοζανη θα ψηφιζε ναι για το ΤΕΙ κοζανης, αν ηταν απο την Καλαματα θα ψηφιζε ναι για το ΤΕΙ Πελοπονησου, αν ηταν απο τις Σερρες θα ψηφιζε ναι για το ΤΕΙ Σερρων που εγινε Διεθνες Πανεπιστημιο, και παει λεγοντας. Οταν θα γινει κυβερνηση με τι μουτρα θα αντιμετωπισει τις διοικησεις και τον κοσμο των αλλων ΤΕΙ που συγχωνευτηκαν με πανεπιστημια και θελει να τα ξανακανει ΤΕΙ?

 
T.Τ.
26 Απρ 2019 14:54

Η ΝΔ ψήφισε θετικά για μετεξέλιξη σε Πανεπιστήμια των ΤΕΙ (Δυτικής Αττικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) που δε συγχωνεύονται με Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Ακόμη και στην περίπτωση του ΔΙΠΑΕ που η συγχώνευση γίνεται με Πανεπιστήμιο χωρίς προπτυχιακά τμήματα ήταν αντίθετη. Αυτό θα της δώσει τη δυνατότητα μετά από τυχόν αυτοδύναμη εκλογή της να μετονομάσει τα ιδρύματα αυτά με μια τροπολογία σε Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών επαναφέροντας τις γνωστές διακρίσεις τύπου ΑΕΙ και ΤΕΙ μεταξύ των Ανώτατων Ιδρυμάτων 18 χρόνια μετά την ψήφιση του 2916/01, ο οποίος κατά δήλωση του τότε Υπουργού Παιδείας ήταν διαπιστωτικός Νόμος αφού διαπίστωνε ότι τα Τριτοβάθμια (λέξη άγνωστη για το Σύνταγμα) ΤΕΙ που Ιδρύθηκαν με το Νόμο 1404/83 ήταν Ανώτατα και δεν τα αναβάθμιζε όπως πολλοί, άσχετοι με το θέμα, νομίζουν.

 
Ιωάννης Κ.
26 Απρ 2019 17:41

Δηλαδή, κύριοι της ΝΔ, όλα τα άλλα ΤΕΙ της χώρας δεν άξιζαν καλύτερη τύχη και ψηφίσατε μόνο υπέρ της πανεπιστημιοποίησης του ΤΕΙ Κρήτης; Προφανώς οι ισχυρές κομματικές διασυνδέσεις έπιασαν τόπο, χωρίς βέβαια τον οποιοδήποτε προβληματισμό γιατί να υπάρχουν 3 πανεπιστήμια σε ένα νησί και όχι 2 ή ακόμη και 1. Ας ρωτήσειεπίσης κάποιος τον βουλευτή Σερρών Κ. Καραμανλή ή τον πρώην πρωθυπουργό με καταγωγή από τις Σέρρες, γιατί η ΝΔ δεν ψήφισε υπέρ της ενσωμάτωσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών) στο ΔΙΠΑΕ; Τόση απαξίωση για το μέρος τους;

 
Νομικός2
27 Απρ 2019 06:30

Νομική με 8 μέλη ΔΕΠ? Το υπουργείο τρολάρει ασύστολα. Δεν πρόκειται πότε να γίνει, προεκλογικό πυροτέχνημα...

 
Σημαντικό - Ονομασία
27 Απρ 2019 06:32

Το Ελληνικό Μεσογειακό Παν/μιο ως ονομασία είναι αντιγραφή από το Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο. Παρακαλούμε να αλλάξει το όνομά του για να μην δημιουργείται σύγχυση με το ΕΑΠ και το ΕΜΠ. Ας βρεθεί ένα γνήσιο όνομα και όχι αντιγραφές άλλων ΑΕΙ.

 
@Νομικός2
27 Απρ 2019 09:22

Γιατί θα γίνουν τα υπόλοιπα; Καυτή πατάτα στα χέρια της επόμενης κυβέρνησης... τα καινούρια τμήματα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, εδώ ζήτημα είναι αν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα υπόλοιπα, ειδικά τα πρώην ΤΕΙ .

 
Αρθούρος
27 Απρ 2019 14:52

Προς Νομικός 2:Έχουμε ξαναπεί σε άλλες συνάφειες ότι είναι το μοναδικό τμήμα που δε θα έχει πρόβλημα από καθηγητές σε σχέση με όλα τα πενήντα τόσα τμήματα μηχανικών και γεωπόνων που ιδρύονται τον Οκτώβρη.Κι αυτό γιά πολλούς λόγους:α)Μέχρι τον Οκτώβρη του 2020 που θα πάρει σάρκα και οστά το Τμήμα Νομικής,πολλοί καθηγητές από τα τρία λειτουργούντα τμήματα και κυρίως από το ΕΚΠΑ,θα θελήσουν να μπούν στο νέο τμήμα. β)Επίσης,καθηγητές από το ομώνυμο τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου,αλλά και από το γενικό τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου,πιθανό και από ιδιωτικά πανεπιστήμια της πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης θα θελήσουν να ενταχτούν κι εκείνοι. γ)Πιθανό να θελήσουν να ενταχτούν κι άλλοι καθηγητές νομικής από τμήματα συναφών αντικειμένων που υπάρχουν ήδη στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή σε γειτονικά Πανεπιστήμια,όπως επίσης να ανελιχθούν και αρκετά μέλη ΕΔΙΠ που περιμένουν εδώ και πολλά χρόνια. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ανάλογη εμπειρία γιατί σε αντίστοιχες ιδρύσεις τμημάτων από το μηδέν όπως Ιατρική,Φιλολογία και κυρίως ΠΤΔΕ πάντα υπήρχε μία μαγιά πέντε-έξι έτοιμων καθηγητών να ενταχτούν στα νέα τμήματα.δ)Έτσι,μόνο αν υπάρχει πολιτική βούληση από την τότε κυβέρνηση,ο αριθμός οχτώ(8)είναι καθαρά τυπικός και μάλλον γιά λόγους ισότητας με τα άλλα νεοϊδρυόμενα τμήματα και οπωσδήποτε μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα,ο αριθμός των καθηγητών του μπορεί να προσεγγίζει τους είκοσι(20).
Ο τελευταίος λόγος είναι και ο ουσιώδης,αφού μία τέτοια διάθεση από μέρους των διδασκόντων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο επαρχιακό πατραϊκό πανεπιστήμιο, πιθανό να συναντήσει την αδικαιολόγητα αντίθετη άποψη της Ν.Δ.όταν εκείνη γίνει κυβέρνηση.

 
@Σημαντικό - Ονομασία
30 Απρ 2019 11:10

Καλά για εσάς αυτό είναι το θέμα; Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσείς λέτε για το ακρωνύμιο!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.