Έντεκα αλλαγές για τη λειτουργία των σχολείων

01/05/2019

Άκουσε το άρθρο

Έντεκα αλλαγές για τη λειτουργία των σχολείων, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία που ψηφίστηκε τη Μ. Εβδομάδα στη Βουλή.

Ειδικότερα πρόκειται για τις εξής αλλαγές:

1. Στο π.δ. 79/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1η Αλλαγή

α) Στην περίπτωση δ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 6, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), το ένατο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών:

αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,

ββ) που θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα,

γγ) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους.»

Τι ίσχυε

Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής.

2η Αλλαγή

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7  του π.δ. 79/2017 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής:

«Νήπια που δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο, τα οποία πληρούν το ηλικιακό κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.»

3η Αλλαγή

γ) Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 7, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως ε- ξής:

«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών:

αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,

ββ) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους.».

Τι ίσχυε

Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής.

4η Αλλαγή

δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 7, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση γγ ́ της περίπτωσης ε ́ του άρθρου 23 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α ́ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου. Με τη βεβαίωση προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.»

Τι  ίσχυε

«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α ́ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου, με την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.».

5η Αλλαγή

ε) Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α ́ Δημοτικού χορηγείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.»

6η Αλλαγή

στ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α ́ της παραγράφου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εννέα (9) για κάθε διδακτικό έτος, χωρίς να υπολογίζεται στο άθροισμα αυτό η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή.

Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ ́ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος.»

Τι ίσχυε

5. Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στα εδάφια α και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) για κάθε διδακτικό έτος, πλην της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής, και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο γ δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος.

7η Αλλαγή

2. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α ́ 147), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118) και την παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α ́ 5), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων».

β) Προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων για ένα σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις το- πικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.»

8η Αλλαγή

3. Στο άρθρο 41 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης σχολικών χώρων, για χρονικά διαστήματα εκτός του ωρολόγιου διδακτικού προγράμματος, καθώς και ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων για τις οποίες μπορεί να γίνεται η παραχώρηση, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου 3.»

9η Αλλαγή

4. Στο άρθρο 5 του ν. 2525/1997 (Α ́ 188) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η παράγραφος 2, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α ́ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας γίνεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.»

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρμόζονται ει- δικά προγράμματα ταχύρρυθμης δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης, η έκταση και το περιεχόμενο των ο- ποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μπορεί να λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των σχολείων αυτών που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α ́118) και αναριθμήθηκε σε παράγραφο 3 με την περίπτωση β ́ της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α ́83).»

10η Αλλαγή

7. To άρθρο 23 του ν. 3500/2006 (Α ́ 232) τροποποιείται ως εξής:

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης ο οποίος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.»

β) Προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη του προσωπικού και τους Προϊστα- μένους των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102).»

Τι ίσχυε

Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών

1. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την εκτέλεση του εκπαιδευ­τικού του έργου, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

11η Αλλαγή

Η καταγραφή ήχου ή εικόνας με συστήματα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένα σε χώρους των δημόσιων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μονάδων αυτών, απαγορεύεται. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας μέσω τέτοιων συστημάτων, εγκατεστημένων στους χώρους των ως άνω δημόσιων σχολικών μονάδων από τους Δήμους, επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς τους για φύλαξη των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με την υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Στ ́ του Κεφαλαίου Ι ́ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α ́ 114), μόνο κατά το χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο, εμφανή και κατανοητό όποιον πρόκειται να εισέλθει στο χώρο όπου λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης, ότι στο χώρο λειτουργεί τέτοιο σύστημα και παρέχει, εφόσον του ζητηθεί, πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος, την εμβέλεια και τους χώρους εγκατάστασης του χρησιμοποιούμενου συστήματος, καθώς και το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ