Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Θέσεις του Τμ.Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. για τους 5ετείς κύκλους σπουδών μηχανικού

"Είναι τουλάχιστον αδόκιμο να αρχίσει η λειτουργία 5ετούς προγράμματος σπουδών, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η αντιστοίχιση του Τμήματος με τα ομοειδή τμήματα των πολυτεχνικών σχολών"
Δημοσίευση: 10/05/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ως Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. θεωρούμε δεοντολογικά αναγκαίο τόσο για τους φοιτητές και τους αποφοίτους μας όσο και για την υπόλοιπη ακαδημαϊκή κοινότητα (εντός και εκτός ΠΑ.Δ.Α.) να κοινοποιήσουμε τις ακόλουθες θέσεις μας, με βάση τις πρόσφατες, καθοριστικές νομοθετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α' 4610, 7/5/19, Άρθρο 66) για 5ετή προγράμματα σπουδών σε Τμήματα μηχανικών με 4ετή – έως σήμερα – φοίτηση:

•    Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, διαμόρφωσε αμέσως μετά την ίδρυση του ΠΑ.Δ.Α. και έθεσε σε λειτουργία κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ένα πολύ απαιτητικό και υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών Πολιτικού Μηχανικού, 4ετούς διάρκειας και 48 υποχρεωτικών μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

•    Με βάση αυτό το 4ετές πρόγραμμα του ακαδ. έτους 2018-2019, το Τμήμα διαμόρφωσε ένα εξίσου συνεκτικό και απαιτητικό 5ετές πρόγραμμα σπουδών Πολιτικού Μηχανικού, που δύναται άμεσα να υλοποιηθεί από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές και το περιεχόμενο σπουδών αντίστοιχης διάρκειας καταξιωμένων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, αλλά και σε πλήρη αντιστοιχία με τα 5ετή προγράμματα σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας. Στόχος είναι να διασφαλιστεί, ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού με υψηλή επάρκεια.

Παρά τα προαναφερθέντα και παρά το γεγονός πως το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. μπορεί άμεσα να υλοποιήσει το 5ετές πρόγραμμα σπουδών που έχει ήδη εκπονήσει, η Συνέλευσή του διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την κατάθεση αιτήματος για την αλλαγή του υφιστάμενου 4ετούς προγράμματος σπουδών σε 5ετές με τα δεδομένα που μας παρέχονται την τρέχουσα χρονική στιγμή. Τα σημεία που χρήζουν (από όλους) ιδιαίτερης προσοχής και οι προ¬τάσεις του Τμήματος επί των θεμάτων που ανακύπτουν έχουν ως εξής:

Α.    Πιθανότητα «εγκλωβισμού» των φοιτητών σε 5ετείς σπουδές με επισφαλή επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι τουλάχιστον αδόκιμο να αρχίσει η λειτουργία 5ετούς προγράμματος σπουδών, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η αντιστοίχιση του Τμήματος με τα ομοειδή τμήματα των πολυτεχνικών σχολών.

Όμως, ο νόμος 4610 (Άρθρο 66, παρ. 1) ορίζει ακριβώς αυτό: Πρώτα εγκρίνεται και αρχίζει η λειτουργία 5ετούς προγράμματος σπουδών (με συνοπτικές διαδικασίες) και εν συνεχεία, εξελίσσεται η διαδικασία αντιστοίχισης του προγράμματος με αυτά των πολυτεχνικών Σχολών. Αυτό σημαίνει, ότι, σε περίπτωση που δεν αντιστοιχηθεί το πρόγραμμα σπουδών με τα ομοειδή πολυτεχνικά, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι φοιτητές μας να «εγκλωβιστούν» σε ένα 5ετές πρόγραμμα που θα τους υποχρεώσει να περάσουν τουλάχιστον άλλα 10 περίπου μαθήματα, να παρατείνουν τις σπουδές τους κατά 1-2 χρόνια και εν τέλει να αποφοιτήσουν μη «αντιστοιχισμένοι», δηλαδή χωρίς πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος (το οποίο εν συνεχεία θα πρέπει να νομοθετηθεί με άλλη διαδικασία). Υπενθυμίζουμε (σε όσους το ως άνω σενάριο φαίνεται απίθανο), ότι χωρίς πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος έχουν παραμείνει πολλά 4ετή Τμήματα μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα για πάνω από 30 χρόνια και οι πτυχιούχοι τους είναι επαγγελματικά εκτοπισμένοι μέχρι σήμερα, κατά παράβαση του βασικού κοινωνικού δικαιώματος πρόσβασης στην εργασία (βλ. «Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα», αρθ. 6 και 7, ΟΗΕ, 1966, όπως κυρώθηκε με το νόμο 1532/1985).

Πρόταση Α: Προτείνεται η ακόλουθη χρονική σειρά για την τελική υλοποίηση του 5ετούς κύκλου:

1)    Υπουργική Απόφαση όρων – κριτηρίων – προϋποθέσεων για την αντιστοίχιση.

2)    Πρόταση 5ετούς κύκλου από το Τμήμα.

3)    Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για δυνητική (και όχι υποχρεωτική) υλοποίηση 5ετούς κύκλου από το Τμήμα.

4)    Διαδικασία αμερόληπτης αντιστοίχισης του 5ετούς κύκλου (βλ. πρόταση Δ).

5)    Υλοποίηση (υποχρεωτική) του 5ετούς κύκλου από το Τμήμα (εφόσον εγκριθεί η αντιστοίχιση) ή υλοποίηση (δυνητική) 4ετούς ή 5ετούς κύκλου (εφόσον δεν εγκριθεί η αντιστοίχιση).

Β.    Μεταβατική ρύθμιση για τους ήδη φοιτούντες. Δεν νοείται εφαρμογή του νέου νόμου χωρίς ύπαρξη μεταβατικών διατάξεων για τους ήδη φοιτούντες, που θα τους δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το υφιστάμενο 4ετές πρόγραμμα πανεπιστημιακών σπουδών, εφόσον το επιθυμούν.

Επισημαίνεται, ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τελειόφοιτοι του Τμήματός μας, θα ήθελαν να αποφοιτήσουν οπωσδήποτε τον προσεχή Ιούνιο ή Σεπτέμβριο (κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι, φοιτητές που αρκούνται σε έναν ελληνικό 4ετή τίτλο, γιατί επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο εξωτερικό ή να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές, φοιτητές που θέλουν άμεσα να αναζητήσουν θέση εργασίας στον δημόσιο τομέα ή έχουν εξασφαλισμένη εργασία στον ιδιωτικό κ.λπ.).

Με ποια νομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά ερείσματα θα εξαναγκαστούν αυτοί οι φοιτητές να παρακολουθήσουν 2 ή 3 επιπλέον εξάμηνα μαθημάτων, όταν η ιδρυτική νομοθεσία του ΠΑ.Δ.Α. τους πρότεινε προς επιλογή τον 4ετή πανεπιστημιακό κύκλο, από όπου θα αποφοιτούσαν, δίνοντας οκτώ (8) επιπλέον μαθήματα σε σχέση με τον 4ετή κύκλο ΤΕΙ; Πως θα τους πεις, ότι τώρα ο νομοθέτης αθετεί την υπόσχεσή του και θα πρέπει να δώσουν άλλα 10 μαθήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (χρόνος, κόστος, ανεργία κ.λπ.) και με αβέβαιη την πρόσβαση σε επαγγελματικά δικαιώματα; 

Ή ακόμα, πως είναι δυνατόν τον φοιτητή, που – εν γνώσει του και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – εισήχθη το 2018 στο 4ετές πρόγραμμα ΠΑ.Δ.Α., να τον υποχρεώσεις να αποφοιτήσει από 5ετές και να τον αποκλείσεις από την ολοκλήρωση του 4ετούς στο οποίο εισήχθη;

Πρόταση Β: Πρόβλεψη δυνατότητας ολοκλήρωσης 4ετούς κύκλου είτε με ρύθμιση – παρέμβαση της Διοικούσας του ΠΑ.Δ.Α. είτε με ρητή μεταβατική διάταξη, που θα αφορά τους ήδη φοιτούντες.

Γ.    Άγνωστοι οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την αντιστοίχιση με τον 5ετή κύκλο.

Καλούμαστε να προτείνουμε προς την ορισθείσα 7μελή επιτροπή και να τεκμηριώσουμε πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχο με τα πολυτεχνικά προγράμματα, χωρίς ουδείς να γνωρίζει (προς το παρόν) τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν για την εν λόγω αντιστοίχιση (ν. 4610, παρ. 4: «Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών»). Τα δεδομένα αυτά, καθώς και ο τρόπος πιστοποίησης της τήρησης των προϋποθέσεων αυτών, παραμένουν ασαφή και θα καθορισθούν με επερχόμενη Υπουργική Απόφαση.

Πρόταση Γ: Άμεση έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προσδιορισμού των όρων, προϋποθέσεων και κριτηρίων για την αντιστοίχιση με τους υπάρχοντες 5ετείς πολυτεχνικούς κύκλους σπουδών.

Δ.  Μη ύπαρξη προϋποθέσεων αμερόληπτης κρίσης της 7μελούς επιτροπής.

Ο ν. 4610 ορίζει στην παρ. 3 του άρθρου 66 ότι τα τρία (3) από τα επτά (7) μέλη της επιτροπής ορίζονται από το ΤΕΕ (2 μέλη) και από τα πολυτεχνεία της χώρας (1 μέλος), ενώ ένα (1) ακόμα (ο Πρόεδρος της επιτροπής) ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών (πρ. Πρόεδρο του ΤΕΕ). Είναι σαφές δηλαδή, ότι δεν παρέχονται τα εχέγγυα μιας αμερόληπτης κρίσης της επιτροπής, όταν σε αυτήν θα συμμετέχουν φορείς και πιθανόν πρόσωπα που έχουν πασχίσει για τη μη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μηχανικούς 4ετούς φοίτησης (και το έχουν πετύχει) για 30 έτη. Πόσο μάλλον, όταν το διακύβευμα εδώ δεν θα είναι τα επιζητούμενα (συρρικνωμένα) επαγγελματικά δικαιώματα των 4ετούς φοίτησης μηχανικών αλλά το σύνολο όλων των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στην 5ετή φοίτηση. Σημειώνεται δε, ότι τα πλήρη δικαιώματα θα αφορούν πολλούς νέους μηχανικούς, οι οποίοι σταδιακά θα αποφοιτούν και θα εισέρχονται στην περιορισμένη αγορά εργασίας από τα Τμήματα της πρώην 4ετούς φοίτησης που θα έχουν μετεξελιχθεί σε 5ετούς. Ας ληφθεί ακόμα υπόψη, ότι, εάν για το ΤΕΕ, τη Διοικούσα του και τους δύο (2) εκπροσώπους του στην επιτροπή το διακύβευμα είναι η προάσπιση των συμφερόντων των ψηφοφόρων – μελών του, για τα πολυτεχνεία (και τον εκπρόσωπό τους στην επιτροπή) το πρόσθετο διακύβευμα θα είναι η – προφανέστατα – ανταγωνιστική θέση των νέων 5ετών Τμημάτων ΠΑ.Δ.Α. έναντι των πολυτεχνικών της περιφέρειας, εάν τους αποδοθεί η 5ετής αντιστοίχιση (μεγαλύτερη ζήτηση, υψηλότερες βάσεις εισαγωγής, προοπτικές ερευνητικής ανέλιξης κ.λπ.).

Ας σημειωθεί τέλος, ότι εάν δεν συμφωνήσουν οι ως άνω τρεις (3) εκπρόσωποι της 7μελούς επιτροπής, τότε δεν θα ισχύσει η γνωστή δημοκρατική αρχή της απόλυτης πλειοψηφίας και δεν θα ληφθεί η απόφαση από τους άλλους τέσσερις (4): Ο νομοθέτης έχει ορίσει ως αναγκαία την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών της επιτροπής (5 στους 7) για τη λήψη απόφασης.

Πρόταση Δ: Με την παρούσα διατύπωση, στην επιτροπή συμμετέχει μόνον ένα (1) μέλος από το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ. Όμως, η ΑΔΙΠ είναι ο μόνος αρμόδιος ανεξάρτητος φορέας που εφαρμόζει διαδικασίες πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών και κατέχει την απαιτούμενη τεχνο¬γνωσία και εμπειρία για την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση του προγραμμάτων σπουδών. Είναι αυτονόητο, πως ο μόνος δυνατός ρόλος μιας επιτροπής ακαδημαϊκής αντιστοίχισης, της οποίας τα πέντε (5) μέλη από τα επτά (7) είναι έξω-ακαδημαϊκά, θα μπορούσε να είναι η επικύρωση σχετικής εισήγησης της ΑΔΙΠ, σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά κριτήρια και την τυπική διαδικασία που η ΑΔΙΠ θέτει και εφαρμόζει σε παρόμοιες περιπτώσεις. Συνεπώς, προτείνεται η ανάληψη κεντρικού εισηγητικού ρόλου από την ΑΔΙΠ και η κρίση – επικύρωση επί των παραμέτρων της τυπικής πληρότητας της εισήγησης να γίνεται από την 7μελή επιτροπή.

Ε.    Παλιοί απόφοιτοι του Τμήματος και απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ο νόμος 4610 (άρθρο 257) ακυρώνει τις επιτροπές που είχαν συσταθεί από το Υπ. Παιδείας για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ κατ’ αντιστοιχία με τις σπουδές τους και συστήνει νέες επιτροπές. Όμως, η σύνθεση των νέων επιτροπών, οι οποίες θα εισηγηθούν (ξανά) την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους χιλιάδες αποφοίτους μας που επί 30 χρόνια δεν έχουν πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος στα ιδιωτικά έργα και στις μελέτες δημοσίου, δεν περιλαμβάνει αυτή τη φορά κανένα μέλος που να γνωρίζει τα προγράμματα σπουδών των 4ετούς φοίτησης μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα (δηλα-δή, αυτά ακριβώς που θα κληθεί να κρίνει). Συνεπώς, η κρίση των επιτροπών αυτών θα εδράζεται σε ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα γνώσης και θα σχηματιστεί από ακόμα μεγαλύτερη αναλογικά εκπροσώπηση φορέων που έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με αυτό που θα κρίνουν.

Επισημαίνουμε, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει όλα τα εχέγγυα για να εκφυλιστεί σε πολιτικο-συντεχνιακή διαπραγμάτευση (με τους αποφοίτους μας σε εξαιρετικά αδύναμη θέση) και να καταλήξει είτε σε αδιέξοδο και περαιτέρω δικαστικές διεκδικήσεις είτε σε νέες προτάσεις – παρωδία επαγγελματικών δικαιωμάτων (χωρίς καμία αντιστοίχιση με τις σπουδές των πτυχιούχων μας).

Πρόταση Ε: Σύσταση επιτροπών με ισομερή εκπροσώπηση (επαγγελματική και ακαδημαϊκή) των αντικρουόμενων συμφερόντων και συμπλήρωση των μελών από εκπροσώπους συναρμόδιων Υπουργείων.

Συμπερασματικά και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές και τους αποφοίτους του Τμήματος εκτιμά, ότι οφείλει να επισημάνει τα ως άνω καίρια ζητήματα και επιφυλάσσεται επί του παρόντος για την κατάθεση του 5ετούς προγράμματος σπουδών εντός των επόμενων ημερών ή εβδομάδων, προκειμένου να διευκρινιστούν – τουλάχιστον – ορισμένα από τα πολλά θέματα που ανακύπτουν. Ιδιαιτέρως δε, τα ζητήματα της μεταβατικής ρύθμισης για δυνατότητα ολοκλήρωσης 4ετούς κύκλου σε όσους φοιτητές δικαίως το επιθυμούν καθώς και το ζήτημα των όρων, κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αντιστοίχιση του προτεινόμενου 5ετούς προγράμματος με τους υπάρχοντες 5ετείς πολυτεχνικούς κύκλους σπουδών.

Επισημαίνεται τέλος, ότι εάν δεν ακολουθηθεί η ως άνω προτεινόμενη χρονική ακολουθία για την υλοποίηση των 5ετών κύκλων (βλ. πρόταση Α) ή κάποια άλλη εναλλακτική, ο κίνδυνος εγκλωβισμού των φοιτητών μας σε 5ετείς κύκλους με επισφαλή επαγγελματικά δικαιώματα (δηλ. μη αντιστοιχισμένους με τους 5ετείς πολυτεχνικούς) είναι απολύτως ρεαλιστικός.

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σχόλια (11)

 
Ζώης Περικλής
10 Μάιος 2019 08:00

Μπράβο σας ...τελικά απο την σχολή Μηχανικών του ΠΑΔΑ μονο εσεις φαίνεται οτι βλέπετε πισω απο το κάδρο ....οι Ηλεκτρολογοι &Ηλεκτρονικοι και οι αλλοι .. δεν τα βλέπουν αυτά ηη δεν θελουν να τα δουν .. τσατα πάτρα προβληματα πάλι για 40 χρονια.

Ισοτιμήσεις-αντιστοιχήσεις και επαγγελματικά δικαιώματα που είναι κυριοι του ΠΑΔΑ .... μικρά πραγματα αυτά θα μου πείτε ...

καλημερα σε ολους σας και μπραβο για μια ακόμη φορα στους διδασκοντες σο τμημα

 
Αν ειναι δυνατον
10 Μάιος 2019 09:49

Ολοι μας θελαμε Πολυτεχνειο εξ αρχης. Ολοι μας θελουμε 5 χρονια. Ξεκολλατε και περάστε το πενταετές και μην κανετε τους δυσκολους. Σαν τετραετες χανεται η εστω και μια αμυδρη πιθανοτητα να παρουμε τα δικαιωματα (εστω και μετα απο χρονια). Το να μεινουμε 4 χρονια συμφερει το ΤΕΕ. Ας ελπισουμε να μην το καθυστερουν καποιοι.

 
Θαμωνας
10 Μάιος 2019 10:09

«Εφόσον ένα τμήμα μηχανικών δεν μπορεί να εξασφαλίσει στους αποφοίτους του τον τίτλο του μηχανικού στην Ελλάδα τότε το μόνο που μπορεί να κανει είναι να κλείσει»
Τα λόγια ενός ανθρώπου με κοινή λογική

 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
10 Μάιος 2019 11:06

Να γίνει άμεσα συνέλευση της Σχολής Μηχανικών και να συζητηθεί το θέμα εφ όλης της ύλης.
Να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση με εκπροσώπους των υπουργείων Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Παιδείας.
Τα τμήματα Ηλεκτρόλογων - Βιοατρικής και Πληροφορικής να συμπτυχθούν και να δημιουργήσουν τμήμα ΗΜΜΥ.
Τα τμήματα Βιομηχανικής Παραγωγής - Μηχανολόγων και Ναυπηγών να συμπτυχθούν και να δημιουργήσουν τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.
Ικανοποιείται το αίτημα ΤΕΕ για αριθμούς εισακτέων.

 
Σχολές Μηχανικών
10 Μάιος 2019 11:12

Όλοι θέλουν να γίνουν Πολυτεχνικές Σχολές. Λίγοι θα τα καταφέρουν από ότι φαίνεται.

 
@Θαμωνας
10 Μάιος 2019 11:44

Εφόσον ένα τμήμα μηχανικών δεν μπορεί να εξασφαλίσει στους αποφοίτους του τον τίτλο του μηχανικού στην Ελλάδα τότε το μόνο που μπορεί να κανει (συμπληρώνω) .... είναι να οργανωθεί δικαστικά για να υποστηρίξει τα συμφέροντά του!

 
Γιαννικας Αντωνιος
10 Μάιος 2019 12:02

Οποιος δεν θελει να ζυμωσει δεκα μερες κοσκινιζει...

 
θαμώνας
10 Μάιος 2019 14:06

@ @θαμώνας
υπάρχουν πράγματι πολλές εκδοχές στην κατάληξη αυτής της πραγματικότητας. Διαλέγεις και παίρνεις.

Δυστυχώς όμως όταν ένας απλός άνθρωπος με γνώση μόνο από την πολύχρονη εμπειρία της ζωής του καταλήγει εκεί, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του προβλήματος. Σίγουρα μια τέτοια ακραία λύση είναι ανεπιθύμητη.

Αυτό που αναρωτιέμαι είναι πως θα το δεχθούν στην Ευρώπη ένα τέτοιο νέο "δημιούργημα". Γνωρίζουν αρκετά για το πρόβλημα ΤΕ-ΠΕ κι αν κάποιος τους το αναλύσει τότε θα δούμε τι θα γίνει.
Πάντως αυτό που είναι σαφές από τις μέχρι τώρα εξελίξεις είναι η διάθεση του υπουργείου να εφαρμόσει το κοινοτικό δίκαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 
@ΓΙΑΝΗΣ
11 Μάιος 2019 00:10

Μετα ΒΑΐΩΝ και ΚΛΑΔΩΝ ιδρύθηκε στο πόδι για καθαρά πολιτικάντικους λόγους.
Απορώ πως ακόμα γίνεται κουβέντα για αντιστοίχηση ΤΕΙ με Πολυτεχνείο

 
@ΓΙΟΡΓΟΣ
11 Μάιος 2019 00:13

Πρώτα να διεκδικήσει Ακαδημαϊκές επιδόσεις και μετά ας ονομαστεί όπως θέλει

 
Θωμας
13 Μάιος 2019 12:31

Η 5ετια με το ζορι δεν βγαζει πουθενα. Γιατι αν πας 5ετια και δεν παρεις δικαιωματα θα σαι για γελια. Αν πας 5ετια και τα μισα δικαιωματα να παρεις θα θεωρειται αποτυχια. Πρεπει να τα παρεις ολα. Κατι που δεν ειναι δικαιο για τους συναδελφους των πολυτεχνικων σχολων. Απλα το θεμα προκειται για συριζεικη με το ζορι παντρεια. Η εκπαιδευση θα πρεπε να μεινει διαχωρισμενη ως τεχνολογικη και 4ετης και να της αποδοθουν το 50% των δικαιωματων. Γιατι τωραδεν εχουμε κανενα. Ουτε αυτο ειναι σωστο, ουτε να τα παρουμε ολα ομως με το ετσι θελω. Σκεφτειτε και το αλλο εμεις οι τειτζηδες ξαφνικα θα γινουμε αμεσα συγκρισιμοι με τους αντιστοιχους πολυτεχνικους. Δεν προκειται ποτε να επιλεξουν εμας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ