Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το ΙΕΠ ζητά να καλύψει 27 θέσεις Συμβούλων Α’ και Β’ τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης

Δημοσίευση: 10/05/2019
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Alt Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Title Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προτίθεται να επιλέξει μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης ώστε να αποσπαστούν και να καταλάβουν 27 θέσεις Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ με τετραετή θητεία.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Οι αποσπασμένοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους σε συνδυασμό με το άρθρο 63 παρ. 11 του ν. 4547/2018.

Α. Περιγραφή θέσεων

Οι θέσεις των Συμβούλων Α’ και Β’ κατανέμονται ως εξής:

Κριτήρια & Διαδικασία Επιλογής

Για την επιλογή υποψηφίων σε θέσεις Συμβούλου Α’ και Β’ θα ληφθούν υπόψη προαπαιτούμενα και επιθυμητά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για τις ως άνω θέσεις θα κριθούν βάσει των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται ως υποχρεωτικά, από τον ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και είναι τα εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΤΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σύμβουλος Α’

1. διδακτορικός τίτλος σπουδών,

2. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,

3. τουλάχιστον εξαετής διδακτική υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εμπειρία.

Σύμβουλος Β’

1. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,

2. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,

3. τουλάχιστον οκταετής διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκπαιδευτική εμπειρία.

Επίσης, για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α ́ και Συμβούλων Β’, πλην των ως άνω προαπαιτούμενων κριτηρίων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων: Α. Επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα. Β. Διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. Γ. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης.

Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή, ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ, σύμφωνα με το αντικείμενο της θέσης. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα ως άνω τυπικά – προαπαιτούμενα προσόντα και σε αυτήν θα αξιολογηθεί το επιστημονικό προφίλ τους με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Η επιλογή θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης: α) του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης και β) των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή, η οποία θα συντάξει και θα εισηγηθεί στο ΔΣ του ΙΕΠ πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά.

Δικαίωμα/ κώλυμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας απόσπασης, έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου (ενδεικτικά αναφέρονται: θέση ευθύνης ή υπηρέτηση με θητεία, κλπ).

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί σε θέση Συμβούλου Α’ και Β’:

α) εκπαιδευτικός στον/στην οποίον/α, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́ 26),

β) εκπαιδευτικός του/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, όπως ορίζονται στην παρούσα, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και

γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018.

Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση Συμβούλου Α και Β εκπαιδευτικοί που αποχωρούν  αυτοδικαίως/υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν πλήρως και με τον προσήκοντα τρόπο το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Το παράρτημα αναφέρει το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η υποψηφιότητά τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.

Καθώς η υποβολή των φακέλων των υποψηφιοτήτων θα γίνει ηλεκτρονικά, δύναται η Επιτροπή να ζητά από τους/τις υποψηφίους/ες να προσκομίσουν, έως και τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε έντυπη μορφή, στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 15/05/2019 και ώρα 13:00 έως τις 31/05/2019 και ώρα 13:00.
 
Διαδικασία αποσπάσεων

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ για απόσπαση, που πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Επίσης, σε περίπτωση ανάκλησης της υποψηφιότητας επιλεχθέντος ή και αποχώρησης αποσπασμένου εκπαιδευτικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ δύναται να προτείνει προς πλήρωση της εν λόγω κενωθείσας θέσης τον/την επόμενο/η υποψήφιο/α από τον πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά.

Επιπλέον, το ΔΣ του ΙΕΠ αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, δύναται να μην προβεί σε πλήρωση της θέσης και να επαναπροκηρύξει αυτή.

Ενστάσεις

Επί του πίνακα με αξιολογική σειρά για την κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου, έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις, ενδεικτικά, κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο ΙΕΠ, Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: «Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 4255/10-05-2019 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης, και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου – και ώρα 15:00 – η οποία αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της παραλαβής και καταχώρησής της και όχι από την ημερομηνία αποστολής, μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών ή ιδιόχειρης κατάθεσης. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής τους είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ ́ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

Ετικέτες: 
ΙΕΠ

Σχόλια (5)

 
Κατερίνα
11 Μάιος 2019 13:11

Υπάρχει επίδομα θέσης ευθύνης;

 
Γαβρόπληκτος πρώην Σύμβουλος
11 Μάιος 2019 18:23

Όπα αδέλφια τι έγινε;;; Για σύμβουλος Α' στο Ι.Ε.Π. "...τουλάχιστον εξαετής διδακτική υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εμπειρία" και όχι διδακτικά καθήκοντα σε σχολική μονάδα ή προυπηρεσία σε ΚΕΔΔΥ, ΚΠΕ και λοιπά όπως συνέβη με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου;

 
glgiannis
12 Μάιος 2019 11:56

Για γέλια (και για κλάματα!)
για την επιλογή διευθυντών θέλαμε οκταετή διδακτική εμπειρία (ε! να μένουν και κάποιοι νεώτεροι έξω! )
Για σύμβουλος Α απαιτείται "τουλάχιστον εξαετής διδακτική υπηρεσία".
Δηλαδή εδώ η εμπειρία δεν παίζει σημαντικό ρόλο;
Ή.....

 
ΨΕΚΕΣ
12 Μάιος 2019 13:22

Πως θα συμβουλεύει ο Σύμβουλος με ελάχιστη διδακτική εμπειρία;; δλδ μιλάνε για διδασκαλία και έχουν να δουν μαθητή εδώ και χρόνια;;

 
ΠΡΟΚΗΡΎΞΕΙΣ ΙΕΠ
13 Μάιος 2019 18:37

Εδώ και καιρό το ΙΕΠ ξαφνιάζει με τις περίεργες προκηρύξεις του. Για την προκήρυξη που αφορά στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας, τρία υπομητρώα, έβαλε το εξής κριτήριο: Την τελευταία δεκαετία να έχεις πέντε χρόνια διδασκαλίας σε ΕΠΑΛ, αποκλείοντας έτσι πάρα πολλούς συναδέλφους και φυσικά όλους τους πρώην σχολικούς συμβούλους ειδικοτήτων, οι οποίοι είχαν εμπειρία στα προγράμματα σπουδών και ορισμένοι εξ αυτών συμμετείχαν ενεργά και φυσικά αφιλοκερδώς στο σχεδιασμό τους.
Επόμενη προκήρυξη για τους επιμορφωτές μαθητείας, όπου δημιούργησε υπομητρώο σε θεματικές με συναδέλφους που δήλωσαν ότι επιθυμούν να επιμορφώνουν δια ζώσης, και οι θεματικές αυτές υλοποιούνται μόνο εξ αποστάσεως, αποκλείοντας τους ουσιαστικά από τη διαδικασία συμμετοχής σε αυτές!
Τρίτη προκήρυξη για επιμορφωτές ΜΝΑΕ. Δείτε λίγο τα κριτήρια για να μην κουράσω.
Και τώρα, ζητά συμβούλους α και β. Κανέναν Α τεχνικών ειδικοτήτων πλην πληροφορικής. Έχει γεωπόνο, μηχανολόγο κλπ? Αντ αυτού, ζητά Β με μόνο προσόν ένα μεταπτυχιακό και έξι έτη προϋπηρεσίας.
Συγκρίνετέ τα όλα αυτά και τα συμπεράσματα δικά σας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean