Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Στις 11 Ιουνίου οι Πρυτανικές εκλογές στο ΑΠΘ

Υποψηφιότητες έως και 23 Μαίου
Δημοσίευση: 11/05/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εκδόθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η Προκήρυξη  για την ανάδειξη του νέου Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων, για θητεία τριών (3) ετών που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2022.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, από τις 8:00 έως τις 18:00, σε χώρους που ορίζει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, με βάση τον προβλεπόμενο στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 τρόπο υπολογισμού. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανένας από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, από τις 8:00 έως τις 18:00, στους ίδιους χώρους, μεταξύ των υποψηφίων που κατέλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία με κάλπη.

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας με κάλπη για άλλο λόγο πλην της ισοψηφίας ή της μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψήφου σε ημερομηνία που θα ορισθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας των εκλογών σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τέσσερις (4) υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό των έγκυρων ψήφων, με βάση τον προβλεπόμενο στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 τρόπο υπολογισμού. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία εκλόγιμη θέση, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, από τις 8:00 έως τις 18:00, στους ίδιους χώρους μεταξύ των ισοψηφούντων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλουν μέλη Δ.Ε.Π. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρώτης βαθμίδας για τη θέση του Πρύτανη και πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή για τη θέση του Αντιπρύτανη, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία.

Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι τα μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω αξιωμάτων. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα, ούτε να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες συνολικά.

Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του Ιδρύματος και οι εκλεγέντες δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

Η υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη υποβάλλεται στον Πρύτανη του Ιδρύματος μέχρι και την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 15:30, με αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης που κατατίθεται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 1ος όροφος, ή αποστέλλεται ταχυδρομικά (Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54124) ή ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin-tpd@ad.auth.gr). H ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να γίνεται μόνο από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της.

Όλες οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας :

Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Πρύτανη ή Αντιπρύτανη με συνημμένα: Α)Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή της
υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας

Β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς τον Πρύτανη έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση πρωτοκολλείται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Κ.Ε.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψήφιους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα. Οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύπτει κατά τη εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ο Πρύτανης και οι τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).

Στο εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Αντίθετα δεν συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και οι διοικητικοί υπάλληλοι (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους ή τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με τον ορισμό της.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, την καθορισμένη κατά τα ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής.

Οι εκλέκτορες οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.

Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν μόνο από τους υποψηφίους Αντιπρυτάνεις στο αντίστοιχο ψηφοδέλτιο, δίπλα από το όνομά του.
Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean