Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ιδρύονται ΚΕΕ σε τέσσερα Πανεπιστήμια

Δημοσίευση: 13/05/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την ίδρυση ισάριθμων Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΚΕ) στα Πανεπιστήμια  Δυτικής Μακεδονίας, Μακεδονίας, Αιγαίου και  Ιόνιο, προβλέπουν αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Στα Κέντρα    Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δύνανται να αποσπώνται για την πέντε χρόνια   και με επιμίσθιο οι πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές  Εκπαίδευσης  , οι  Διευθυντές  Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας ή Διευθυντές Δευτεροβάθμιας ,καθώς και Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού ως Οργανωτικοί Συντονιστές των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα η διάταξη που ψηφίστηκε στη Βουλή, μόνο από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπει τα εξής:

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε., μπορεί να αποσπώνται στο Κ.Ε.Ε., για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν διατελέσει Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας ή Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού ως Οργανωτικοί Συντονιστές των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι Οργανωτικοί Συντονιστές ασκούν καθήκοντα συντονισμού των προγραμμάτων και μεριμνούν για τη διασύνδεσή τους με τη Δευτεροβάθμια και, ιδίως, την Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και με τις το- πικές και περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες, την οικονομία και την αγορά εργασίας για την επιλογή των Οργανωτικών Συντονιστών, συνεκτιμάται η εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή στη διοίκηση και εποπτεία της. Στους Οργανωτικούς Συντονιστές καταβάλλεται επιμίσθιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.

Από τον Σεπτέμβριο ξεκινά η λειτουργία των ΚΕΕ

Τα διετή προγράμματα σπουδών σπουδών, στα οποία  θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, θα αρχίσουν να λειτουργούν στα Πανεπιστήμια,  από τον Σεπτέμβριο, 'οπως ήδη έχει ανακοινώσει ο υπ. Παιδείας Κ. Γαβρόγλου .

Το 30% των μαθημάτων θα διδάσκεται από πανεπιστημιακούς, και το 70%   από εξωτερικούς συνεργάτες  με εμπειρία στις αντίστοιχες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν.   

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τα Διετή Προγράμματα

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ..

Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε..

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευομένου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

Το πρόγραμμα σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επιμέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό.

Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προ- γράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α’ 171), όπως η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απογευματινές μόνο ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στο οικείο Α.Ε.Ι..

Για τους εκπαιδευόμενους που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, καταρτίζεται ο Κανονισμός του Κέντρου, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:

α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε.,

β) κριτήρια επιλογής εκπαιδευόμενων επιπλέον του βαθμού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως ιδίως η εργασιακή εμπειρία και κοινωνικά κριτήρια.

γ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών, θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών, στον καθορισμό του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση,

δ) ειδικότερες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των διδασκόντων,
ε) υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευόμενων, θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους,

στ) οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των δομών και των εκπαιδευόμενων,

ζ) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησής τους,

η) θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους. Μέχρι να ρυθμιστούν με τον Κανονισμό τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι κείμενες πειθαρχικές διατάξεις για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Οι πόροι των Διετών Προγραμμάτων

Οι πόροι του Κ.Ε.Ε. προέρχονται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,

β) τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς,

δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,

ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Σχόλια (12)

 
ΕΕΚ
13 Μάιος 2019 14:19

Τι σχέση έχουν με τη Κατάρτιση τα Πανεπιστήμια;

Εδώ τα ΤΕΙ έγιναν Πανεπιστήμια ... θα ασχοληθούν με τη Κατάρτιση;
Αν νομίζουν ότι έτσι κάποιος καταρτίζεται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) ... είναι κακόγουστο αστείο ...
Βέβαια το δέλεαρ είναι τα 700+ εκατομμύρια της Μαθητείας ... Άρα ... και Κατάρτιση θα κάνουν και το χρήμα θα πέσει ...
Δόλια ΕΕΚ
Αυτές οι γελοιότητες θα καταργηθούν τον Οκτώβριο ...

 
Θετικό για ΕΠΑΛ
13 Μάιος 2019 15:38

Πολύ θετικό η κατάρτιση να παρέχεται από Πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως και το δίπλωμα που θα απονείμουν με εξοπλισμό, διδάσκοντες και προγραμματισμό από το Πανεπιστημιακό ίδρυμα.

 
Σοφία
13 Μάιος 2019 15:41

@ΕΕΚ

Ψήφισε Μητσοτάκη εσυ αν και δεν θα βγει..
Παρόλα αυτά τα ΤΕΙ και συγκεκριμένα ορισμένα εξ αυτών είχαν καλύτερες αξιολογήσεις από ορισμένα Πανεπιστήμια..

 
Τραγικό
13 Μάιος 2019 16:21

Τα υποστελεχωμένα και με τραγικές ελλείψεις σε υποδομές πανεπιστήμια θα κάνουν και κατάρτιση; Ποιος νοσηρός εγκέφαλος το σκέφτηκε;

 
Και ΑΕΙ
13 Μάιος 2019 19:09

Στο μέλλον θα γίνουν και αυτά ΑΕΙ με τον ίδιο τρόπο που έγιναν και τα ΤΕΙ.

 
Υπουργέ.Μπράβο για τα ΚΕΕ
13 Μάιος 2019 20:36

Είναι μια καινοτόμα ιδέα για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ, μέσα στον εφιάλτη της ανεργίας.Είναι ένα από τα θετικά της θητείας σας.Στα αρνητικά συγκαταλέγεται η κατάργηση της ΣΤΕΦ Κοζάνης και η χθεσινή παρουσία σας στις Πρέσπες.Κανείς δεν είναι τέλειος και αλάθητος αρκεί να μαθαίνει από τα λάθη του.

 
Δημήτρης
13 Μάιος 2019 21:02

Είναι δυνατόν να υπάρχουν α) ΙΕΚ β) Μαθητεία γ) ΚΕΕ , όλα για τον ίδιο σκοπό, το πτυχίο επιπ 5; Γιατί δεν μένει μόνο η Μαθητεία, που είναι η πιο χρήσιμη;

 
ΣΤΕΦ
13 Μάιος 2019 22:14

Κρίμα για την κατάργηση της ΣΤΕΦ Κοζάνης Υπουργέ κάνατε τραγικό λάθος με αντίκτυπο στο μελλον

 
Μαρία
13 Μάιος 2019 22:38

@Δημήτρης, τα ΙΕΚ λογικά δεν θα συνεχίσουν....Τα ΚΕΕ μέσα στα Πανεπιστήμια θα είναι σαφώς καλύτερα από τη μαθητεία σε ουσιώδη ζητήματα, εξοπλισμό-καθηγητες κ.τ.λ. Αλλά και πάλι δεν θα μπαίνουν όλοι στα ΚΕΕ οπότε θα μοιράζονται με μαθητεία.

 
@ΚΑΙ ΑΕΙ
14 Μάιος 2019 07:38

Από το να «πετάς» ένα σχολιο γεμάτο ειρωνεία απλά για να πεις κάτι, μηπως είναι καλύτερα να ενημερωθείς για το πως προέκυψαν τα ΤΕΙ και την πορεία τους μέχρι να αποκτήσουν πρακτικα το status πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (περί το 2001); Να μου πεις και πρέπει να πεις κι εσυ για να τονωσεις την αξία του πτυχίου σου (από πανεπιστήμιο βεβαίως βεβαίως!)

 
@GIORGOS
14 Μάιος 2019 11:22

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΑΕΙ. Τέτοιο Λαϊκισμό χρόνια είχα να συναντήσω δυστυχώς.
Καλό το τυράκι αλλά η φάκα βρίσκεται στην οικονομική δύναμη του κάθε ιδρύματος.

 
ΜΑΡΙΟΣ
14 Μάιος 2019 18:30

Μεταξύ άλλων διαβάζουμε ότι: Το 30% των μαθημάτων θα διδάσκεται από πανεπιστημιακούς, και το 70% από εξωτερικούς συνεργάτες με εμπειρία στις αντίστοιχες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν. Τα σχόλια για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας τεχνικών ειδικοτήτων δικά σας

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean