Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι Εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων και ΠΕΠΚΑ

Έκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ του 2018
Δημοσίευση: 30/05/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σχετικά με την αποτίμηση της λειτουργίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Έκθεση της  Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), του 2018 , εστιάζει  σε 2 άξονες:

(1) στην αποδελτίωση των εκθέσεων των Σχολικών Συμβούλων και των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, και

(2) στην αναφορά των καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν αυτήν τη σχολική χρονιά.

1.1. Αποδελτίωση Εκθέσεων Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Έπειτα από στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία, αποδελτιώθηκαν 26 εκθέσεις Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις εκθέσεις Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, 20 Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και δύο Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής. Επίσης αποδελτιώθηκαν 11 εκθέσεις Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες είχαμε πρόσβαση. Συνολικά οι εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων αφορούν στη Δημοτική Εκπαίδευση σε 350 σχολικές μονάδες και 4676 εκπαιδευτικούς. Στην Προσχολική Αγωγή αφορούν σε 402 σχολικές μονάδες και 917 εκπαιδευτικούς. Τέλος, στην Ειδική Αγωγή αφορούν σε περισσότερες από 400 μονάδες (Τ.Ε. & ΣΜΕΑ), και 1300 εκπαιδευτικούς (Π.Σ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ., Σ.Μ.Ε.Α., Ε.Β.Π.).

Οι εκθέσεις για το σχολικό έτος 2016-2017 έχουν ομοιομορφία, καθώς κατατέθηκαν σε σχετική φόρμα που εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας. Παρά ταύτα ποικίλει τόσο ο αριθμός των σελίδων όσο και η αναλυτική και εις βάθος αναφορά των δράσεων, διαπιστώσεων και προτάσεων των σχολικών συμβούλων. Οι εκθέσεις αναφέρονται στους εξής άξονες: (α) Γενικά Στοιχεία, (β) περιγραφή πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων (επιμορφωτικό έργο, συμβουλευτικές παρεμβάσεις), (γ) αναστοχασμός (δυσκολίες/προβλήματα κατά την υλοποίηση του έργου), (δ) προτάσεις (Ωρολόγια Προγράμματα και Προγράμματα Σπουδών, σχολικά βιβλία, διδακτικό υλικό και διδακτικά εργαλεία, μέθοδοι διδασκαλίας, παιδαγωγικό κλίμα και λειτουργία σχολικής μονάδας, επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικού, ενσωμάτωση μαθητών/τριών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, ένταξη όλων των μαθητών/τριών στη σχολική ζωή, άλλα μέτρα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης).

Θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις δράσεις, διαπιστώσεις και προτάσεις των Σχολικών Συμβούλων και των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε τρεις άξονες: (α) επιμορφωτικό έργο - επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, (β) προβλήματα που εντοπίζουν όσον αφορά στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο και (γ) μέτρα που προτείνουν για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

1.1.1. Επιμορφωτικό έργο – επιμορφωτικές ανάγκες

Όσον αφορά στο επιμορφωτικό τους έργο, οι Σχολικοί Σύμβουλοι αναφέρουν ότι το υλοποιούν κυρίως στην αρχή και στο τέλος του διδακτικού έτους (Σεπτέμβριο & Ιούνιο). Σε κάποιες περιφέρειες αξιοποιούν λιγότερο τις δύο (2) ημέρες στις οποίες έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τις σχολικές μονάδες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αλλά και τις δίωρες επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες όμως καταργήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά 2017-2018.

Στόχος του επιμορφωτικού έργου των Σχολικών Συμβούλων ήταν, όπως αποτυπώθηκε στις εκθέσεις τους, η υλοποίηση των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Σχολείου. Οι επιμορφωτικές δράσεις έχουν προκύψει συνήθως από διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών είτε μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων είτε από τη δια ζώσης επικοινωνία κατά τις επισκέψεις στις σχολικές μονάδες και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων. Είναι ενταγμένες στο εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών (όπως άλλωστε πάγια οι ίδιοι ζητούν) και συνήθως απευθύνονται σε μικρό αριθμό εκπαιδευτικών. Έχουν συχνά τη μορφή βιωματικού εργαστηρίου (εργασία σε ομάδες, μικροδιδασκαλίες - δειγματικές διδασκαλίες) και αξιοποιούν τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι επιμορφώσεις το σχολικό έτος 2016-2017 στόχευαν κυρίως στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, στον εξορθολογισμό και τη διαχείριση της διδακτέας ύλης, όπως επίσης στον διδακτικό σχεδιασμό διαφόρων γνωστικών αντικειμένων (κυρίως Θρησκευτικών λόγω της εφαρμογής του Ν.Π.Σ., Γλώσσας, Μαθηματικών, Ιστορίας, Φυσικών), αλλά ακόμα και Αισθητικής Αγωγής. Άλλα θέματα των επιμορφωτικών δράσεων αφορούσαν στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, το e-twinning και το Erasmus+, στον διδακτικό και παιδαγωγικό σχεδιασμό σε ολιγοθέσια σχολεία, στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., στη χρήση του διαδραστικού πίνακα, των εκπαιδευτικών λογισμικών, του Φωτόδεντρου, στη διδασκαλία της ελληνικής ως β ́ γλώσσας - για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε Δ.Υ.Ε.Π., Ζ.Ε.Π.-, στη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, στην αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού, στο προσφυγικό ζήτημα και την αποδοχή της ετερότητας, στο ζήτημα των ορίων στη σχολική τάξη, στη σχολική βία και τον εκφοβισμό, στη διαχείριση του εργασιακού άγχους, στην επαγγελματική εξουθένωση, στην επικοινωνία και δυναμική της ομάδας, στη συναισθηματική αγωγή και την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Τέλος, κάποιες επιμορφωτικές δράσεις αφορούσαν σε διδακτικές μεθοδολογικές επισημάνσεις σε θέματα όπως η δημιουργική γραφή, η δημιουργική σκέψη, η διερευνητική μάθηση, η διαφοροποιημένη διδασκαλία η διαμορφωτική αξιολόγηση, οι κατ' οίκον εργασίες η φιλαναγνωσία, το παραμύθι, η Λογοτεχνία, το κουκλοθέατρο, η μουσικοθεραπεία, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, η τοπική Ιστορία κ.ά.

Για την οργάνωση και υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων αξιοποιήθηκε η συνεργασία με άλλους σχολικούς συμβούλους, με ειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και Διδακτικής, με φορείς (π.χ. ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΚΕΔΔΥ, ΚΕΘΕΑ, Δήμοι, ΚΠΕ, Νοσοκομεία, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, τη Διεύθυνση Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κ.λπ.). Τέλος, το επιμορφωτικό έργο των σχολικών συμβούλων αφορά και στις συναντήσεις με διευθυντές/διευθύντριες σχολικών μονάδων είτε τακτικά (ανά τρίμηνο) είτε έκτακτα, όταν αυτό ήταν αναγκαίο. Παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις των σχολικών συμβούλων όπως περιεγράφηκαν παραπάνω, καταγράφεται δυσκολία στην εφαρμογή στη σχολική τάξη όσων συζητούνται και προτείνονται στις επιμορφωτικές δράσεις. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης ενός συνεχούς και ολοκληρωμένου επιμορφωτικού προγράμματος στη βάση ερευνητικού σχεδιασμού από το Υπουργείο Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να δραστηριοποιηθούν τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). Χρειάζεται να δοθεί έμφαση σε βιωματικές μορφές επιμόρφωσης και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών. Επιπλέον είναι αναγκαίο να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους/τις αναπληρωτές/αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και κυρίως τους/τις εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στην παράλληλη στήριξη και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Είναι σκόπιμο τα προγράμματα επιμόρφωσης να καλύπτουν τον σχεδιασμό της διδασκαλίας και την υιοθέτηση καινοτόμων στρατηγικών και μεθόδων διδασκαλίας, αλλά είναι εξίσου σημαντική η παρακολούθηση εφαρμογής ή όχι των επιμορφωτικών προτάσεων στις σχολικές τάξεις με στόχο την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών. Ειδικότερες θεματικές στις οποίες παρατηρείται περαιτέρω ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι οι Τ.Π.Ε, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η διδασκαλία της ελληνικής ως β ́ γλώσσας, η συμπερίληψη, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας, ο σχολικός εκφοβισμός, η επικοινωνία σχολείου και οικογένειας, η διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων. Είναι απαραίτητη επίσης η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων, συμπερίληψης, διαπολιτισμικότητας ώστε να αρθούν προκαταλήψεις και στερεότυπα, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια θετικού παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη και κατ’ επέκταση στη σχολική μονάδα. Η υιοθέτηση μορφών επαγγελματικής συνεργασίας από τους εκπαιδευτικούς, όπως η ετερο- παρατήρηση της διδασκαλίας, μπορεί να ενισχύσει το παιδαγωγικό κλίμα και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Είναι αναγκαία, τέλος, η κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη αντίστοιχης κουλτούρας, πρακτικών και πολιτικών σε επίπεδο σχολικής κοινότητας, ώστε να αισθάνονται ότι έχουν την ευθύνη για όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες και να γίνει πράξη η συμπερίληψη.

Στις εκθέσεις των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης παρατίθεται συνολικά το επιμορφωτικό έργο των Σχολικών Συμβούλων των περιφερειών ευθύνης τους. Δεν προσθέτουν κάτι διαφορετικό.

1.1.2. Προβλήματα που εντοπίζουν όσον αφορά στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι κατέγραψαν πληθώρα διδακτικών και παιδαγωγικών προβλημάτων τα οποία κατέστησαν αναγκαίες τις παρεμβάσεις τους. Συχνά τα προβλήματα αναδεικνύονταν από γονείς ή συλλόγους γονέων, αλλά και από τους/τις διευθυντές/διευθύντριες των σχολικών μονάδων. Οι δυσκολίες σχετίζονται άμεσα με εγκατεστημένες στερεοτυπικές στρεβλώσεις και την έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας στο ελληνικό σχολείο, οι οποίες δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον προγραμματισμό και την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα, καθώς και τη λειτουργία ομάδων εργασίας για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων της σχολικής μονάδας (π.χ. περιστατικών ενδοσχολικής βίας, προβλημάτων υβριστικής συμπεριφοράς μαθητών, κ.ά.).

Ως προβλήματα αναφέρονται, η πληθώρα της ύλης σε συνδυασμό με τον περιορισμένο διδακτικό χρόνο, η αδυναμία των εκπαιδευτικών να παραλείψουν ή και να αντικαταστήσουν διδακτικές ενότητες και ασκήσεις, παρά τις τελευταίες προσπάθειες που έγιναν από το Υπουργείο για την αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης, ο τύπος διδασκαλίας που ακολουθείται στην τάξη (κλασικές και μετωπικές μέθοδοι διδασκαλίας με συχνή αξιολόγηση και όχι η ομαδοσυνεργατική ή άλλες μέθοδοι που ενεργοποιούν τον/τη μαθητή/μαθήτρια,) και η διδακτική μεθοδολογία γενικότερα. Συχνά, η οργάνωση της διδασκαλίας πραγματοποιείται με βάση τη σειριακή δομή των εγχειριδίων, αντί της επιλογής και οργάνωσης μαθησιακών στόχων ή μαθησιακών αποτελεσμάτων. Πολλοί εκπαιδευτικοί, αν και συμμετέχουν στις επιμορφώσεις, επιδεικνύουν απροθυμία στην ένταξη των σύγχρονων διδακτικών πρακτικών στην τάξη τους. Υπάρχει δυσκολία ως προς την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών -μετά τις επιμορφωτικές δράσεις- με στόχο την αξιοποίηση των νέων γνώσεων, δεξιοτήτων που προσλαμβάνουν στη διδασκαλία τους.

Σημαντικά προβλήματα εντοπίστηκαν στη διδασκαλία σε μικτές τάξεις με γηγενείς και ρομά/αλλοδαπούς μαθητές ή σε τάξεις με διαφορετικά γνωστικά επίπεδα μαθητών, στην αξιοποίηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, καθώς ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις (και κυρίως στη ΣΤ ́) υπάρχει μεγάλη «πίεση» να προετοιμαστούν οι μαθητές/μαθήτριες για το Γυμνάσιο. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών με μητρική γλώσσα διαφορετική της ελληνικής. Επίσης, δε λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάποια σχολεία. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης παρεμποδίζεται από την ύπαρξη των διακριτών γνωστικών αντικειμένων και την κατάργηση των ωρών της Ευέλικτης Ζώνης στις μεγάλες τάξεις. Κάποιοι/Κάποιες εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την Ευέλικτη Ζώνη ως «επιπλέον διδακτικό χρόνο», τον οποίο διαθέτουν για να καλύψουν την ύλη της Γλώσσας και των Μαθηματικών και όχι για να εντάξουν διαθεματικά σχέδια εργασίας. Αρκετοί δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι διαδικαστικό και όχι στοχοκεντρικό.

Ένα επιπλέον πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων συχνά στερούνται παιδαγωγικής κατάρτισης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα στη διαχείριση της σχολικής τάξης. Καταγράφεται επίσης μία τάση αύξησης του αριθμού των μαθητών/μαθητριών που προτείνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς για επανάληψη τάξης τα τελευταία χρόνια και αποστασιοποίησης του/της εκπαιδευτικού της τάξης από τους/τις μαθητές/μαθήτριες με παράλληλη στήριξη. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι επισημαίνουν ότι η παιδαγωγική καθοδήγηση και υποστήριξη των συναδέλφων, τόσο των νέων όσο και των έμπειρων, γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική και δύσκολη. Οι παρεμβάσεις των Σχολικών Συμβούλων για τα προβλήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα εντοπίζονται κυρίως σε δράσεις που αφορούν: (α) στη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών, (β) στη κοινωνική ένταξη και αποδοχή μαθητών/μαθητριών από ευάλωτες ομάδες μαθητικού πληθυσμού (μαθητές με ε.ε.α, αλλοδαπούς ρομά, κ.τ.λ.) Ειδικά οι Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής αναφέρθηκαν σε παρεμβάσεις που αφορούσαν στο ζήτημα της ελλιπούς φοίτησης προνηπίων (κυρίως) ή/και νηπίων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ρομά).

Προβλήματα δημιουργούνται και από δυσκολίες που αφορούν στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Καταγράφεται δυσκολία συντονισμού μεταξύ των σχολικών μονάδων κυρίως ως προς τη διάθεσή των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και την κατάρτιση του Ε.Ω.Π.Δ., η οποία ήταν αναμενόμενη, καθώς αυτή ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής του. Καταγράφηκαν δυσκολίες στην σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων, ώστε αυτά να είναι λειτουργικά, λόγω της εμπλοκής αρκετών ειδικοτήτων ή εμπλοκής μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν επανειλημμένα πολλά ωρολόγια προγράμματα για κάθε σχολείο, γεγονός που συνδεόταν με τις ελλείψεις, τις αλλαγές, τη μετακίνηση και την οριστική τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αν και η στελέχωση με εκπαιδευτικούς του νέου τύπου σχολείου (Ε.Τ.Ο.Δ.) πραγματοποιήθηκε με ικανοποιητικό ρυθμό, παρά ταύτα σημειώνεται η μη έγκαιρη στελέχωση κάποιων σχολικών μονάδων, οι συχνές εναλλαγές στο προσωπικό των σχολικών μονάδων λόγω των επαναλαμβανόμενων φάσεων βελτίωσης θέσης αναπληρωτών και ειδικά των ολιγοθέσιων σχολείων (απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.). Επιπλέον προβλήματα δημιουργήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης στελέχωσης των τμημάτων Ζ.Ε.Π., από τον κακό συντονισμό των υπηρεσιών, υποστηρικτικών φορέων και δομών. Εμπόδια στη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. προκλήθηκαν όχι από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά από τις τοπικές κοινωνίες.

Τα Τμήματα Ένταξης, τα οποία προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες, όχι μόνο δεν επαρκούν, αλλά δεν στελεχώνονται μόνιμα από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής. Ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες αυξήθηκε και η λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας κρίθηκε απαραίτητη. Καταγράφεται επίσης ο ελλιπής εξοπλισμός των σχολείων (κυρίως με εποπτικά μέσα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο). Στη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου παρατηρήθηκε ανεπάρκεια χώρων, κατάλληλα διαμορφωμένων για τις ανάγκες του. Προβλήματα δημιουργήθηκαν με την κατάργηση των ενδοσχολικών σεμιναρίων στις ώρες 12.00-14.00 μ. Φαινόμενο της εποχής, που πιθανόν οφείλεται και σε κοινωνικούς λόγους, αποτελούν οι αυξανόμενες παρεμβάσεις των γονέων στο παιδαγωγικό και διδακτικό έργο της σχολικής μονάδας.

Σχετικά με τη λειτουργία των Σχολικών Συμβούλων, ως προβλήματα προτάσσονται η υποστελέχωση των Γραφείων (έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης), η δυσκολία μετακίνησης (μη πληρωμή οδοιπορικών για αποστάσεις μεγαλύτερες των 50 χλμ.), η έλλειψη χώρων σε κάποιες περιπτώσεις. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής έθεσαν επιπλέον το ζήτημα του μεγάλου αριθμού νηπιαγωγείων των οποίων έχουν την ευθύνη, τα οποία ευρίσκονται και σε μεγάλες αποστάσεις τόσο μεταξύ τους όσο και από την έδρα του/της σχολικού/σχολικής συμβούλου.

Οι Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης επιπλέον αναφέρουν στις εκθέσεις τους τα παρακάτω προβλήματα:

 • Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε δυσλειτουργία στη συνεργασία Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Εκπαίδευσης, αλλά και υπευθύνων των Σχολικών Δραστηριοτήτων. Υπήρξε ανάγκη παρέμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα συνεργασίας και εξομάλυνσης των σχέσεων.
 • Οι Σχολικοί Σύμβουλοι διαμαρτύρονται για τον μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και αντίστοιχα αυξημένο αριθμό εκπαιδευτικών, των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, καθώς υπήρξαν αρκετές συνταξιοδοτήσεις.
 • Καταγράφονται δυσκολίες στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών για επιμορφωτικούς λόγους.
 • Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία των Σχολικών Συμβούλων με όλους/όλες τους/τις υπεύθυνους/υπεύθυνες των ολοήμερων τμημάτων (καθώς όλοι/όλες απασχολούνται στο ολοήμερο πρόγραμμα εναλλάξ).
 • Η λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος στα αστικά σχολεία των πόλεων και κωμοπόλεων φθίνει, επειδή η αστική οικογένεια δεν δείχνει να ικανοποιείται από τη διάρθρωση και τη λειτουργία του προγράμματος. Στην ύπαιθρο υπάρχει αντίστροφη εικόνα.
 • Παρατηρήθηκε δυσκολία να βοηθηθούν οι μαθητές/μαθήτριες του ολοήμερου προγράμματος στην προετοιμασία τους για την επόμενη ημέρα, καθώς δημιουργούνταν τμήματα ανομοιογενή, με μαθητές/μαθήτριες από όλες τις τάξεις. Επιπλέον, η καθημερινή εναλλαγή εκπαιδευτικού ΠΕ70 φάνηκε να δημιουργεί αρκετά προβλήματα, όχι μόνο στο ίδιο το ολοήμερο τμήμα, αλλά και στη σύνταξη παιδαγωγικά ορθών ωρολογίων προγραμμάτων στον πρωινό κύκλο.
 • Ο Οδηγός Νηπιαγωγού παρουσιάζει αδυναμίες σε θέματα αντιμετώπισης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Ελάχιστα σχολεία διαθέτουν οργανωμένες σχολικές βιβλιοθήκες.

1.1.3. Μέτρα για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Στις εκθέσεις περιέχονται αρκετές παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τα ωρολόγια προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών, τα σχολικά βιβλία, το διδακτικό υλικό και τα διδακτικά εργαλεία, τις μεθόδους διδασκαλίας, το παιδαγωγικό κλίμα και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, την ενσωμάτωση μαθητών/μαθητριών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και όλων των μαθητών/μαθητριών στη σχολική ζωή, ενώ πρότειναν και άλλα μέτρα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Προτείνεται η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω θεσμοθετημένης επιμόρφωσης μικτής μάθησης (εξ αποστάσεως και δια ζώσης με ενδιάμεση πρακτική εφαρμογή στην τάξη) η οποία θα υλοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο, αξιοποιώντας τις βασικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα δίκτυα κοινοτήτων μάθησης είναι ένας τρόπος ενίσχυσης και αλληλοτροφοδότησης κυρίως για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους/τις μαθητές/μαθήτριες,. Επίσης, τα σχέδια εργασίας πρέπει να αποτελέσουν βασικό και ουσιαστικό εργαλείο που πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό. Προτείνεται, ακόμη, η συστηματική και περιοδική επιμόρφωση των Διευθυντών/Διευθυντριών σε περιφερειακό επίπεδο μέσω συνεργασιών με τα κατά τόπους Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Για τη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος και της γενικότερης λειτουργίας της σχολικής μονάδας, είναι σκόπιμο να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη οριζοντίων σχέσεων, στην ενδυνάμωση του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασίαλήψης αποφάσεων, συμβάλλοντας στην αυτονομία της σχολικής μονάδας (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., 2016). Απαραίτητος είναι και ο κανονισμός λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Είναι αναγκαία επίσης η δημιουργία δομών και κατάλληλου πλαισίου για την αποδοχή και ενσωμάτωση παιδιών προσφύγων, θυμάτων πολέμου και μεταναστεύσεων. Οι Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης επιπλέον προτείνουν στις εκθέσεις τους:

 • Να θεσμοθετηθεί συστηματική επιμόρφωση σε τρεις άξονες: σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας, σε θέματα συμβουλευτικής και σε θέματα διοίκησης.
 • Να οργανωθεί επιμόρφωση στην περιγραφική αξιολόγηση με χρήση φόρμας στόχων ανά γνωστικό αντικείμενο και τρίμηνο ώστε να υπάρχει ενιαία λογική και να αποφευχθούν προβλήματα (π.χ. πλατειασμοί, ελλιπείς ή λάθος εκτιμήσεις, κ.λπ.)
 • Να προωθηθεί/αξιοποιηθεί και η εξ αποστάσεως επιμόρφωση με την υποστήριξη του ΚΕΠΛΗΝΕΤ.
 • Να παρέχονται κίνητρα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης εκπαιδευτικών μέσω πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά Εγχειρίδια

Στις εκθέσεις τονίζεται η αναγκαιότητα υιοθέτησης Προγραμμάτων Σπουδών διαδικασίας με διάθεση φακέλου υλικού και κατάργηση του ενός και μοναδικού βιβλίου (όπως Ν.Π.Σ. Θρησκευτικών). Επίσης, στον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών να ληφθεί πρόνοια για μαθητές/μαθήτριες από ιδιαίτερα διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (αλλόγλωσσοι, μειονοτικοί, πρόσφυγες, ρομά). Θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη η τοπικότητα, τα Προγράμματα Σπουδών να είναι ευέλικτα και να δίνουν τη δυνατότητα επιλογής στους/στις εκπαιδευτικούς για την αξιοποίηση άλλων, περισσότερο κατάλληλων, βιβλίων και διδακτικών πακέτων. Η Ευέλικτη Ζώνη δε θα έπρεπε να καταλαμβάνει διακριτό μέρος στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά να είναι ενσωματωμένη μέσα στα μαθήματα, ώστε να εφαρμόζονται μικρά σχέδια εργασίας (ημερών, εβδομάδας ή και μεγαλύτερα ακόμα, αναλόγως του θέματος και του ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών) στο καθημερινό μάθημα και να διαχέονται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Χρήσιμη είναι η επαναφορά της Θεατρικής Αγωγής στις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις, ενώ σημαντική θέση πρέπει να κατέχει η αξιοποίηση όλων των μορφών Τέχνης στη διδασκαλία. Στην ίδια κατεύθυνση προτείνεται μείωση (με ενιαιοποίηση) των γνωστικών αντικειμένων.

Προτείνεται μεγαλύτερος περιορισμός της εκτεταμένης και σε πολλά σημεία ασαφούς ύλης, η συγχώνευση των πολλών τευχών των βιβλίων, διαφοροποίηση της ύλης για τα
ολιγοθέσια σχολεία τα οποία σίγουρα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή που προβλέπεται για τις μεγάλες σχολικές μονάδες, αξιοποίηση των εγχειριδίων άλλων χωρών, ενώ τα επίκαιρα και εορταστικά θέματα να αποτελούν ξεχωριστό ένθετο και μα μην είναι ενσωματωμένα στα βιβλία της Γλώσσας, ώστε να πραγματοποιούνται με μορφή μικρών projects. Αναδείχθηκε η ανάγκη ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στα Προγράμματα Σπουδών, αλλά με περαιτέρω μείωση της διδακτέας ύλης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς η ένταξή τους στην τάξη απαιτεί περισσότερο χρόνο προετοιμασίας εκ μέρους των εκπαιδευτικών, αλλά και τη διάθεση περισσότερου διδακτικού χρόνου.

Υποστηρίζεται η ανάγκη ανανέωσης αρκετών σχολικών βιβλίων (π.χ. Μαθηματικά Β ́ και Ε ́, Γλώσσα Ε ́, Γεωγραφία, Ε ́ & ΣΤ, Ιστορία ΣΤ ́ Κ.Π.Α) στα οποία η πληθώρα ή/και η διάταξη της ύλης δυσκολεύει το έργο των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών. Είναι αναγκαίες οι τροποποιήσεις –και όχι μόνο στα παραπάνω βιβλία- προκειμένου να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών/μαθητριών και να υπηρετούν ισόρροπα, όλους τους τύπους νόησης κ.λπ. Στόχος βραχυπρόθεσμος να αντικατασταθούν σταδιακά τα σχολικά βιβλία με φακέλους υλικού ανά γνωστικό αντικείμενο, ώστε να επέλθει αλλαγή στην οργάνωση και διεξαγωγή της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Με την εισαγωγή νέων θεματικών ενοτήτων (ή/και μειώσεις/συγχωνεύσεις/αναδιατάξεις) στο υπάρχον διδακτικό υλικό, θα συνάδει η εξορθολογημένη ύλη με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα των Ν.Π.Σ. Μακροπρόθεσμος στόχος η δημιουργία εγχειριδίων ευέλικτων που θα προτείνουν διάφορες εναλλακτικές πηγές διδακτικού υλικού και διδακτικής προσέγγισης των στόχων και θα ενθαρρύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, ενώ θα διασφαλίζεται η δυνατότητα οι μαθητές/μαθήτριες να μαθαίνουν στο σχολείο χωρίς να απασχολούνται με πολύωρες κατ’ οίκον εργασίες. Προτείνεται επιπλέον η αξιοποίηση περισσότερων λογοτεχνικών κειμένων.

Βασική στόχευση πρέπει να είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων αλφαβητισμού ώστε οι τρεις βασικές δεξιότητες αλφαβητισμού (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική) να αποτελούν προτεραιότητα μέχρι το τέλος της Γ ́ τάξης του δημοτικού. Σημαντική βοήθεια θα προσφέρει η δημιουργία τράπεζας ανοικτών διδακτικών σεναρίων που να ανταποκρίνονται στους στόχους καθεμιάς διδακτικής ενότητας τα οποία θα μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να το διανθίσει/εμπλουτίσει με δικές του/της δραστηριότητες.

Τμήματα Ένταξης – Ενισχυτική Διδασκαλία

Όπου υπάρχουν ανάγκες είναι απαραίτητη η δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ανά σχολική μονάδα, η ενίσχυση του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας με έγκαιρη έναρξη λειτουργίας, αναλυτική στοχοθεσία, αξιολόγηση μαθητών/μαθητριών και προγράμματος, εκπόνηση διδακτικού υλικού. Να υπάρχει ανακατανομή των πλεοναζουσών ωρών με στόχο την αντισταθμιστική κάλυψη των μαθητικών αναγκών. Η τήρηση ατομικού φακέλου (portfolio) για κάθε μαθητή/μαθήτρια, όπου θα αναγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ο βαθμός της σταδιακής βελτίωσής του, είναι απολύτως απαραίτητη.

Λειτουργία Ολοήμερου

Σε σχολικές μονάδες παρατηρήθηκε ότι η τελευταία διδακτική ώρα του ολοήμερου τμήματος περιήλθε σε αναστολή λόγω περιορισμού των φοιτώντων μαθητών/μαθητριών. Η παιδαγωγική προσφορά του ολοήμερου τμήματος περιορίζεται στη σίτιση και στην προετοιμασία (όχι πάντοτε) για την επόμενη ημέρα. Αναδεικνύεται η ανάγκη για υποχρεωτική λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος έως τις 16.00, ώστε να ολοκληρώνεται η μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο και να εκπληρώνει τον κοινωνικό και παιδαγωγικό σκοπό του. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής αναφέρθηκαν στο ζήτημα της διαφοράς στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων σε σχέση με αυτήν του δημοτικού, το οποίο λύθηκε ως προς την προσέλευση τη φετινή σχολική χρονιά. Καταγράφηκε ασυνέχεια μεταξύ του υποχρεωτικού και του ολοήμερου προγράμματος διδασκαλίας, καθώς και δυσκολία στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στις διδακτικές ώρες των 45 ́-40 ́. Προτείνουν αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος.

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

Είναι σημαντική η οριστικοποίηση (το αργότερο αρχές Οκτωβρίου) όλων των φάσεων βελτίωσης θέσης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ταυτόχρονα η διάθεση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε 4 και 5 σχολικές μονάδες δημιουργεί περισσότερο προβλήματα παρά λύνει. Επίσης, είναι αναγκαία η έγκαιρη στελέχωση των Σ.Δ.Ε.Α.Υ. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ. με εξειδικευμένο προσωπικό με ταυτόχρονη κάλυψη των εξόδων μετακίνησής τους, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί των σχολείων να υποστηρίζονται κατάλληλα. Προτείνεται επέκταση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. σε όλες τις σχολικές μονάδες και στελέχωσή τους από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Ακόμα, τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. τα οποία προσφέρουν σημαντική βοήθεια πρέπει να στελεχωθούν με προσωπικό καθώς το υπάρχον δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Είναι απαραίτητη η έγκαιρη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής, η έγκαιρη στελέχωσή τους με επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό και η εκπόνηση νέου (επικαιροποιημένου) διδακτικού υλικού. Η φοίτηση των παιδιών στις Τάξεις Υποδοχής να είναι ανεξάρτητη από την παραμονή τους στη χώρα και από τα έτη φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο, με μόνο κριτήριο την επίδοσή τους στην ελληνική γλώσσα. Να ενισχυθούν οι υποστηρικτικοί θεσμοί, αλλά και να διοριστούν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές), τουλάχιστον ανά περιφέρεια. Είναι αναγκαίος ο εμπλουτισμός των σχολείων με εποπτικό υλικό των Φυσικών Επιστημών και οργάνωση σχολικού εργαστηρίου.

Απαραίτητη είναι και η θεσμική διεύρυνση της συνεργασίας των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και άλλων φορέων με την εκπαιδευτική κοινότητα, προκειμένου να επιτευχθεί το «άνοιγμα» του σχολείου στην τοπική κοινωνία και να μεγιστοποιηθούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα μέσω της συστημικής προσέγγισης των εκπαιδευτικών ζητημάτων. Τέλος, προτείνεται η ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των Σχολικών Συμβούλων ως ενδιάμεσων της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής, προκειμένου να ασκήσουν απρόσκοπτα το έργο τους. Οι Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης επιπλέον προτείνουν:

 • Διάθεση εκπαιδευτικού ΠΕ70 στα Ε.Κ.Φ.Ε. για την οργάνωση πειραμάτων με βάση την ύλη του Δημοτικού Σχολείου.
 • Θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που θα συμβάλλει στη βελτίωση του κλίματος συνεργασίας.
 • Στελέχωση του ολοήμερου με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και να επανέλθει ο ορισμός υπευθύνου εκπαιδευτικού.
 • Επανέκδοση του ανθολόγιου λογοτεχνικών κειμένων για το Νηπιαγωγείο και συγγραφή εμπλουτισμένου και ανανεωμένου οδηγού νηπιαγωγού.
 • Δημιουργία κατάλληλου, σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού για τις Τάξεις Υποδοχής.
 • Προώθηση συμμετοχής σε πανελλήνια και ευρωπαϊκά δια-σχολικά δίκτυα και καινοτόμα προγράμματα.
 • Γραμματειακή υποστήριξη των μεγαλύτερων σχολικών μονάδων ώστε να μετριαστεί ο φόρτος διοικητικού έργου που έχει αναλάβει ο Διευθυντής του σχολείου, για να πραγματώσει αποτελεσματικότερα τον παιδαγωγικό και
 • καθοδηγητικό του ρόλο.
 • Ανάπτυξη του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων και του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου ως παιδαγωγικής ομάδας (ανάληψη, υλοποίηση, αποτίμηση σχεδίων δράσης).

1.2. Καινοτόμα Προγράμματα

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υπάρχει ως χρόνος στο ωρολόγιο πρόγραμμα η Ευέλικτη Ζώνη. Με την εφαρμογή του νέου τύπου σχολείου (Ε.Τ.Ο.Δ) καταργήθηκαν οι ώρες που διατίθεντο στις Ε ́ & ΣΤ ́ τάξεις και τα όποια Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα) διαχέονται για τις τάξεις αυτές στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στις σχολικές μονάδες ήταν το πρόγραμμα κολύμβησης για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Γ ́ τάξης (τη σχολική χρονιά 2016-2017). Τη φετινή σχολική χρονιά (2017-1018) σχεδιάστηκε να επεκταθεί και στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Δ ́ τάξης, αλλά η εφαρμογή του ξεκίνησε πολύ καθυστερημένα (Απρίλιος 2018) με αποτέλεσμα να εφαρμοστεί μόνο για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Γ ́ τάξης. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης (σχ. έτος 2016-2017) το μάθημα υλοποιήθηκε σε σαράντα τρεις (43) Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με συντονισμό και προγραμματισμό από τις ομάδες Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία των συντονιστών κολύμβησης των ομάδων Φυσικής Αγωγής τα οποία απεστάλησαν στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ,. στο μάθημα της κολύμβησης συμμετείχαν σαράντα χιλιάδες μαθητές/μαθήτριες (40.000) από δύο χιλιάδες διακόσια δέκα τμήματα (2.210) των σχολικών μονάδων της χώρας.

Υλοποιήθηκε (για 3η συνεχή χρονιά) επίσης η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού», την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Υλοποιήθηκε επίσης η Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (6η Μαρτίου). Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης το Υπουργείο με σχετική εγκύκλιό του για το σχολικό έτος 2017-2018 εισάγει την ενότητα «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια» στο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων.

Διατίθεται και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Άλλες καινοτόμες δράσεις, όχι όμως υποχρεωτικές, που υλοποιούνται εκτός σχολικού χρόνου, είναι:

 • Η εκπαιδευτική δράση «Teachers 4 Europe» η οποία στοχεύει να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων για τις εξελίξεις των ευρωπαϊκών θεμάτων και στην υποστήριξή τους για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» το οποίο υλοποιείται από το Μη κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός και το Ίδρυμα Λαμπράκη. Κατά το σχολικό έτος 2015 - 2016 εφαρμόστηκε το Πρόγραμμα σε 66 δημοτικά και γυμνάσια πανελλαδικά.

2. Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Συστήματος, με Βάση τις Ετήσιες Εκθέσεις των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε., για Σχολικό Έτος 2016-2017

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί το αποτέλεσμα αποδελτίωσης των δέκα (10) ετήσιων εκθέσεων των Προϊστάμενων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, στις οποίες είχαμε πρόσβαση.

2.1. Επιμορφωτικό έργο – επιμορφωτικές ανάγκες

Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (ΠΕΠΚΑ) αναφέρονται στο πολυάριθμο και ποικίλο επιμορφωτικό έργο των Σχολικών Συμβούλων της περιφέρειάς τους, καθώς και σε επιμορφωτικές δράσεις που υλοποίησαν οι ίδιοι σε συνεργασία με φορείς. Από τις εκθέσεις τους προκύπτει ότι οι βασικότερες επιμορφωτικές κατευθύνσεις των Σχολικών Συμβούλων για το 2016-2017 ήταν, κατά σειρά, οι ακόλουθες:

 • Οι εισαχθείσες καινοτομίες: Δημιουργικές Εργασίες, Θεματική Εβδομάδα και Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες.
 • Ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης και οι προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις.
 • Οι σύγχρονες διδακτικές τεχνικές.
 • Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
 • Η υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών.
 • Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
 • Η διαχείριση της σχολικής τάξης.

Σχετικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες οι περισσότεροι ΠΕΚΠΑ αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ισχυρές επιμορφωτικές ανάγκες. Αυτές συνδέονται με παράγοντες όπως:

Η τάση των εκπαιδευτικών, ιδίως στο Λύκειο, να διδάσκουν μετωπικά, λόγω τηςμεγάλης σε έκταση ύλης και τις επίδρασης των Πανελλαδικών εξετάσεων.

 • Οι πολλές καινοτομίες που εισάγονται χωρίς κεντρική επιμόρφωση ή χωρίς επαρκές βοηθητικό υλικό.
 • Η αντίσταση στην αλλαγή που εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί.
 • Η έλλειψη εισαγωγικής επιμόρφωσης, παρ’ ότι τα σχολεία έχουν αρκετούς αναπληρωτές.
 • Η ανάγκη αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
 • Η συνεχής αύξηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Οι ανάγκες διαχείρισης κρίσεων, συγκρούσεων και φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Επισημαίνουν ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν ευνοεί τη διενέργεια εκτεταμένης χρονικής διάρκειας επιμόρφωσης εντός του σχολικού ωραρίου για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να ενταχθούν δράσεις σύνδεσης της θεωρίας με τη διδακτική πράξη. Επίσης, η διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων εκτός σχολικού ωραρίου έχει υπερωριακή διάσταση, με αποτέλεσμα να προκαλεί συνδικαλιστικές αντιδράσεις, καθώς και την απροθυμία αρκετών εκπαιδευτικών. Τέλος, ορισμένοι προτείνουν τη θεσμοθέτηση εθνικού σχεδίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με ολοήμερες επιμορφώσεις που θα γίνονται σε επίπεδο σχολείου ή ομάδας σχολείων.

2.2. Προβλήματα που εντοπίζουν όσον αφορά το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο

Στα προβλήματα που αναφέρουν οι ΠΕΠΚΑ κυριαρχούν τα εξής:

Σχετικά με τους Σχολικούς Συμβούλους και το έργο που παρέχουν επισημαίνονται τα ακόλουθα:
oΟι σημαντικές αριθμητικές ελλείψεις λόγω μη αντικατάστασης των
συνταξιοδοτηθέντων Σχολικών Συμβούλων, υποβαθμίζουν τη δυνατότητα παροχής
υποστήριξης σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

o Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις εκτός έδρας, λόγω οικονομικής στενότητας,
δυσχεραίνουν το έργο τους.

o Η ελλιπής ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων από το ΙΕΠ για τις εισαγόμενες εκπαιδευτικές αλλαγές και καινοτομίες, καθώς και περιορισμένη αξιοποίησή τους δεν βοηθά στην αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους.

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και τις επιμορφώσεις διαπιστώνονται τα εξής:

o Οι υψηλές επιμορφωτικές ανάγκες, για τις οποίες δεν επαρκούν οι επιμορφώσεις
των Σχολικών Συμβούλων.

o Οι εκπαιδευτικοί, χωρίς κατάλληλη επιμόρφωση, εμφανίζουν «αντίσταση» τόσο
στις πολυάριθμες προωθούμενες αλλαγές και στις καινοτομίες, όσο και στην
αλλαγή διδακτικών πρακτικών.

o Οι καθυστερήσεις στην πρόσληψη αναπληρωτών δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση
της ύλης.

Σχετικά με τα Π.Σ. και τα σχολικά εγχειρίδια αναφέρεται ότι πολλά Π.Σ. και σχολικά βιβλία, καθώς και η μεγάλη σε έκταση ύλη δεν διευκολύνουν τη μαθητοκεντρική διδασκαλία, τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και το σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων.

Για τις διδακτικές πρακτικές επισημαίνεται ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί τείνουν να παραμένουν προσηλωμένοι στις μετωπικές διδακτικές πρακτικές, ιδίως στο Λύκειο, υπό την αρνητική επίδραση τόσο της έλλειψης κεντρικών επιμορφώσεων όσο και των νοοτροπιών που απορρέουν από τις Πανελλαδικές εξετάσεις της Γ ́ Λυκείου.

Σχετικά με τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τονίζεται αφενός η διαχρονική αύξηση του αριθμού τους και αφετέρου η ελλιπής στήριξη των εκπαιδευτικών.

Σχετικά με τα σχολεία και τις υποδομές τους καταγράφεται ότι:

o Πολλές σχολικές μονάδες υστερούν από άποψη εκπαιδευτικού εξοπλισμού και
υποδομών.
o Οι σχολικές μονάδες δεν έχουν το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό.
o Οι σχολικές μονάδες στελεχώνονται με εκπαιδευτικό προσωπικό με σημαντικές
καθυστερήσεις.

2.3. Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης

Οι ΠΕΠΚΑ παραθέτουν μία ποικιλία προτάσεων, από τις οποίες σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες:

 • Η ισχυρότερη υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων και η σαφέστερη οριοθέτηση του ρόλου τους.
 • Η υιοθέτηση κατάλληλων και συστηματικών επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς, κεντρικά ή περιφερειακά σχεδιασμένες, με βασικούς άξονες:

o Θέματα γνωστικού αντικειμένου και σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας, o Θέματα εισαγωγής αλλαγών και καινοτομιών.
o Θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής.
o Θέματα που συνδέονται με την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
o Θέματα σχετικά με την διαχείριση κρίσεων, συγκρούσεων και σχολικής βίας και
εκφοβισμού.

 • Προτείνεται να γίνουν διορισμοί εκπαιδευτικών, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω της ανάγκης πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίες δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση της ύλης.
 • Για τα σχολεία προτείνεται η ενίσχυσή τους σε εξοπλισμό, η βελτίωση των υποδομών τους, η έγκαιρη στελέχωσή τους με εκπαιδευτικό προσωπικό και η μόνιμη στελέχωσήτους με το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό.
 • Για τα Π.Σ. και τα διδακτικά εγχειρίδια προτείνεται:

o Να εκπονηθούν νέα Προγράμματα Σπουδών και να συγγραφούν νέα σχολικών βιβλία σε πολλά γνωστικά αντικείμενα, που θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να υιοθετήσουν πιο σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και μαθητοκεντικές διδακτικές πρακτικές.
o Να συνεχιστεί ο εξορθολογισμός της ύλης και να διευρυνθεί σε όλα τα μαθήματα.
o Να βρεθεί τρόπος να αποδεσμευτεί το Λύκειο από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 • Προτείνεται να ενισχυθούν οι υποστηρικτικές δομές που συνδέονται με την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η παρουσία τους στο σχολείο, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τους μαθητές αυτούς.
 • Σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη για επιστημονικότερη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου. Ως εκ τούτου, προτείνουν να διαμορφωθεί ένα αμερόληπτο και αποδεκτό από την εκπαιδευτική κοινότητα σύστημα αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, το οποίο να έχει τη δυναμική να συνεισφέρει στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος καιτου εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων. Επίσης, κάποιοι προτείνουν να υπάρχει συστηματική αξιολόγηση Π.Σ., διδακτικών βιβλίων και εισαγόμενων καινοτομιών. Τέλος, αρκετοί προτείνουν την θεσμοθέτηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης του μαθητή και άμεση επιμόρφωση στην περιγραφική αξιολόγηση.

Τέλος, ορισμένοι προτείνουν:

 • Τη χρησιμότητα δημιουργίας αποθετηρίου καλών πρακτικών σε περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο.
 • Την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη των δομών αντισταθμιστικής εκπαίδευσης.

3. Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Συστήματος με Βάση Τυχαίο Δείγμα Εκθέσεων Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. για το Σχολικό Έτος 2016-2017

Μετά από στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία αποδελτιώθηκαν τριάντα (30) εκθέσεις Σχολικών Συμβούλων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκθέσεις για το σχολικό έτος 2016-2017 παρότι ομοιόμορφες αναφορικά με την φόρμα στην οποία κατατέθηκαν, η οποία εστάλη από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, ποικίλλουν τόσο στην έκτασή τους όσο και στην αναλυτική περιγραφή τους, όπου εντοπίζονται οι δράσεις, οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις των Σχολικών Συμβούλων. Τα στοιχεία στα οποία εστίασε η μελέτη των εκθέσεων αυτών είναι τα εξής:

 • Αναστοχασμός (δυσκολίες/προβλήματα κατά την υλοποίηση του έργου).
 • Παιδαγωγικό κλίμα και λειτουργία σχολικής μονάδας.
 • Επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικού.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι διαπιστώσεις και προτάσεις των Σχολικών Συμβούλων στην κάθε κατηγορία.

3.1. Δυσκολίες/προβλήματα κατά την υλοποίηση του έργου και προτάσεις υπέρβασης

Το έργο των Σχολικών Συμβούλων δυσχεραίνεται σημαντικά όταν η περιοχή ευθύνης τους περιλαμβάνει μεγάλες περιφέρειες με πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, καθώς και όταν οφείλουν να υποστηρίξουν μεγάλο αριθμό μαθημάτων, κάποια εκ των οποίων Πανελλαδικά εξεταζόμενα. Επιπρόσθετα κατά το σχολικό έτος 2016-17, έλαβε χώρα αυστηροποίηση στη διαδικασία μετακινήσεων γεγονός που κατέστησε πολύ δύσκολη την επίσκεψη σε όλες τις περιοχές ευθύνης τους. Αναφορικά με το εν λόγω πρόβλημα προτείνεται από κάποιους η ανάρτηση στο διαδίκτυο βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων, και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού. Βέβαια, άλλοι Σχολικοί Σύμβουλοι επισημαίνουν ότι η υποκατάσταση της δια ζώσης επικοινωνίας είναι ακατάλληλη για επιμορφωτικές δράσεις βιωματικής μορφής ή για δράσεις που αξιοποιούν τις γνώσεις των εμπλεκομένων. Σχετικά με τις μετακινήσεις μεταξύ άλλων προτείνεται η αλλαγή της διαδικασίας κάλυψης δαπανών μετακίνησης με μετακύλιση της δαπάνης από την ΠΔΕ της έδρας του Σχολικού Συμβούλου στην ΠΔΕ ωφέλειας της επιμορφωτικής δράσης, καθώς με τον τρόπο αυτό θα ανακουφιστούν οι μεγάλες ΠΔΕ, π.χ. Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι οποίες αδυνατούν να εγκρίνουν μηνιαίες μετακινήσεις εξ αιτίας του μεγάλου αριθμού των ΣΣ που έχουν την έδρα τους σ’ αυτές. Επίσης, ως πρόβλημα παρουσιάζεται ο περιορισμένος αριθμός ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων και αντιπροτείνεται η έγκριση του αριθμού μετακινήσεων εκτός έδρας ανά τρίμηνο, ώστε να μπορούν οι ΣΣ να κατανέμουν τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στα προβλήματα αναφέρεται η μη έγκαιρη ενημέρωση/επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων σχετικά με τις εισαγόμενες εκπαιδευτικές αλλαγές και καινοτομίες. Προφανώς, προτείνεται οι κεντρικοί φορείς επιμόρφωσης, ΑΕΙ και ΙΕΠ, να ενημερώνουν/επιμορφώνουν τους Σχολικούς Συμβούλους κατά προτεραιότητα.

Σε σχέση με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διαπιστώνονται υψηλές επιμορφωτικές ανάγκες σε διάφορα πεδία. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών προτείνεται η θεσμοθέτηση διευρυμένου ωραρίου επιμορφωτικών δράσεων, με όρους υποχρεωτικότητας ή με κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Μέσα από τις εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων διαφαίνεται η ανάγκη για την βελτίωση της εφαρμογής των Δημιουργικών Εργασιών (ΔΕ, Λύκειο) και των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών (ΣΔΕ, Γυμνάσιο). Προτείνεται η εκπόνησή τους να ξεκινά από το πρώτο τετράμηνο και να αυξηθούν οι προβλεπόμενες ώρες για την εφαρμογή των ΔΕ γιατί οι μαθητές δεν έχουν εξοικειωθεί με αυτόν τον τρόπο εργασίας (γραπτή αναφορά ή ηλεκτρονική παρουσίαση). Επιπλέον, προτείνεται τα αναρτημένα από το ΙΕΠ παραδείγματα να αφορούν όλα τα διδακτικά αντικείμενα και να υπάρξει συστηματική βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς συμβούλους. Τέλος, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να καταθέτουν τις εργασίες τους στο Σχολικό Σύμβουλο ειδικότητας.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι δεν υποστηρίζονται επαρκώς στο δύσκολο έργο τους. Η υπηρεσία δεν τους παρέχει καμία επιστημονική ενημέρωση. Υπάρχει έλλειψη συστηματικής γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και σύγχρονου εξοπλισμού, κυρίως Η/Υ, στα γραφεία των Σχολικών Συμβούλων. Επίσης, δεν έχουν οικονομική στήριξη για να καλέσουν ειδικούς επιστήμονες στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνουν (κάλυψη εξόδων μετακίνησης). Σε σχέση με το πρώτο σκέλος προτείνουν την εξασφάλιση δωρεάν πρόσβασης των Σχολικών Συμβούλων σε δύο ή τρία επιστημονικά περιοδικά κύρους ανά ειδικότητα, όπως και η ετήσια παροχή δύο τουλάχιστον επιστημονικών βιβλίων της ειδικότητάς τους. Σχετικά με το εκπαιδευτικό μέρος επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 • Υπάρχουν μεγάλες επιμορφωτικές ανάγκες μεταξύ των εκπαιδευτικών.
 • Πολλοί εκπαιδευτικοί είναι αρνητικοί είτε να δεχτούν αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας είτε να υιοθετήσουν τις εισαγόμενες αλλαγές και καινοτομίες.
 • Οι μη ικανοποιούμενες επιμορφωτικές ανάγκες, η μη έγκαιρη τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες και η διαδοχική πρόσληψη αναπληρωτών χωρίς εισαγωγική επιμόρφωση επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του διδακτικού τους έργου. Ομοίως, και η παράλληλη απασχόληση εκπαιδευτικών σε πολλές σχολικές μονάδες, η οποία, επιπλέον, επηρεάζει αρνητικά και τον
 • συντονισμό της ενημέρωσης και επιμόρφωσής τους.
 • Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ μικρή προσέλευση στις εκτός ωραρίου επιμορφωτικές συναντήσεις. Εντός ωραρίου τα πράγματα είναι καλύτερα, όμως το διαθέσιμο δίωρο αφενός δεν είναι επαρκές, αφετέρου μπορεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, αν χρησιμοποιείται εντατικά. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να θεωρούν πιο αποτελεσματική τη δειγματική διδασκαλία.
 • Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης πολλών σχολικών μονάδων τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής όσο και σε επίπεδο σύγχρονού εξοπλισμού (Η/Υ, βιντεοπροβολείς, διαδραστικοί πίνακες κ.λπ.).
 • Αρνητικά αποτελέσματα έχει η κατάργηση της διάθεσης τριών διδακτικών ωρών για την οργάνωση και καλή λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων (Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής). Έτσι, υποβαθμίζεται η εργαστηριακή διάσταση των μαθημάτων αυτών και περιορίζεται η χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας όπως η διερευνητική και βιωματική μάθηση στις φυσικές επιστήμες και την πληροφορική. Αν δεν μπορεί να γίνει κάτι με το διδακτικό ωράριο προτείνεται, ο υπεύθυνος εργαστηρίου να απαλλάσσεται από άλλες υπηρεσίες και να συγκεντρώνει κάποια μόρια, χρήσιμα για μελλοντική αξιολόγησή του σε θέση ευθύνης.
 • Επισημαίνεται ότι οι μαθητές προάγονται και απολύονται με ελάχιστη προσπάθεια. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το γεγονός ότι η πρόσβαση σε ορισμένες Ανώτατες Σχολές απαιτεί ελάχιστο αριθμό μορίων, πολύ κάτω από τη βάση. Τα παραπάνω υποβαθμίζουν το μαθησιακό κλίμα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, ιδίως στα ΕΠΑΛ.
 • Για τους μαθητές των ΕΠΑΛ αναφέρεται ότι ένα αξιόλογο ποσοστό μαθητών έχει
 • χαμηλή μαθησιακή ετοιμότητα, καθώς και άλλα προβλήματα που απαιτούν ειδική ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ανάδειξη εναλλακτικών προσεγγίσεων στην κατάκτηση και αξιολόγησης της γνώσης. Ως εκ τούτου, αποτελούν ζητήματα που όχι μόνο επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά αναζητούν δημιουργική διέξοδο αξιοποίησης του επιστημονικού και παιδαγωγικού αποθέματος των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτικών – Σχολικών Συμβούλων.

3.2. Παιδαγωγικό κλίμα και λειτουργία σχολικής μονάδας

Στο πεδίο αυτό ο Σχολικός Σύμβουλος πρέπει να διευκολύνει:

 • Το πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς και μεταξύ αυτών και της Διεύθυνσης.
 • Την ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Την από κοινού διαμόρφωση και τήρηση συγκεκριμένων κανόνων συμπεριφοράς των μαθητών.
 • Το πνεύμα καινοτομίας και αλλαγής.
 • Την ανάπτυξη αισθημάτων εμπιστοσύνης και αποδοχής, αναγνώρισης, ικανοποίησης και ευχαρίστησης μεταξύ όλων των μελών.

Προτείνεται η ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας με ευχέρεια σε ζητήματα ευελιξίας ωρών/προγραμμάτων, η οποία μπορεί να αρχίσει από τις ερευνητικές εργασίες, τις Δημιουργικές Εργασίες και τη Θεματική Εβδομάδα. Σε συνεργατικό επίπεδο προκρίνονται οι συνεργασίες όμορων σχολείων, η συνεργασία σχολείου - ΚΕΔΔΥ και η ενίσχυση της συνεργασίας του Συλλόγου Διδασκόντων και Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, π.χ. με τη θεσμοθέτηση συναντήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του έτους, με τουλάχιστον δύο συναντήσεις, μία στην αρχή (θέματα προγραμματισμού) και μία στο τέλος (απολογισμός) του διδακτικού έτους.

Τέλος, διαπιστώνονται διάφορα προβλήματα, όπως παρακάτω:

 • Οι συνεχείς μετακινήσεις των εκπαιδευτικών που έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου παρεμποδίζει την αρμονική ένταξή τους στο σύλλογο διδασκόντων και την ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία τους, τόσο με τους συναδέλφους τους όσο και με τους μαθητές τους.
 • Η απαξίωση της σχολικής ζωής από πολλούς μαθητές.
 • Η γραφειοκρατική κουλτούρα, που δεν βοηθά ιδιαίτερα στην γρήγορη ανταπόκριση του σχολείου στις ανάγκες και του ιδίου και της τοπικής κοινωνίας στην οποία ανήκει
 • Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.

3.3. Επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικού

Στην εν λόγω κατηγορία ως πιο συχνή πρόταση ανακύπτει η θεσμοθετημένη συνεχής επιμόρφωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο. Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου αναφέρεται πως πρέπει να είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση των θεματικών πεδίων, των εισηγήσεων καθώς και των εισηγητών. Ο Σχολικός Σύμβουλος, από την ενδιάμεση θέση που κατέχει μεταξύ παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης έχει τη δυνατότητα να συνδυάζει τις γενικές αρχές παιδαγωγικής και να τις εξειδικεύει στην καθημερινή πραγματικότητα. Παράλληλα κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων των επιμορφώσεων. Επίσης η επιμόρφωση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας πρέπει να είναι συνεχής και τακτική σε θέματα όπως:

 • Νέες τεχνολογίες
 • Γνωστικό αντικείμενο/διδακτική μεθοδολογία
 • Αξιολόγηση του μαθητή
 • Διαχείριση της τάξης
 • Ειδική Αγωγή και μαθησιακές δυσκολίες
 • Καινοτόμα προγράμματα-εκπαιδευτικές δραστηριότητες κ.λπ.

Γίνεται μνεία στην προσοχή που πρέπει να δοθεί για τους αναπληρωτές, νεοδιόριστους καθώς και όσους αναλαμβάνουν για πρώτη φορά την διδασκαλία ενός μαθήματος, ιδίως αν αυτό είναι καινούριο, όπως πρόσφατα η Τεχνολογία Γ Γυμνασίου, και τα νέα αντικείμενα στα ΕΠΑΛ, καθώς έχουν αυξημένες ανάγκες επιμόρφωσης. Για αυτές τις περιπτώσεις να μπορεί να γίνεται επιμόρφωση από Σχολικούς Συμβούλους και εκτός ωραρίου, ενδεχομένως με την υποστήριξη δομών όπως τα ΠΕΚ. Οι δομές αυτές από το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο θα πρέπει να περιλαμβάνουν αυτούς τους εκπαιδευτικούς και αυτά τα αντικείμενα στο πρόγραμμά τους αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα. Οι επιμορφούμενοι μπορεί να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους οι ίδιοι ή και να προτείνονται από τον Διευθυντή της σχολικής τους μονάδας.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θεωρούν αναγκαία την επαναλειτουργία των ΠΕΚ ως φορέα που θα συντονίζει τις επιμορφωτικές δράσεις των Σχολικών Συμβούλων και των δομών της Δ/νσης, καθώς και την ενθάρρυνση και αξιοποίηση επιμορφωτικών συνεργασιών εκπαιδευτικών (peer to peer – αλληλοεπιμόρφωση), με τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού.

Συνολικά διαπιστώνεται πολύ έντονη ανάγκη προγραμματισμένης, έγκαιρης επιμόρφωσης από την προηγούμενη σχολική χρονιά για νέους θεσμούς π.χ. θεματική εβδομάδα, με βασικό σχεδιασμό και συντονισμό από τους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν συνείδηση των πραγματικών αναγκών. Βασικές διαστάσεις των επιμορφώσεων θα πρέπει να είναι:

 • Η ανάδειξη και αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη,
 • Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδακτικού πειραματισμού και απελευθέρωσης των δημιουργικών τους δυνάμεων.
 • Η καλλιέργεια μίας «άλλης» κουλτούρας μεταξύ των εκπαιδευτικών, πιο ανοικτής στη συνεργασία, στην αλλαγή, στη διαφορετικότητα, στην καινοτομία.
 • Η δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης, ενδυνάμωσης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής, πρώτα-πρώτα μεταξύ των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, δήμου κ.λπ.).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠΠΔΕ

Σχόλια (17)

 
ΑΝΝΑ
16 Ιουν 2019 21:11

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ; ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

 
pacifist anarchist
03 Ιουν 2019 13:30

Στο χωριό μου καλάμια δεν έχουμε. Πάς ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται.

 
Δον Κιχώτης
03 Ιουν 2019 12:58

Εγώ είχα διαβάσει ένα βιβλίο του Μπακούνιν μόνο και μόνο επειδή ήμουν ερωτευ-μένος με την Άννα, πού ήταν αναρχική και πρωταγωνιστούσε στο αμφιθέατρο της σχολής, όταν - μαζί με τα άλλα φοιτητικά αιτήματα - αγωνιζόμασταν για να σταματήσει η εισβολή των Αμερικάνων στην Καμπότζη. Αυτός ο έρωτας δεν κράτησε πολύ γιατί η Άννα μετά από 5 μήνες κατάλαβε πως δεν είμαι γνήσιος αναρχικός....
Μετά από μερικά χρόνια - στην εποχή των παχιών αγελάδων - η Άννα παντρεύτηκε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ζήσανε καλά κι εμείς καλύτερα...
Βρε συνάδελφοι, έχουμε ξεφύγει!...
Έγιναν λάθη στο παρελθόν, ο κλάδος της Πρωτοβάθμιας αλλά και της Δευτεροβάθμιας δεν στήριξε τον θεσμό όπως έπρεπε - θυμηθείτε πως ούτε ένας Σύλλογος ΠΕ ή μία ΕΛΜΕ, δεν αντέδρασε όσο καιρό κρατούσε η αποδόμησή του - και πλέον έχει έρθει η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με προτάσεις που θα τον αναβαθμίσουν με τέτοιο τρόπο, που ο κάθε εκπαιδευτικός θα νιώθει πως ο Σχολικός Σύμβουλος είναι ένας συνάδελφός του που μπορεί και θέλει να τον στηρίξει παιδαγω-γικά και διδακτικά. Όταν δημιουργηθεί μία τέτοια σχέση, γιατί να προσπαθήσει στο μέλλον κάποιος να την αλλάξει; Ποιο θα είναι το πολιτικό του όφελος;

 
Στέλιος Καραγιάννης,Δρ.Παν.Ιωαννίνων και Παν.Γρανάδας,ΣΕΕ
03 Ιουν 2019 11:57

"Είχε αρχίσει ο θρήνος κάτω απ'τα τείχη της Τροίας")Μπρέχτ,διαβάστε σύντροφοι, Μπρέχτ και Μαρξ για τον τροχό της ζωής που συνέχεια γυρίζει...Ενώ όλοι θρηνούν ,ο εν λόγω συνάδελφος, πιστεύει στο "μαγικό ραβδάκι του Σύριζα" και ότι ο ελληνικός λαός είναι άπιστος και μεγάλος "κωλοτούμπας", αφού το 21,με τις προεδρικές?,όπως υπαινίσσεται,θα φέρει τα πάνω κάτω,όπως έκανε και τώρα με τις ευρωεκλογές.Από τους Σχολικούς Συμβούλους που είχαν μπει συμπληρωματικά στα συμβούλια επιλογής,κανείς δεν ήξερε από Διοίκηση της Εκπαίδευσης,με βάση το σκεπτικό του συναδέλφου,ούτε ο Γιάννης ο Κατσαρός,λ.χ.ούτε εγώ, που δίδαξα το βιβλίο του μαζί με άλλα στην ΕΚΚΔΑ,στα σεμινάρια για την παιδαγωγική επάρκεια των Σχ.Συμβούλων..Και ήξεραν από διοίκηση οι κάτοχοι του ενός πτυχίου,άντε και ενός μεταπτυχιακού,που κυριολεκτικά,μέχρι χθες,διορίζονταν από το εκάστοτε κατεστημένο -ως "ευνοούμενοι του Μίδα' στις θέσεις με τα καλά επιμίσθια των ΔΔΕ και ΔΠΕ.Οι αξιολογήσεις του ΠΔΕ Δημήτρη Γκίνη και του ΕΠΚ Β. Πολύδωρου,το 2014,εγώ θα τις έκανα με τον Γκίνη,αν δεν είχα παραιτηθεί λίγο νωρίτερα, ήταν δίκαιες και επί τη βάσει του νόμου...Αυτό δε λέει τίποτα..?Οι φανατικοί του Σύριζα,που ευελπιστούν ότι η ΝΔ "θα σεβαστεί τη συνέχεια στη διοίκηση" και θα αφήσει τους ΣΕΕ ως το 21,για να τους ξαναβγάλει ο νέος Σύριζα το 22,μετά την πολιτική ανατροπή στις προεδρικές,ω ποιητική φαντασία!,δεν ξέρουν μάλλον "που πατούν και που πηγαίνουν"(Σαββόπουλος).Αν ο κ.Μητσοτάκης ξυπνήσει ξαφνικά με ένα εθνικό όνειρο για κυβέρνηση εθνικής ενότητας με υπουργό παιδείας από τον Σύριζα,ο 4547 θα παραμείνει!,οι ΣΕΕ θα παραμείνουν! "για να μη διαταραχτεί η συνέχεια στη διοίκηση και στην επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση της εκπαίδευσής μας",δέστε τί ακούει ο ποιητής! και εγώ θα διαψευστώ, που επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι ο 4547 θα καταπέσει για να περάσει στην ιστορία της εκπαίδευσής μας ως "ο πιο θνησιγενής νόμος της".Ειρρήσθω εν παρόδω ότι έχω "καπαρώσει" αυτή την επωνυμία.Έτσι λοιπόν κατά τον συνάδελφο,οι κάτοχοι διδακτορικών και άλλων τίτλων, από τον χώρο των Σχολικών Συμβούλων, δεν δικαιούνται να αξιολογούν και δικαιούνται οι αιρετοί και οι διορισμένοι που "κατεβάζουν τη γραμμή του κόμματος " και κατεβάζουν επίσης στο ημιυπόγειο με τη "μέθοδο του ασανσέρ" μια σειρά από αξιόλογους συναδέλφους, ενώ ανεβάζουν μέσω της συνέντευξης άλλους,"τους δικούς μας"πάλι με την ίδια "μέθοδο του ασανσέρ",δίνοντάς τους μπόνους έως και είκοσι και βάλε μόρια!Μα που ζεις συνάδελφε?Δε ζεις στο ελληνικό μπανανιστάν? Άκουσα ότι σε μια ΠΔΕ, ένας πολύ αξιόλογος συνάδελφος βγήκε προβληματισμένος λίγο μετά τη συνέντευξη,κατά τις πρόσφατες κρίσεις των ΣΕΕ,ήταν από τους πρώτους στα μόρια,σε θέση λογικά εκλόγιμη.., και εκμυστηρεύτηκε σε ένα φίλο του,παροικούντα πάντα την Ιερουσαλήμ:"Μού έκαναν πέντε ερωτήσεις και δυσκολεύτηκα σε μία".Του απάντησε ο Ιουδαίος: "Με τρεις μόνο εκλεγόσουν...".Έχεις δει πως τελειώνει ο Λίαμ Νίσον σε κείνη την ταινία περικυκλωμένος από τους λύκους? πρόσθεσε?Δεν εκλέχτηκες..ως θύμα της αγέλης,κατασπαράχτηκες.."Σκύμνοι ωρριόμενοι του αρπάσαι..".Να μωρέ η ποίηση της Αγίας Γραφής..από έναν δηλωμένο αγνωστικιστή..Φαντάζομαι ότι ακόμα θα περιμένει με παρρησία, τις βαθμολογίες και την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης!Δεν έκανε για ΣΕΕ κι ας ήταν πριν στην κορυφή της διοίκησης της εκπαίδευσης μας ..Αυτή την καραμπινάτη περίπτωση φαγώματος ενός υπερεπαρκούς στελέχους και ενός ευγενούς ανθρώπου,που τυχαίνει να γνωρίζω, όταν την έμαθα γέμισα με αηδία ,την ξέρουν πια οι πάντες..οι ζώντες στην Ιεριχώ.Τί να πώ ..Ματσακανιές,ματσακανιές..ατσαλιές..μικρή η Ελλάδα,τα πάντα μαθαίνονται.."Πάρτε μαζί σας νερό,γιατί το μέλλον μας θα έχει πολλή ξηρασία"Μιχάλης Κατσαρός ..όχι Γιάννης!

 
Στέλιος Καραγιάννης,Δρ.Παν.Ιωαννίνων και Παν.Γρανάδας,ΣΕΕ
03 Ιουν 2019 11:55

Θα περιμένουμε για να δούμε αν θα κατεβούν στον "κήπο του Ευωχήρ για να δειπνήσουν τους λωτούς" οι ρεβανσιστές,αγαπητέ μου συναδελφε...Γνωρίζω καμιά εκατοστή..Είναι οι αντίποδες κάποιων ρεβανσιστών που παρεπιδημούν στην αριστερή όχθη..Οι αναπληρωτές που θα αντικαταστήσουν τους "ΔΔΕ και ΔΠΕ" θα είναι"δικά μας παιδιά" ή θα κληρωθούν όπως οι αριθμοί του Tzoker?Εμείς που "έχουμε την εμπειρία εκατό σαπισμάτων' στο χώρο της εκπαίδευσης, ευελπιστούμε ότι η δικαιοκρισία κάποτε θα πρυτανεύσει στις αξιολογικές κρίσεις των στελεχών της εκπαίδευσης.Ίσως το 2040..Θα είναι με σκληρό ΑΣΕΠ?.Ίσως..Αν είναι και χωρίς αιρετούς στα συμβούλια επιλογής, ακόμα καλύτερα...Αλλά μη μου αφαιρείς,σε παρακαλώ, την ιδιότητα του παροικούντος την εκπαιδευτική μας Ιερουσαλήμ τα τελευταία χρόνια,γιατί θα θυμώσω και θα κατέβω με σφεντόνα δίπλα στον Λαφαζάνη στη Σταδίου ,σαν τους πιτσιρικάδες της λωρίδας της Γάζας!

 
Στέλιος Καραγιάννης,Δρ.Παν.Ιωαννίνων και Παν.Γρανάδας,ΣΕΕ
03 Ιουν 2019 09:41

Ιδεολόγε και αγαπητέ μου γνώστη της αναρχικής φιλοσοφικής σκέψης, δε βλέπεις ότι ως δρ. σύγχρονης φιλοσοφίας είναι πιθανόν να έχω στο "Τάφο του Τουτανχαμόν" ήτοι στην τεράστια βιβλιοθήκη μου όλους τους τόμους των αναρχικών φιλοσόφων που αναφέρεις και μάλιστα και στα αγγλικά και τα ισπανικά,πλην των ελληνικών?Όσο για τον Γκάντι διάβασε το βιβλίο του Ρομέν Ρολάν μιας και τον αναφέρεις.Επίσης διάβασε τα δυο βιβλία των Μαρξ και Προυντόν για το θέμα μας.. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πια πορείες του αλατιού ....αλλά ο Γκάντι εξακολουθεί να είναι διαχρονικός και επίκαιρος.Ωστόσο ο ταπεινός αυτός ηγέτης,ο ντυμένος με ένα υφασμάτινο μανδύα, δεν έχει καμιά σχέση με τον θλιβερό μικροαστισμό των δημοσίων υπαλλήλων που χαρακτηρίζει το τοπίο μας.Αγωνιστικά τα πράγματα,όπως ξέρεις είναι νεκρά,αλλά συνέχισε να τροχίζεις τη σκέψη σου με Μαλατέστα,κλπ.Είναι υγειινό για το πνεύμα!Φτιάξε λίγο και το ύφος σου..ξεκινάς με αυταρχικό ύφος .."τί ξέρεις εσύ από αναρχικούς.." Εσύ λοιπόν που ξέρεις την ιδεολογία της μη βίας,πες μου τί ήταν ιστορικά η τραγική εβδομάδα [semana trágica} της Βαρκελώνης και ποιοί ξέθαβαν τότε τους νεκρούς από τα κοιμητήρια? Ή ποιοί σκότωναν τους δεξιούς παπάδες στον ισπανικό εμφύλιο, δυναμώνοντας έτσι τη γενική αγανάκτηση του ισπανικού λαού και την υποστήριξή του στον Franco.

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
03 Ιουν 2019 08:40

@Καραγιάννη.Δεν υπάρχουν ρεβανσιστικές ιαχές που λέτε.Και αν μερικοί φωνάζουν αυτοί είναι σχολικοί σύμβουλοι δηλ πρώην συνάδερφοι σας,από τον δικό σας δηλ κλάδο.Η ΝΔ δεν έχει ρεβανσιστικές τάσεις και δεν την αφορούν οι ιαχές που τονίζετε.
Δεν χρειάζεται επίσης να συναντήσετε στους αγώνες που λέτε τον Λαφαζάνη γιατί παραιτήθηκε.
Για δε τους ΔΔΕ και ΔΠΕ επειδή είναι σε παράταση θητείας μπορούν νομιμότατα να αντικατασταθούν από αναπληρωτές μέχρι τις νέες επιλογές.Ούτε και στα ΚΕΕ θα πάνε γιατί δεν θα ισχύσει ο νόμος.

 
george
03 Ιουν 2019 08:08

Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι ο θεσμός των ΣΣ με την μορφή που υπήρξε δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει. Άσχετα με το ποια κυβέρνηση υπάρχει.Ας σοβαρευτούμε.

 
@ Νίκο Σαλτερή
03 Ιουν 2019 02:05

Αξιολογούσαν και βαθμολογούσαν οι σχολικοί σύμβουλοι.Ήταν μέλη των συμβουλίων επιλογής για διευθυντές σχολείων.Ως γνωστόν οι διευθυντές σχολείων έκαναν μάθημα το πολύ 12 ώρες οι λιγότεροι και 8 ώρες οι περισσότεροι που ήταν στα 12/θέσια.Λόγω αυτών των ωρών έκαναν μονόωρα ή δίωρα μαθήματα πλέον των 5 ωρών που είχαν συνήθως στην πρωινή ζώνη.Απορώ λοιπόν οι σχολ.σύμβουλοι στα συμβούλια επιλογής τους πως βαθμολογούσαν το διδακτικό τους έργο.Με τι κριτήρια.Επίσης στις επιλογές των διευθυντών εκπαίδευσης του 2016 σαν μέλη των συμβουλίων επιλογής βαθμολόγησαν και αξιολόγησαν τους υποψήφιους σε...διοικητικα θέματα που ήταν εκτός γνώσεων και του γνωστικού τους τομέα.Σαν να λέμε σε επιλογές γιατρών να τους αξιολογούν οικονομολόγοι.Να μην απαριθμήσω και άλλες επιλογές.Πάντα δε προκαλούσε εντύπωση η επιμονή τους να συμμετέχουν σε συμβούλια επιλογής για να αξιολογούν τους πάντες.Οι ίδιοι,χωρίς να ευθύνονται,δεν αξιολογήθηκαν ποτέ.Και μην πείτε για την αξιολόγηση του 2014 που τους αξιολόγησε ο περιφερειακός και ο προισ.επιστημονικής καθοδήγησης της περιφέρειας,που την έβαλε στην άκρη ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015,όπως και τις αξιολογήσεις που έκαναν οι ίδιοι για τους διευθυντές των σχολείων.Σε αυτές δε τις ...αξιολογήσεις του 2014 τους διευθυντές εκπαίδευσης τους αξιολόγησε ο περιφερειακός και ο...προιστάμενος επιστημονικής καθοδήγησης δηλ.και πάλι σχολικός σύμβουλος για θέματα που ήταν εκτός αρμοδιοτήτων και γνώσεων τους,δηλ.διοικητικού έργου.Εν κατακλείδι όπου αξιολόγηση και βαθμολογία παρόντες οι σύμβουλοι και για θέματα εκτός γνώσεων και αρμοδιοτήτων τους.Να μην θυμηθώ και τις αέναες παρατάσεις της θητείας τους.Επομένως μην αναρωτιέστε,αν αναρωτιέστε,γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα δεν αντέδρασε όταν,πολύ σωστά, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε τον θεσμό.Έναν θεσμό 35 και πάνω ετών και συνεπώς γερασμένο.Οι ΣΕΕ είναι μια θεσμική ανανέωση που δεν θα καταργήσει η ΝΔ ,λόγω θητείας,και λόγω του ότι και να θέλει το 2021 είναι αμφίβολο αν θα είναι τότε κυβέρνηση.

 
pacifist anarchist
02 Ιουν 2019 19:18

@Kαραγιάννης
Τι ξέρεις εσύ από αναρχικούς; Έχεις μελετήσει, Μπακούνιν, Κροπότκιν, Προυντόν, Μαλατέστα, Τσόμσκυ, Γκάντι, κα; Τι σχέση έχουν οι τραμπούκοι των "αναρχικών της ασφάλειας" με τους ιδεολόγους αναρχικούς; Τι σχέση έχουν οι Ρουβίκωνες και η Ρούπα με την αναρχία; Ο Μαλατέστα έγραψε: "Αναρχία σημαίνει μη βία. Αν πρέπει να στήσουμε κρεμάλες για να πετύχει η επανάσταση, προτιμώ να αποτύχει." Ο Φιλοσοφικός Αναρχικός Γκάντι ήταν ένθερμος οπαδός της ειρηνικής επανάστασης η οποία απεδείχθη πιο δυνατή από την αιμοσταγή των μπολσεβίκων. Οι αναρχικοί της Κροστάνδης το γνωρίζουν από πρώτο χέρι.

 
Στέλιος Καραγιάννης,Δρ.Παν.Ιωαννίνων και Παν.Γρανάδας,ΣΕΕ
02 Ιουν 2019 17:43

Η δημοσιευμένη,μετά τις ευρωεκλογές.. έκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ για τους Σχολικούς Συμβούλους είναι καταπέλτης για την σκληροπυρηνική ομάδα που αποδόμησε τον θεσμό των Σχολικών Συμβούλων και έφτιαξε τον 4547, που εδώ και καιρό τον αποκαλώ ως "τον πιο θνησιγενή νόμο της εκπαίδευσής μας".Πως να διαφωνήσει κανείς με τον Νίκο Σαλτερή..Αλλά δεν αρκεί ένας επαρκής Νίκος Σαλτερής για να έρθει η 'Ανοιξη..Τα άτομα που νομοθετούν στα σκοτεινά είναι πια πολλά και παντού,είναι χωμένα στους τομείς παιδείας των κομμάτων που πρωτίστως νοιάζονταν και θα νοιάζονται "για τα δικά μας παιδιά"...Σαλτερή όταν είπα σε πρωτοκλασάτο βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος ότι "δικά μας παιδιά είναι αυτά που θα φέρουν σε πέρας καλύτερα το έργο,όπου και να ανήκουν" με αποσβόλωσε λέγοντας μου ότι "αυτό είναι νεοφιλελεύθερο"!Άρχισαν,συνάδελφοι, ήδη οι ρεβανσιστικές ιαχές."Το αίμα μας πίσω",κλπ.Περιμένετε και θα δείτε πως θα ξεκινήσουμε το φθινόπωρο, ή λίγο αργότερα,που "θα αρχίσουν τα τύμπανα" με τις παγωμένες πια κρίσεις των ΔΔΕ και ΔΠΕ....Ελπίζω να μην παραταθεί η θητεία τους με το γνωστό κόλπο για τη λεγόμενη "συνέχεια στη διοίκηση της εκπαίδευσης"!Περιμένω,μέχρι να καταπέσει ο κουρνιαχτός και ο θνησιγενής θεσμός των ΣΕΕ..Αυτό έχει σχεδιαστεί από δυο κομματικά επιτελεία και θα γίνει μετά την πτώση του 4547.Περιμένω έναν καταιγισμό άρθρων στο ESOS για το πόσο αναποτελεσματικός ήταν ο θεσμός των ΣΕΕ!Υπενθυμίζω:Το 50% από μας τους ΣΕΕ, είμαστε,παλιές καραβάνες,παλιοί Σχολικοί Σύμβουλοι...Ένα άλλο 40% είναι προσοντούχοι συνάδελφοι, που δεν ανήκουν όλοι στον Σύριζα ..και που ευνοήθηκαν από την μη μοριοδότηση της θητείας των Σχολικών Συμβούλων και από την υποχρεωτικότητα της ξένης γλώσσας-κόφτη, που έφαγε τους επιμένοντες,στην "εύφορη κοιλάδα" ελληνικά! Με τη "μέθοδο του ασανσέρ" μπορεί να ευνοήθηκε ένα 10% το πολύ..μπορεί και 5%..Σ'αυτό το αστείο τοπίο λοιπόν "στα σκοτεινά βαδίζουμε,στα σκοτεινά προχωρούμε"(Γιώργος Σεφέρης)."Κάπου ανάμεσα Τρίτη και Τετάρτη πρέπει να παράπεσε η αληθινή μας μέρα".(Οδυσσέας Ελύτης).Χαίρε Σαλτερή.Γράψε το επόμενο μυθιστόρημα..Σε διαβεβαιώ,κανείς από εμάς δεν πρόκειται να κατεβεί στον δρόμο,από Σεπτέμβρη,δίπλα στο ΠΑΜΕ και τον Λαφαζάνη.Για όλους εμάς ο δρόμος είναι πλέον ντεμοντέ!Είθισται πλέον η γενιά του Πολυτεχνείου να κυβερνά,να διοικεί,να αμπελοφιλοσοφεί παιδαγωγόντας και να μην κατεβαίνει στο δρόμο! Τον άφησε στους μπαχαλάκηδες!Το έχω ακούσει αυτό χίλιες φορές...Για να πέρνεις το επίδομα του Σχολικού Συμβούλου θα πρέπει να ιδρώνεις τη φανέλα και να μην κατεβαίνεις στο δρόμο.Το πρώτο επιχείρημα αυτών που μας αποδόμησαν, ήταν ότι είμασταν υποστηρικτές της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και ότι δεν βρισκόμασταν δίπλα στους μαχόμενους εκπαιδευτικούς,παρά την τεράστια επιμορφωτική μας δραστηριότητα που την επιβεβαιώνει και η ΑΔΙΠΠΔΕ και που γι'αυτούς "δεν προσέφερε τίποτα"! Το σύστημα δεν επιτρέπει εξ άλλου οι κατέχοντες θέση ευθύνης να κατέρχονται στο δρόμο με τους οχλαγωγούντες και τους πάσης φύσεως αναρχικούς...΄Έτσι μου έλεγε, το 2003,ένας παλιός Σχολικός Σύμβουλος όταν ήμουν μειράκιο στον θεσμό..! Καλή του ώρα!

 
pacifist anarchist
31 Μάιος 2019 11:30

Η έκθεση δείχνει την επιστροφή των σχολικών συμβούλων.

 
pacifist anarchist
31 Μάιος 2019 11:24

Να τα διαβάσει και ο υπουργός αυτά. Καταμαρτυρούν ότι έρχονται σύντομα νέες κρίσεις σχολικών συμβούλων. Τέλος και τω Θεω δόξα που έγραφαν τα βιβλία στην εποχή της χούντας.

 
Δον Κιχώτης
31 Μάιος 2019 10:58

Άψογο το σχόλιο του Σχολικού Συμβούλου Νίκου Σαλτερή.
Έχουμε το μοναδικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη όπου κανείς δεν θέλει να γνωρίζει τι έχουν μάθει οι μαθητές, όταν τελειώνουν μία τάξη ή όταν αλλάζουν μία βαθμίδα. Η ιδέα « Αξιολογώ το εκπαιδευτικό έργο στην τάξη και παρεμβαίνω για να διορθώσω κάτι...» δεν υπάρχει. Δεν θέλουμε να μας τη θυμίζει κανείς!
Να φύγει! Να πάει αλλού!
Να ζήσουμε τον εκπαιδευτικό μας μύθο, βρε αδελφέ!

 
Πέφτω από τα σύννεφα
31 Μάιος 2019 09:40

Δούλευαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι;;;; Μα δεν το πιστεύω!!!!!!!!! Αποκλείεται άλλα μας έλεγε στην Κρήτη ο υπουργός μας προτού ξεφουρνίσει τον περίφημο νόμο ελβετικό πολυκόφτη.

 
Νίκος Σαλτερής
30 Μάιος 2019 23:04

Ειναι αυτονόητο, αλλά επειδή στη χώρα μας η πλέον αναγκαία επανάσταση είναι αυτή του Αυτονόητου, ας το πούμε για άλλη μια φορά. Η επεξεργασία των εκθέσεων των Σχολικών Συμβούλων υποδεικνύει πρωτίστως δύο "πραγματάκια:" Α) Έκανα μια χαρά τη δουλειά τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Η κατάργησή τους δεν αποτελεί παρά πράξη ιδεολογικών εμμονώς αναρχοαριστερίστικης λογικής, δεν τιμά κανέναν εκπαιδευτικό ή πολιτικό που αυτοκαθορίζεται ως "αριστερός" και ήταν πέρα από κάθε λογική. Β) Όλο το πρόβλημα με το θεσμό και γενικότερα με τη λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μέχρι πρόσφατα αφορούσε την μη ενεργοποίηση των ουσιαστικά εποπτικών - αξιολογικών διδικασιών των Σχολικών Συμβούλων και του στελεχικού δυναμικού της Εκπαίδευσης στο σύνολό του ΔΙΠΕ-ΔΙΔΕ και Διευθυντών Σχολείων και εννοώ αμφίδρομα). Για την ορθή λειτουργία των θεσμών δεν αρκούν οι διαπιστώσεις των ύπαρχόντων προβλημάτων (οι θεσμοί δεν είναι λέσχες προβληματισμού), αλλά η αξιοποίηση των διαπιστώσεων αυτών για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων (εδώ εκπαιδευτικής πολιτικής) που οδηγούν σταδιακά στην βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών και πολύ περισσότερο στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους (εδώ βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του γνωστικού και μορφωτικού και επιπέδου των ελλήνων μαθητών). Διαφορετικά κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Τους θεσμούς δεν τους έχουμε για να διορίζουμε ανθρώπους, αυτό είναι αναγκαίο και πολύ καλό, τους έχουμε για για να κάνουν συγκεκριμένο έργο (να μαθαίνουν και να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά του ελληνικού λαού, στην προκειμένη περίπτωση, κι αυτό το ξεχνάμε. Η αντίληψη "εμείς τα λέμε και τελειώσαμε" υπήρχε πάντα κι αυτό οδηγούσε σε συνεχή ομφαλοσκόπηση. Απλά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές του κ. Γαβρόγλου (για να ειμαστε τίμιοι και να ακολουθούμε την παλιά διπίστωση του Αλέξη Δημαρά υπουργική - προσωπική πολιτική άσκησε κυρίως) το κλίμα άρνησης της παιδαγωγικής εποπτείας εντάθηκε, οι δομές στραπατσαρίστηκαν, ό,τι μπήκε στη θέση τους είναι δυσλειτουργικό και βωά το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας γι αυτό, και η αξιολόγηση δυσφημίστηκε ακόμα περισσότερο, κάτι που συνέβαινε ήδη με ευθύνη όλων των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείο μας δεκαετίες τώρα (π.χ Ο κ. Αρβανιτόπουλος από την μια θεσμοθετούσε αξιολογικές διαδικασίςς ως "μηνομιακή υποχρέωση" - ντροπή μας, θέλαμε ξένους να μας πουν πως πρέπει να νοιαστούμε για το τι ψάρια πιάνουν στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, μαθητές και το σύστημά μας στο σύνολό τους - και από την άλλη το έπαιζε καθυστέρηση στην υλοποίηση από φόβο για το πολιτικό κόστος (το γνωστό φάντασμα) και άφηνε "μάνατζερ" (εδώ γελάνε) να προτείνουν αλλοπρόσαλλες πολιτικές που οδήγησαν ολόκληρες ειδικότητες σε διαθεσιμότητα - λες και δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν άμεσα οι εκκρεμούσες στα Υ.Σ. αλλοπρόσαλλες πειθαρχικές υποθέσεις και άλλα μέτρα) με βάση κάποια πιθανά συμφέροντα) . Συμπέρασμα: πάνω από μια δεκαετία που ήμουν Σχολικός Σύμβουλος τα ίδια έγραφα στις ετήσιες εκθέσεις μου, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου. Ε, και; φωνή βοώντος εν τη ερήμω... Το αυτονόητο σε όλο τον Κόσμο είναι η σειρά: εποπτεία, διαπίστωση, αξιολόγηση, υλοποίηση μέτρων, εποπτεία της υλοποίησης, αξιολόγηση κλπ κλπ). Εμείς όμως συνεχίζουμε να ομφαλοσκοπούμε και περί άλλων να τυρβάζουμε.

 
Πρώην τεμπέλα Σχολική Σύμβουλος
30 Μάιος 2019 17:59

Ευχαριστούμε την ΑΔΙΠΠΔΕ που δείχνει στον κ. Υπουργό και στον Ελληνικό λαό, πώς δούλευαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι.
Φαντάσου για να ξεθαφτούν οι εκθέσεις του σχολ. έτους '17-'18 .
Γι αυτό τους καταργήσανε τους Σχολικούς Συμβούλους, επειδή είχανε άποψη και διατυπώνανε γνώμη.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ