ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ρυθμίσεις για τη διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου των Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ.)

Δημοσίευση: 10/06/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Απόφαση με την οποία ρυθμίζει τη διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου των Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ.), υπέγραψ εο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Ειδικότερα:

Επιλογή προέδρου ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού ή Προτύπου σχολείου

Δικαίωμα υποβολής έχουν μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικοί της δημόσιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται εκτός από τις σπουδές, τη διδακτική και εκπαιδευτική εμπειρία, οι συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση ή/και η υποστήριξη πειραματικών δράσεων, οι σχετικές ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και επιστημονικές δημοσιεύσεις και η προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε ΕΠ.Ε.Σ. Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα συνοδεύονται από ένα σύντομο κείμενο με την αιτιολόγηση της επιθυμίας συμμετοχής στο ΕΠ.Ε.Σ. του συγκεκριμένου σχολείου. Τέλος, οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα είναι αληθή. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. δημοσιεύει σχετική πρόσκληση και εντός δέκα ημερών οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει μετά τη λήξη της προθεσμίας, μελετά τα βιογραφικά σημειώματα και τα κείμενα αιτιολόγησης που έχουν κατατεθεί, συνεκτιμά και προτείνει τους προέδρους των ΕΠ.Ε.Σ., έτσι ώστε να πληρούνται σε μέγιστο βαθμό οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη του έργου των Π. και Π.Σ.

Επιλογή Υπεύθυνου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού ή Προτύπου σχολείου.

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων.

Οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου υποβάλλουν στον οικείο Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μαζί με την αίτησή τους βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται εκτός από τις σπουδές, τη διδακτική και εκπαιδευτική εμπειρία, οι συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση ή/και η υποστήριξη πειραματικών δράσεων, οι σχετικές ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και επιστημονικές δημοσιεύσεις και η προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε ΕΠ.Ε.Σ.

Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα συνοδεύονται από ένα σύντομο κείμενο με την αιτιολόγηση της επιθυμίας συμμετοχής στο ΕΠ.Ε.Σ. του συγκεκριμένου σχολείου. Τέλος, οι υποψήφιοι Σ.Ε.Ε. υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα είναι αληθή.

Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς βιογραφικού σημειώματος, οι Σ.Ε.Ε. εκπίπτουν από την ιδιότητα του Σ.Ε.Ε. Κατά την επιλογή, δίνεται έμφαση στην ερευνητική και εφαρμοσμένη δραστηριότητα των υποψηφίων που συνάδει με την αποστολή και τον σκοπό λειτουργίας των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

Ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ προσκαλεί τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που συμμετέχουν σε αυτό για την υποβολή όλων των παραπάνω δικαιολογητικών σε χρόνο που καθορίζει η Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα πρόσκλησης στον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που βεβαιώνει την εμπρόθεσμη και πλήρη υποβολή τους.

Με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή, εντός δύο ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές επιλογής των Σ.Ε.Ε. για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία τα μέλη των οποίων δεν έχουν υποβάλει αίτηση για την παρούσα θέση.

Οι τριμελείς επιτροπές, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών, καταθέτουν αιτιολογημένη εισήγηση για την επιλογή των Σ.Ε.Ε. με βάση την μελέτη των βιογραφικών σημειωμάτων και του κειμένου αιτιολόγησης καθώς και την αναφορά στα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανωτικός Συντονιστής αποστέλλει την Πράξη επιλογής των Σ.Ε.Ε. για τα Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία στην Ε.Ε.Π.Π.Σ. εντός δώδεκα (12) ημερών από την ημέρα πρόσκλησης υποψηφιοτήτων.

Επιλογή εκπαιδευτικών του ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού ή Προτύπου σχολείου.

Στο Ε.Π.Ε.Σ. συμμετέχουν δύο εκπαιδευτικοί του οικείου Π. ή Π.Σ., οι οποίοι επιλέγονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα τους, τη διδακτική και εκπαιδευτική τους εμπειρία, τις συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση ή/και την υποστήριξη πειραματικών δράσεων, τις σχετικές ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Με ευθύνη του Διευθυντή/ ντριας του Π. ή Π.Σ. γίνεται πρόσκληση εκδήλωσης εν- διαφέροντος σε χρόνο που καθορίζει η Ε.Ε.Π.Π.Σ. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή αληθούς βιογραφικού σημειώματος και σύντομο κείμενο αιτιολόγησης της αίτησης για τη συμμετοχή στο Ε.Π.Ε.Σ.).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη διεύθυνση του σχολείου εντός 5 ημερών τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με θέμα την επιλογή των δύο εκπαιδευτικών γίνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Σε κάθε περίπτωση, η πράξη Συνεδρίασης με θέμα την επιλογή των δύο εκπαιδευτικών αποστέλλεται με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου από τα Π. ή Π.Σ. στην Ε.Ε.Π.Π.Σ. εντός δώδεκα (12) ημερών από την ημέρα πρόσκλησης υποψηφιοτήτων.

Τη λειτουργία του ΕΠ.Ε.Σ. των Πειραματικών και Προτύπων σχολείων ως εξής:

1. O/η Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση του οργάνου με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Λειτουργίας ή όποτε αυτός κρίνει σκόπιμο και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθ. 95 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́).

2. Ο/η Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση του οργάνου το αργότερο εντός 5 ημερών από τη συγκρότησή του, για τον ορισμό Αντιπροέδρου και Γραμματέα, μέλη του ήδη συγκροτημένου ΕΠ.Ε.Σ.

Την έγκριση λειτουργίας Ομίλων στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019 - 2020.

Για το σχολικό έτος 2019 - 2020, εγκρίνεται η λειτουργία των Ομίλων οι οποίοι λειτούργησαν στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2018-2019, εφόσον υπάρχει η θετική εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για την εύρυθμη λειτουργία των Π. και Π.Σ. και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης του αρμόδιου οργάνου για τη δημιουργία Ομίλων, του άρθ. 95 του ν. 4610/2019 - ΦΕΚ 70/Α ́/2019 - ΕΠ.Ε.Σ.

 Επιμέρους θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με αποφάσεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Σχόλια (1)

 
ΠΟΛΙΤΗΣ
10 Ιουν 2019 16:34

Ο Διευθυντής του Προτύπου ή του Πειραματικού Σχολείου θα συμμετέχει αυτοδίκαια στο ΕΠΕΣ ή όχι;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.