Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τα επτά βήματα για να γίνουν Πολυτεχνικές Σχολές οι Σχολές Μηχανικών των ΤΕΙ

Κρίσιμο το τρίτο βήμα της Επταμελούς Επιτροπής
Δημοσίευση: 13/06/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επτά βήματα πρέπει να γίνουν ώστε οι Σχολές Μηχανικών των πρώην ΤΕΙ που πανεπιστημιοποιήθηκαν να μετεξελιχθούν σε Πολυτεχνικές Σχολές.

Ειδικότερα:

Πρώτο Βήμα

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η πρόταση της Συγκλήτου περιλαμβάνει ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών που έχει καταρτιστεί από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

Δεύτερο Βήμα

Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της επιτροπής της επταμελούς Επιτροπής (σ.σ. Τρίτο Βήμα), καθορίζεται η αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου, για τα οποία έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της προηγούμενης  (σ.σ. του Βήματος 1), με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

Ως αντίστοιχα για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται δύο Τμήματα αν με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών αποκτώνται αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

Τρίτο Βήμα

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται και συγκροτείται επταμελής Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελείται από:

α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.),

ε) το μέλος του Συμβουλίουτης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της υποπερίπτωσης εε ́ της περίπτωσης β ́ της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) και

στ) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής γνωστικού αντικειμένου της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του Τμήματος που εξετάζεται και υποδεικνύεται από τις Πολυτεχνικές σχολές Α.Ε.Ι..

Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσεων δ ́ και στ ́ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάων, αντίστοιχα.

Η σύνθεση της Επιτροπής μεταβάλλεται ως προς τη συμμετοχή του μέλους της περίπτωσης στ ́, ανάλογα με την ειδικότητα που συζητείται.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέλη παρόντα και αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

Τέταρτο Βήμα

Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή της πρότασης (σ.σ. του Δεύτερου Βήματος) για την αντιστοιχία Τμήματος Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών.

Πέμπτο Βήμα

Η Επιτροπή ξεκινά τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από τη συγκρότησή της και υποβάλλει την πρότασή της για κάθε Τμήμα μέσα σε δύο (2) μήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και κάθε αναγκαίου δικαιολογητικού, σύμφωνα με την απόφαση του Τέταρτου Βήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται από την οικεία Σύγκλητο ύστερα από αίτημα της επιτροπής, άλλως αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε μετά τη παρέλευση των είκοσι (20) ημερών του προηγούμενου εδαφίου.

Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών ενός Τμήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, όπως ενδεικτικά η στελέχωση με τα αναγκαία εργαστήρια, ώστε αυτό να καταστεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.

Έκτο Βήμα

Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής υποστήριξης.

Έβδομο Βήμα

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ιδρύεται στο οικείο Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική Σχολή και εντάσσονται σε αυτήν τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών που έχουν οριστεί αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής, σύμφωνα με το Δεύτερο Βήμα.

Σχόλια (11)

 
@ΓΙΑΝΗΣ
13 Ιουν 2019 20:53

Στο όνομα της ψηφοθηρίας όλα στο πόδι. ΑΙΣΧΟΣ

 
Ι.Κ.
13 Ιουν 2019 20:51

Μην μασάτε, θα έρθει η Κεραμέως της Ν.Δ. σε ένα μήνα, θα τα καταργήσει όλα αυτά όπως προανήγγειλε ήδη και θα ζήσουμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα!!!

 
«Σχολες μηχανικών ΤΕΙ»
13 Ιουν 2019 18:37

Τι λέτε; Ποια ΤΕΙ; αφού πλέον καταργήθηκαν!

 
Πολίτης
13 Ιουν 2019 15:48

Τσίπρα στα είπαμε από τον Γαβρογλου θα το βρεις πέρασε νομοσχέδια στο πόδι και τώρα θέλετε ψήφο? Λίγες μέρες πριν τις εκλογές κάνει 5ετη τμήματα.Για τη ΣΤΕΦ Κοζάνης μήπως κάνει κάτι;

 
Α.Μ.
13 Ιουν 2019 15:47

Με τις σχολές πλέον να είναι επίσημα πενταετης όλα είναι πιθανά! Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια!

 
Δομικών έργων / Ηράκλειο
13 Ιουν 2019 15:39

Με τους αποφοίτους ΤΕΙ ποιες οι κινήσεις σας ;

 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ
13 Ιουν 2019 14:46

Βήμα όγδοο : Περιμένεις να περάσουν ακόμα 35 χρόνια !!!!

Και το παραμύθι καλά κρατάει όσο υπάρχουν αφελείς που δεν πάνε το θέμα δικαστικά για την επίλυση του αυτονόητου!

ΥΓ. Από το 1983 που ήταν Υπουργός Παιδείας ο κ. Απόστολος Κακλαμάνης θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα !

 
THOMAS
13 Ιουν 2019 13:25

Τα επτά Θαύματα του κόσμου θέλανε να πούνε .................................

 
@Αποκωδικοποίση, @Ροβιθάκης Γιώργος
13 Ιουν 2019 12:50

@Αποκωδικοποίση Δηλαδή αυτό που έγινε μέσα σε 18 μήνες είναι στη φαντασία σου; Μακάρι να πάρει μόνο 28 χρόνια γιατί οι άλλοι για 2015-1983=32 χρόνια σε δουλεύανε ψιλό γαζί.
@Ροβιθάκης Γιώργος Εσύ έκανες αγώνα χωρίς όπλα παλικάρι.

 
Ροβιθάκης Γιώργος
13 Ιουν 2019 12:13

Ήμουνα Νιος και γέρασα
Δεν ελπίζω τίποτα....
40 χρόνια αγώνες αποτέλεσμα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1960....

 
Αποκωδικοποίση
13 Ιουν 2019 10:17

Σενάριο αχαλίνωτης πραγματικότητας: Ψηφίστε μας για άλλες 7 τετραετίες (4Χ7=28 χρόνια) και κάθε 4ετία θα περνάμε ένα στάδιο, στην 8η τεραετία θα δημιουργήσουμε μια επιτροπή από το ΤΕΕ για να αποφασίσει τα δικαιώματά σας και με ποιον τρόπο θα μπορείτε να "βοηθάτε" τους διπλωματούχους....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.