ΜΑΘΗΤΕΣ

Με δήλωση γονέα η αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια των μαθητών-Διαγράφεται το γένος από τα απολυτήρια και στη θέση μπαίνει το όνομα της μητέρας

Τι ισχύει στην περίπτωση αλλαγής φύλου
Δημοσίευση: 15/06/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δεν μπορεί να αναγραφεί το θρήσκευμα στα απολυτήρια αν δεν υπάρχει πρώτα υπεύθυνη δήλωση.

Αυτό προκύπτει από την απόφαση του υπουργείου Παιδείας  Κ. Γαβρόγλου, η οποία ορίζει τα εξής:

"Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα  πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας".

Επίσης , σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση, σε περίπτωση:

Α. Αλλαγής των στοιχείων ταυτότητας λόγω διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου, εφόσον συντρέχουν άπασες οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται αποδεικτικό απόλυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) υπό τα νέα στοιχεία ταυτότητας, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ταυτοπροσωπία με το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί ο τίτλος. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του προσώπου, στο αποδεικτικό απόλυσης που εκδίδεται, δεν θα πρέπει να αναγράφονται τα προηγούμενα στοιχεία της ταυτότητας ούτε και ο λόγος μεταβολής τους. 

Β. Υιοθεσίας, στο αποδεικτικό απόλυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) που εκδίδεται μετά την τέλεση της υιοθεσίας, πρέπει να αναγράφονται μόνο τα νέα στοιχεία ταυτότητας που απέκτησε ο/η υιοθετούμενος/η με τη νόμιμη διαδικασία χωρίς καμία αναφορά των παλαιών και χωρίς μνεία του λόγου μεταβολής

Στις παραπάνω δύο  περιπτώσεις Α και Β η σύνδεση του αποδεικτικού απόλυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) με τον πρωτότυπο τίτλο εξασφαλίζεται με την αναφορά στο εκδιδόμενο αποδεικτικό ότι «στο όνομα του/της ίδιου/ίδιας έχει εκδοθεί το με αρ. πρωτ.... απολυτήριο/πτυχίο» και με παράλληλη καταχώριση με επισημειωματική πράξη στο Μητρώο Μαθητή της επελ- θούσας μεταβολής των στοιχείων λόγω της υιοθεσίας ή της διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν εκδίδεται νέος απολυτήριος τίτλος.

Μέχρι την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο είναι δυνατή η αποκατάσταση στο ορθό των εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητας του/της, μετά από αίτηση του κηδεμόνα ή του/της ίδιου/ας, εφόσον είναι ενήλικος/η.

Η αποκατάσταση στο Μητρώο Μαθητών/ τριών πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου με ερυθρά γραφή, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα του/της μαθητή/τριας ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σύμφωνα με πιστοποιητικό του οικείου Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας.

Για τους/τις μαθητές/τριες που είναι πολίτες ξένων κρατών, η αποκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογραφείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Διόρθωση στο Μητρώο Μαθητών/τριών με επισημειωματική πράξη και σύνταξη σχετικού πρακτικού μπορεί να λαμβάνει χώρα και μετά την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο με την προσκόμιση των αναγκαίων για την απόδειξη εγγράφων.  

Τίτλοι σπουδών: Επώνυμο μητέρας και όχι το “γένος”

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που απέστειλε προς όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια καλεί τους Διευθυντές τους, πριν εκδώσουν τους  τίτλους σπουδών να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα myschool το Επώνυμο μητέρας  και όχι το γένος όπως ίσχυε πριν την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή ή κατά τη διάρκεια φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο Ατομικό Δελτίο του/της είναι:

α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή: αα) επώνυμο

ββ)όνομα

γγ) επώνυμο και όνομα πατέρα

δδ) επάγγελμα πατέρα

εε) επώνυμο και όνομα μητέρας

στστ) επάγγελμα μητέρας

ζζ) έτος γέννησης

ηη) Δήμος / Δημοτική Ενότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια και αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου

θθ) ιθαγένεια

ιι) θρήσκευμα

ια) Αν πρόκειται για μαθητές/τριες πρόσφυγες, καταχωρίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο δελτίο αιτούντος/δικαιούχου διεθνούς προστασίας.

β) ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης

γ) στοιχεία εισόδου, δηλαδή: το είδος του τίτλου με τον οποίο εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια και ο εκδότης του τίτλου

δ) στοιχεία επίδοσης, δηλαδή: αναλυτική και γενική κατά μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή βαθμολογία ε) στοιχεία φοίτησης, δηλαδή: σύνολο απουσιών ανά
τετράμηνο

στ) στοιχεία διαγωγής, δηλαδή: τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν επιβληθεί ή οι τιμητικές διακρίσεις που έχουν απονεμηθεί στη/στο μαθήτρια/μαθητή.

ζ) επώνυμο, όνομα, διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, Ταχ. Κώδικας), αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας του/των κηδεμόνα/ων.

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή ή κατά τη διάρκεια φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο Μητρώο Μαθητών/τριών είναι:

α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή:

αα) επώνυμο

ββ)όνομα

γγ) επώνυμο και όνομα πατέρα δδ) επώνυμο και όνομα μητέρας εε) έτος γέννησης

στστ) Δήμος / Δημοτική Ενότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια και αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου

ζζ) ιθαγένεια

ηη) θρήσκευμα

β) ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης

γ) στοιχεία εισόδου, δηλαδή: το είδος του τίτλου με τον οποίο εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια

δ) στοιχεία εξόδου, δηλαδή: το είδος τίτλου με τον οποίο απολύεται ή μετεγγράφεται ο/η μαθητή ς/τρια ε) στοιχεία επίδοσης, δηλαδή: ετήσια βαθμολογία κατά
μάθημα και ο γενικός ετήσιος βαθμός

στ) στοιχεία διαγωγής, δηλαδή: ο χαρακτηρισμός της διαγωγής κάθε μαθητή/τριας.

Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας.

α) Μέχρι την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο είναι δυνατή η αποκατάσταση στο ορθό των εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητας του/της, μετά από αίτηση του κηδεμόνα ή του/της ίδιου/ας, εφόσον είναι ενήλικος/η.

Η αποκατάσταση στο Μητρώο Μαθητών/ τριών πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου με ερυθρά γραφή, σύμφωνα με την αστυνομι-κή ταυτότητα του/της μαθητή/τριας ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σύμφωνα με πιστοποιητικό του οικείου Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας.

Για τους/τις μαθητές/τριες που εί- ναι πολίτες ξένων κρατών, η αποκατάσταση πραγματο- ποιείται σύμφωνα με έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογραφείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

β) Διόρθωση στο Μητρώο Μαθητών/τριών με επισημειωματική πράξη και σύνταξη σχετικού πρακτικού μπορεί να λαμβάνει χώρα και μετά την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο με την προσκόμιση των αναγκαίων για την απόδειξη εγγράφων. Στην περίπτω- ση αυτή δύναται να εκδίδεται αποδεικτικό απόλυσης με αναγραφή της διόρθωσης με επισημειωματική πράξη, όχι όμως νέος απολυτήριος τίτλος.
 

Ετικέτες: 
Τίτλοι Σπουδών

Σχόλια (9)

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ
18 Ιουν 2019 20:15

Ξύπνησ' η κουρεμένη, να δει το πάπλωμά της...

* κ.Γαβρόγλου, τώρα το θυμηθήκατε; Γιατί άραγε; Ολόκληρη χρονιά, τι κάνανε οι σύμβουλοί σας; Οι τίτλοι σχεδόν έχουν εκδοθεί...
Και το κυριότερο: Μέσα σε τόση παραζάλη με τις εξετάσεις, πού θα βρούμε τους μαθητές να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση..
Πρόταση:
Να αναγραφεί το Θρήσκευμα, (όπως άλλωστε ορίζει και το πρότυπο του τίτλου από το Φ.Ε.Κ.) και μόνο όσοι διαφωνούν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση αφαίρεσης από τον τίτλο.

 
Αθηνά Γκουτζινοπούλου
17 Ιουν 2019 19:41

Από πότε ισχύουν αυτά; Γιατί ως Διευθύντρια Λυκείου, αλλά και επί 33 χρόνια εκπαιδευτικός ξέρω ότι ουδέποτα γράφαμε το γένος της μητέρας, αλλά το επώνυμο της μητέρας, που συνιστά το γένος του μαθητή. Επίσης, δεν μας ήρθε κανένα ΦΕκ για το Θρήσκευμα. Φαίνεται ότι εγώ υπηρετώ σε άλλη χώρα.

 
Αρθούρος
17 Ιουν 2019 13:13

Στην αγαπημένη μας πατρίδα,υπάρχουν εδώ κι αιώνες κάποιες ισορροπίες. Αυτές οι ισορροπίες,δεν περιλαμβάνουν μόνο τα οικονομικά μέτρα,αλλ'εξίσου και τα πνευματικά,πολιτιστικά και ιδεολογικά θέματα.Αυτές οι ισορροπίες δε διαταράχτηκαν ούτε επί "επικατάρατου" ΠΑΣΟΚ,όταν επιχειρήθηκε συμπόρευση με την Εκκλησία στο θέμα των βιβλίων των Θρησκευτικών και παρά τα παράλογα νομοσχέδια γιά ελευθερία στις αμβλώσεις και τον πολιτικό γάμο,η Εκκλησία δε διαμαρτυρήθηκε ποτέ γιά το πνεύμα αυτών των παρωχημένων σήμερα,βιβλίων,τα οποία είχαν και ομολογιακό και θρησκειολογικό χαρακτήρα.
Από τη στιγμή που η παρούσα κυβέρνηση αποφάσισε να ανατρέψει αυτές τις ισορροπίες,έχασε την καρδιά της πλειονοψηφίας.Η καρδιά της πλειονοψηφίας είναι χριστιανική ορθόδοξη και δε δέχτηκε ποτέ καμία ανησυχία ή ευαισθησία των σημερινών υπουργών που είχε να κάνει με την πίστη του και μεταφράστηκε σε δήθεν ερμηνευτικούς και καινοτόμους νόμους.Οι προηγούμενες γενιές είχαν παράπονο ότι καταπιέζονταν,ότι θρήσκευαν από συνήθεια,ότι οι ιερείς ήταν απόμακροι από τα καθημερινά τους προβλήματα. Μ'αυτές τις ιδέες γαλουχήθηκαν και οι υπουργοί και οι σύμβουλοι της σημερινής κυβέρνησης.Οι υπόλοιποι,απλά έχουν να πάνε στην εκκλησία από τότε που βαφτίστηκαν.Από τον καιρό του μακαριστού όμως Χριστόδουλου,η Εκκλησία διά των ιερέων πλησίασε τους Έλληνες και δημιούργησε πλήθος κοινωφελών έργων γιά να θεραπεύσει τις πάσης φύσεως ανάγκες του κι όχι μόνο τις καθαρά εκκλησιαστικές,διοργανώνει εκδρομές με θρησκευτικοπολιτι στικό χαρακτήρα και όλ'αυτά χωρίς να διακρίνει σε ντόπιους ή μετανάστες. Μην ξεχνάμε,ότι ο Αντετοκούνμπο που είναι Έλληνας χριστιανός ορθόδοξος ανήκει σε οικογένεια μεταναστών.
Άρα λοιπόν,η οριακά νόμιμη ενέργεια του απερχόμενου υπουργού,αφήνει την πλάστιγγα της δικαιοσύνης του κόσμου να γείρει εναντίον του,αφού μ'αυτό το προσβλητικό απολυτήριο,σβήνει όσα καλά έκανε στο θέμα των συγχωνεύσεων
Καλή αποστρατεία.

 
Χαίρω πολύ, Χαιρόπουλος!
17 Ιουν 2019 11:42

Το θρήσκευμα θα αναγράφεται εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό Βάφτισης για Ορθόδοξους. Για τους υπόλοιπους (μουσουλμάνους, βουδιστές, ινδουϊστές, κλπ. ας προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση). Για τον "κύριο" που εξίσωσε την αναγραφή θρησκεύματος με την αγαπημένη ποδοσφαιρική ομάδα εύχομαι Καλή Φώτιση σήμερα που είναι και του Αγίου Πνεύματος...

 
ΛΑΘΟΣ
16 Ιουν 2019 18:40

1) Το "θρήσκευμα" είναι εντελώς προσωπικό δεδομένο και κανένας λόγος δεν υπάρχει να αναγράφεται στα απολυτήρια. Ορθώς έχει καταργηθεί από τα πιστοποιητικά και τις ταυτότητες.
2) Η "προαιρετική" αναγραφή με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα, πέρα από το ότι δεν υπάρχει χρόνος να εφαρμοστεί, κρύβει το στοιχείο του εκβιασμού καθώς πολλοί γονείς θα δηλώσουν "θρήσκευμα" από το φόβο <<μήπως στιγματιστεί το παιδί>>.
3) Εφόσον η κυβέρνηση, από το φόβο μήπως χάσει μερικούς ακόμα ψήφους, θέλει να υπάρχει στα απολυτήρια θέση για "θρήσκευμα", πιο τίμια θα ήταν η υποχρεωτική αναγραφή με κριτήριο αν ο μαθητής παρακολούθησε ή όχι το μάθημα των "θρησκευτικών".
4) Όπως το "θρήσκευμα" είναι προσωπικό δεδομένο και άσχετο με το απολυτήριο, έτσι θα μπορούσαμε με δήλωση του γονέα να γράφουμε στο απολυτήριο και άλλα άσχετα στοιχεία, π.χ. αγαπημένη ποδοσφαιρική ομάδα.

 
Κύριε Γαβρόγλου είστε χορηγός της ΝΔ
16 Ιουν 2019 15:43

Γιατί με αυτά που κάνετε ,λίγες μέρες πριν τις εκλογές ,ΜΟΝΟ την ΝΔ ενισχύετε.Είστε ο μόνος υπουργός που μιλάει ακατάπαυστα και μοιράζει λεφτά και διορισμούς του αέρα.Δεν βλέπετε ότι οι συνάδελφοι σας δεν μιλάν και είναι άπραγοι;Όσο μιλάτε και υπογράφετε τέτοιες αποφάσεις μόνο την ΝΔ ενισχύετε αυξάνοντας την διαφορά.Στην ΝΔ πρέπει να πίνουν νερό στο όνομα σας.Τέτοιοι χορηγοί σπανίζουν.Συνεχίστε ακάθεκτα την χορηγία σας με λόγια και πράξεις.

 
Θρήσκευμα και φρόνημα .
16 Ιουν 2019 00:04

Τον ιερέα που ευλογούσε χθες το βράδυ οπλίτες και πολεμικό υλικό μηχανοκίνητης μονάδας που αναχωρούσε για νησιά του Ανατ.Αιγαίου δείχνουν πολλοί ιστότοποι και όλα τα περισσότερα τουρκικά ΜΜΕ.Αυτό δεν προλαβαίνετε να το α παγορεύσετε,όπως κάνετε με αυτήν την εγκύκλιο.Ευτυχώς για την πατρίδα φεύγετε σε τρεις εβδομάδες.Ευτυχώς γιατί μετά τις Πρέσπες ποιός ξέρει τι άλλο επαίσχυντο μας ετοιμάζατε.Στο καλό κ.Γαβρόγλου και χωρίς επιστροφή ή χωρίς επανιδείν.

 
Γαβρόγλου ο απερχόμενος σε 16 ημέρες
15 Ιουν 2019 22:07

Σαν να το κάνει επίτηδες για να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με διψήφιο νούμερο.Αυτό από τον απερχόμενο τί χρειάζονταν τώρα πριν τις εκλογές;7 Ιουλίου απελευθερωνόμαστε από αυτούς.7 Ιουλίου θα γλυτώσουμε από τις ιδεοληψίες τους.Ζήτω η Δημοκρατία και η ελεύθερη Ελλάδα.

 
Ι.Τ.
15 Ιουν 2019 19:32

Πρώτα σύντομα σχόλια:
1. Πριν λίγες μέρες πήγαν στο ΦΕΚ οι νέοι τίτλοι σπουδών με υπογραφή Γαβρόγλου. Μεταξύ των στοιχείων είχαν και το θρήσκευμα. Τώρα μας λέει ο Υπουργός ότι το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο με Υπευθ. Δήλωση του γονέα!!!

2. Το ΣτΕ στις 10 Μαΐου συζήτησε αίτηση ακύρωσης της ένωσης αθέων και γονέων μαθητών που ζητούν την κατάργηση της αναγραφής του θρησκεύματος στα απολυτήρια και τους λοιπούς τίτλους. Γιατί δεν περιμένει ο Υπουργός την απόφαση του ΣτΕ;

3. Η δικηγόρος του Δημοσίου (ΝΣΚ) στην παραπάνω δικαστική διαδικασία υπεραμύνθηκε της αναγραφής του θρησκεύματος στα απολυτήρια με διάφορα νομικά επιχειρήματα. Τώρα το Υπουργείο αποφασίζει αντίθετα; Ποια θέση τελικά έχει για το θέμα;

4. Πότε αλήθεια θα ενημερωθούν οι γονείς και πότε θα καταθέσουν όσοι επιθυμούν Υπ. Δήλωση για να γραφεί στα Απολυτήρια των παιδιών τους το θρήσκευμα; Η εγκύκλιος βγήκε ταυτόχρονα με τις οδηγίες προς τους Διευθυντές σχολείων για εκτύπωση των Απολυτηρίων. Οι μαθητές ήδη έχουν φύγει απο τα σχολεία! Επομένως χρονικά είναι αδύνατη η εφαρμογή της εγκυκλίου και οδηγούμαστε -για πρώτη φορά φέτος στα εκπαιδευτικά χρονικά - σε Απολυτήρια χωρίς θρήσκευμα για όλους τους μαθητές των ελληνικών σχολείων.

5. Εύλογο το ερώτημα του τι θα πράξει η Ν.Δ. ως κυβέρνηση με την απόφαση αυτή του Υπουργού κυριολεκτικά στο παρά πέντε της αποχώρησής του από το Υπουργείο (και την ενεργό πολιτική, κατά δήλωσή του).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ