Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση για το αγγλόφωνο προπτυχιακό τμήμα της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ με δίδακτρα 6.000 ευρώ

Δεκτοί πολίτες που δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημοσίευση: 21/06/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τα ζητήματα λειτουργίας του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου στην αγγλική γλώσσα της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», , ρυθμίζει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Ειδικότερα , σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

Η Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  μπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου στην αγγλική γλώσσα, αποκλειστικά για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. της 9ης συνεδρίας/13-12-2018, τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3391/2005.

Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», θα αφορά στην Αρχαιολογία, στην Ιστορία και στη Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας, αποβλέπει δε στην αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ως θεμέλιου λίθου του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού και του σχετικού διεθνούς ενδιαφέροντος για τις ελληνικές σπουδές.

Η θεματολογία των μαθημάτων του προγράμματος θα καλύπτει εισαγωγικά στοιχεία των επιστημών της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλολογίας, τη συστηματική εξέταση των αρχαιολογικών καταλοίπων και της ιστορίας της τέχνης, την ιστορική εξέλιξη κατά την Αρχαιότητα, την μελέτη των κειμένων των κύριων αρχαίων συγγραφέων, την εξέταση παπύρων.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα σε αίθουσα (διαλέξεις ή σεμινάρια) και επιτόπια μαθήματα, τα οποία διεξάγονται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία συνδυαζόμενα με ειδική διδασκαλία σε τάξη, ενώ προβλέπεται συμμετοχή των φοιτητών σε πανεπιστημιακές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Επιστημονική και διοικητική ευθύνη του προγράμματος

Την επιστημονική και διοικητική ευθύνη του Προγράμματος θα έχει επταμελής Διοικούσα Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. των βαθμίδων Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή και εφόσον δεν υπάρχουν, Μονίμου Επίκουρου Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και του ΔΙ.ΠΑ.Ε., εν ενεργεία ή ομότιμα, με συναφές προς αυτό του Προγράμματος γνωστικό αντικείμενο. Πέντε(05) εκ των μελών προέρχονται από τη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και δύο (02) εξ αυτών από το ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Εάν δεν υπάρχει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος επαρκής αριθμός μελών Δ.Ε.Π. των παραπάνω βαθμίδων, με συναφές προς αυτό του Προγράμματος γνωστικό αντικείμενο, η Δ.Ε. συμπληρώνεται με μέλη προερχόμενα από τη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α..

Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και της Δ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., αντιστοίχως. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε., ο οποίος είναι και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, εκλέγεται από και μεταξύ των μελών αυτής.

Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται διετής. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. είναι και ο Συντονιστής του προγράμματος, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας του και εισηγείται στη Δ.Ε. για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία αυτού.

Επιλογή φοιτητών

Στο Πρόγραμμα Σπουδών πρώτου κύκλου, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πολίτες που δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου άλλων χωρών (πλην της Ελλάδας) και διαθέτουν διεθνώς αποδεκτή πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής, επιπέδου (Β2).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσε- ων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη του/της Κοσμήτορισσας της Σχολής.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος.

Χρονική Διάρκεια/Αριθμός εισακτέων

Το πρόγραμμα σπουδών θα έχει τετραετή διάρκεια.

Ο αριθμός εισακτέων κατ ́ έτος ορίζεται κατ ́ ανώτατο όριο σε εκατό (100) φοιτητές.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., μετά από πρόταση της Δ.Ε. του προγράμματος και εισήγηση της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., στην οποία υποβάλλεται η πρόταση.

Διδασκαλία-Εκπαιδευτικό προσωπικό

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της Σχολής, καθώς και από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Διδακτικό έργο μπορεί να ανατεθεί και σε διακεκριμένους Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων.

Οι ώρες διδασκαλίας στο πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α ́218).

Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει ανά μήνα το σαράντα τοις εκατό (40%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α ́74).

Οικονομική συμμετοχή- Δικαιώματα-υποχρεώσεις φοιτητών

Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά με το ποσόν των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ κατ ́ έτος.

Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Ε.Κ.Π.Α. και το ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου, κατά τους ορισμούς των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και τον Κανονισμό Λειτουργίας του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών.

Πόροι και οικονομική διαχείριση του προγράμματος

Oι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τα δίδακτρα των φοιτητών.

Η οικονομική διαχείριση του Προγράμματος θα γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α..

Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία του προγράμματος στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

 

Σχόλια (9)

 
Στέφανος
22 Ιουν 2019 00:11

Μεγάλος παραλογισμός, κατα τα άλλα σε αυτό το Υπουργείο έχουν αλλεργία σπο τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Οι ξένοι φοιτητές να έρθουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα και τα δικά μας να φεύγουν στο εξωτερικό.

 
τρέμε
22 Ιουν 2019 00:32

οξφόρδη ... ορδές φοιτητών θα φέρουν συνάλλαγμα, η ανάπτυξη έρχεται

 
Αρθούρος
22 Ιουν 2019 14:04

Ένα πολύ σωστό μέτρο,με πολύ μεγάλη καθυστέρηση.Πολύγλωσσοι καθηγητές υπάρχουν κι όχι μόνο γνώστες της αγγλικής,σε όλα τα πανεπιστήμια.Άρα λοιπόν,έπρεπε να έχει γίνει εδώ και τέσσερα χρόνια και να μετέχουν σ'αυτό το μέτρο τα τμήματα Φιλολογίας,Ιστορίας-Αρχαιολογίας,Ιστορίας-Εθνολογίας και Ιστορίας και Φιλοσοφίας όλων των Πανεπιστημίων της χώρας.Θα δείτε όλοι μαζί κι ο υπουργός που το φοβόταν εδώ και πολύ καιρό,ότι οι υποψήφιοι θα είναι δεκαπλάσιοι.

 
melos dep
22 Ιουν 2019 14:44

ΚΑΛα ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ¨"ΚΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ"; ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΑΠΗΣΕ ΞΑΦΝΙΚΑ;
ΚΑΙ ΤΑ 6000 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΕΦΤΑ;;;

 
Διδακτική επάρκεια στα Αγγλικα?
22 Ιουν 2019 14:59

Και πως πιστοποιείται η διδακτική επάρκεια στα αγγλικα των διδασκόντων...με τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά??
Αλλα μήπως και για να διδάξεις σε ελληνόφωνο χρειάζεσαι διδακτική επάρκεια? Όχι βεβαια....Μόνο για να διδάξεις στο γυμνάσιο πρέπει να έχεις πάρει μαθήματα, μαστερ κτλ κτλ....

 
Διπολικό
22 Ιουν 2019 20:07

"Η θεματολογία των μαθημάτων του προγράμματος θα καλύπτει εισαγωγικά στοιχεία των επιστημών της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλολογίας" Εισαγωγικά και αόριστα...Το υποβαθμίζουν από μόνοι τους πριν καλά καλά ξεκινήσει… Εισαγωγικά στοιχεία, λίγο από το ένα λίγο από το άλλο, λίγο απ' όλα και εισαγωγικά...Βρε τι μου θυμίζει η περιγραφή.... Καλά, μ αυτά τα μυαλά περιμένετε φοιτητές ...

 
Δημήτρης
22 Ιουν 2019 22:45

Απελπιστική η κατάσταση... 1) δίδακτρα λοιπόν και στα δημόσια πανεπιστήμια! Προσεχώς γιατί όχι και για τους ημεδαπους, αφου θα συνηθίσουμε πρώτα με τους εκτός ΕΕ. 2) Ειλικρινά περιμένει κανείς να έρθουν εκτός ΕΕ φοιτητες να γεμίσουν τη Φιλοσοφική; Απο που βρε παιδιά; Απο ΗΠΑ; Αφρική; Κίνα;
Κατα τ'άλλα τους πειράζουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ποιά η διαφορά μεταξύ ιδιωτικού ΑΕΙ και του Δημόσιου ΑΕΙ με δίδακτρα 6 χιλιάρικα; Ρητορικό το ερώτημα.

 
Μέλος δεπ1
23 Ιουν 2019 09:40

και γιατί χρειάζεται το διεθνές πανεπιστημιο;;
δεν είναι αυτό που ήταν παλιά!!
ΚαθεΠανεπιστημιο μπορεί να κάνει Αγγλόφωνα Προγράμματα!

 
Δυσοίωνη βιωσιμότητα
23 Ιουν 2019 15:19

Καλά μην νομίζετε τους ξένους για αφελείς. Αν το πτυχίο δεν έχει πραγματική αντιστοιχία και τα αντίστοιχα δικαιώματα με κάποιο από τα άλλα πτυχία της σχολής κανένας δεν θα πληρώσει ένα σωρό λεφτά για σπουδές, διαμονή κλπ για να πάρει ένα πτυχίο τύπου "βεβαίωση σπουδών". Ο κόσμος είναι πονηρευμένος παντού, ειδικά στο εξωτερικό.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ