Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Συστάθηκε ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση των προσφύγων

Δημοσίευση: 26/06/2019
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Alt Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Title Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ομάδα  εργασίας για την εκπαίδευση των προσφύγων, συστάθηκε με απόφαση του ΔΣ  του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η οποία έχει  ως εξής:

  • Αστέρη Θεοδώρα – Δασκάλα, Συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας «Ενταξιακή και Ειδική Εκπαίδευση»
  • Καστανιάς Θεόδωρος – Σύμβουλος Β ́ Φυσικής Αγωγής
  • Καραγγελή Ανθούλα – Σύμβουλος Β’ Νηπιαγωγό, Κοινωνιολόγο
  • Λιάκου Ελένη – Φιλόλογος, αποσπασμένη εκπαιδευτικός
  • Παπαμαργαρίτη Γεωργία- Πληροφορικός, αποσπασμένη εκπαιδευτικός
  • Στουραΐτης Κωνσταντίνος - Σύμβουλος Α ́ Μαθηματικών.

Έργο της ομάδας είναι να:
-προχωρήσει στην κριτική μελέτη των ερευνών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία του προσφυγικού πληθυσμού

-μελετήσει περαιτέρω το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να προβεί σε προτάσεις αλλαγής του εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο

-εμβαθύνει περαιτέρω και να μελετήσει τη μεθοδολογία της μετάβασης των παιδιών προσφύγων και της πλήρους ένταξής τους στη σχολική ζωή και πραγματικότητα, προβαίνοντας σε βελτιωτικές προτάσεις όπου κριθεί αναγκαίο

Επιπλέον πρόκειται να:

-συνεχίσει τις επισκέψεις σε δομές ασυνόδευτων ανηλίκων διερευνώντας και καταγράφοντας τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών εφήβων με σκοπό την διατύπωση σχετικών προτάσεων

-να εντείνει τις συναντήσεις εργασίας και τη συνεργασία με διευθυντές/ντριες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προσφυγικό μαθητικό πληθυσμό καθώς και ΣΕΠ - προβεί στην αναδιαμόρφωση της υπάρχουσας δομής της ιστοσελίδας στα σχετικά με την εκπαίδευση προσφύγων σημεία και να προβεί στον εμπλουτισμό του υπάρχοντος υλικού για την εκπαίδευση προσφύγων με νέο, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό το περιεχόμενο του οποίου να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού -διευρύνει τη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς σχετικούς με την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές σε θέματα που αφορούν στην παραγωγή σχετικού διδακτικού υλικού, τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και των υπολοίπων γνωστικών αντικειμένων σε παιδιά πρόσφυγες

-παρακολουθεί, μελετά και καταγράφει δημιουργώντας σχετικό αρχείο, τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις και εκθέσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών σε σχέση με την εκπαίδευση προσφύγων -αξιοποιεί τα διεθνή δεδομένα και να προτείνει σύμφωνα με τη διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία τυχόν αλλαγές, βελτιώσεις και προσαρμογές αυτών στην ελληνική πραγματικότητα και τις τρέχουσες ανάγκες της

-παραμένει σε ετοιμότητα και να ανταποκρίνεται κατάλληλα στις διαρκώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού προσφυγικού πληθυσμού.

Η ομάδα εργασίας θα οργανώσει «ψηφιακό αρχείο» με το υλικό που θα προκύψει από τις παραπάνω μελέτες και με τα σημαντικά κείμενα αναφοράς στην εκπαίδευση των προσφύγων, όπως:

-Την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

-Τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.

-Το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Τον Ευρωπαϊκό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για ένα Δημοκρατικό Σχολείο χωρίς βία (2003).

-Το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, (CM/ Rec (2010) 7).

-Τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και Διεθνείς Συμβάσεις που η χώρα μας έχει υπογράψει.

- Τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εκπαίδευση για την Παιδεία της Δημοκρατίας, η οποία δηλώνει ότι "η εκπαίδευση για την Παιδεία της Δημοκρατίας αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής, αμοιβαίας κατανόησης, διαπολιτισμικού, θρησκευτικού διαλόγου και αλληλεγγύης, ότι συμβάλλει στην προώθηση της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και ότι θα ενθαρρύνει τη δημιουργία αρμονικών και ειρηνικών σχέσεων εντός και μεταξύ των λαών, καθώς και την προάσπιση και την ανάπτυξη της δημοκρατικής κοινωνίας και του πολιτισμού (CM/Rec (2002) 12).

- Την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020), «Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» (2015/C 417/04).

- Το εννοιολογικό μοντέλο δεξιοτήτων που που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δημοκρατική κουλτούρα «Ζώντας μαζί ως ίσοι σε πολιτισμικά ποικιλόμορφες δημοκρατικές κοινωνίες» (Συμβούλιο της Ευρώπης – Μάρτιος 2016).

- Τα αποτελέσματα της Μόνιμης Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2016, των Υπουργών Παιδείας κατά την 25η σύνοδό του στις Βρυξέλλες.

- Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών» (COM 2016, 377, final).

- Τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του διεπιστημονικό ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος CARE - Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European early childhood education and care, Policy Recommendations on quality (2016).

- Την ανακοίνωση της Επιτροπής για την «Ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού» - Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύνοδο των ηγετών στο Γκέτεμποργκ, (COM 2017, 673 final).

- Τη διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και ειδικά την πρώτη αρχή με την οποία αναγνωρίζεται πως «κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση προκειμένου να διατηρήσει και να απο- κτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία» (COM(2017)250).

- Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Η προστασία των παιδιών-μεταναστών» ( COM(2017)211 final).

- Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των σχολείων και την άριστη διδασκαλία (2017/C 421/03).

- Το πλαίσιο αναφοράς δεξιοτήτων για τη δημοκρατική κουλτούρα του Συμβουλίου της Ευρώπης- RFCDC (Council of Europe, April 2018):
«Reference of Framework of Competences for Democratic Culture, Vol. 1 Context, concepts and model»
«Reference of Framework of Competences for Democratic Culture, Vol. 2 Descriptors of competences for democratic culture»
«Reference of Framework of Competences for Democratic Culture, Vol. 3 Guidance for implementation»

- Τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM 2018, 271, final)

- Την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας, (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM 2018, 23, final).

- Την ελληνική Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (2018). - Τις βασικές αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

- Τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Ετικέτες: 
ΙΕΠ

Σχόλια (4)

 
Μέχρι τέλους τοποθετήσεις
26 Ιουν 2019 12:05

Βγήκε προκήρυξη για τη δημιουργία της;

 
Επιτροπές μέχρι τελικής πτώσης
26 Ιουν 2019 13:28

Βγήκε δημόσια προκήρυξη για αυτές τις θέσεις αλλιώς είναι διορισμός 11 μέρες πριν τις εκλογές.Επειδή ακριβώς είναι 11 μέρες πριν τις εκλογές είναι συνταγματικά νόμιμο ;

 
ΔΒ
26 Ιουν 2019 14:08

είναι χωρίς μισθό η συμμετοχή. η ερώτηση ειναι τι πανε να κάνουν μια εβδομαδα πριν τις εκλογες; και που ηταν τοσο καιρο? προφανως δεν υπηρξε καποια προσκληση .

 
Νιβο
28 Ιουν 2019 08:26

δε θα έπρεπε να συμμετέχει και η μονάδα για το προσφυγικο του υπουργείου και του ιεπ στην ομάδα;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.