Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κατανομή των ακινήτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Δημοσίευση: 04/07/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Απόφαση με την οποία καθορίζεται η  κατανομή των ακινήτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς τη χρήση αυτών, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Ειδικότερα , σύμφωνα με την  απόφαση:

1. Τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας περιέρχονται από τις 07-05-2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, χωρίς την καταβολή φό- ρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών υπεισέρχεται από τις 07-05-2019, αυτοδικαίως, σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σχετικά με τα ακίνητα του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

2. Από τα ανωτέρω ακίνητα, παραχωρούνται δωρεάν προς αποκλειστική χρήση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέρος των κτηρίων που βρίσκονται εντός και παραπλεύρως της κεντρικής πανεπιστημιούπολης του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Μέρος, επίσης, των ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου χρησιμοποιείται και από τα δύο ιδρύματα, εφεξής «χώροι κοινής χρήσης», σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

3. Παραχωρούνται αυτοδικαίως δωρεάν προς αποκλειστική χρήση από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι εξής χώροι (αίθουσες, γραφεία, εργαστήρια), όπως αυτοί απεικονίζονται στο συνημμένο στη παρούσα σχεδιάγραμμα:

α) Το κτήριο - πτέρυγα «ΚΤΗΡΙΟ 1», με εξαίρεση το εντός αυτού υφιστάμενο αμφιθέατρο το οποίο ορίζεται ως χώρος κοινής χρήσης.

β) Στο κτήριο - πτέρυγα «ΚΤΗΡΙΟ 3Β», χώρος επιφάνειας 150 τ.μ. περίπου, όπου λειτουργεί το πρότυπο «έξυπνο σπίτι» της πρώην Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

γ) Τα κτήρια- πτέρυγες «ΚΤΗΡΙΟ 2Β» «ΚΤΗΡΙΟ 4» και «ΚΤΗΡΙΟ 5».

δ) Το κτήριο «ΚΤΗΡΙΟ 9- Η/Υ», με εξαίρεση χώρο του ισογείου 100 τ.μ. περίπου όπου λειτουργεί το κέντρο διαχείρισης δικτύων του ιδρύματος.

ε) Το «ΚΤΗΡΙΟ 10- ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,

στ) Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος του κτηρίου «ΚΤΗΡΙΟ 8- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ».

ζ) Το κτήριο «ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ».

η) Τα κτήρια «οικονομική υπηρεσία» και «Τμήμα Συντήρησης».

4. Επιπλέον παραχωρούνται αυτοδικαίως δωρεάν προς αποκλειστική χρήση από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι εστίες που βρίσκονται παραπλεύρως της πανεπιστημιούπολης (εκτός περιβόλου κεντρικού campus), που απεικονίζονται στο συνημμένο στη παρούσα σχεδιάγραμμα ως «ΕΣΤΙΑ 2» (δύο κτίρια) και ως «ΕΣΤΙΑ 3».

5. Ως χώροι «κοινής χρήσης» ορίζονται το συνεδριακό κέντρο και το γυμναστήριο, το εστιατόριο, το κυλικείο, το κεντρικό αμφιθέατρο και το μικρό αμφιθέατρο στο κτήριο - πτέρυγα «ΚΤΗΡΙΟ 1», η βιβλιοθήκη, ο ιερός ναός και ο προαύλιος χώρος. Οι συγκεκριμένες ημέρες και ώρες χρήσης του συνεδριακού κέντρου και των αμφιθεάτρων από κάθε ίδρυμα καθορίζονται από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Πατρών. Τους χώρους κοινής χρήσης διαχειρίζεται κατά τα λοιπά το Πανεπιστήμιο Πατρών ως κύριος αυτών.

6. Η ευθύνη για τη συντήρηση ή επισκευή ουσιωδών- δομικών ζημιών και βλαβών του συνόλου των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, επιχρίσματα, δομικά υλικά, κουφώματα - αντικατάσταση υαλοπινάκων κλπ.) ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς επίσης και πάσης φύσεως δαπάνες που αφορούν τους χώρους κοινής χρήσης.

Επίσης, οι λογαριασμοί κάθε είδους παροχών κοινής ωφέλειας, όπως ιδίως δαπάνες για την ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση, την ύδρευση, την αποχέτευση, καθώς και τα δημοτικά τέλη, λοιποί φόροι και εισφορές που αφορούν το ακίνητο, και δαπάνες για τη φύλαξη, την πυρασφάλεια, τη συντήρηση ανελκυστήρων, τη συντήρηση καυστήρα- λέβητα και air condition, καθώς και δαπάνες για τη σίτιση βαρύνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και καταβάλλονται από αυτό, για το σύνολο των εγκαταστάσεων και των φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι αρμόδιο για την έκδοση πάσης φύσεως αδειών (πολεοδομικών κ.λπ.) για επεμβάσεις στα κτήρια, καθώς και έκδοσης προκηρύξεων και υπογραφής συμβάσεων για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών.

Δαπάνες για την καθημερινή λειτουργία, για αποκατάσταση φθορών - ζημιών από την χρήση, για την τακτική συντήρηση και την καθαριότητα των χώρων, των οποίων έχει την αποκλειστική χρήση το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δαπάνες σταθερής τηλεφωνίας (για τις γραμμές σταθερού τηλεφώνου των οποίων κάνει χρήση), οι δα- πάνες συντήρησης, επισκευής κ.λπ. του εξοπλισμού των εργαστηρίων των Τμημάτων του, καθώς και οι δαπάνες εξοπλισμού των γραφείων, αιθουσών και εργαστηρίων του και αγοράς αναλώσιμων ειδών βαρύνουν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

7. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μπορεί να διαμορφώνει τους χώρους αποκλειστικής χρήσης του όπως το εξυπηρετεί για την εύρυθμη λειτουργία του, με δικές του δαπάνες, αρκεί να μην επηρεάζεται η ασφάλεια και στατικότητα του κτηρίου. Τυχόν μόνιμες τροποποιήσεις που επιθυμεί να επιφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο ακίνητο γίνονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, οι δαπάνες καταβάλλονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η όποια προσθήκη- τροποποίηση παραμένει προς όφελος του ακινήτου.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ως κύριος των ακινήτων έχει το δικαίωμα ελέγχου και διενέργειας μελετών στους χώρους αποκλειστικής χρήσης από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

8. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εφόσον διαπιστώνει ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν εκπληρώνει επαρκώς τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρ. 6, το ειδοποιεί εγγράφως για τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί δυνάμει της παρούσας απόφασης και εφόσον το Πανεπιστήμιο Πατρών εντός τριάντα (30) ημερών δεν εκκινήσει τις διαδικασίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6, ή δεν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μπορεί να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, διατηρώντας αξίωση έναντι του Πανεπιστημίου Πατρών για την απόδοση των δαπανών στις οποίες προέβη.

9. Έως 31-08-2019 κάθε ίδρυμα οφείλει να προβεί σε μετεγκατάσταση του εξοπλισμού του (εργαστήρια, γραφεία κ.λπ.), εφόσον βρίσκονται σε χώρους που σύμφωνα με την παρούσα είναι αποκλειστικής χρήσης του άλλου ιδρύματος.

10. Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί να παραχωρούνται επιπλέον χώροι προς χρήση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, χωρίς αντάλλαγμα.

Σχόλια (10)

 
Λ. Μπ.
04 Ιουλ 2019 23:16

Απαράδεκτη απόφαση που έλαβε υπόψη μόνο την εισήγηση του Παν. Πατρών. Παραχωρούνται υποδομές που ήδη χρησιμοποιούνται από την πρώην ΣΤΕ του ΤΕΙ Δ.Ε. στο Παν. Πατρων, γεγονός αντίθετο προς τον νομο που ψηφίστηκε προσφατα. Επίσης παραχωρούνται για χρήση στο Παν. Πατρών υποδομές που δεν απαιτούνται για τη λειτουργία των νέων τμημάτων του και αντιθέτως δεν παραχωρούνται αναγκαίες υποδομές για την λειτουργία της Σχολής Μηχανικών του Παν. Πελοποννήσου, όπως επαρκώς είχε αιτιολογηθεί στην εισήγησή του Παν. Πελοποννήσου, η οποία αγνοήθηκε αναίτια.

 
ότι ναναι
04 Ιουλ 2019 23:48

ειναι για γέλια. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο Πατρών θα πληρώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου; Αν χρειαστεί επισκευή κτήριο ή εγκατάσταση που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα την πληρώνει το Πατρών; Ελλάς το μεγαλείο σου!

 
Εντελώς δυσλειτουργικό!
05 Ιουλ 2019 09:31

Γιατί να τρέχει το Παν/μιο Πατρών να λειτουργήσει υποδομές του Παν/μιου Πελ/σου στην Πάτρα;
Το Παν/μιο Πελ/σου αποκλείεται να καταφέρει να κάνει ορθή διαχείριση έτσι....

 
Τι να πω !!!!!
05 Ιουλ 2019 11:04

Είναι απαράδεκτοι , είναι για γέλια . Όλα στο Πατρών να τελειώνουμε.

 
Βασίλης Τριανταφύλλου-πρώην Πρύτανης
05 Ιουλ 2019 11:52

Απαράδεκτη απόφαση.
Ο κ. Γαβρόγλου ολοκλήρωσε το καταστροφικό του έργο.
Ούτε τα προσχήματα δεν τηρήθηκαν.
Η απόφαση είναι ενάντια στο νόμο και οδηγεί σε κλείσιμο της Σχολής Μηχανικών.
Δεν είχε το θάρρος να υποστηρίξει τη δική του δημιουργία.

 
συγχωνευτής
05 Ιουλ 2019 12:26

άθλια και παταγωδώς αποτυχημένη υπουργική απόφαση. το παν Πατρών όφειλε να πάρει κτήρια στις πόλεις μεσολόγγι-αντίρριο-πύργο-αμαλιάδα-κουρούτα-αίγιο κλπ. Αλλά το παλαιό ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ στο κουκούλι όφειλε να το πάρει όλο το Πελοποννήσου. Τι πάει να πει ότι χωρίζω το campus; που ανήκει στο Πατρών αλλά θα γεμίσει από φοιτητές του ΠαΠελ αφού είναι κατανοητό ότι τμήματα του στυλ διοικητικής επιστήμης είναι θνησιγενή

 
Αρθούρος
05 Ιουλ 2019 12:27

Αν πάρουμε υπόψη μας τις παραπάνω αντιτιθέμενες και αντιφάσκουσες μεταξύ τους απόψεις υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου ιδρύματος, καταλαβαίνουμε γιατί γιά την πιό παραμικρή λεπτομέρεια πρέπει να λαμβάνεται και να εκδίδεται υπουργική απόφαση. Δυστυχώς,ακόμα και στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν αντιτιθέμενα συμφέροντα που είναι έτοιμα να καταλήξουν στο δικαστήριο γιά τη χρήση ενός πίνακα, μιάς πολυθρόνας ή ενός γραφείου.
Αυτές τις αγκυλώσεις θα παραλάβει ο νέος υπουργός και να μην πέσει στο λάθος να τις τροφοδοτήσει με τη λήψη τυχόν αποφάσεων που θα στηρίζουν τη μία μεριά.Αυτό θα οδηγήσει όχι στη συνεργασία,αλλά και πάλι στη διάλυση που τόσο καλά ξέρουμε εδώ στην Πάτρα. Τί να κάνουμε,αφού κονδύλια δεν υπάρχουν,αναπόφευκτη είναι η συγκατοίκηση.Τα κτίρια θα εγκαταλειφθούν γιά να ξεχωρίζει η ταμπέλα του ενός και του άλλου;Και αυτή η συγκατοίκηση θέλει πρέπει να έχει κανόνες.

 
Χαζούλα
05 Ιουλ 2019 18:08

Με δυο λόγια, η πρώην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, η οποία αποτελούσε μόνο μία από τις τέσσερις Σχολές του πρώην ΤΕΙ και από πλευράς Φοιτητών ήταν ολιγάριθμη σε σχέση με τις άλλες αθροιστικά (αλλά και σε απόλυτους όρους) θα έπρεπε κατά τη γνώμη μερικών να "κληρονομήσει" ολόκληρες τις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ.
Η Σχολή που μέχρι πρότινος χωρούσε άνετα στις εγκαταστάσεις που είχε, διαπίστωσε αίφνης μετά την απορρόφηση ότι χρειαζόταν ολόκληρο το campus.
Πλήρης αδιαφορία για τα άλλα 3/4 των Σχολών και μόνη προφανής έγνοια να μην υπάρξει πιθανότητα να "μετακόμισης" στην Τρίπολη.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, καταλάβαμε.

 
@συγ χωνευτησε
05 Ιουλ 2019 18:29

Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη.
Από ότι ακούω σε 2 χρόνια θα γίνει νέα μεταφορά προς Τρίπολη- είναι η πρόθεση της νέας κυβέρνησης. Και τελικά και της απερχόμενης όπως φαίνεται.

 
Ν. Παπαναγιώτου (Πρώην Μηχ. Πληρ/Αντίρριο)
08 Ιουλ 2019 23:55

1 campus- 2 ιδρύματα- αίθουσες από κοινού....Καταλαβαίνω ότι τα κτίρια δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε, σίγουρα όμως θα μπορούσε να γίνει καλύτερη μοιρασιά! Τελικά δε θα ησυχάσουμε από το πρόβλημα των εγκαταστάσεων, κατ' όπως φαίνεται!!! Ελπίζω αυτή η συγκατοίκηση να μην φέρει προβλήματα και εμπλοκές και κυρίως να μην έρθουμε στη δύσκολη θέση να συζητάμε για μεταφορά της Σχολής Μηχανικών και των Τμημάτων της, σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean