Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι αμοιβές των εκπαιδευτικών των Σχολών του υπ. Ναυτιλίας

Δημοσίευση: 06/07/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθορίστηκαν αναδρομικά από 01-01-2017, με απόφαση του υπουργείου  Ναυτιλίας οι αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετεί στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ ΘΑΛ/ΛΩΝ) και αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

1α. Οι βασικές μηνιαίες αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού /Μετεκπαίδευση θαλαμηπό- λων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) έχουν ως εξής:

β. Στην Κατηγορία Β’ Κλάδου εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται οι επιμέρους κατηγορίες, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 152091/7891/1975 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1482).

(α) ΒΙ/1 Διευθυντές Σπουδών ΚΕΣΕΝ,

(β) ΒΙ/2 Βοηθοί Διευθυντών Σπουδών ΚΕΣΕΝ,

(γ) ΒΙ/3 Διευθυντές Σπουδών Δ.Σ.Ε.Ν.,

(δ) ΒΙΙ/1 Καθηγητές ΚΕΣΕΝ Επαγγελματικών Μαθημάτων,

(ε) ΒΙΙ/2 Καθηγητές ΚΕΣΕΝ Αγγλικών,

(στ) ΒΙΙ/8 Δάσκαλοι Πρακτικών Εφαρμογών.

Για την περίπτωση της κατηγορίας ΒΙΙ/2 (Καθηγητές αγγλικής γλώσσας άνευ πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας και κατόχου τίτλου Proficiency), ο βασικός μισθός δια- μορφώνεται σε ποσοστό 58% επί του αντίστοιχου ΜΚ του ανωτέρω πίνακα.

2. Πέραν του ανωτέρου βασικού μισθού, χορηγούνται τα εξής επιδόματα:

(α) Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, ύψους 400,00€ για τους καθηγητές που ανήκουν στις κατηγορίες (α) έως και (δ) της παρ. 1β του παρόντος άρθρου και για όσο χρόνο νομίμως ασκούν τα καθήκοντά τους.

(β) Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, ύψους 250,00€ για τους καθηγητές που ανήκουν στις κατηγορίες (ε) και (στ) της παρ. 1β του παρόντος άρθρου και για όσο χρόνο νομίμως ασκούν τα καθήκοντά τους.

(γ) Για όλους τους ανωτέρω καθηγητές καταβάλλεται επίδομα τέκνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Στους εκτελούντες χρέη Διευθυντή Σπουδών και Βοηθού Διευθυντή Σπουδών χορηγείται επίδομα θέσης ευθύνης ως εξής:

α) Διευθυντές Σπουδών 210,00 €.

β) Βοηθοί Διευθυντές Σπουδών 110,00 €.

4. Σε περίπτωση που από την προαναφερόμενη κατάταξη προκύπτει μείωση αποδοχών, οι αποδοχές θα διασφαλιστούν με δημιουργία προσωπικής διαφοράς, ανάλογη με αυτήν του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτι- κού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.) και της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ./ ΘΑΛ/ΛΩΝ), αναγνωρίζεται:

α) η υπηρεσία που έχει προσφερθεί σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας διά του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες εργασίας,

β) για τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ναυτικών μαθημάτων χρόνος μέχρι δώδεκα (12) ετών πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού. Ειδικά για τους κατόχους διπλώματος Πλοιάρχου Α’ και Β’ ή Μηχανικού Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν. προσμετράται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του διπλώματος Γ’ τάξης, για τους κατόχους διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητού Α’ Τάξης προσμετράται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος Β’Τάξης, ενώ για την κατηγορία ΒΙΙ/8 (Δάσκαλοι πρακτικών εφαρμογών) βάσει της 152091/7891/1975 κοινής υπουργικής απόφασης προσμετράται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, εφόσον δεν συμπίπτει με προϋπηρεσία της υποπαρ. (α),

γ) για το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό γενικών και τεχνικών μαθημάτων, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και η συναφής με την ειδικότητα της κατεχόμενης θέσης επαγγελματική εμπειρία ιδιωτικού τομέα που απαιτήθη- κε ως προσόν διορισμού, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) και του π.δ. 69/2016 (Α’ 127).

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

3. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης, η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων μέχρι 31-12-2016 εκπαιδευτικών θα γίνει σύμφωνα με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας στις μονάδες ναυτικής εκπαίδευσης του ΥΝΑΝΠ, ως μόνιμο ή Ι.Δ.Α.Χ. εκπαιδευτικό προσωπικό, και τον χρόνο που τους έχει αναγνωριστεί για μισθολο- γική εξέλιξη.

Καθορίζεται επίσης η    αποζημίωση για κάθε ώρα θεωρητικής ή πρακτικής διδασκαλίας, πέραν από το προβλεπόμενο, στον οικείο κανονισμό σπουδών, ανώτατο ωράριο διδακτικής απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ), ως εξής:

α) Στους κατόχους πτυχίου Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, στους κατόχους κατάλληλου πιστοποιητικού Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής Α’ Τάξης Ε.Ν. ή διπλώματος Α’Τάξης Ε.Ν Πλοιάρχου, Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή 7,86 €.

β) Στους κατόχους πτυχίου T.E.Ι., πτυχίου Ανωτέρας Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής και στους καθηγητές Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι έχουν πτυχίο ή δίπλωμα που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη χορήγηση αδείας διδασκαλίας σε φροντιστήρια 6,80 €.

γ) Στους λοιπούς διδάσκοντες 5,75 €.

Ετικέτες: 
ΑΕΝ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean