Placeholder

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μετεγγραφές: Όλες οι πληροφορίες

Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη η εγκύκλιος- Τι θα ισχύσει
Δημοσίευση: 23/09/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, (σ.σ. και αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων, δεν δοθεί παράταση δηλαδή) θα εκδοθεί από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές των φοιτητών.

Για τις φετινές μετεγγραφές θα ισχύσει ότι και πέρσι αλλά στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας είναι  από του χρόνου να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο αφού προηγηθεί διάλογος με Πρυτάνεις κλπ . 

Πριν διαβάσετε παρακάτω τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση μετεγγραφής  δείτε το τμήμα σας με ποια άλλα τμήματα αντιστοιχεί , δηλαδή για ποια αντίστοιχα τμήματα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση μετεγγραφής.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά σε ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας η οποία θα ανακοινωθεί μαζί με την εγκύκλιο.

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για μία μόνο κατηγορία δικαιούχων. Οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό φοιτητή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων για τους αδελφούς φοιτητές (περίπτωση Β της παρούσης), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής με μοριοδότηση (περίπτωση Α της παρούσης).

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ:

α) Oι φοιτητές, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4332/2015 (Α ́76) ή σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, εφόσον αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής.

Σημείωση: Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί με εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου(ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α ́ και Ομάδας Β ́ Μαΐου – Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή με το 10%) εκ νέου σε Σχολή ή Τμήμα διαφορετικό από αυτό, στο οποίο τους χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη μετεγγραφή, δύνανται να αιτηθούν μετεγγραφή.

β) Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για την λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες:

(i) Tέκνα των Ελλήνων του Εξωτερικού.
(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.
(iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών
σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.
(iv) Υπότροφοι Ομογενείς.
(ν) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(ε) Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  

Αίτηση για μετεγγραφή,  ο, δύνανται να υποβάλουν οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που έχουν εγγραφεί σε Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ και ΑΕΑ, με τις ανωτέρω περιπτώσεις εισαγωγής. Το ποσοστό των μετεγγραφόμενων ισούται με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων των ανωτέρω κατηγοριών κατά το έτος 2018- 2019, ανά Σχολή ή Τμήμα, όπως αυτό ορίστηκε στις οικείες Σχολές ή Τμήματα, εκτός από την περίπτωση που οι Σχολές ή τα Τμήματα έχουν εισηγηθεί μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσοστού.

Δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό θέσεων:

α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α ́ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή, στην πλησιέστερη πόλη εντός της ιδίας περιφέρειας, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, και

β) Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές, που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα τηςυπ’αριθμ.Φ.151/17897/Β6/2014(Β ́358)κοινήςυπουργικήςαπόφασηςπαθήσεις,όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλειαδηλώνειωςμόνιμη κατοικίαήστηνπόλη,πουπιθανώςτουςπαρέχεταιιατρικήμέριμνα,ήστην πλησιέστερη στην ανωτέρω πόλη εντός της ιδίας περιφέρειας, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα εντός της ίδιας περιφέρειας, οι σχετικές αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται προς την Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών, η οποία εξετάζει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου β ́ του άρθρου 77 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α ́).

Οι φοιτητές που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου.

γ) Οι φοιτητές που κρατούνται σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο “ή συναφές” με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. το οποίο εδρεύει σε νομό όπου λειτουργεί Κατάστημα κράτησης.

δ) Οι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης σε ποσοστό θέσεων καθ ́ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Φ. 151/20049/Β6/2007 (Β ́272) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους οποίους το ποσοστό των μετεγγραφόμενων ανέρχεται στο 10% των εισακτέων της ανωτέρω κατηγορίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής που εισήχθησαν στα ημεδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β ́272) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους οποίους το ποσοστό των μετεγγραφόμενων ισούται με το 1% των εισαχθέντων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 99719/Ζ1/13-6-2018(Β ́2520) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 117514/Ζ1/11-7-2018 (Β ́2784) Υ.Α.. Δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων ή Σχολών που εδρεύουν στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό, εφόσον πρόκειται για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που συγκεντρώνουν από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2017, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 6)

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2017, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, (3001 έως 6.000 Ευρώ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.(Μόρια4)

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2017, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6001-9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3).

Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρ. 60 του Ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση που να αντιστοιχεί στους ΑΦΜ που δηλώθηκαν, ο αιτών δεν λαμβάνει κανένα μόριο λόγω εισοδηματικού κριτηρίου.

Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α ́ έως και γ ́ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος εφόσον υφίσταται και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του, όπως ορίζεται ανωτέρω, το οποίο προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2018. Η φορολογική δήλωση και κάθε τροποποίηση αυτής πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3)

ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2) στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)

ζ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1)

η) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1)

θ) Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) ΚΥΑ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (μόριο 1). Ο αιτών λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα (1) μόριο ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν πληροί τουλάχιστον ένα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια ή δεν επαληθευτούν αυτά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, μετεγγραφή χορηγείται για τις θέσεις που δεν κατελήφθησαν από αιτούντες που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι νοούνται ως:

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2018, του ίδιου του φοιτητή, και των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος την μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα – όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω – και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή αιτούντος μετεγγραφή, η επιμέλεια του οποίου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνο αυτού.

Μέλη της οικογένειας: Ο επιτυχών που αιτείται την μετεγγραφή του και όσα τέκνα εμφανίζονται στην φορολογική δήλωση των γονέων του, ως εξαρτώμενα μέλη καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο επιτυχών είναι έγγαμος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του ο/η σύζυγος καθώς και τα τέκνα που αυτός είχε δηλώσει.

Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος όπως ορίστηκε ανωτέρω με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (υπόχρεος και εξαρτώμενα μέλη) που εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση. Ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση του αιτούντος και τωνγονέωντου/συζύγου.

Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προκειμένου για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα,
όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α, τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για Σχολή/Τμήμα μεειδικόμάθημα/μαθήματα.

Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (Α ́ 87), όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούμενοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων  , για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

5. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014).

6. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεταιότιστιςπεριπτώσειςόπουέχειχορηγηθείπριντην1.9.2011επ’αόριστονποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

7. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β ́) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

8. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας :

α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α ́120), στην
περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας,

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

9. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας:

α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική, 67% και άνω,

β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή

β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στο φοιτητή ιατρική μέριμνα.

10.Στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β ́ 358) Κ.Υ.Α παθήσεις

α) Πιστοποιητικό της Επταμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ

β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή

β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα

11.Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών:

α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ), β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κάθε χρόνο δίνεται προθεσμία  πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών στους  ενδιαφερόμενους για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση-αίτηση θεραπείας.

Οι αιτήσεις θεραπείας εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων.

Ειδικά για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας σε αριθμό μορίων μετεγγραφής που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), η ανωτέρω Επιτροπή μπορεί μετά την κύρωση του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφή να λαμβάνει απόφαση για τη μη εφαρμογή του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής.

ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Αίτηση για μετεγγραφή δύνανται να υποβάλουν τα αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος (2018), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του.

Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής με την κατηγορία των αδελφών φοιτητών:

α) Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που αιτείται μετεγγραφής ο ένας μόνο φοιτητής, ο αδερφός του αιτούντος πρέπει να μην έχει υπερβεί δύο έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης.

β) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

γ) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή.

δ) Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ε) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες:
i) Tέκνα των Ελλήνων του Εξωτερικού. (ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.
(iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.
(iv) Υπότροφοι Ομογενείς.
(v) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ́ (για φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 12.500 ευρώ)

α) Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφής φοιτητή, θα υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση για την παραμονή του, καθ ́ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή/Τμήμα φοίτησής του και για την μη άσκηση της δυνατότητας αιτήσεως μετεγγραφής.

β) Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του, ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του θα υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση για την παραμονή του, καθ ́ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή/Τμήμα φοίτησής του και για την μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραφής.

γ) Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, ελλείψει αντιστοιχιών, τα αδέρφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέρφια φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα της τρίτης Περιφερειακής Ενότητας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β ́ (για φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 5.000 ευρώ)

Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαμένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

Το οικονομικό κριτήριο του κατά κεφαλήν εισοδήματος έως 5.000 ευρώ, καθορίστηκε με την υπ. ́ αριθμ. 37818/Z1/05-03-2018 (ΦΕΚ Β ́ 862/12-3-2018) Υ.Α.

Ειδικότερα,

Εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέρφια φοιτητές:

α) μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

i. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα που διαμένουν οι γονείς τους
μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

ii. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης,

iii. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

β) εναλλακτικά μπορούν να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, που αφορά το εισόδημα έως 12.500 ευρώ κατά κεφαλήν. Ήτοι έχουν δύο δυνατότητες και μπορούν να επιλέξουν στο Πληροφοριακό Σύστημα των αιτήσεων είτε την Περίπτωση Α ́ είτε την Περίπτωση Β ́.

Αποποίηση μετεγγραφής από τον φοιτητή, προκειμένου να μετεγγραφεί ο αδελφός του

Στην περίπτωση της αποποίησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα, κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α ́75), ότι δεν θα αιτηθεί μετεγγραφή από το τρέχον Τμήμα φοίτησης με την παρούσα διαδικασία ή με οποιαδήποτε άλλη, καθ ́ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του, προκειμένου ο άλλος χρήστης/αδελφός του να διεκδικήσει τη μετεγγραφή του σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας σπουδών του ιδίου ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Επισημαίνεται ότι η δήλωση αποποίησης του αδελφού φοιτητή είναι απαραίτητη. Οριστικοποιημένη αίτηση μετεγγραφής αιτούντα για την οποία δεν εντοπίζεται αντίστοιχη δήλωση αποποίησης του αδελφού θα απορρίπτεται.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές/Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων, για συμμετοχή στη διαδικασία:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

2. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής του αδελφού του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

3. Στην περίπτωση αδελφών που αιτούνται μετεγγραφής για κοινή Περιφερειακή Ενότητα, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτηση μετεγγραφής του αδελφού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου εξαμήνου).

6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

7. Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση για ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του τέκνου στον ένα γονέα, ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013, στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων. Διαζευκτήριο και στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ο ίδιος διαζευγμένος.

8. Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, o ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε, έχει μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή, όταν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

9. Βεβαίωση Σχολής/Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης και β) υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

10. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα.

11. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2018), καθώς και λογαριασμό ΔΕΚΟ, προκειμένου για την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

12. Αντίγραφο του Ε9 των γονέων για βεβαίωση της κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι νοούνται ως:

α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του προηγούμενου φορολογικού έτους, του ίδιου του φοιτητή, και των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος την μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα –όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω– του γονέα στον οποίο υπάγεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Αν οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι και ο φοιτητής, λόγω ατομικού εισοδήματος, δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος, για τον υπολογισμό του  τροποποιείται και ισχύει. Στο εν λόγω πιστοποιητικό δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

13. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή, σύζυγος, γονέας ή τέκνο είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής, φοιτητής του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε ημεδαπό ΑΕΙ.

14. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αδελφού ή συζύγου ή γονέα ή τέκνου, από την οποία προκύπτει ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.

Δ.  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Οι φοιτητές που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης της χώρας έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε Τμήμα αντίστοιχο ή συναφές με το τμήμα εισαγωγής τους το οποίο εδρεύει σε νομό, όπου λειτουργεί το κατάστημα κράτησής τους.   Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα/ Πρόγραμμα Σπουδών στο νομό, στον οποίο κρατούνται, οι αιτούντες δηλώνουν έως (2) δύο Τμήματα/ Προγράμματα Σπουδών, τα οποία είναι συναφή με το Τμήμα/ Πρόγραμμα Σπουδών εισαγωγής τους.

Οι μετεγγραφές των αιτούντων σε αντίστοιχα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στις περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφής σε συναφή Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών, η υπουργική απόφαση μετεγγραφής εκδίδεται μετά από γνώμη της ΑΔΙΠ, η οποία και γνωμοδοτεί ως προς τη συνάφεια.

Ε. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση στην Επιτροπή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 και της υπ’ αριθμ. 161107/Ζ1/13- 10-15 ΥΑ.

Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει αιτήσεις φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α της ημεδαπής για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Οι αιτήσεις δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά αλλά  στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, (γρ. 0103) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απευθύνονται στην Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 τουάρθρου21τουΝ.4332/2015(ΦΕΚ76Α ́).

Αίτηση για χορήγηση κατ’εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον ο λόγος που επικαλείται ο αιτών προέκυψε μεταγενέστερα.

Σημειώνεται ότι η απόρριψη της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής δεν συνιστά λόγο που προέκυψε μεταγενέστερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών.

Στην αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση.

Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 δεν συνιστούν λόγο για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτουν οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών, εάν αυτοί συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος, ως ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Η θετική απόφαση της Επιτροπής για την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή και αντίγραφο του φακέλου διαβιβάζονται στο Τμήμα,στο οποίο έχει αιτηθεί ο δικαιούχος μετεγγραφή. Η γραμματεία του Τμήματος καλεί τον δικαιούχο της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής να Τμήμα προέλευσης.

Η κατ' εξαίρεση μετεγγραφή είναι δυνατή μετά από απόφαση πενταμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και εκτελεί χρέη Προέδρου, έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ. Ε. Ι. έναν (1) εκπρόσωπο Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου  Παιδείας  και έναν (1) εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, με έργο την εξέταση αιτημάτων για κατ' εξαίρεση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Η Επιτροπή είναι άμισθη και συγκροτείται κατ' έτος με απόφαση του υπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία ορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια της λειτουργίας της.

Ετικέτες: 
Μετεγγραφές

Σχόλια (36)

 
Νικος
12 Αυγ 2019 15:35

"Τουλαχιστον στις εγγραφες που θα γινουν κατα το νεο ακαδημαικο ετος"?Δλδ για μας τους δευτεροετεις αλλα θα ισχυσουν???

 
περίεργο!
13 Αυγ 2019 15:47

Υπάρχουν τμήματα με ίδιο τίτλο, επαγγελματικά δικαιώματα και πρόγραμμα μαθημάτων χωρίς αντιστοίχιση όμως. Ετσι οι φοιτητες που εχουν ολα τα δικαιωματα μεταγραφής, ειναι παγιδευμενοι αν κατα λαθος μπουν σε αυτα. Περίεργο? Δεν ελέγχετε κύριες και κύριοι εκεί στο υπουργειο?

 
@περιεργο
13 Αυγ 2019 16:57

απαραδεκτο !! πρεπει να το δει αμεσα η υπουργος, να πάψουν τα τμήματα να στερούν το δικαίωμα των φοιτητών για μεταγραφή.

 
Apostolos
13 Αυγ 2019 17:00

Αντί να γίνεται αυτό το μπάχαλο και η διαδικασία που και χρονοβόρα είναι και πολυέξοδη, γιατί δεν ορίζονται ορισμένες θέσεις φιξ κάθε χρόνο για πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑΜΕΑ ώστε όλοι να ξέρουν πόσοι θα μπουν τελικά σε κάθε σχολή απευθείας χωρίς να γίνεται αυτό το αλαλούμ κάθε χρόνο.
Εν το μεταξύ η μόνη χώρα παγκοσμίως που δίνει ειδικό μπόνους σε πολύτεκνους και τρίτεκνους για να σπουδάσουν στα Πανεπιστήμια είναι η Ελλάδα. Καμία άλλη χώρα, ούτε καν οι Σκαδιναβικές που είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητες.

 
γιαννης
14 Αυγ 2019 11:57

Στις μεταγραφές των αδελφών πρέπει να συνυπολογιζονται και οι περιπτώσεις που ο ένας αδελφός/η ειναι μεταπτυχιακός. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν βελτιώνεται όταν έχει μεταπτυχιακό φοιτητή.
Υπάρχουν πολλές μητέρες που τεκνοποιούν τα παιδιά τους με διαφορά 6,7 χρόνων .

 
Αρθούρος
14 Αυγ 2019 16:14

Ολόκληρο το νομοσχέδιο χρειάζεται αναθεώρηση ή και κατάργηση.Απηχεί την καλοβολεμένη ατμόσφαιρα που χαρακτήριζε τη χώρα πριν από την οικονομική κρίση του 2009 και με την εφαρμογή του είναι όλοι καλά.Δεν πιέζεται κανείς.Όμως τώρα, υπάρχει η ανέλπιστη γιά πολλούς εξέλιξη,να περάσουν σε Πολυτεχνεία, Γεωπονικές κι άλλες καλές σχολές με κάτω από 7000 μόρια. Μ'αυτόν ακριβώς τον τρόπο,θα μετεγγραφούν γιά πρώτη φορά σε τέτοιου τύπου πενταετείς σχολές, φοιτητές με 4,5,6 και 7000 μόρια.
Δηλαδή θα αποθεωθεί η απίστευτη αδικία και εξαπάτηση όλων αυτών των παιδιών ότι θα μπορούν να τελειώσουν σχολές που ούτε είχαν φανταστεί ποτέ.Και φυσικά θα επιλέξουν να μετεγγραφούν όλοι σε σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.Επίσης,αν εφαρμοστεί σε όλη του την έκταση αυτό το νομοσχέδιο,θα αποψιλωθούν από φοιτητές όλα τα ακριτικά τμήματα,που γιά πρώτη φορά λειτουργούν και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση γιά το κλείσιμό τους.Προτείνω λοιπόν,να μην ισχύσει παρά μόνο γιά τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους.
Τώρα,γιά τους γονείς που δήθεν διαφωνούν,λέγοντας ότι είναι μακριά και ότι δεν έχουν τα χρήματα να σπουδάσουν τα παιδιά τους,πρέπει να πώ ότι όλ' αυτά είναι ψέμματα στην πραγματικότητα.Η προηγούμενη γενιά ήταν πιό φτωχή από την παρούσα,κι όμως,ακόμα και τότε,πολλοί έστειλαν τα παιδιά τους στην Ιταλία και στις ανατολικές χώρες να σπουδάσουν.Σήμερα,τα στέλνουν στην Κύπρο.Άρα,και πάλι κάπου θα τα έστελναν.Γιατί να μην τα στείλουν στα νησιά του Αιγαίου,τη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία,τη Θράκη και την Κρήτη ή την Ήπειρο και να μείνουν εδώ τα λεφτά;
Αλλά, μάλλον η κα Κεραμέως,φέτος τα θέλει χαλαρά.Από του χρόνου όμως, όταν εφαρμοστεί το ν+2 στα μαθήματα,να μη βγαίνουν πάλι οι γονείς να διαμαρτύρονται,γιατί σήμερα βολεύτηκαν καλά.

 
μετεγγραφές από το μηχανογραφικο
14 Αυγ 2019 17:40

Το υπουργείο μπορεί τεχνικά να τρέξει την διαδικασία των μετεγγραφών μαζί με την επιλογή σπουδών. Οι μαθητές θα έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά (θα ενημερώνονται αν δικαιούνται μετεγγραφη άμεσα), και μετά δίπλα σε κάθε επιλογη θα μπορούν να δηλώσουν προτίμηση μετεγγραφής. Η θέση που θα ελευθερώνεται από την μετεγγραφη θα πηγαίνει στον επόμενο υποψήφιο.

Έτσι θα έχουμε αυτόματα τελικούς πίνακες εισαγωγής και όλα τα τμήματα θα γεμίζουν τις διαθέσιμες θέσεις τους, οι γραμματείες δεν θα περνάνε μήνες για αλλαγές κτλ κτλ.

Απλό, αποδοτικό Και πραγματικά χρησιμο

 
@γιαννης
14 Αυγ 2019 17:44

Μια τέτοια ρύθμιση θα επιτρέψει την χειραγώγηση του συστήματος.
Οι φοιτητές πρέπει να πηγαίνουν εκεί που πετυχαίνουν, και άλλωστε επιλέγουν. Το κράτος θα έπρεπε σε δημόσιο Πανεπιστήμιο να θεσπίσει συνθήκες φοίτησης ΕΚΕΙ, καθότι η μετεγγραφη είναι η ανέξοδη λύση.

 
@Αρθρουρε
16 Αυγ 2019 09:25

Εγω παντως θα προτιμουσα φοιτητες με συγγενεις με αναπηρια 67% και πανω να παιρνουν απευθειας μετεγγραφες.Το βρισκω τουλαχιστον γελοιο να παιρνουν μετεγγραφες πολυτεκνοι και τριτεκνοι,οταν εισαγονται σε ειδικες κατηγοριες στην τριτοβαθμια,μειωμενα εισητηρια μια ζωη,μειωμενοι φοροι παντου,ειδικες κατηγοριες στον διορισμο τους στο δημοσιο.....Σκεψου μονο σε τι ψυχολογικη κατασταση βρισκεται ενα παιδι πχ στην Κρητη οταν μαθαινει οτι ο πατερας του πασχει απο καρκινο και για να γυρισει Αθηνα να ναι κοντα στην οικογενεια του του δινουν ΜΟΝΟ 1 ΜΟΡΙΟ για την μετεγγραφη,ενω οι πολυτεκνοι παιρνουν 2......Αυτες ειναι κατηγοριες που θα επρεπε να την παιρνουν και κανεις αλλος....

 
Αρθούρος
16 Αυγ 2019 12:17

Προς Αρθούρε@:Μάλλον παρεξηγήθηκα.Η πρότασή μου,δεν είναι επιλεκτική, αλλά μάλλον μεταβατική και προειδοποιητική γιά όλες τις κατηγορίες των μετεγγραφών.Και βέβαια,πιστεύω στην οριστική κατάργηση όλων των μετεγγραφών,σε ιδρύματα του λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης.Όσοι δικαιούνται μετεγγραφής,να μπορούν να εισάγονται σε αντίστοιχα τμήματα μ'αυτά που πέρασαν σε όλη την Ελλάδα,εκτός από τα τμήματα της Αθήνας, Θεσσαλονίκης,Πειραιά και Αιγάλεω.
Αλλιώς,ο θεσμός των μετεγγραφών,αμφισβητεί αυτή καθαυτή την ουσία των πανελλαδικών εξετάσεων,τις γελοιοποιεί και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τους πραγματικά άριστους να σπουδάσουν σε ιδρύματα του εξωτερικού κι όχι σε σχολές όπως π.χ.η Νομική του ΕΚΠΑ με 700-750 εισακτέους κατ'έτος.

 
Κωνσταντίνος
16 Αυγ 2019 14:26

Τι μενος πια με αυρ τσ μορισ των πολυτεκνων, ελεος. Δυο κοινωνικα ευεργετηματα εμειναν σ αυτους πιυ συνεχιζουν να κνουν παιδια σεωμια χωρα πιτ χβηνει δημογραφικά καιρό ματι τους κσποιοι το εχουν εκει. Να ψοφήσει λοιπον η κατσικα του γειτονα. Οι μεταγραφές κάποτε σ αυτήν την κατηγορία ήταν ελεύθερες και εύχομαι να ξαναγίνουν Σημ. ΔΕΝ ειμαι πολύτεκνος και ουτε θα γινω !

 
Φτάνει πια
17 Αυγ 2019 09:45

Εφόσον η κ.Υπουργός δεν τοποθετήθηκε για τις μετεγγραφες πριν την εκπνοή των μηχανογραφικων, το ηθικότερο είναι να ισχύσει φετος ο,τι κ περσι.....κ φτάνει πια με τους τριτεκνους κ τους πολυτεκνους.....

 
Γιωργος
17 Αυγ 2019 10:02

Πολύ σωστα...είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να τηρήσουν την περσινή εγκύκλιο για τις μετεγγραφες

 
Περίεργοι τίτλοι τμημάτων
19 Αυγ 2019 10:26

Ασαφή επαγγελματικά δικαιώματα, ελλείψεις σε καθηγητές και τεχνικό προσωπικό.

Θα περίμενε κανείς αυτά να είχαν τελειώσει μέχρι το 2020...

 
@μετεγγραφές από το μηχανογραφικο
19 Αυγ 2019 12:36

Απλό ακούγεται, γιατί δεν έχει γίνει τόσα χρόνια. Εμείς ταλαιπωρήθηκαμε με έξοδα, ταξιδια και καθυστέρηση να ξεκινήσει την σχολή του ο γιος μου, μέχρι να τελειώσει η μεταγραφή του. Όταν έχεις σοβαρό οικογενειακό λόγο για μεταγραφή δεν θέλεις να περάσεις και αυτή την αγωνία.
Τώρα με τόσα υπουργεία ψηφιακής πολιτικής, και Διοίκησης τα Πανεπιστήμια πρέπει να το κάνουν άμεσα για τους επόμενους.

 
Αθηνα
19 Αυγ 2019 13:06

Προς @Αρθουρο,μεταβαση θα υπαρξει αγαπητε απο την επομενη χρονια ετσι κι αλλιως.Τα πανεπιστημια θα αποφασιζουν για τον αριθμο εισαγωγης των φοιτητων και των αριθμο των μετεγγραφεντων,οποτε για φετος τουλαχιστον ας ισχυσει οτι και περσι.Οσο για τους πολυτεκνους θεωρω προσωπικα οτι οικονομικα ζοριζονται χιλιαδες Ελληνες και αν ειναι να παρει καποιος μετεγγραφη μου ακουγεται απολυτως λογικο και κοινωνικα αποδεκτο αυτοι να ειναι παιδια με γονεις και αδερφια με 67% αναπηρια και πανω για ψυχολογικους,οικονομικους κσι καθαρα ανθρωπινους λογους.Αυτοι πιστευω το εχουν πραγματικα αναγκη..Αποψη μου καθαρα.

 
Αρθούρος
27 Αυγ 2019 18:58

Μετά την τραγική επαλήθευσή μου γιά ύπαρξη βάσεων σε αρκετά τμήματα κάτω από 7000!μόρια,η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις στο παρόν νομοσχέδιο,αλλιώς,ο θεσμός των εξετάσεων κινδυνεύει όχι μόνο με αμφισβήτηση, αλλά με οριστική εξαφάνιση.Να αποφασίσουμε αν θα έχουμε δίκαιο σύστημα πανελλήνιων εξετάσεων γιά όλους,ή ένα συνονθύλευμα ευεργετικών διατάξεων υπέρ των οκνηρών φοιτητών που,αν προστεθούν κι άλλες γιά ποσοστώσεις αποφοίτων από εσπερινά, τεχνικά, επαγγελματικά λύκεια,μέλη μειονοτήτων,τότε πραγματικά,καταντά ένα άδικο σύστημα.
Μην υποτιμάτε τους υποψήφιους κάθε γενιάς.Οι άριστοι θα βρούν τρόπους να δραπετεύσουν από τη μετριότητα που τους επιβάλλουμε δήθεν γιά ανθρωπιστικούς λόγους.Αφού το Λύκειο,με όλες του τις άλυτες αντιφάσεις μετακομίζει στο Πανεπιστήμιο,η μάχη γιά την εργασία ήδη μεταφέρεται στα μεταπτυχιακά,αν όχι στα διδακτορικά,όπου ήδη υπάρχουν 32000 κάτοχοι! Και βέβαια,κανείς άριστος που σέβεται τον εαυτό του δε θα κάτσει μετά από 4-5 χρόνια σε ελληνικό Πανεπιστήμιο,να φθαρεί κι άλλο στη χώρα μας.Θα φύγει στο εξωτερικό.

 
Γιώργος
31 Αυγ 2019 13:36

Με την υπογεννητικότητα που έχουμε στην Ελλάδα πρέπει να δίνονται κίνητρα στους Έλληνες πολίτες για τεκνοποίηση και συνεπώς για περισσότερες γεννήσεις, οπότε εγώ εννοείται πως συμφωνώ στις διευκολύνσεις που υπάρχουν για τριτεκνους-πολύτεκνους.

 
Κοκ
02 Σεπ 2019 00:21

Δύσκολο το βλέπω οι μετεγγραφές να αρχίσουν μέσα Σεπτέμβρη, με την αλλαγή στο υπουργείο καλό Νοέμβρη να έχουμε

 
Πρωην ΤΕΙ
18 Σεπ 2019 13:02

Σε τηλεφωνική επικοιωνία που είχα σήμερα με το υπουργείο παιδειας , αν οι φοιτητές των πρώην ΤΕΙ ,έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση για μεταγραφή,
(ανεξαρτήτως αν θα επιτευχθεί η μεταγραφή) αφου τονίσω ότι ανάφερα οτι ερωτώ για τους φοιτητές των πρώην ΤΕΙ, που δεν ανήκουν στις εξαιρέσεις του νόμου για τις μεταγραφές (4332/2015 αρθ 21),
πηρα απάντηση ότι δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση για μεταγραφή,με σκεπτικό οπως μου ανεφεραν,οτι οι φοιτητες ΤΕΙ δεν μπορουν να μετεγραφουν σε Πανεπιστημια.
Κατα την αποψη μου, δεν πρεπει να στεκει νομικα η παραπανω απαντηση.
Αν γνωριζει κατι περισσοτερο καποιος συνομηλητης παρακληση να απαντήσει

 
ΑΠΟΡΗΜΕΝΟΣ
18 Σεπ 2019 19:57

Αρθούρος14 Αυγ 2019 16:14
.Όμως τώρα, υπάρχει η ανέλπιστη γιά πολλούς εξέλιξη,να περάσουν σε Πολυτεχνεία, Γεωπονικές κι άλλες καλές σχολές με κάτω από 7000 μόρια.

<<Μ'αυτόν ακριβώς τον τρόπο,θα μετεγγραφούν γιά πρώτη φορά σε τέτοιου τύπου πενταετείς σχολές, φοιτητές με 4,5,6 και 7000 μόρια.>>

Δηλαδή θα αποθεωθεί η απίστευτη αδικία και εξαπάτηση όλων αυτών των παιδιών ότι θα μπορούν να τελειώσουν σχολές που ούτε είχαν φανταστεί ποτέ.Και φυσικά θα επιλέξουν να μετεγγραφούν όλοι σε σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.Επίσης,αν εφαρμοστεί σε όλη του την έκταση αυτό το νομοσχέδιο,θα αποψιλωθούν από φοιτητές όλα τα ακριτικά τμήματα,που γιά πρώτη φορά λειτουργούν και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση γιά το κλείσιμό τους.Προτείνω λοιπόν,να μην ισχύσει παρά μόνο γιά τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους.

Βαση αυτων που μολις εγραψε ο <<πρωηνΤΕΙ>> συμφωνειτε ή διαφωνειτε κυριε Αρθουρε??
Παρακαλω για το σχολιο σας.

 
Athina
20 Σεπ 2019 09:04

@Πρωην ΤΕΙ
ΤΩΡΑ ΑΝ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΣΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑ ΝΑ ΑΙΤΗΘΩ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΗΜΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΗ.ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ?

 
Πρωην ΤΕΙ
20 Σεπ 2019 12:12

Για το θέμα των Μεταγραφων των φοιτητων των πρωην ΤΕΙ πήρα τις παρακάτω νομικές εξηγήσεις απο νομική εταιρεία της Αθήνας που ειδικεύεται και σε θέματα υπουργείου Παιδείας (παραθέτω αυτούσια τα κομμάτια που μας ενδιαφέρουν και τα νομικα συμπερασματα της )
Α)NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4485 ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 1
1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο διακριτούς παράλληλους τομείς:
α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»,
β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».
3...............................................................................................
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.

Β)Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ A 70 - 07.05.2019) Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.ΚΛΠ
(Για όλα τα ΤΕΙ αναφερει)
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ........................,καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ωςαυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανε-πιστήμιο ................., το οποίο υπεισέρχεταιαυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενο-χικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υπο-χρεώσεις του Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού,............................................................................................

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι........., δηλαδή όσοι κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλεςτις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο .......... με δικαίωμα ναολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις παρα-
γράφους 2 και 5. κλπ
Γ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4332 ΦΕΚ Α' 76/9.7.2015 (ΑΦΟΡΑ Τις ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)
Άρθρο 21
1. .........................................................................................................................................
2. Οι φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που εγγράφησαν είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
3. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:
.................................................................................................................................................................. ΚΛΠ
4...................................................................................................................................................................
5. Η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνον από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. .......................................................................................................................................
13. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30ή Μαΐου εκάστου έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων ΕκκλησιαστικώνΑκαδημιών ¨
Η απόφαση ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και εκδίδεται ...........................ΚΛΠ
Δ) Με βάση την παράγραφο 13 αρθρο 21 εξεδόθηκαν οι αντιστοιχείσεις για τις μεταγραφές (ΦΕΚ 2656/1-7-2019 104100/ΖΙ και αναφέρει τις αντιστοιχείσεις τμημάτων και σχολών.

Επειδή με βάση την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα

Οι φοιτητές των πρωην ΤΕΙ,σε καμμία περίπτωση δεν έχουν απολέσει την ιδιότητα του προπτυχιακου φοιτητή ΑΕΙ, και
αφου εχουν ενταχθει και μαλιστα αυτοδικαια και υποχρεωτικα σε αλλες σχολες και τμηματα συνεχιζουν να εχουν την ιδιοτητα του προπτυχιακου φοιτητη ΑΕΙ.
Δικαιούνται να κάνουν αιτηση για μεταγραφή ,με βαση την104100/ΖΙ υπουργικη αποφαση , εφοσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του αρθ 21 ν 4332/2015.
Ο με οποιονδήποτε τρόπο αποκλεισμος των φοιτητων των πρωην ΤΕΙ απο τις επικειμενες μεταγραφες ,αποτελει εκτροπη απο την εννομη ταξη( αρνηση εφαρμογης της κειμενης νομοθεσιας απο πλευρας τουΥπουργειου Παιδειας).

Ο τυχον αποκλεισμος των φοιτητων των πρωην ΤΕΙ απο τις επικειμενες μεταγραφες,θα ειναι δυνατος μονον σε περιπτωση αλλαγης της σχετικης νομοθεσιας ,ή οριακα ακομη ,σε περιπτωση μεταβολης της υπουργικης αποφασης (ΦΕΚ 2656/1-7-2019 104100/ΖΙ ) οπου ρητα θα αναφερει το γεγονος του αποκλεισμου των φοιτητων των πρωην ΤΕΙ , λογω μη υπαρξης αντοιστοιχιων,κλπ

 
---Πρωην ΤΕΙ
20 Σεπ 2019 14:21

Συμπληρώνω επισης και τα εξής: (επιπλέον νομικές πληροφορίες)

1) με βάση τον Ν4610/2019, ΝΟΜΙΚΑ οι φοιτητες των πρωην ΤΕΙ ,πλέον ειναι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημιακου ιδρύματος που εχουν ενταχθεί και μαλιστα στην σχολή και το αντίστοιχο τμήμα που ορισε ο παραπάνω νόμος.
Και τούτο ανεξάρτητα του οδηγού σπουδών που θα ακολουθηθεί. (ΤΕ,ΠΕ)

2) Η εκδοθείσα υπουργική αποφαση ΦΕΚ 2656/1-7-2019 104100/ΖΙ ,αφου έλαβε υπ'οψιν της τα από τον νόμο προβλεπώμενα , όρισε τις αντιστοιχείσεις σχολών και τμημάτων ( καλές ή κακές ,δίκαιες η άδικες,σωστες ή λαθεμενες κλπ) και σε καμμία περιπτωση δεν διαχώρησε τους προπτυχιακους φοιτητές , σε πρωην ΤΕΙ και σε λοιπους , το οποίον σημαίνει ότι η απόφαση περιλαμβάνει ολους τους προπτυχιακούς φοιτητές χωρίς καμμια εξαίρεση.

Επωμένως τυχόν οποιαδήποτε διαφορετικη ερμηνεία ή η μερική ή η κατά διαφορετικό τρόπο εφαρμογή της ,συνιστά παράνομη πράξη.

 
Αthina
20 Σεπ 2019 18:17

Αντε να βγει επιτελους αυτη η πολυποθητη εγκυκλιος να δουμε τι θα μας ζητησει!!

 
Ερώτηση για τα Τμήματα Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
23 Σεπ 2019 19:20

Τι γίνεται με τα Τμήματα Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;
Δεν θα αντιστοιχηθούν ;

 
Σταυρος
27 Σεπ 2019 13:58

Οταν λεμε θα ισχυσει οτι και περσι?Και το ποσοστο ,το 15%?Γτ εχω εναν φοβο να σας πω την αληθεια οτι θα φροντισιυν να το μειωσουν...,

 
ΑΠΟΡΙΕς
28 Σεπ 2019 09:25

Σταυρος 27/9/2019
Γραφετε<< Οταν λεμε θα ισχυσει οτι και περσι?Και το ποσοστο ,το 15%?Γτ εχω εναν φοβο να σας πω την αληθεια οτι θα φροντισιυν να το μειωσουν...>>
Eχετε πληροφορηση οτι θα μειωθει???
1.Κατ αρχην ο νομος 4332/2015 αρθρο 21 παραγραφος 5 οριζει το ποσοστο 15% και σε καμμια περιπτωση δεν οριζετε με αποφαση υπουργου. Επωμενως η αλλαγη του ποσοστου 15% μπορει να γινει μονον με αλλαγη της παραπανω παραγραφου του νομου. Δεν μπορει να γινει αυθαιρετα με υπουργικη αποφαση.
Κατα την γνωμη μου ,πλεον, δεν υπαρχει ο απαιτουμενος χρονος ,για αλλαγη της παραγραφου του νομου.
Θα εισαγει ο υπουργος στην βουλη για ψηφηση << φωτογραφικη δια ταξη >>για μειωση του ποσοστου??
Μαλλον απιθανο εως αδυνατο. (Νομιζω οτι ειναι και παρανομο)
Αν ειχε το υπουργειο προθεση αλλαγης του ποσοστου επρεπε,πριν την καταρτηση των μηχανογραφικων να το ανακοινωσει .
Εξ αλλου η υπουργος εχει ανακοινωσει οτι θα ισχυσει οτι και περσι .Το ποσοστο 15% ειναι απο τα κρισιμοτερα θεματα των μεταγραφων.

Τελος και υποθετικα ,αν το υπουργειο αποφασισει να παρανομησει (το βλεπω αδυνατο αφου εχει δοσε ι μεχρι στιγμης πολλα<<δειγματα γραφης>> περι νομιμοτητας και δικαιοσυνης) αλαζοντας αυθαιρετα το ποσοστο,τ ι να πουμε

 
Σταυρος
30 Σεπ 2019 13:10

Προς @Αποριες
Φοβο εχω...Γτ περιμενω πως κ πως να την παρω την μετεγγραφη..Κ οχι δεν εχει πει αυτο η υπουργος.Ειπε"θα υπαρξουν μετεγγραφες".Απλα με τις αντιδρασεις των πρυτανεων φοβαμαι οτι θα φροντισουν να αλλαξουν κατι ακομα και την τελευταια στιγμη.

 
ΑΠΟΡΙΕς
30 Σεπ 2019 18:36

Σταυρος
<<.Απλα με τις αντιδρασεις των πρυτανεων φοβαμαι οτι θα φροντισουν να αλλαξουν κατι ακομα και την τελευταια στιγμη.>>

τι Ενοεις
νομιμα ή παρανομα??

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.