Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης -Αιτήσεις μέχρι 6 Σεπτεμβρίου

Τα δικαιολογητικά- Τα εξεταζόμενα μαθήματα
Δημοσίευση: 04/09/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για κάθε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης  θα διενεργηθούν το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και 25 Οκτωβρίου, ενώπιον πενταμελούς Επιτροπής που συγκροτείται από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση της οικείας Σχολής.

Τα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις:

α) Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις είναι κοινό για όλες τις Σχολές.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για περισσότερες από μία Σχολές, υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά σε κάθε μία από αυτές.

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

Υποβολή των αιτήσεων και πρόγραμμα Εξετάσεων

Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην έδρα κάθε Σχολής από τους ίδιους τους υποψηφίους, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Με ειδική ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλείται στο κτήριό της και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, κάθε Σχολή ενημερώνει για τον αριθμό των σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί , τις ώρες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανακοίνωση κοινοποιείται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε) του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων ανακοινώνεται από τις Σχολές τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρξή τους. Το σχέδιο του Προγράμματος Εξετάσεων κοινοποιείται πριν την ανακοίνωσή του στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκει-μένου να συντονιστεί η παρουσία των εκπροσώπων του ΥΠ.ΠΟ.Α στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων. Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα

Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

α. Υποκριτική

• Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο. • Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

β. Απαγγελία και Τραγούδι

• Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).

• Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.

Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

Αριθμός σπουδαστών ανά Σχολή

Προκειμένου να διατηρείται υψηλό επίπεδο σπουδών και να διασφαλίζεται η υγεία, η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο αριθμός σπουδαστών για κάθε Σχολή, ανά έτος σπουδών, πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις.

Κάθε σχολή μπορεί να εγγράψει αριθμό σπουδαστών ανάλογο προς τις αίθουσες και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (άρθρο 11, του ν. 1158/ 1981).

Ειδικότερα, σε κάθε σπουδαστή θα πρέπει να αντιστοιχεί χώρος τουλάχιστον 2,5 τ.μ. για κάθε αίθουσα διδασκαλίας (άρθρο 2, του π.δ. 370/1983).

Ο αριθμός των σπουδαστών κάθε τάξης ορίζεται σε 30 κατ’ ανώτατο όριο (άρθρο 11, του ν. 1158/1981).

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι σπουδαστές από τα τετραγωνικά των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας, ή περισσότεροι από 30 σπουδαστές στο ίδιο έτος σπουδών (ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά της αίθουσας) μπορούν να δημιουργούνται επιπλέον Τμήματα. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία μεταξύ των διαφορετικών ετών σπουδών ή των διαφορετικών Τμημάτων του ίδιου έτους σπουδών.

Επιτυχόντες

Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

Τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισακτέων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων στις 29 Οκτωβρίου 2019 για όλες τις Σχολές.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής έκαστης σχολής αποστέλλονται στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ ταυτόχρονα την ημέρα της ανακοίνωσής τους.

Αίτηση εγγραφής

Οι επιτυχόντες σπουδαστές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Α’ έτος σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης στην οποία έχουν επιτύχει, από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου 2019.

Σπουδαστές οι οποίοι έχουν επιτύχει σε περισσότερες από μία Σχολές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε μία από αυτές.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων σε κάποια Σχολή είναι μεγαλύτερος από τον ανώτερο αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί , μπορούν να εγγραφούν οι επιτυχόντες υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

Πότε αρχίζουν τα μαθήματα

Το διδακτικό έτος 2019-20 για τους πρωτοετείς σπουδαστές θα ξεκινήσει στις 11 Νοεμβρίου 2019, ημέρα κατά την οποία θα αποσταλούν στη ΔΚΕ του ΥΠΠΟΑ:

α) ο κατάλογος και οι αιτήσεις εγγραφής των σπουδαστών μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά,

β) το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ανά έτος (και Τμήμα εφόσον υπάρχουν), με αναφορά στις εγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας και το εμβαδόν τους.

Έλεγχος αποτελεσμάτων

 Προκειμένου να εγκριθούν οι εγγραφές των σπουδαστών του Α’ έτους σπουδών ελέγχονται διεξοδικά, τα αποτελέσματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων, η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων  (μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας όπως τηρούνται στο αρχείο της ΔΚΕ).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ