Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ

Αιτήσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο Tύπο
Δημοσίευση: 13/09/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως απηύθυνε σήμερα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του   Εθνικού Οργανισμού  Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Σύμφωνα με τη πρόσκληση:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) πρέπει να είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού.

Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων του σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο επιλεγείς οφείλει, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε έννομη σχέση με νομικό ή φυσικό πρόσωπο από την οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος για τον χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να κατέχει και δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η υπηρεσία στη θέση αυτή για την οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια. Μετά τη λήξη της θητείας του ή σε περίπτωση αποχώρησής του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν από τον διορισμό του.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν:

1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα οικονομίας ή διοίκησης ή έρευνας και λήψης αποφάσεων ή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή διά βίου εκπαίδευσης.

2) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης/κατάρτισης ή πιστοποίησης προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων ή αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

3) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

4) Αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στην κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, στη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στη στοχοθεσία, στον συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

5) Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις κι άλλα πρόσφορα μέσα.

6) Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία για τους μη κατέχοντες την ελληνική ιθαγένεια αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με αίτησή τους προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο και πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία και τα προσόντα του ενδιαφερομένου.

2. Αποδεικτικά των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων, που έχουν αποκτηθεί ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι τίτλοι σπουδών εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τους αρμόδιους φορείς. Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα μεταφρασμένα. Σημειώνουμε ότι το συγγραφικό έργο μόνο θα αναφέρεται και δεν θα προσκομίζεται.

3. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν:

α) ότι δεν συντρέχουν πρόσωπό του κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 69 και 70 του ν. 4622/19 (Α ́133), του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α ́26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του άρθρου 6 της 48077/Υ2/22-03-2018 (Β ́1133) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» και

β) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άνδρες).

5. Σύντομη έκθεση στην οποία θα περιγράφεται το όραμα και η στοχοθεσία τους για το έργο και τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από:

1. τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρο

2. τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

3. τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και τους κατατάσσει σε αξιολογική σειρά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης η επιτροπή αποστέλλει τον αξιολογικό πίνακα στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία επιλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταξύ των πέντε επικρατέστερων, με αιτιολογημένη απόφαση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διορίζεται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου λήγει με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι σύμφωνα με την 132837/Γ4/28-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 634) υπουργική απόφαση, στις 28-8-2022.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη «Πρόσκληση Υ.ΠΑΙ.Θ. για Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Θέση Διευθύνοντος Συμβούλου», ο οποίος θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Α. Παπανδρέου 37 – 151 80 Μαρούσι) και συγκεκριμένα για τη: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Β ́ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΙΔ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-3442781 και 210 3442779.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σχόλια (1)

 
ΠΕ04
15 Σεπ 2019 14:41

Αριστεία; Γιατί δεν επιλέγεται μέσω ΑΣΕΠ; όπως έκανε "στημένα" για κάποιους η προηγούμενη κυβέρνηση; Από τους τρεις και οι τρεις είναι κυβερνητικοί παράγοντες. Τι φοβούνται , αφού αυτοί θα επιλέξουν μόνο τους Πέντε και μετά η υπουργός θα επιλέξει τον "άριστο" , αλλά συνήθως επιλέγουν τον αρεστό. Που είναι όλοι αυτοί που έγραφαν ολόκληρες στήλες για τα "παιδιά" του ΣΥΡΙΖΑ;
Τελικά τους αρέσει ο συγκεκριμένος τρόπος επιλογής των στελεχών;!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ