ΣΕΒ: Τα 11 επαγγέλματα του μέλλοντος

Γιατί αυτά τα 11 επαγγέλματα;

18/09/2019

Ενημερώθηκε: 19/09/2019, 07:33

Άκουσε το άρθρο

Έντεκα είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων.

Πρόκειται για τα εξής:

 1. Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
 2. Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
 3. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
 4. Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 5. Τεχνικός Αυτοματισμών
 6. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
 7. Εργοδηγός κλάδου (προβάλλεται ο εργοδηγός εξόρυξης)
 8. Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
 9. Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
 10. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 11. Χειριστής μηχανημάτων έργου

Γιατί αυτά τα 11 επαγγέλματα;

 • Σε αυτά απασχολούνται περισσότεροι από 240.000 εργαζόμενοι. Οι 80.000 περίπου από αυτούς απασχολούνται στη μεταποίηση και σε άλλους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
 • Το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων απασχολείται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης,
 • Οι μισθοί και η απασχόληση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η βελτίωση αυτή έχει επιτευχθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας,
 • Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού,
 • Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης είναι ευοίωνες για πολλά από αυτά,
 • Βρίσκονται στο προπύργιο της τεχνολογικής εξέλιξης.

Ερευνα

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ, που παρουσιάστηκε σε σημερινή Συνέντευξη Τύπου:

Το 36% των επιχειρήσεων, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας. Το ποσοστό είναι 46% για τις περισσότερο εξωστρεφείς (δηλαδή αυτές που εξάγουν πάνω από 50% της παραγωγής τους) αλλά και για τις μεγαλύτερες  επιχειρήσεις σε ποσοστό 45% του δείγματος. Οι κλάδοι με το εντονότερο πρόβλημα είναι της ενέργειας (49%) και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (42%). Λιγότερο έντονη δυσκολία πλήρωσης κενών θέσεων έχουν οι επιχειρήσεις της αγροδιατροφής (37%) και των δομικών υλικών (35%) και ακόμα μικρότερη στις επιχειρήσεις logistics (30%) και υγείας - φαρμάκου (29%).

Η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων αναφέρεται ως ο σημαντικότερος λόγος δυσκολίας πλήρωσης των κενών θέσεων εργασίας (27,7%). Ακολουθούν η έλλειψη της απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας (21,3%), η απομακρυσμένη γεωγραφικά θέση της επιχείρησης (12,4%) και
η έλλειψη των απαιτούμενων τυπικών προσόντων (11,5%).

Αξίζει να αναφερθεί η διαφοροποίηση που παρουσιάζουν οι περισσότερο εξωστρεφείς επιχειρήσεις του δείγματος ως προς τους λόγους δυσκολίας. Συγκεκριμένα, η έλλειψη απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας αλλά και η δυσκολία πρόσβασης στη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται η επιχείρηση, αναφέρονται με μεγαλύτερη συχνότητα και αναδεικνύουν τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της μεταποίησης, κυρίως, σε περιφερειακό επίπεδο, να στελεχωθούν με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι ενδιαφέρον ότι ως λόγος, ο χαμηλός μισθός, αναφέρεται σε μικρό ποσοστό απαντήσεων, γεγονός που υπονοεί την πρόθεση των επιχειρήσεων να προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές για την προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού που επιθυμούν.

Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος (≥150 εργαζόμενοι), σημαντικότερες δυσκολίες για την πλήρωση θέσεων εργασίας είναι η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων και ο ανταγωνισμός από άλλες επιχειρήσεις στην προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες από μια περιορισμένη «δεξαμενή» υποψηφίων.

Η έλλειψη δεξιοτήτων είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από την έλλειψη τυπικών προσόντων

Πάνω από 1 στις 4 επιχειρήσεις (27.7%) αξιολογεί την έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων ως τη σημαντικότερη δυσκολία στην πλήρωσης κενών θέσεων εργασίας. Αντίθετα, η έλλειψη τυπικών προσόντων αξιολογήθηκε ως σημαντικός λόγος από το 11.5% των επιχειρήσεων (11,5%). Είναι δε ακόμα μικρότερο πρόβλημα για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις (8,3%) και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (7,2%).
Ελλείψεις δεξιοτήτων και στους ήδη απασχολούμενους

Σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται ως προς τις τεχνικές / επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Περίπου το 46% των επιχειρήσεων εντοπίζει ελλείψεις σε τρεις σημαντικές κατηγορίες επαγγελμάτων :Στους «Τεχνικούς», τους «Ειδικευμένους Τεχνίτες» και τους «Χειριστές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων».

Είναι αξιοσημείωτο ότι για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις οι ελλείψεις σε τεχνικές / επαγγελματικές δεξιότητες εντοπίζονται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό από το μέσο όρο του συνόλου των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, εντοπίζονται ελλείψεις σε επαγγέλματα κρίσιμα για εξωστρεφείς δραστηριότητες και συμμετοχή σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Τ α επαγγέλματα αυτά, εκτός από εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, απαιτούν και πιο οριζόντιες δεξιότητες όπως η διαχείριση καινοτομίας εξωστρέφειας, ανάπτυξης στρατηγικών πωλήσεων, κλπ.

Και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων οριζόντιου χαρακτήρα, όπως η «οργάνωση και διοίκηση έργου», η «διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας» κλπ. Οι ελλείψεις αυτές εντοπίζονται κυρίως σε επαγγέλματα υψηλών προσόντων όπως τα «Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη» και το «Επιστημονικό Δυναμικό».

Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέες ανάγκες σε γνώσεις και δεξιότητες

Τεχνολογίες όπως οι αυτοματισμοί και τα νέα λογισμικά, δημιουργούν νέες ανάγκες ενώ η, η έλλειψη δεξιοτήτων προκαλεί και αύξηση του φόρτου εργασίας για το υφιστάμενο προσωπικό. Παράλληλα, αυξάνει τα λειτουργικά κόστη και καθυστερεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού αυξάνει την ανάγκη ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και διευρύνει το χάσμα δεξιοτήτων

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός με σκοπό την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού παραγωγικού προτύπου απαιτεί και την προώθηση ριζικών μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Κρίσιμες προτάσεις μεταρρύθμισης

 • Αποτελεσματική διασύνδεση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης παραγωγικής οικονομίας και των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
 • Προώθηση των γνώσεων και δεξιοτήτων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
 • Ενίσχυση της σύγχρονης τεχνολογικής και τεχνικής εκπαίδευσης.
 • Προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες.
 • Ενίσχυση των μεθόδων μάθησης που βασίζονται στην εργασία (μαθητεία, πρακτική άσκηση κλπ.) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών για την ανάπτυξη των απαραίτητων οριζόντιων (γνωσιακών) δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Η έρευνα του ΣΕΒ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ»

Η έρευνα του ΣΕΒ πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Σκοπός της ήταν η διερεύνηση των θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 831 επιχειρήσεις με απασχόληση μεγαλύτερη των 30 ατόμων και αφορούσε συνολικά περίπου 150 χιλιάδες εργαζόμενοι. Επιλέχθηκαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έξι κλαδικά οικοσυστήματα της ελληνικής οικονομίας: α) Αγροδιατροφή, β) Βιοοικονομία, Υγεία και Φάρμακο, γ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δ) Δομικά Υλικά και Μέταλλο, ε) Ενέργεια και στ) Logistics και Μεταφορές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (14)

Εργοδηγός
|

Στα επαγγέλματα του μέλλοντος περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, τα στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας... Σε 10 χρόνια κανείς δε θα θυμάται αυτές τις παντελώς άσχετες λίστες, που δήθεν προωθούν την καινοτομία και την τεχνολογία

Όσοι θέλουν μεγαλύτερους μισθούς
|

να μειώσουν την προσφορά πτυχίων. Διαφορετικά 900 ευρώ και πολλά είναι.

jambas is dead
|

Με λύπη μου διαπιστώνω ότι σε ένα άσχετο θέμα αρχίσαμε τα εγώ ειμαι ΤΕΙ εσύ ΙΕΚ , αυτός ΑΕΙ. Θα σου δείξω εγώ άτομο απο ΙΕΚ και θεωρητικά και πρακτικά πιο εξειδικευμένο απο ΑΕΙ, θα σου δείξω εγω ατομο απο ΤΕΙ που ή περασε απο ΤΕΙ ή δεν πέρασε ξέχασε και αυτά που έμαθε λύκειο. Ο εργαζόμενος στο εξωτερικό δεν λαμβάνεται υπόψιν απο τον τίτλο αλλά απο τις γνώσεις.. Αειμνηστε Bil gates στην ελλάδα ουτε τηλεφωνήτη δεν σε προσλαμβάνανε στο Ελληνικό δημόσιο χωρις πτυχίο..και οχι αδίκως..αγράμματος είσαι...Ενώ εμεις..το silicon valley της Eυρώπης. Και οι εργοδότες ψάχνουν τζαμπατζήδες...

Νίκος ΠΕ86
|

Συμφωνώ με jambas is dead αν θέλουν προγραμματιστες να πληρώσουν. Και αυτος ο μυθος οτι δεν βρίσκουν κατάλληλο προσωπικό ειναι γιατι ψαχνουν ανθρωπους να κανουν την δουλεία 3 ατομων.
Δεν πειραζει αν ανοιξω ψιλικατζιδικο πιο πολλα θα βγαζω.

Πληροφορικη
|

Πληροφορική παντού και εμείς αγρόν αγοράζουμε

Συγνώμη
|

Τα έξυπνα πολυμερή δεν είναι στη λίστα;;;;;

Αποσβολωμένος
|

Αγαπητό ESOS

Μήπως να αλλάζατε τον τίτλο της είδησης σε "Τί είδους υπαλλήλους αναζητεί ο ΣΕΒ" ;;;
Γιατί αυτό το "του μέλλοντος" προϋποθέτει και μιά σοβαρή ανάλυση και πρόβλεψη της αγοράς (η οποία δεν είναι μόνο ο ΣΕΒ...) την επόμενη δεκαετία την οποία δεν βλέπω να έχει κάνει κανένας ΣΕΒ...

jambas is dead
|

Οταν θα δίνετε 2000 στον λογιστη (minimum) και 2500 στο προγραμματιστή...(γιατί ειμαι και τα δύο) τότε θα αναπτύξω τα ταλέντα μου. Για 800 ευρώ δουλεύω σε περίπτερο και καπνίζω κιόλας τζάμπα. Θες προγραμματιστή θα τον πληρώσεις..θες λογιστή θα τον πληρώσεις...

Αρθούρος
|

Να προσέξουμε καλύτερα την πρώτη λέξη της ειδικότητας. Έτσι λοιπόν,μόνο σε δύο απ'αυτές τις ειδικότητες περιέχεται η λέξη "Μηχανικός".Σε όλες τις άλλες, υπάρχει η λέξη "Τεχνικός",ή "Στέλεχος".Ξέρετε ποιά πτυχία καταλήγουν σ'αυτές τις ειδικότητες;Μόνο τα πτυχία των ΔΙΕΚ,ή των ΙΕΚ. Μη βιάζεστε λοιπόν να καταλήξετε σε συμπεράσματα.Οι δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής και αγοράς,ποτέ δεν ξεπέρασαν τις επιδιώξεις και τα σχέδια του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας,ο οποίος,πριν από 185 χρόνια μιλούσε γιά την ίδρυση τεχνικών σχολείων κι όχι Πανεπιστημίων.Οι έλληνες βιομήχανοι κι επιχειρηματίες,παραδέχονται δηλαδή,ότι όχι μόνο στο παρόν,αλλά και στο μέλλον,δε θα μπορούν να προσλάβουν τους πτυχιούχους που βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια,ή αν τελικά τους προσλάβουν,θ'αναγκαστούν να κάνουν μία άλλη δουλειά απ'αυτή που έχουν σπουδάσει.Αυτό,το γνωρίζαμε από καιρό,δεν είναι κάτι καινούργιο.Αλλά γιατί πάλι το 2019,τα ίδια πράγματα;

Τώρα κατάλαβα....
|

γιατί έκλεισαν "ολιγομελές" (μόνο για τα ΕΠΑΛ αφού στα Γενικά, σωστά, δεν έκλεισε το σύστημα εγγραφών) τμήμα ειδικότητας,
"Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων" του τομέα Πληροφορικής.
Δεν έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας.....

jimdenin
|

Τα εν λόγω επαγγέλματα σχετίζονται με μηχανικούς, τεχνικούς κλπ.

Δεν αφορούν τα περισσότερα την βαθμίδα των ΤΕΙ.

Τουναντίον περισσότερο εκπαιδευτικές δραστηριότητες μετά- δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όχι κατά ανάγκην ΑΕΙ.

ΝΦ
|

έκλεισαν το τμήμα μηχανικών αυτοματισμού με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας αλλά και στη έρευνα και έφτιαξαν ένα τμήμα που υπάρχει ήδη αυτοτελώς αλλά αποτελεί και τομέα των μηχανολόγων μηχανικών ενώ υπάρχουν πολλά τέτοια στα πολυτεχνεία (μηχ. παραγωγής και διοίκησης). Με προσωπικό που δεν του αντιστοιχεί αλλά του δίνουν με ανάθεση διδασκαλία και γνωστικά αντικείμενα που δεν υποστηρίζει είτε από τις σπουδές είτε από έρευνα .

θα καλύψει το κενό ο ιδιωτικός τομέας, προσπάθεια χρόνων πετάχτηκε στα σκουπίδια .

Χρήστος
|

Ο ΣΕΒ ζει σε άλλη χώρα ή αναφέρεται σε άλλες χώρες. Ο κλάδος της Πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ. Θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα παραγωγικό κομμάτι της χώρας μας εδώ και δεκαετίες, αφού μπορεί κανείς να παράγει προϊόντα (υπηρεσίες), χωρίς να έχει πρώτες ύλες, κάτι στο οποίο η χώρα μας πάσχει. Ζούμε σε ένα κράτος όπου όλοι - και δη οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων - έχουν άποψη επί θεμάτων νέων τεχνολογιών, μιας και (σχεδόν) όλοι έχουν λογαριασμό σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ή μιας και ξέρουν να αλλάζουν φόντο στην επιφάνεια εργασίας του (κατά πάσα πιθανότητα πειρατικού άλλα πολλά αγαπημένου) λειτουργικού τους συστήματος ή μιας και κάποτε είχαν συνδέσει μόνοι τους το dial-up modem στο σπίτι, πράγμα που τους κάνει προφανώς ειδήμονες... στο μυαλό τους. Έτσι όλοι ξέρουν λίγο πολύ τι χρειάζεται και που αξίζει να γίνουν επενδύσεις σε θέματα Πληροφορικής. Η χώρα μας έχασε το τραίνο της Πληροφορικής προ 20ετίας και τώρα έρχεται ο ΣΕΒ να μας πει ποια επαγγέλματα (των 500 ευρώ, τόσα θέλει να πληρώνει μάλλον ο ΣΕΒ, για 10ώρη+ εργασία βεβαίως βεβαίως) έχουν μέλλον στην Ελλάδα. Θυμάμαι στα νιάτα μου να ψάχνω για δουλειές στον κλάδο και οι αγγελίες ήταν του τύπου "Ζητείται προγραμματιστής με τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία με γνώσεις java, php, html, pascal, delphi, jsp, asp, .NET, c++, βάσεις δεδομένων και της Παναγιάς τα μάτια". Δε φτάνει που οι Έλληνες "επιχειρηματίες" θέλουν του υπαλλήλους παντογνώστες κάθε τεχνολογίας και παρακλαδιού της Πληροφορικής (προφανώς και φθηνούς, το πολύ 500 ευρώ, αφού ξέρουν τα πάντα, σιγά μωρέ τι κάνουν, κουμπάκια πατάνε), τους θέλουν και με προϋπηρεσία, κατά προτίμηση από την Κοιλάδα της Σιλικόνης ή από τη NASA. Καλά κάνουν και φεύγουν τα καλά μυαλά στο εξωτερικό.

Apostolos
|

Αυτά τα επαγγέλματα είναι όλα ειδικότητες των ΤΕΙ. Εμείς βέβαια αντί να καταργήσουμε ορισμένα Πανεπιστήμια (πχ στην Αθήνα έχουμε 2 Θεολογίες στο ίδιο Πανεπιστήμιο!) καταργήσαμε τα ΤΕΙ. Ακούμε την αγορά!
Φταίνε βέβαια και τα ΤΕΙ που είχαν φαγωθεί τόσα χρόνια να γίνουν Πανεπιστήμια. Γιατί άραγε?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ